Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 448/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov“ nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „vrátane mikroorganizmov“ nahrádzajú slovami „a geneticky modifikované ...

3.

V § 2 ods. 2 celom texte sa za slovo „organizmov“ vkladajú slová „a mikroorganizmov“.

4.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a mikroorganizmu.“.

5.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Génovými metódami a génovými technikami sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými ...

6.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „organizmov“ nahrádza slovom „mikroorganizmov“.

7.

Nadpis § 4 znie: „Geneticky modifikovaný organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus“. ...

8.

V § 4 ods. 2 sa slovo „organizmus“ nahrádza slovom „mikroorganizmus“.

9.

V § 5 ods. 1 až 3, § 7 ods. 1, § 8 ods. 2, § 9 ods. 1, § 9 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 3 a 4, ...

10.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Havária na účely tohto zákona je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných ...

11.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s biologickými a chemickými ...

12.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Používanie v uzavretých priestoroch je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky ...

13.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie alebo štátov, ktoré ...

14.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých ...

15.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová v zátvorke „odsek 3“ .

16.

V § 10 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.

17.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) údaje o geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, s ...

18.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Po získaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov sa ďalšie používanie uzavretých ...

19.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia § 15 až 22 sa vzťahujú aj na zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných ...

20.

V § 24 ods. 2 písm. b) prvom bode, § 35 ods. 4 písm. e) a f), § 36 ods. 2 písm. b), § 37 ods. ...

21.

V § 32 ods. 2 úvodnej vete sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. b) alebo písmena c)“ nahrádzajú ...

22.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5)
Ministerstvo posúdi ohlásenia v lehote do 45 dní odo dňa ich doručenia.“.

23.

V § 32 ods. 6 úvodná veta znie: „Lehota podľa odseku 5 neplynie“.

24.

V § 33 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

25.

V § 40a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

26.

Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. II

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 4 ods. 2 písm. c) sa pred slovo „zmena“ vkladá slovo „malá“.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore