Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 04.04.2020 do 24.04.2020


Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 04.04.2020
Účinnosť do: 24.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD12114 DS18 EU PP2 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 04.04.2020 do 24.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 448/2008 s účinnosťou od 04.04.2020 na základe 66/2020

Legislatívny proces k zákonu 66/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb ...

§ 2
Vymedzenie sociálnej služby
(1)

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ...

a)
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie ...
b)
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia ...
c)
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d)
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e)
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f)
zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti ...
(2)

Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo ...

a)
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, ...
c)
pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku, ...
d)
pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e)
z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej ...
f)
pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g)
pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, ...
h)
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej ...
i)
z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
(3)

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na ...

(4)

Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ...

(5)

Situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 písm. f), sa na účely ...

(6)

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom ...

(7)

Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené ...

(8)

Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom ...

(9)

Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá ...

DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 3
(1)

Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú

a)
prijímateľ sociálnej služby,
b)
poskytovateľ sociálnej služby,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
d)
obec,
e)
vyšší územný celok,
f)
partnerstvo,
g)
iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskytovaní sociálnej služby.
(2)

Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje ...

a)
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ...
b)
cudzinec, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom ...
c)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na ...
d)
rodinný príslušník cudzinca uvedeného v písmene b), ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej ...
e)
cudzinec, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej ...
f)
cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce ...
g)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,7)
h)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt ...
i)
cudzinec, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt ...
j)
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,7)
k)
cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,7)
l)
Slovák žijúci v zahraničí,10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho ...
(3)

Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená ...

(4)

Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo. ...

(5)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj

a)
cudzinec, ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na ...
b)
fyzická osoba, ktorá je cudzinec a nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, ak má povolenie ...
c)
právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorej organizačná zložka má sídlo na území ...
(6)

Zamestnanie na účely odseku 2 písm. b) je zamestnanie podľa osobitného predpisu.11)

(7)

Rodinný príslušník podľa odseku 2 písm. d) a e) je manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti.12)

§ 4
Partnerstvo
(1)

Partnerstvo podľa tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programov ...

(2)

O vytvorení partnerstva na realizáciu projektu alebo programu podľa odseku 1 členovia partnerstva uzatvárajú ...

(3)

Komunita podľa tohto zákona je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, mestskou ...

§ 5
Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

§ 6
Práva pri poskytovaní sociálnej služby
(1)

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania ...

(2)

Fyzická osoba má právo

a)
na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať ...
b)
na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe ...
(3)

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) má právo aj

a)
na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu ...
b)
na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný ...
c)
podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 prostredníctvom zvolených ...
(4)

Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri ...

(5)

Práva ustanovené v odseku 3 sa nevzťahujú na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje ambulantná ...

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby

§ 7
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný
a)

prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,

b)

aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností,

c)

poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni,

d)

spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby ...

§ 8
(1)

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu ...
b)
názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba ...
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.
(2)

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ...

a)
poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), ...
b)
zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.
(3)

Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie ...

(4)

Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší ...

(5)

Ak ide o sociálnu službu v zariadení, obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť alebo zabezpečiť ...

(6)

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom sociálnej ...

(8)

Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa tohto zákona tak, že preukázateľným ...

(9)

Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa ...

§ 9
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33 až 40 a 57 je povinný plánovať poskytovanie sociálnej ...

(2)

Individuálny plán podľa odseku 1 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu ...

(3)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať sociálnu službu dieťaťu a poskytovať starostlivosť ...

(4)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 27, 29, 32, 32b a § 34 až 40 je povinný dodržiavať maximálny ...

(5)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné ...

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b je povinný splniť požiadavky na priestorové usporiadanie, ...

(7)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 40 je povinný splniť

a)
požiadavky na vnútorné prostredie budov a minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie ...
b)
požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa osobitného predpisu.19)
(8)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa ...

(9)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný s postupmi, pravidlami a podmienkami spracovanými v súlade ...

(10)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality poskytovanej ...

(11)

Obec alebo vyšší územný celok, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu na účely poskytovania sociálnej ...

(12)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej ...

(13)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 28 a 32 je povinný oznámiť začatie poskytovania sociálnej ...

(14)

Poskytovateľ celoročnej pobytovej formy sociálnej služby a týždennej pobytovej formy sociálnej služby ...

§ 10
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej ...
(1)

Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného ...

(2)

Za prostriedky netelesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety najmä ...

(3)

Za prostriedky telesného obmedzenia sa považuje zvládnutie situácie podľa odseku 1 druhej vety použitím ...

(4)

Použitie prostriedkov obmedzenia netelesnej povahy prijímateľa sociálnej služby má prednosť pred použitím ...

(5)

Register obmedzení obsahuje zápis každého obmedzenia prijímateľa sociálnej služby s uvedením jeho mena, ...

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný každý zápis obmedzenia prijímateľa sociálnej služby a údaje ...

(7)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby ...

(8)

Pri poskytovaní sociálnej služby dieťaťu a pri poskytovaní starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona ...

DRUHÁ ČASŤ

SOCIÁLNE SLUŽBY

PRVÁ HLAVA
DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY, FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY A ROZSAH POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

§ 11
Určenie druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby a rozsahu poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa ...

§ 12
Druh sociálnej služby
(1)

Sociálne služby podľa druhu sú

a)
sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1.
terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1.
nízkoprahové denné centrum,
2.2.
integračné centrum,
2.3.
komunitné centrum,
2.4.
nocľaháreň,
2.5.
útulok,
2.6.
domov na polceste,
2.7.
zariadenie núdzového bývania,
3.
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti ...
5.
služba včasnej intervencie,
c)
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ...
1.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej ...
1.1.
zariadenie podporovaného bývania,
1.2.
zariadenie pre seniorov,
1.3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4.
rehabilitačné stredisko,
1.5.
domov sociálnych služieb,
1.6.
špecializované zariadenie,
1.7.
denný stacionár,
2.
domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
3.
prepravná služba,
4.
sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5.
tlmočnícka služba,
6.
sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7.
sprostredkovanie osobnej asistencie,
8.
požičiavanie pomôcok,
d)
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1.
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2.
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e)
podporné služby, ktorými sú
1.
odľahčovacia služba,
2.
pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3.
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4.
podpora samostatného bývania,
5.
poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6.
poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7.
poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
(2)

Sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.

§ 13
Forma sociálnej služby
(1)

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou ...

(2)

Ambulantná forma sociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ...

(3)

Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo ...

(4)

Terénnu formu sociálnej služby možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom ...

(5)

Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa poskytuje, ak ...

(6)

Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou ...

(7)

Odsek 6 sa uplatňuje v súlade s právom fyzickej osoby na výber formy poskytovanej sociálnej služby.

(8)

Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných ...

§ 14
Rozsah poskytovania sociálnej služby

Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas alebo na určitý čas.

DRUHÁ HLAVA
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 15
Vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ...

(2)

Poskytovateľ sociálnej služby popri činnostiach, ktoré je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie ...

(3)

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných ...

§ 16
Odborné činnosti
(1)

Odborné činnosti sú najmä

a)
základné sociálne poradenstvo,
b)
špecializované sociálne poradenstvo,
c)
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa ...
d)
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e)
sociálna rehabilitácia,
f)
ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g)
rozvoj pracovných zručností,
h)
tlmočenie,
i)
sprostredkovanie
1.
tlmočenia,
2.
osobnej asistencie,
j)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
k)
výchova,
l)
preventívna aktivita,
m)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
n)
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, ...
o)
stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
p)
pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora ...
q)
bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4.
(2)

Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe ...

(3)

Poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečovať odborné činnosti, okrem ošetrovateľskej starostlivosti ...

§ 17
Obslužné činnosti
(1)

Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva ...

(2)

Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, ...

(3)

Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím ...

(4)

Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou ...

(5)

Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto ...

§ 18
Ďalšie činnosti
(1)

Ďalšie činnosti sú

a)
utváranie podmienok na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
4.
upratovanie,
5.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
6.
úschovu cenných vecí,
7.
vzdelávanie,
8.
záujmovú činnosť,
b)
poskytovanie
1.
osobného vybavenia,
2.
nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3.
prepravy,
c)
donáška stravy,
d)
požičiavanie pomôcok,
e)
zabezpečenie záujmovej činnosti.
(2)

Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny podľa odseku 1 písm. a) druhého ...

(3)

Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) siedmeho bodu je utváranie podmienok na vzdelávanie prijímateľa ...

(4)

Záujmová činnosť podľa odseku 1 písm. a) ôsmeho bodu a na účely odseku 1 písm. e) je kultúrna činnosť, ...

(5)

Osobným vybavením podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské ...

(6)

Nevyhnutné ošatenie a obuv podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si ...

§ 19
Sociálne poradenstvo
(1)

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. ...

(2)

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie ...

(3)

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej ...

(4)

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva ...

§ 20
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom ...

§ 21
Sociálna rehabilitácia
(1)

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej ...

(2)

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je ...

§ 22
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach podľa § 35, 36, 38 a 39, podmienky jej poskytovania, ...

§ 23
Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej ...

§ 23a
Preventívna aktivita

Preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, ...

§ 23b
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
(1)

Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je ...

(2)

Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe bio-psycho-sociálneho ...

(3)

Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávajú odborní zamestnanci, ktorí ...

TRETIA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

§ 24
(1)

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej ...

(2)

Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.

(3)

Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely tohto zákona považuje sociálna služba, ...

§ 24a
Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii ...

§ 24b
Nízkoprahové denné centrum

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. ...

a)

poskytuje

1.

sociálne poradenstvo,

2.

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b)

utvárajú podmienky na

1.

prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2.

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

§ 24c
Integračné centrum

V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ...

a)

poskytuje

1.

sociálne poradenstvo,

2.

sociálna rehabilitácia,

b)

utvárajú podmienky na

1.

rozvoj pracovných zručností,

2.

záujmovú činnosť.

§ 24d
Komunitné centrum
(1)

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)

a)
poskytuje
1.
základné sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, ...
b)
vykonáva preventívna aktivita,
c)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(2)

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

(3)

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou ...

§ 25
Nocľaháreň

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá ...

a)

poskytuje

1.

ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,

2.

sociálne poradenstvo,

3.

nevyhnutné ošatenie a obuv,

b)

utvárajú podmienky na

1.

prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2.

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

§ 26
Útulok
(1)

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá ...

a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(2)

Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene ...

§ 27
Domov na polceste
(1)

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej ...

(2)

V domove na polceste sa

a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(3)

Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova. ...

§ 28
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
(1)

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej ...

(2)

V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa

a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
3.
preventívna aktivita,
b)
zabezpečuje
1.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, ...
3.
záujmová činnosť.
(3)

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou ...

§ 29
Zariadenie núdzového bývania
(1)

V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. ...

a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(2)

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. ...

(3)

Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene ...

(4)

Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila ...

§ 30

Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálne služby krízovej intervencie, a je to vhodné ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI

§ 31
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
(1)

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má ...

(2)

V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa

a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
3.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)

Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti ...

a)
choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti ...
b)
pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia ...
c)
narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu ...
(4)

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby.

(5)

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní. ...

§ 32
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
(1)

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ak ...

(2)

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa

a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
ubytovanie na určitý čas,
4.
stravovanie,
5.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
6.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
7.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)

Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 3 a vzatie do väzby alebo nástup ...

§ 32a
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
(1)

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej ...

a)
prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh ...
b)
prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej ...
(2)

V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa

a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
3.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov ...

a)
do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov ...
b)
jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov.
(4)

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje terénnou formou sociálnej ...

§ 32b
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(1)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania ...

(2)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do ...

a)
nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny ...
b)
voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej ...
(3)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú

a)
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b)
stravovanie,
c)
výchova.
(4)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta ...

(5)

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac ...

§ 33
Služba včasnej intervencie
(1)

Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený ...

(2)

V rámci služby včasnej intervencie sa

a)
poskytuje
1.
špecializované sociálne poradenstvo,
2.
sociálna rehabilitácia,
b)
vykonáva
1.
stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
2.
preventívna aktivita.
(3)

V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.

(4)

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej ...

(5)

Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

§ 33a
Spoločné ustanovenia pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
(1)

Starostlivosť o dieťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b je vykonávanie ...

(2)

Starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým ...

(3)

Sociálna služba uvedená v § 31, 32, 32a a 32b sa za zákonom ustanovených podmienok poskytuje rodičovi ...

PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

§ 34
Zariadenie podporovaného bývania
(1)

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia ...

(2)

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie ...

(3)

Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, ...

(4)

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

a)
poskytuje
1.
ubytovanie,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy,
2.
upratovanie,
3.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
c)
vykonáva sociálna rehabilitácia.
(5)

Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre

a)
šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
b)
dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom ...
§ 35
Zariadenie pre seniorov
(1)

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň ...
b)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje ...
(2)

V zariadení pre seniorov sa

a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre ...

(4)

V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby ...

§ 36
Zariadenie opatrovateľskej služby
(1)

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ...

(2)

V zariadení opatrovateľskej služby sa

a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b)
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
(3)

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie ...

§ 37
Rehabilitačné stredisko
(1)

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej ...

(2)

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a)
sociálna rehabilitácia,
b)
sociálne poradenstvo,
c)
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d)
ubytovanie,
e)
stravovanie,
f)
pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
(3)

Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať ...

(4)

Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý ...

(5)

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá ...

§ 38
Domov sociálnych služieb
(1)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ...

a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo ...
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(2)

V domove sociálnych služieb sa

a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
záujmová činnosť,
c)
utvárajú podmienky na
1.
vzdelávanie,
2.
úschovu cenných vecí.
(3)

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4)

Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, ...

(5)

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych ...

(6)

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, ...

(7)

V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby ...

(8)

Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu. ...

§ 39
Špecializované zariadenie
(1)

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc ...

(2)

V špecializovanom zariadení sa

a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
ubytovanie,
5.
stravovanie,
6.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7.
osobné vybavenie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
záujmová činnosť,
c)
utvárajú podmienky na
1.
vzdelávanie,
2.
úschovu cenných vecí.
(3)

Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4)

Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, ...

(5)

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované ...

(6)

V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby ...

§ 40
Denný stacionár
(1)

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej ...

(2)

V dennom stacionári sa

a)
poskytuje
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
sociálna rehabilitácia,
4.
stravovanie,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
záujmová činnosť.
(3)

Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4)

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje ...

Druhý diel

§ 41
Opatrovateľská služba
(1)

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a)
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 ...
b)
je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných ...
(2)

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej ...

(3)

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a)
ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b)
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného ...
c)
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
d)
ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. ...
(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a)
vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b)
vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c)
ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného ...
§ 42
Prepravná služba
(1)

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej ...

(2)

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom ...

(3)

Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej ...

§ 43
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
(1)

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je ...

(2)

Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity uvedené prílohe č. 4 časti ...

(3)

Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

(4)

Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a)
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
b)
ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III ...
§ 44
Tlmočnícka služba
(1)

Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie podľa odseku ...

(2)

Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. ...

(3)

Fyzická osoba je odkázaná na

a)
tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným ...
b)
artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení ...
c)
taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ...
(4)

Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia ...

(5)

Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej ...

§ 45
Sprostredkovanie tlmočníckej služby
(1)

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ...

(2)

Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

a)
príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím ...
b)
vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom, ...
c)
pomoc pri spracúvaní výkazov tlmočníckej služby,
d)
riešenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti ...
e)
zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť,
f)
sprostredkovanie vzdelávania fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
(3)

Sprostredkovanie tlmočníckej služby môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom ...

§ 46
Sprostredkovanie osobnej asistencie
(1)

Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným ...

(2)

Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

a)
príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím ...
b)
pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
c)
vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.11)
(3)

Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom ...

§ 47
Požičiavanie pomôcok
(1)

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a ...

(2)

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia ...

(3)

Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej ...

Tretí diel
Posudková činnosť

§ 48

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 je zdravotná posudková ...

§ 49
Zdravotná posudková činnosť
(1)

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ...

(2)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym ...

(3)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, ...

(4)

Na základe výsledkov posúdenia podľa odseku 10 vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný ...

(5)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník vychádza z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom ...

(6)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže vychádzať aj z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

(7)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak ...

(8)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ...

(9)

Posudzujúci zdravotnícky pracovník určí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby ...

(10)

Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje ...

(11)

Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa ...

(12)

Ak fyzická osoba pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy ...

(13)

Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na ...

(14)

Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 sa neposudzuje u fyzickej ...

§ 50
Sociálna posudková činnosť
(1)

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie

a)
individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
b)
rodinného prostredia fyzickej osoby,
c)
prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a
d)
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. ...
(2)

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy ...

(3)

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník ...

(4)

Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia ...

(5)

Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ...

(6)

Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie ...

(7)

Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rámci sociálnej ...

(8)

Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva z bežnej ...

(9)

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej ...

§ 51
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu ...

a)

stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b)

zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych ...

c)

návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. ...

d)

určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

§ 51a
Vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti

Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ...

ŠIESTA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

§ 52
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
(1)

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má ...

(2)

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej ...

(3)

Potrebu poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa ...

§ 53
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
(1)

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná ...

(2)

Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.

SIEDMA HLAVA
PODPORNÉ SLUŽBY

§ 54
Odľahčovacia služba
(1)

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým ...

(2)

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania ...

(3)

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej ...

(4)

Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa ...

(5)

Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej ...

§ 55
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
(1)

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná opatrovníkovi,28) fyzickej ...

(2)

Za pomoc podľa odseku 1 sa považuje

a)
zastupovanie fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti ...
b)
súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo ...
c)
poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti ...
d)
spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím ...
e)
vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka28) a príprava ...
§ 56
Denné centrum
(1)

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, ...

(2)

V dennom centre sa najmä

a)
poskytuje sociálne poradenstvo,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
§ 57
Podpora samostatného bývania
(1)

Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti ...

(2)

V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1

a)
poskytuje
1.
sociálne poradenstvo,
2.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b)
vykonáva
1.
preventívna aktivita,
2.
sociálna rehabilitácia.
§ 58
Jedáleň
(1)

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a)
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b)
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)
dovŕšila dôchodkový vek.
(2)

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej ...

§ 59
Práčovňa

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá ...

a)

nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b)

má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c)

dovŕšila dôchodkový vek.

§ 60
Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny ...

a)

nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b)

má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c)

dovŕšila dôchodkový vek.

ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 61
(1)

Ak je fyzická osoba v krízovej sociálnej situácii, ktorá vyžaduje intervenciu a okamžitú pomoc, poskytne ...

(2)

Zariadenia možno účelne a vhodne zlučovať.

(3)

Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú ...

a)
zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia,
b)
upustení od výkonu ochranného liečenia,
c)
prepustení z ochranného liečenia,
d)
ukončení ochranného liečenia,
e)
upustení od výkonu ochrannej výchovy,
f)
podmienečnom umiestnení mimo výchovného zariadenia,
g)
prepustení z ochrannej výchovy,
h)
prepustení z detenčného ústavu, ak súd preskúmava dôvodnosť detencie.
(4)

Ak má poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení ...

(5)

Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti ...

(6)

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 až 40 s kapacitou nižšou ako 40 miest má prednosť ...

(7)

Do počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 35, 38 a 39 v jednej budove zariadenia sa započítavajú ...

(8)

Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality ...

(9)

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať liečebno-výchovnú starostlivosť, psychologickú starostlivosť ...

TRETIA ČASŤ

REGISTRÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA
PODMIENKY ZÁPISU DO REGISTRA

§ 62

Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na základe ...

§ 63
(1)

Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ...

a)
spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a
b)
odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu ...
(2)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

(3)

Ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia ...

(4)

Za odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 3 sa považuje na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej ...

(5)

Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí podmienky ...

(6)

Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo ...

(7)

Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nesmie mať evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému ...

§ 64
Žiadosť o zápis do registra
(1)

Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto ...

(2)

Žiadosť o zápis do registra obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis žiada právnická ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
2.
navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
c)
druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
d)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
e)
miesto poskytovania sociálnej služby,
f)
počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
g)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
h)
čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
i)
ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ...
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia ...
(3)

K žiadosti o zápis do registra sa prikladá

a)
kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ...
2.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide ...
3.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia ...
b)
kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej ...
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia ...
c)
údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických ...
d)
štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej ...
e)
cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu ...
f)
údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého ...
g)
opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,
h)
kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného ...
(4)

Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy32) ...

(5)

Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa ...

(6)

Údaje o hygienických podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia ...

(7)

Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku.

(8)

Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a ...

(9)

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už ...

(10)

Ak žiada o zápis do registra osoba uvedená v § 63 ods. 6, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. ...

(11)

Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku ...

(12)

U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk ...

Zápis do registra

§ 65
(1)

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.

(2)

O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr ...

(3)

Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi ...

(4)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky ...

(5)

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu ...

(6)

Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak

a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží ...
b)
žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
d)
na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne ...
e)
nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 5 až 7,
f)
nie sú splnené podmienky ustanovené v § 32b ods. 5, § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. ...
g)
žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie ...
§ 66
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právna forma, ak je poskytovateľom ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, a zodpovedného zástupcu ...
c)
adresa právnickej osoby uvedenej v § 3 ods. 5 písm. c) a adresa sídla jej organizačnej zložky na území ...
d)
druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, cieľová skupina fyzických osôb, ...
e)
počet miest v zariadení,
f)
dátum zápisu do registra,
g)
dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68.
(2)

Register je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis.

§ 67
Označenie miesta poskytovania sociálnej služby
(1)

Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zariadení okrem zariadení uvedených v § ...

(2)

Miesto poskytovania sociálnej služby podľa odseku 1 musí byť označené

a)
obchodným menom alebo názvom, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba,
b)
menom a priezviskom alebo obchodným menom, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako ...
c)
druhom a formou poskytovanej sociálnej služby,
d)
názvom zariadenia a
e)
adresou miesta poskytovania sociálnej služby.
§ 67a
Vedenie účtovníctva a výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby
(1)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba, a poskytovateľ sociálnej služby, ...

(2)

Vyšší územný celok vyhodnocuje obsah výročnej správy na účel posudzovania, či poskytovateľ sociálnej ...

(3)

Výročná správa obsahuje najmä

a)
prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom ...
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju overoval,
d)
prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej ...
(4)

Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 je povinný mať účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom,33ba) ...

a)
príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane presiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom33bb) ...
b)
všetky príjmy presiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom.33bb)
(5)

Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.33c)

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 1 musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) ...

(7)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je povinný na účely podľa odseku 2 ...

§ 68
Výmaz z registra a zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby
(1)

Vyšší územný celok rozhodne o výmaze z registra, ak poskytovateľ sociálnej služby

a)
bol zapísaný do registra na základe nepravdivých údajov alebo neúplných údajov,
b)
prestal spĺňať podmienky na zápis do registra,
c)
nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 5; to platí len pre neverejného ...
d)
v lehote určenej ministerstvom neodstránil nedostatky plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej ...
e)
v lehote určenej vyšším územným celkom neznížil počet miest podľa § 69 ods. 2,
f)
písomne neoznámil vyššiemu územnému celku zmeny skutočností podľa § 65 ods. 4, a to ani po písomnej ...
g)
neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
h)
požiadal o výmaz z registra; táto žiadosť musí byť podaná najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania ...
(2)

Vyšší územný celok vymaže z registra poskytovateľa sociálnej služby, ak

a)
poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich mesiacov odo ...
b)
uplynie čas trvania poskytovania sociálnej služby,
c)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zaniklo oprávnenie na podnikanie,
d)
fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zomrela, alebo
e)
právnická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, zanikla,
f)
neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba ...
(3)

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby poskytovateľovi sociálnej služby zaniká odo dňa nadobudnutia ...

(4)

Ak vyšší územný celok vykonal výmaz z registra podľa odseku 1 písm. a) a c), osoba môže byť zapísaná ...

(5)

Poskytovateľ sociálnej služby nespĺňa finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby, ak

a)
je v likvidácií, v konkurze alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ...
b)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne ...
§ 69
(1)

Ak poskytovateľ sociálnej služby neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené vyšším územným celkom ...

(2)

Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych ...

DRUHÁ HLAVA

§ 70
Sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)

Za podmienok ustanovených týmto zákonom možno poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe v zdravotníckom ...

(2)

Na poskytovanie sociálnej služby zdravotníckym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku ...

(3)

Ak je sociálna služba poskytovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, nemôže ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PLATBA ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ ...

PRVÁ HLAVA
FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 71
(1)

Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované

a)
z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
c)
z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 10,
d)
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „rozpočet ministerstva“), ...
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané ...
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa odseku ...
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
f)
z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
g)
z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
h)
z príjmu zo sociálneho podniku,34)
i)
z iných zdrojov.
(2)

Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou alebo vyšším územným celkom ...

(3)

Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované

a)
z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ...
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
c)
z rozpočtu ministerstva, a to z
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa ...
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,
d)
z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,35)
f)
z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú vykonáva neverejný ...
g)
zo zisku zo sociálneho podniku,34)
h)
z iných zdrojov.
(4)

Úhradu ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje osobitný ...

(5)

Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby možno použiť len na účel určený darcom ...

(6)

Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu ...

(7)

Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29, alebo obci, ktorá poskytuje ...

(8)

Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie ...

(9)

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje ...

(10)

Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie ...

(11)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti vyššieho územného celku preukázať ...

Úhrada za sociálnu službu

§ 72
(1)

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom ...

(2)

Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia ...

a)
priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi verejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci ...
b)
priemerným príjmom verejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného ...
(3)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a ...

a)
priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci ...
b)
priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného ...
(4)

Určovanie sumy úhrady najviac vo výške podľa odseku 3 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej ...

(5)

Ekonomicky oprávnené náklady podľa odsekov 2 a 3 sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti ...

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní ...
b)
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné ...
c)
tuzemské cestovné náhrady,
d)
výdavky na energie, vodu a komunikácie,
e)
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
f)
dopravné,
g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia ...
h)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, ...
i)
výdavky na služby,
j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu,20) odstupného, odchodného, ...
k)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej ...
(6)

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za

a)
tlmočenie,
b)
krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
c)
podporu samostatného bývania,
d)
preventívnu aktivitu,
e)
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
f)
pomoc pri pracovnom uplatnení,
g)
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia, ...
h)
stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
i)
sociálne poradenstvo,
j)
sociálnu rehabilitáciu,
k)
rozvoj pracovných zručností.
(7)

Ustanovenie odseku 6 sa neuplatňuje, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu ...

(8)

Prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu ...

(9)

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti ...

(10)

Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a § 34 až 41 považujú ...

(11)

Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa preukazuje na osobitnom ...

(12)

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:

a)
nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak odsek 13 neustanovuje inak, ...
b)
nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
1.
manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,
2.
deti prijímateľa sociálnej služby,
3.
rodičia prijímateľa sociálnej služby,
4.
iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c)
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu,
d)
garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e)
hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv ...
f)
osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ...
g)
hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi,
h)
majetok fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže ...
(13)

Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35 a 39 sa prihliada ...

(14)

U fyzických osôb uvedených v odseku 12 písm. b) sa na majetok uvedený v odseku 12 písm. b) až g) neprihliada. ...

(15)

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada ...

(16)

Právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona ...

(17)

Skutočnosti podľa odsekov 15 a 16 preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom ...

(18)

Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa od príjmu posudzovanej fyzickej osoby a fyzickej osoby ...

a)
iný druh sociálnej služby alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená ...
b)
sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je posudzovaná fyzická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 73 ...
(19)

U poskytovateľa sociálnej služby, ktorý neposkytoval sociálnu službu počas predchádzajúceho rozpočtového ...

(20)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne ...

a)
priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci ...
b)
priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci ...
(21)

Povinnosť podľa odseku 20 sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje ...

§ 72a
(1)

Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci ...

(2)

Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako ...

(3)

Ak sa zmení skutočnosť rozhodujúca na platenie úhrady za sociálnu službu v priebehu poskytovania sociálnej ...

(4)

Za zmenu skutočnosti, ktorá má rozhodujúci vplyv na platenie úhrady za sociálnu službu, sa na účely ...

(5)

Na účely prehodnocovania príjmu podľa odseku 2 poskytovateľ sociálnej služby vyzve fyzickú osobu predložiť ...

(6)

Pri zisťovaní príjmu za kalendárny mesiac sa započítavajú príjmy, ktoré patrili a boli vyplatené posudzovanej ...

(7)

Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu za kalendárny rok sa započítavajú príjmy, ktoré ...

(8)

Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjmy u

a)
posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky,
b)
posudzovaných rodičov s nezaopatreným dieťaťom12) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa ...
c)
posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá ...
d)
posudzovaného nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti,40b) ...
e)
posudzovaného zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem,
f)
posudzovaného zaopatreného plnoletého dieťaťa, ktoré platí úhradu za sociálnu službu za rodiča alebo ...
g)
posudzovaného rodiča, ktorý platí úhradu za sociálnu službu za zaopatrené plnoleté dieťa alebo jej časť ...
(9)

Pri zisťovaní zostatku z príjmu podľa § 73, ktorý musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne ...

(10)

Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne ...

(11)

Ak osoby uvedené v odseku 8 patrili do okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne ...

(12)

Pri zisťovaní príjmu alebo pri prehodnocovaní príjmu posudzovanej fyzickej osoby na účely platenia úhrady ...

(13)

Príjem posudzovanej fyzickej osoby sa určí tak, že súčet príjmu posudzovanej fyzickej osoby a príjmov ...

§ 73
(1)

Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi ...

(2)

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať ...

(3)

Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať ...

(4)

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí prijímateľovi ...

(5)

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi ...

(6)

Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti, ak ...

(7)

Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ...

(8)

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady ...

(9)

Prijímateľ sociálnej služby, ktorého príjem sa spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ...

(10)

Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ...

(11)

Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu ...

(12)

Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu ...

(13)

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 12 medzi poskytovateľom sociálnej služby a zaopatrenými ...

(14)

Ak prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu ...

(15)

Odseky 1 až 14 sa neuplatňujú, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ...

(16)

Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. 2 sa za fyzické ...

(17)

Ak u osôb uvedených v § 3 ods. 2 nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považuje ...

(18)

Na poskytované sociálne služby v zariadení podľa § 24b až 29, 32 a 56 sa odseky 2 až 5 nepoužijú.

(19)

Odseky 1 až 10 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní majetok uvedený ...

(20)

Odseky 1 až 10 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 predal nehnuteľný ...

(21)

Odseky 1 až 20 sa nepoužijú, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá má platiť úhradu ...

DRUHÁ HLAVA

§ 74
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.13) ...

(2)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorou ...

a)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
b)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
c)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
d)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti ...
e)
sociálna služba v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a ...
1.
zariadenie podporovaného bývania,
2.
zariadenie pre seniorov,
3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
4.
rehabilitačné stredisko,
5.
domov sociálnych služieb,
6.
špecializované zariadenie,
7.
denný stacionár,
f)
opatrovateľská služba,
g)
sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
h)
požičiavanie pomôcok,
i)
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
j)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
(3)

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2, je povinná poskytovateľovi ...

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
b)
miesto poskytovania sociálnej služby,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)
potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna ...
(4)

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. g) až j), nie je ...

(5)

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v odseku 2 písm. e) a f), je povinná ...

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným ...

(7)

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

a)
označenie zmluvných strán,
b)
druh poskytovanej sociálnej služby,
c)
vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d)
počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s ...
e)
deň začatia poskytovania sociálnej služby,
f)
čas poskytovania sociálnej služby a ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, aj čas poskytovania ...
g)
miesto poskytovania sociálnej služby,
h)
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
i)
sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 10 a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, ...
j)
podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
k)
dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a
l)
sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14.
(8)

Suma úhrady za sociálnu službu podľa odseku 7 písm. h) a i) musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé ...

(9)

V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej ...

(10)

Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec alebo vyšší územný celok o poskytovanie sociálnej ...

(11)

Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti ...

(12)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ ...

(13)

Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek ...

(14)

Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby len ...

a)
prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
b)
prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa odseku ...
c)
prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, ...
d)
obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
e)
prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po ...
(15)

Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 14 je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť ...

(16)

Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ...

(17)

Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie ...

(18)

Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ...

(19)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému ...

(20)

Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby bez právneho nástupníctva ...

TRETIA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY POSKYTUJÚCEHO SOCIÁLNU SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME

§ 75
(1)

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému ...

a)
sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1.
nízkoprahové denné centrum,
2.
zariadenie pre seniorov,
3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
4.
denný stacionár,
b)
terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
c)
nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
d)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
e)
opatrovateľskú službu,
f)
prepravnú službu.
(2)

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

(3)

Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ...

a)
sociálnu službu v zariadení, ktorým je
1.
útulok,
2.
domov na pol ceste,
3.
zariadenie núdzového bývania,
4.
zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
5.
zariadenie podporovaného bývania,
6.
rehabilitačné stredisko,
7.
domov sociálnych služieb,
8.
špecializované zariadenie,
b)
službu včasnej intervencie,
c)
tlmočnícku službu,
d)
sociálnu službu v integračnom centre,
e)
podporu samostatného bývania.
(4)

Vyšší územný celok je povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ...

a)
špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,
b)
sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.
(5)

Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 4 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti ...

(6)

Obec alebo vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej ...

a)
podporná sociálna služba v zariadení, ktorým je
1.
denné centrum,
2.
jedáleň,
3.
práčovňa,
4.
stredisko osobnej hygieny,
b)
sprostredkovanie tlmočníckej služby,
c)
sprostredkovanie osobnej asistencie,
d)
sprievodcovská a predčitateľská služba,
e)
požičiavanie pomôcok,
f)
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
g)
krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
h)
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
i)
základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť,
j)
sociálna služba v komunitnom centre,
k)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
l)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti ...
(7)

Obec môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi ...

(8)

Vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

(9)

Finančná podpora podľa tejto hlavy sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý ...

(10)

Poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo verejnom záujme je poskytovanie ...

(11)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri ...

(12)

Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku pri ...

(13)

Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku ...

(14)

Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ...

(15)

Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ...

§ 76
Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ...

Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytuje na zabezpečenie ...

§ 77
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
(1)

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa druhu sociálnej služby, ...

(2)

Ak odsek 8 neustanovuje inak, výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ...

a)
priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 na sociálnu službu v pôsobnosti ...
b)
priemerným príjmom neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa ...
c)
príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 na ...
d)
priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ...
(3)

Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného ...

(4)

Ministerstvo zisťuje priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého finančného ...

(5)

Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku uhradené bežné výdavky, ktoré vznikli za obdobie január ...

(6)

Ak neboli v predchádzajúcom rozpočtovom roku skutočne zaplatené úhrady za sociálnu službu, ktoré mali ...

(7)

Za príjem neverejného poskytovateľa sociálnej služby z poskytnutého finančného príspevku podľa § 76 ...

(8)

Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný ...

a)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v ...
b)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú v ...
c)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými ...
d)
priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za túto sociálnu službu poskytovanú inými ...
e)
skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci ...
f)
predpokladané bežné výdavky a predpokladané príjmy neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný ...
(9)

Do priemerných bežných výdavkov, do skutočných bežných výdavkov a do predpokladaných bežných výdavkov ...

(10)

Do priemerných skutočne dosiahnutých príjmov, do skutočne dosiahnutých príjmov a do predpokladaných ...

(11)

Ak je čas trvania poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby kratší než ...

§ 78
(1)

Ak sa neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej ...

(2)

Ak sa začne poskytovať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na prevádzku ...

(3)

Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového ...

§ 78a
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
(1)

Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených ...

a)
zariadenie podporovaného bývania,
b)
zariadenie pre seniorov,
c)
zariadenie opatrovateľskej služby,
d)
rehabilitačné stredisko,
e)
domov sociálnych služieb,
f)
špecializované zariadenie,
g)
denný stacionár.
(2)

Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených ...

(3)

Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených ...

(4)

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa poskytuje ...

(5)

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

a)
v zariadení pre seniorov uvedený v § 35 ods. 1 písm. b) považuje za prijímateľa sociálnej služby so ...
b)
na mieste podľa odseku 6 písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby
1.
s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti ...
2.
so stupňom odkázanosti V podľa prílohy č. 3, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom ...
(6)

Počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej ...

a)
poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s dohodnutým ...
b)
poskytovala sociálna služba v období dvanástich mesiacov pred podaním žiadosti podľa§ 78b na základe ...
c)
predpokladá začať poskytovať sociálnu službu v príslušnom roku, ak nie sú miestami podľa písmen a) a ...
(7)

Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa ...

(8)

Ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou neverejnému ...

a)
obec, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ...
b)
vyšší územný celok, ak finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených ...
(9)

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa odseku ...

(10)

Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ...

(11)

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ...

(12)

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ...

§ 78aa
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
(1)

Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejnému ...

(2)

Ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, ak ho neverejný ...

(3)

Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je spolufinancovanie ...

(4)

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni sa poskytuje vo výške podľa prílohy ...

(5)

Na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) môže obec z príjmov svojho rozpočtu poskytovať ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K FINANČNEJ PODPORE Z ROZPOČTU MINISTERSTVA

§ 78b
(1)

Finančný príspevok podľa

a)
§ 71 ods. 6 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe ...
b)
§ 71 ods. 7 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe ...
c)
§ 78a sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8,
d)
§ 78aa sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8a. ...
(2)

Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
výpis z registra nie starší ako tri mesiace,
b)
písomné vyjadrenie príslušného vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti s koncepciou rozvoja ...
c)
písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb ...
(3)

Prílohy k žiadosti podľa odseku 1 písm. a) a c) sú aj:

a)
zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
b)
zoznam prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
c)
zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla.
(4)

Písomnú žiadosť spolu s prílohami na príslušný rozpočtový rok obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej ...

§ 78c
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu žiadostí podľa § 78b ods. 1 v poradí podľa dňa doručenia žiadosti.

(2)

Ministerstvo do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 overí jej úplnosť v ...

(3)

Ministerstvo do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 78b ods. 1 posúdi splnenie podmienok ...

(4)

Voči rozhodnutiu ministerstva o nesplnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. ...

(5)

Ministerstvo na základe podnetu žiadateľa podľa odseku 4 preskúma zákonnosť rozhodnutia o nesplnení ...

a)
splnení podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak zistí ...
b)
zamietnutí podnetu žiadateľa podľa odseku 4, ak nezistí nezákonnosť tohto rozhodnutia.
(6)

Odôvodnené rozhodnutie podľa odseku 5 doručí ministerstvo žiadateľovi.

(7)

Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby nedoručí ministerstvu písomnú žiadosť spolu s ...

(8)

Ministerstvo môže zo závažných dôvodov rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4, ak ...

(9)

Ak ministerstvo odpustí zmeškanie termínu podľa § 78b ods. 4, finančný príspevok možno poskytnúť len ...

(10)

Odôvodnené rozhodnutie o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4 sa doručuje žiadateľovi a nemožno ...

§ 78d
(1)

Písomnú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa

a)
§ 71 ods. 6 a 7 uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s obcou,
b)
§ 78a a 78aa uzatvára podľa osobitného predpisu13) ministerstvo s neverejným poskytovateľom sociálnej ...
(2)

Písomná zmluva podľa odseku 1 obsahuje

a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok,
c)
termíny a spôsob vyplácania finančného príspevku, podmienky jeho čerpania a jeho sumu,
d)
podmienky zúčtovania finančného príspevku a dôvody vrátenia finančného príspevku,
e)
záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa sociálnej služby ...
f)
záväzok obce alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby viesť u poskytovateľa ambulantnej sociálnej ...
g)
spôsob kontroly hospodárneho a účelného použitia finančného príspevku,
h)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
i)
lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok, a lehotu na jeho zúčtovanie,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)

Finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa sa vypláca štvrťročne v pomernej časti zo sumy ...

a)
poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované ...
b)
prijímateľ finančného príspevku neprestal spĺňať podmienky na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 1 a podmienky ...
c)
prijímateľ finančného príspevku vráti pomernú časť finančného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok ...
d)
prijímateľ finančného príspevku neporušil povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a ...
(4)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká na miesto v zariadení, ktoré ...

(5)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká pred dňom začatia poskytovania ...

(6)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa nevzniká, ak poskytovateľ sociálnej ...

(7)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení, ak na toto miesto ...

(8)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a nevzniká na miesto v zariadení za obdobie, v ktorom ...

(9)

Ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby po doručení žiadosti podľa § 78b ods. 1 na príslušný ...

a)
zvýši počet obsadených miest v zariadení, zmení štruktúru prijímateľov sociálnej služby z hľadiska stupňa ...
b)
na základe vykonaného zápisu do registra zníži počet miest v zariadení oproti stavu uvedenému v žiadosti, ...
(10)

Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ktorý po doručení žiadosti podľa ...

(11)

Ak zariadenie, pre ktoré je finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa určený, po doručení ...

(12)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej sociálnej službe v zariadení ...

(13)

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri poskytovaní ambulantnej sociálnej ...

a)
neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
b)
poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.
(14)

Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, neobsadenie miesta v zariadení podľa odseku 13 písm. ...

(15)

Pri určení počtu hodín poskytovania sociálnej služby na účely odseku 13 písm. b) sa vychádza z evidencie ...

(16)

Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný viesť alebo zabezpečiť ...

a)
dennú evidenciu neposkytovania sociálnej služby z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej ...
b)
dennú evidenciu prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby a časový rozsah poskytovanej ...
(17)

Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný vrátiť ministerstvu pomernú ...

(18)

Na účely

a)
vyplácania pomernej časti finančného príspevku podľa odseku 3 sa pomerná časť finančného príspevku podľa ...
1.
kalendárnych dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o pobytovú ...
2.
pracovných dní v príslušnom štvrťroku, na ktorý sa tento finančný príspevok vypláca, ak ide o ambulantnú ...
b)
výpočtu pomernej časti finančného príspevku sa suma pomernej časti finančného príspevku podľa § 71 ods. ...
1.
kalendárnych dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide ...
2.
pracovných dní v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa tento finančný príspevok poskytuje, ak ide ...
(19)

Ak prijímateľ finančného príspevku, ktorému ministerstvo poskytlo finančný príspevok na predchádzajúci ...

(20)

Prijímateľ finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa je povinný, v členení podľa jednotlivých ...

a)
samostatnej analytickej evidencie o použití tohto finančného príspevku vrátane účtovnej evidencie,
b)
poskytnutého finančného príspevku na osobitnom účte v banke a
c)
príjmov a výdavkov spojených s poskytovaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností ...
§ 78e

Vláda Slovenskej republiky môže v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA A ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 79
Pôsobnosť ministerstva
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb ...

a)
vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych služieb,
c)
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné činnosti a na účely ďalšieho vzdelávania, ...
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb,
e)
hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
f)
kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (ďalej len ...
2.
udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení ...
3.
zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,
4.
pokute podľa § 99 a 102,
h)
vedie register poskytovateľov sociálnej služby a poskytovateľov sociálnej služby, ktorí boli vymazaní ...
i)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho ...
j)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú ...
k)
zriaďuje a zrušuje detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu ...
l)
bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...
m)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register, zoznam podľa odseku 1 písm. i) a ...

(3)

Centrálny register obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
c)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo ...
d)
dátum zápisu do registra,
e)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola ...
f)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, ...
g)
druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, rozsah poskytovanej sociálnej ...
h)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba určená,
i)
počet miest v zariadení,
j)
dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C, ak boli podmienky ...
(4)

Zoznam podľa odseku 1 písm. i) obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia vzdelávacieho ...
c)
názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, na ktorý bola akreditácia vzdelávacieho programu ...
d)
dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho ...
(5)

Zoznam podľa odseku 1 písm. j) obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia ...
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia na ...
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej činnosti,
d)
druh odbornej činnosti, na ktorú bola akreditácia na odbornú činnosť udelená,
e)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je odborná činnosť určená,
f)
dátum udelenia akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie na odbornú činnosť. ...
(6)

Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa ...

a)
posudzuje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, schvaľuje ...
b)
poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
c)
uzatvára zmluvu podľa § 78d ods. 1,
d)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a účelnosť jeho použitia, ...
e)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene d) ...
f)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktorým
1.
bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, ...
2.
nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé ...
(7)

Ministerstvo zhromažďuje vo vlastnom informačnom systéme údaje na poskytovanie finančného príspevku ...

§ 80
Pôsobnosť obce

Obec

a)

vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

b)

utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,

c)

je správnym orgánom v konaniach o

1.

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom ...

2.

zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,

3.

odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,

4.

povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ...

d)

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,

e)

poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie

1.

sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej ...

2.

nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,

3.

opatrovateľskej služby,

4.

prepravnej služby,

5.

odľahčovacej služby,

6.

pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

7.

terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,

f)

poskytuje základné sociálne poradenstvo,

g)

môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,

h)

uzatvára zmluvu

1.

o poskytovaní sociálnej služby,

2.

o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch ...

i)

zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie ...

j)

môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

k)

môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe písomnej zmluvy ...

l)

poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

m)

môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému ...

n)

môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému ...

o)

kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

p)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene o) ...

q)

vedie evidenciu

1.

posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

2.

rozhodnutí podľa písmena c),

3.

prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

r)

vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,

s)

poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb ...

t)

uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na ...

u)

môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti ...

v)

vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.

§ 81
Pôsobnosť vyššieho územného celku

Vyšší územný celok

a)

vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,

b)

je správnym orgánom v konaniach o

1.

odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, ...

2.

zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,

3.

odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,

4.

povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ...

5.

nezapísaní do registra,

6.

zákaze poskytovať sociálnu službu,

7.

výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,

c)

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,

d)

zabezpečuje poskytovanie

1.

sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej ...

2.

podpory samostatného bývania,

3.

tlmočníckej služby,

e)

poskytuje základné sociálne poradenstvo,

f)

zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,

g)

môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,

h)

uzatvára zmluvu

1.

o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi ...

2.

o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 10,

i)

zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie ...

j)

môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

k)

uhrádza ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 10,

l)

poskytuje podľa § 75 ods. 3 a 4 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému ...

m)

môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému ...

n)

môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

o)

môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. b) na základe písomnej zmluvy podľa osobitného ...

p)

vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva ...

q)

vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode,

r)

predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu,

s)

kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa ...

t)

kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...

u)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách ...

v)

kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 10,

w)

vedie evidenciu

1.

vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc ...

2.

rozhodnutí podľa písmena b),

3.

prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,

x)

poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania ...

y)

uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na ...

z)

môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti ...

za)

bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

zb)

vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9.

ŠIESTA ČASŤ

KOMUNITNÝ ROZVOJ A KOMUNITNÝ PLÁN V OBLASTI POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 82
Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
(1)

Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa ...

(2)

Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity ...

(3)

Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie spolupráce subjektov, ...

§ 83
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1)

Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych ...

a)
s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b)
s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
(2)

Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych ...

(3)

Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít ...

(4)

Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie ...

(5)

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahujú najmä

a)
analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych ...
b)
analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo ...
c)
analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho ...
d)
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem ...
e)
časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb ...
f)
spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja ...
g)
podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja ...
(6)

Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie určenie finančných ...

(7)

Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych ...

(8)

Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne ...

(9)

Vyšší územný celok vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až ...

(10)

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych ...

SIEDMA ČASŤ

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A ĎALŠIE VZDELÁVANIE

§ 84
(1)

Plnenie kvalifikačných predpokladov potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych ...

(2)

Činnosti v oblasti sociálnych služieb podľa tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá ...

(3)

Na účely posudzovania bezúhonnosti na výkon pracovných činností v oblasti sociálnych služieb platí § ...

(4)

Základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vykonáva fyzická ...

a)
vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu akreditovaného podľa osobitného ...
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne ...
c)
akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín ...
(5)

Špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má jednoročnú prax v priamom styku ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon sociálnej práce sa vzťahuje osobitný predpis.46a)

(7)

Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) a absolvovala odbornú ...

(8)

Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)
má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie ...
b)
má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na ...
c)
má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie ...
d)
má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na ...
e)
absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
(9)

Opatrovateľ detí podľa § 33a ods. 2 je fyzická osoba, ktorá má najmenej

a)
úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti ...
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz ...
c)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak počas trvania pracovnoprávneho ...
(10)

Tlmočenie podľa tohto zákona vykonáva tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník a tlmočník pre ...

(11)

Fyzická osoba, ktorá nie je tlmočníkom posunkovej reči, artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom pre hluchoslepé ...

a)
artikulačné tlmočenie, ak má najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz artikulačného ...
b)
tlmočenie v posunkovej reči, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné ...
c)
taktilné tlmočenie, ak má najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ...
d)
príslušnú formu tlmočenia podľa písmen a) až c), ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého ...
(12)

Absolvovanie akreditovaného kurzu podľa odseku 11 písm. a) až c) sa preukazuje dokladom o úspešnom overení ...

(13)

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností podľa tohto zákona vykonáva len fyzická osoba, ktorá ...

(14)

Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca47a) v zariadení sociálnych služieb sa vzťahuje ...

(15)

Činnosť rozvoja pracovných zručností môže podľa tohto zákona vykonávať fyzická osoba, ktorá získala ...

(16)

Sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg alebo fyzická osoba s úplným stredným ...

(17)

Koordináciu výkonu poskytovania sociálnej rehabilitačnej činnosti podľa tohto zákona vykonáva sociálny ...

(18)

Psychologickú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské ...

(19)

Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely tohto zákona môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá získala ...

(20)

Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonáva fyzická osoba, ktorá získala ...

(21)

Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 vykonáva

a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,48)
b)
lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo,
c)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo49) alebo lekár so špecializáciou ...
d)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ...
e)
sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú ...
(22)

Zdravotnícky zamestnanec v zariadení musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.24) ...

(23)

Ďalšie vzdelávanie na účely tohto zákona je prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. Cieľom ...

(24)

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb sa môže ...

a)
špecializačné vzdelávanie zabezpečované strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúce na získanú ...
b)
účasť na akreditovaných kurzoch,
c)
účasť na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
d)
účasť na sociálno-psychologických výcvikoch, alebo
e)
pravidelná lektorská činnosť a publikačná činnosť.
(25)

Pri uznávaní odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti štátnych príslušníkov štátov Európskeho hospodárskeho ...

ÔSMA ČASŤ

AKREDITÁCIE

§ 85
Akreditácia vzdelávacích programov

Vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných činností ...

§ 86
(1)

Písomná žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu sa podáva ministerstvu a obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho ...
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu,
c)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
d)
projekt vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje názov, druh, formu, metódy využívané pri vzdelávaní, ...
e)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho programu,
f)
kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ...
g)
predpokladaný rozpočet vzdelávacieho programu a spôsob jeho financovania a
h)
zoznam fyzických osôb, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, kópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti ...
(2)

Zodpovedný zástupca podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

(3)

Za obsah vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. d) sa považuje náplň teoretickej časti a praktickej ...

(4)

Za modul vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. d) sa považuje samostatná, ucelená, záväzná, časová ...

(5)

Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho programu podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje zoznamom ...

(6)

Fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní, musia spĺňať odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 ...

(7)

Odborná spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 2 a 6 sa preukazujú dokladmi podľa osobitného ...

§ 87
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...
b)
názov, druh, formu, rozsah a obsah vzdelávacieho programu, na ktorý sa udeľuje akreditácia,
c)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie vzdelávacieho programu a
d)
čas platnosti akreditácie.
(2)

Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, vedie dokumentáciu vzdelávacieho programu ...

(3)

Za dokumentáciu vzdelávacieho programu sa považuje najmä

a)
prihláška do vzdelávacieho programu,
b)
prezenčné listiny o dochádzke fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní, a fyzických osôb, ktoré ...
c)
časový a vecný harmonogram vzdelávania,
d)
potvrdenie o absolvovaní praxe fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
e)
protokol o vykonanej skúške fyzickou osobou, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní,
f)
záverečný protokol, ktorého obsahom sú výsledky o skúške všetkých fyzických osôb, ktoré sa jej zúčastnili. ...
(4)

Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. d) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, ktorým nadobudlo ...

Akreditácia na odbornú činnosť

§ 88
(1)

Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú ...

(2)

Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na ...
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
c)
údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym ...
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)
kópie dokladov o bezúhonnosti
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym ...
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
e)
kópie dokladov o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
f)
kópie dokladov o
1.
pracovnom pomere zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti s osobou, ktorá žiada o udelenie ...
2.
pracovnoprávnom vzťahu fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, s osobou, ktorá ...
g)
kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného ...
h)
druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať a jej formu,
i)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
j)
projekt odbornej činnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy odbornej činnosti, ktorými sa bude ...
k)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
l)
kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ...
(3)

Zodpovedný zástupca podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

(4)

Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. e) platí § 84 ods. 1, ...

(5)

Materiálno-technické zabezpečenie na vykonávanie odbornej činnosti podľa odseku 2 písm. l) sa preukazuje ...

(6)

Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, ...

§ 89
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie na odbornú činnosť obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú ...
b)
druh odbornej činnosti, na ktorú sa udeľuje akreditácia,
c)
cieľovú skupinu, pre ktorú bude odborná činnosť vykonávaná,
d)
miesto a formu vykonávania odbornej činnosti,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
f)
čas platnosti akreditácie na odbornú činnosť.
(2)

Kópiu rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť, zmene akreditácie na odbornú činnosť, predĺžení ...

(3)

Čas platnosti akreditácie podľa odseku 1 písm. f) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď nadobudlo ...

§ 89a
(1)

Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie vzdelávacieho programu, ak

a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nedoplní žiadosť ...
b)
žiadosť o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
vzdelávací program, ktorému má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, formu, rozsah a obsah ...
d)
na vykonávanie vzdelávacieho programu nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické ...
(2)

Ministerstvo rozhodne o neudelení akreditácie na odbornú činnosť, ak

a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nedoplní žiadosť ...
b)
žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
odborná činnosť, na ktorú má byť udelená akreditácia, nie je vzhľadom na druh, metódy, techniky a postupy ...
d)
na vykonávanie odbornej činnosti nie sú vytvorené odborné podmienky, priestorové podmienky, hygienické ...
§ 90
(1)

O udelení, o neudelení, o zmene, o predĺžení a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu a akreditácie ...

(2)

Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť sa udeľuje najviac na päť rokov. ...

(3)

Osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich ...

(4)

Osoba, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, je povinná oznámiť ministerstvu do ôsmich ...

(5)

O zmene akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť sa rozhodne, ak sú na ...

(6)

Ak ministerstvo rozhodne o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo o predĺžení ...

(7)

Akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť sa odníme, ak

a)
sa vzdelávací program neuskutočňuje na základe akreditácie vzdelávacieho programu v rámci dvanástich ...
b)
sa vzdelávací program neuskutočňuje alebo sa nevykonáva odborná činnosť v súlade s akreditáciou vzdelávacieho ...
c)
osoba, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú činnosť, ...
(8)

Akreditácia vzdelávacieho programu a akreditácia na odbornú činnosť zaniká

a)
dňom skončenia platnosti akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú činnosť, ak ...
b)
dňom doručenia písomnej žiadosti osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo ...
c)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu alebo akreditácia na odbornú ...
d)
dňom oznámenia ministerstva o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu alebo akreditácie na odbornú ...

DEVIATA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 91
Konanie vo veciach sociálnych služieb
(1)

Na poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ...

(2)

Miestna príslušnosť vyššieho územného celku pri povinnosti uhradiť ekonomicky oprávnené náklady spojené ...

(3)

Na konanie vo veciach odkázanosti na sociálnu službu, nezapísania do registra, zákazu poskytovať sociálnu ...

(4)

Na konanie vo veciach o uložení pokuty podľa § 99 a 102 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

§ 92
(1)

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, ...

(2)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ...

(3)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom ...

(4)

Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku podľa odsekov 2 a 3 sa spravuje podľa miesta trvalého ...

(5)

Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku na účely § 73 ods. 13 sa spravuje podľa miesta poskytovania ...

(6)

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na ...

(7)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, ...

(8)

Sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41, ktorá sa poskytuje bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. ...

(9)

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu ...

(10)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu ...

(11)

Exekúcii nepodliehajú

a)
finančné prostriedky zaplatené prijímateľom sociálnej služby ako úhrada za sociálnu službu,
b)
poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 76, § 77, § 78a a 78aa,
c)
posteľ, stôl, stolička, kreslo, vykurovacie teleso, periny, posteľná bielizeň, rádioprijímač, televízor, ...
(12)

Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť tretej osobe.

§ 93
(1)

Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku do ôsmich ...

(2)

Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce alebo vyššieho územného celku, osvedčiť skutočnosti ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní ...

(4)

Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 12 sú povinní poskytovateľovi sociálnej ...

DESIATA ČASŤ

Spracúvanie osobných údajov

§ 94
(1)

Osobné údaje na účely tohto zákona spracúva obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby ...

(2)

Obec, vyšší územný celok, poskytovateľ sociálnej služby a ministerstvo poskytujú osobné údaje, ktoré ...

(3)

Obec na účely podľa § 94a ods. 1, vyšší územný celok na účely podľa § 94b ods. 1, poskytovateľ sociálnej ...

§ 94a
(1)

Obec spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom na

a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 80 písm. c),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 80 písm. d),
c)
poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 80 písm. e) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...
e)
vedenie evidencie podľa § 80 písm. q).
(2)

Obec spracúva osobné údaje o

a)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných ...
b)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých ...
c)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ...
d)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby ...
e)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného ...
(3)

Osobné údaje, ktoré obec spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených ...
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u ...
j)
údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických ...
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej ...
§ 94b
(1)

Vyšší územný celok spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu ...

a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 81 písm. b),
b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 a § 81 písm. c),
c)
poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 81 písm. d) až g),
d)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...
e)
vedenie registra a vykonávanie zmien v registri podľa § 81 písm. p) až r),
f)
vedenie evidencie podľa § 81 písm. w).
(2)

Vyšší územný celok spracúva osobné údaje o

a)
žiadateľovi o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných ...
b)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých ...
c)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zápis do registra,
d)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis do registra, ...
e)
navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
f)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a fyzickej osobe, ...
g)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby ...
h)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného ...
i)
fyzickej osobe, ktorá je zapísaná v registri,
j)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je zapísaná v registri,
k)
zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 63 ods. 3.
(3)

Osobné údaje, ktoré vyšší územný celok spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a f) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených ...
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u ...
j)
údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem zákonných zástupcov,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky fyzických ...
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej ...
§ 94c
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely ...

a)
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74,
b)
uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 11 a 12,
c)
vedenie registra obmedzení podľa § 10,
d)
ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám ...
e)
označenie miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67,
f)
platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31, 34 až 41 podľa § 72, 72a a 73,
g)
vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h)
vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
i)
vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95.
(2)

Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o

a)
žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľovi sociálnej služby a ich ...
b)
fyzických osobách, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ...
c)
fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť ...
d)
zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých ...
e)
členovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ...
f)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej ...
g)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.
(3)

Osobné údaje, ktoré poskytovateľ sociálnej služby spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
d)
rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
e)
štátne občianstvo okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. f),
f)
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
g)
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach fyzických osôb uvedených ...
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby u ...
j)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa okrem fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. ...
k)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní ...
§ 94d
(1)

Ministerstvo spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na účely a v rozsahu potrebnom ...

a)
rozhodovanie v konaniach podľa § 79 ods. 1 písm. g),
b)
výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa § 79 ods. 1 písm. d),
c)
hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e),
d)
vedenie registra poskytovateľov sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. h),
e)
vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. i),
f)
vedenie zoznamu osôb podľa § 79 ods. 1 písm. j),
g)
poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
h)
prijímanie oznámení o použití prostriedkov obmedzenia podľa § 10 ods. 6.
(2)

Ministerstvo spracúva osobné údaje o

a)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu,
b)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o akreditáciu vzdelávacieho ...
c)
fyzických osobách, ktoré sa budú podieľať na vzdelávaní,
d)
navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 86 ods. 2,
e)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
f)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o udelenie akreditácie ...
g)
fyzických osobách, ktoré budú odbornú činnosť priamo vykonávať,
h)
navrhovanom zodpovednom zástupcovi uvedenom v § 88 ods. 3,
i)
fyzickej osobe, ktorá je účastníkom konania o pokute za správne delikty,
j)
fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností ...
k)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych ...
l)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych ...
m)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej ...
n)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri hodnotení podmienok kvality poskytovanej ...
o)
fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri zápise do centrálneho registra,
p)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, pri zápise do centrálneho registra,
q)
zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby uvedeného v § 63 ods. 3 pri zápise do centrálneho ...
r)
fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu pri zápise do zoznamu podľa § ...
s)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho ...
t)
fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť pri zápise do zoznamu podľa § 79 ...
u)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú ...
v)
zodpovednej osoby za vykonávanie odbornej činnosti pri zápise do zoznamu podľa § 79 ods. 1 písm. j),
w)
fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78a alebo § 78aa,
x)
fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom obce, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku ...
y)
fyzickej osobe, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou, pri poskytovaní ...
z)
fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb v zariadeniach, pre ktoré je ...
za)
prijímateľovi sociálnej služby, u ktorého boli použité prostriedky obmedzenia podľa § 10 ods. 5.
(3)

Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú:

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. za),
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu dohľadu nad poskytovaním sociálnych ...
h)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
i)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel výkonu dohľadu nad poskytovaním ...
(4)

Ministerstvo spracúva o osobách uvedených v § 94a ods. 2, § 94b ods. 2, § 94c ods. 2 a § 94d ods. 2 ...

§ 95
Evidencia prijímateľov sociálnej služby
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „evidencia“). ...

(2)

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené ...

(3)

Súčasťou evidencie pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti je aj počet ...

(4)

Súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a ...

(5)

Súčasťou evidencie pri poskytovaní prepravnej služby je aj počet najazdených kilometrov počas poskytovania ...

(6)

Súčasťou evidencie pri poskytovaní tlmočníckej služby je aj výkon tlmočníckej služby v hodinách a predmet ...

(7)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej ...

§ 96
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri zverejňovaní informácií

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zverejňovať informácie podľa osobitného predpisu54) a zabezpečovať ...

§ 97
Súčinnosť a spolupráca vo veciach sociálnych služieb
(1)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, ...

(2)

Obce, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnej služby pri poskytovaní sociálnych služieb spolupracujú ...

(3)

Ministerstvo poskytuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje ...

JEDENÁSTA ČASŤ

DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA
DOHĽAD NAD POSKYTOVANÍM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 98
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov ...

a)
poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských ...
b)
uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
c)
dodržiavaní záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
d)
vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditácia.
(2)

Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona ...

(3)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb prostredníctvom poverených štátnych ...

(4)

Pri výkone dohľadu podľa odsekov 1 a 2 sa poverený štátny zamestnanec a prizvaný odborník podľa odseku ...

(5)

Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré poskytujú ...

(6)

Ministerstvo pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb podľa odseku 1 postupuje podľa základných ...

§ 99
(1)

Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby, u ktorého sa vykonal dohľad nad poskytovaním ...

(2)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo nesplnenie opatrení ...

(3)

V rozhodnutí o pokute ministerstvo určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak v tejto lehote ...

(4)

Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 a 3 sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona a ...

(5)

Ak ministerstvo zistí, že osoba bez zápisu do registra vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti ...

(6)

Ministerstvo môže uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur, ak osoba, u ktorej sa má vykonať dohľad nad sociálnymi ...

(7)

Výnosy pokút uložených pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb sú príjmom štátneho rozpočtu ...

DRUHÁ HLAVA
KONTROLNÁ ČINNOSŤ VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 100
(1)

Poverený zamestnanec obce a poverený zamestnanec vyššieho územného celku kontroluje v rozsahu pôsobnosti ...

(2)

Pri vykonávaní kontroly podľa odseku 1 sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti56) ...

(3)

Pri vykonávaní kontroly podľa § 79 ods. 6 písm. d) a e) ministerstvo postupuje podľa osobitného predpisu.57) ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

§ 101
Správne delikty

Ministerstvo uloží poskytovateľovi sociálnej služby pokutu, ak

a)

si neplní povinnosť podľa § 8 ods. 9,

b)

pri poskytovaní sociálnej služby nedodržiava povinnosti podľa § 9 ods. 1, 4 až 7 a § 10,

c)

nevykonáva, nezabezpečuje a neutvára podmienky na vykonávanie odborných činností, obslužných činnosti ...

d)

pri určovaní úhrady za sociálnu službu nepostupuje podľa § 72 a 72a a pri platení úhrady za sociálnu ...

e)

pri uzatváraní a vypovedaní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby nepostupuje podľa § 74 ods. 1, 2, ...

§ 102
(1)

Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby sa dopustil správneho deliktu, uloží poskytovateľovi ...

(2)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že sa poskytovateľ ...

(3)

Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť správneho deliktu, na rozsah ...

(4)

Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

TRINÁSTA ČASŤ

HODNOTENIE PODMIENOK KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

§ 104
(1)

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa hodnotia podľa prílohy č. 2. Pri hodnotení podmienok ...

(2)

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A časti III sa nehodnotia, ...

(3)

Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti II bode 2.5 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej ...

(4)

Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti III bode 3.4 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej ...

(5)

Ak poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 2 časti C dosiahne percentuálne vyhodnotenie úrovne ...

(6)

Ministerstvo hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych ...

(7)

Ministerstvo si môže prizvať k hodnoteniu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby odborníka. ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 105
(1)

Poverený zamestnanec obce, poverený zamestnanec vyššieho územného celku a poverený zamestnanec poskytovateľa ...

(2)

Zamestnanci ministerstva, zamestnanci obce, zamestnanci vyššieho územného celku a zamestnanci poskytovateľa ...

(3)

Zovšeobecnené informácie a súhrnné údaje, ktoré ministerstvo, obec a vyšší územný celok získavajú v ...

PÄTNÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 106
(1)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, o ktorej sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2008, sa ...

(2)

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, ...

(3)

Opatrovateľská služba poskytovaná podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 dieťaťu do skončenia povinnej ...

(4)

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje prepravná služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje ...

(5)

Fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická osoba, ...

(6)

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v zariadení sociálnych ...

(7)

Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. decembru 2008, sa po tomto dni poskytujú ...

(8)

Obec a vyšší územný celok sú povinné najneskôr do 30. septembra 2010 začať z vlastného podnetu konanie ...

(9)

Organizovanie spoločného stravovania podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 nie je sociálnou službou ...

(10)

Starostlivosť poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 ...

(11)

Domov dôchodcov a domov – penzión pre dôchodcov zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 ...

(12)

Zariadenie chráneného bývania zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie ...

(13)

Domov pre osamelých rodičov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie ...

(14)

Stanica opatrovateľskej služby zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za zariadenie ...

(15)

Klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa ...

(16)

Jedáleň pre dôchodcov zriadená podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za jedáleň podľa ...

(17)

Finančný príspevok na úhradu nákladov za sociálnu službu, sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo ...

(18)

Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý do 31. decembra 2008 poskytoval starostlivosť v ...

(19)

Obec a vyšší územný celok sú povinné poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovali podľa ...

(20)

Pôsobnosť obce, vyššieho územného celku alebo zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová ...

(21)

Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych ...

(22)

Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky uzatvorená do 31. decembra 2008 zostáva v platnosti aj po 31. ...

(23)

V konaní vo veci pokút súvisiacich s výkonom štátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä ...

(24)

Konanie o žiadosti o overenie osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré nebolo skončené vydaním ...

§ 107
(1)

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny ...

(2)

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými ...

(3)

Ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa poskytuje ku dňu nadobudnutia účinnosti ...

§ 108
(1)

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré poskytovali sociálne služby k 31. decembru 2008 na základe ...

(2)

Obec a zariadenie s právnou subjektivitou zriadené alebo založené obcou alebo vyšším územným celkom, ...

(3)

Vyšší územný celok, ktorý neposkytoval sociálne služby k 31. decembru 2008 prostredníctvom právnickej ...

(4)

Povolenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva vydané podľa zákona ...

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala ...

§ 109
(1)

Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2008 vykonával činnosti sociálneho pracovníka a spĺňal kvalifikačné ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná ...

(3)

Tlmočník, ktorý k 31. decembru 2008 vykonáva tlmočenie, je povinný preukázať podmienky podľa § 84 ods. ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2008 vykonáva pracovnú terapiu, je povinná splniť podmienku podľa ...

(5)

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v ...

§ 110

Ak sa v iných právnych predpisoch používa pojem „sociálna pomoc“, rozumejú sa tým aj sociálne služby ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012

§ 110a
(1)

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje ...

(2)

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny ...

(3)

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými ...

§ 110b

Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie ...

§ 110c
(1)

Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 29. februára 2012 na základe zmluvy o poskytovaní ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 29. februára 2012 považuje ...

(3)

Písomné žiadosti podľa § 78b ods. 1 na rozpočtový rok 2012 sa doručujú do 31. marca 2012.

§ 110d

V období od 1. marca 2012 do 31. augusta 2019 ministerstvo nehodnotí podmienky kvality poskytovanej ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014

§ 110e

O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31. decembra 2013, o ktorých sa ...

§ 110f

Fyzická osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ktorá k 31. decembru 2013 bola odborne spôsobilá ...

§ 110g

Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 39 ods. 5 sa od 1. januára 2014 neuplatňujú, ak poskytovateľ sociálnej služby ...

a)

zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po ...

b)

skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne ...

§ 110h

Žiadosť o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania ...

§ 110i

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba založená ...

§ 110j
(1)

Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných ...

(2)

Osoba, ktorá k 31. decembru 2013 vykonávala činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných ...

§ 110k

Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 1. januára 2014 pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podali ...

§ 110l
(1)

Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného ...

(2)

Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení poskytuje k 1. januáru ...

(3)

Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, ...

(4)

Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže po 1. januári 2014 začať ...

a)
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo ...
b)
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(5)

Sociálna služba v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa odsekov 3 ...

(6)

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny ...

(7)

Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa ...

(8)

Ak sa sociálna služba v zariadení podporovaného bývania poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného ...

(9)

Ak sa sociálna služba v zariadení pre seniorov poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného do ...

(10)

Ak sa sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného ...

(11)

Ak sa sociálna služba v špecializovanom zariadení poskytuje k 31. decembru 2013 podľa zákona účinného ...

(12)

Poskytovateľ sociálnej služby podľa odsekov 8 až 11 nie je oprávnený od 1. januára 2014 zvýšiť počet ...

(13)

Poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa odseku 3 môže od 1. januára 2014 do ...

a)
do 31. decembra 2013 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, a táto fyzická ...
b)
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych ...
(14)

Poskytovateľ sociálnej služby podľa odseku 13 je povinný prijímateľovi tejto sociálnej služby poskytovať ...

(15)

Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb od 1. januára 2014 do 31. ...

(16)

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31. decembra ...

(17)

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané od 1. januára ...

(18)

Vyšší územný celok, ktorý rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb fyzickej ...

(19)

Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona ...

§ 110m

Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri zisťovaní príjmu a pri prehodnocovaní ...

§ 110n

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu zriadené podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa ...

§ 110o

Zmluvy s budúcim poskytovateľom sociálnej služby o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § ...

§ 110p

Ak poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb po podaní žiadosti o finančný príspevok ...

§ 110r

Na stavby, ktoré majú byť užívané na účely zariadení uvedených v § 34, 35, 38 a 39 a sú realizované ...

§ 110s

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení k 31. decembru 2013 a ktorý ...

§ 110t

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny ...

§ 110u

Lekársky posudok vydaný do 31. decembra 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013 sa považuje ...

§ 110v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletým fyzickým osobám, nemá ...

(2)

Ak zariadenie podľa § 22 ods. 1, v ktorom sa poskytuje sociálna služba deťom, nemá v pracovnom pomere ...

§ 110w
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2015
(1)

Ustanovenia § 38 ods. 7 a § 65 ods. 6 písm. f) a g) sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ ...

(2)

Ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 5 sa od 1. februára 2015 neuplatňujú, ak poskytovateľ ...

a)
zmení v domove sociálnych služieb počet miest tak, že v tomto objekte zariadenia začne poskytovať po ...
b)
skončí poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v tomto objekte zariadenia začne ...
(3)

Ustanovenie § 110g sa od 1. februára 2015 neuplatňuje.

(4)

Konanie vo veci zápisu do registra začaté pred 1. februárom 2015 podľa zákona účinného do 31. januára ...

§ 110x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)

Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 15. decembra 2015 pre osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra ...

(2)

Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny ...

(3)

Konanie vo veci zápisu do registra poskytovateľa sociálnej služby postupujúceho podľa § 110w začaté ...

§ 110y
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017

§ 110z
(1)

Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, ...

(2)

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života ...

(3)

Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby podľa § 32b sa považuje za splnenú u dieťaťa, ...

(4)

Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, ...

(5)

Podmienka odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 4 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá poskytuje ...

(6)

Osoba podľa odseku 1, ktorá je právnickou osobou, je povinná vypracovať a uložiť do verejnej časti registra ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytuje starostlivosť o dieťa u osoby podľa odseku 1 alebo ...

(8)

Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, ...

a)
od 1. júla 2018, ak bola do 30. júna 2018 zapísaná do registra,
b)
odo dňa zápisu do registra, ak nebola do 30. júna 2018 zapísaná do registra.
(9)

Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, ...

§ 110aa
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý k 28. februáru 2017 na základe zmluvy o poskytovaní ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári vydané do 28. februára ...

(3)

Obec, ktorá vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári fyzickej osobe uvedenej ...

(4)

Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý poskytuje sociálnu službu podľa zákona účinného ...

§ 110ab

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, okrem fyzickej osoby podľa § 110z ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 110ac
(1)

Právoplatné rozhodnutie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným ...

(2)

Konanie o udelení akreditácie na stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, vykonávanú ...

(3)

Konanie o zápise do registra druhu sociálnej služby, ktorým je stimulácia komplexného vývoja dieťaťa ...

(4)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 32, § 32b a § 34 až 40, ktorý ju poskytuje ...

(5)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať ...

(6)

Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b ...

(7)

Podmienka veku dieťaťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b ...

(8)

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33, ktorý ju poskytuje k 31. decembru 2017 a bude ju poskytovať ...

(9)

Ak sa sociálna služba uvedená v § 34, 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky ...

(10)

Pri stavbe, ktorá má byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 34, 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané ...

(11)

Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou ...

§ 110ad
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý k 31. decembru 2017 poskytuje sociálnu službu, je povinný predložiť ...

(2)

Poskytovateľ špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ako samostatnej odbornej ...

§ 110ae
(1)

Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 110l ods. 3 alebo poskytuje sociálnu službu ...

(2)

Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v zariadení uvedenom v ...

§ 110af

Príjem poskytovateľa sociálnej služby za rozpočtový rok 2017 na účely

a)
§ 72 ods. 2 písm. b) je príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa ...
b)
§ 72 ods. 3 písm. b) je príjem z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej ...
§ 110ag
(1)

Žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 účinného ...

a)
pre zariadenia uvedené v § 34 až 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby ...
b)
pre zariadenia uvedené v § 25 až 27 a 29 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby ...
(2)

Na žiadosť o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 účinného ...

(3)

Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1 písm. a), je povinná najneskôr do 15. januára 2018 predložiť ...

(4)

Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a účinného do 31. decembra 2017, ...

a)
pre zariadenia uvedené v § 35, § 36 a 40 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby ...
b)
pre zariadenie uvedené v § 25 za žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni ...
(5)

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4 písm. a), je povinný najneskôr ...

(6)

Písomné žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach ...

(7)

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2018 sa určí podľa § ...

(8)

Ministerstvo zisťuje a zverejňuje podľa § 77 ods. 4 priemerné príjmy neverejných poskytovateľov sociálnej ...

(9)

Výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ...

§ 110ah
(1)

Obec je povinná uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 31. júna 2018.

(2)

Vyšší územný celok je povinný uviesť koncepciu rozvoja sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do ...

(3)

Podmienka súladu predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a ...

§ 110ai

Prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 34 ...

§ 110aj
(1)

U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ...

(2)

U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2017 vykonáva špecializované sociálne poradenstvo a spĺňa kvalifikačný ...

§ 110ak
(1)

Na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a a 24d alebo zápisu tohto druhu sociálnej služby ...

a)
30. septembra 2019, ak fyzická osoba získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné ...
b)
31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. ...
(2)

Na účely zápisu druhu sociálnej služby uvedeného v § 24d do registra sa podmienka odbornej spôsobilosti ...

§ 110al
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018

Príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia sa na účely ...

§ 110am
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)

Ministerstvo môže rozhodnúť podľa § 78c ods. 8 až 10 o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. ...

(2)

Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými ...

a)
bol do dňa zápisu do registra osobou podľa § 110z ods. 1 a
b)
poskytoval k 31. októbru 2018 a bude poskytovať aj po 31. októbri 2018 sociálnu službu uvedenú v § 32b ...
(3)

Ustanovenie § 110z ods. 9 sa od 1. novembra 2018 neuplatňuje.

§ 110an
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1)

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení ...

(2)

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorí ...

(3)

Ustanovenie § 110al prvej vety, v časti zohľadňovania príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti ...

§ 110ao
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Ustanovenie § 67a ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije pri overovaní účtovnej ...

(2)

U fyzickej osoby, ktorá k 31. decembru 2019 spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 84 ods. 11 a 12 v ...

§ 111
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. x) sa vypúšťajú slová „poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23h sa vypúšťa.

3.

V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za živnosť poradové číslo 24 vkladajú živnosti ...

24a Poskytovanie sociálnych služieb výpis z registra § 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem čl. I § 8 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO ZAMESTNANCA A MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV

  Druh zariadenia sociálnych služieb Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby najedného zamestnanca ...

  Poznámka: Počet prijímateľov sociálnej služby zodpovedá počtu miest v zariadení zapísanému v registri. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.

  A. Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby Váha kritéria/ počet bodov Maximálny počet bodov ...

  B.

  Váha kritéria:

  C.

  Počet dosiahnutých bodov u poskytovateľa, ktorý je právnickou osobou Počet dosiahnutých bodov u poskytovateľa, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  A.

  SPÔSOB POSUDZOVANIA ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTIACH ...

  1.

  Úkony stravovania

  2.

  Úkony vyprázdňovania močového mechúra

  3.

  Úkony vyprázdňovania hrubého čreva

  4.

  Úkony osobnej hygieny

  5.

  Úkony celkového kúpeľa

  6.

  Úkony obliekania a vyzliekania

  7.

  Úkony zmeny polohy, sedenia a státia

  8.

  Úkony pohybu po schodoch

  9.

  Úkony pohybu po rovine

  10.

  Úkony orientácie v prostredí

  11.

  Úkony dodržiavania liečebného režimu

  12.

  Úkony dohľadu

  B.

  Stupeň Počet bodov Priemerný rozsah odkázanosti (hod./deň) Priemerný rozsah odkázanosti (hod./mesiac) ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

  Časť I

  a)

  Hygiena

  1.

  osobná hygiena

  2.

  celkový kúpeľ

  b)

  Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

  1.

  porciovanie stravy,

  2.

  obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),

  3.

  kŕmenie a pomoc pri pití,

  c)

  Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

  1.

  sprievod na toaletu,

  2.

  pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,

  3.

  účelná očista po toalete,

  4.

  sprievod z toalety,

  5.

  podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),

  6.

  ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

  d)

  Obliekanie, vyzliekanie

  1.

  výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),

  2.

  obliekanie, obúvanie,

  3.

  vyzliekanie, vyzúvanie,

  e)

  Mobilita, motorika

  1.

  sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),

  2.

  pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,

  3.

  polohovanie,

  4.

  pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

  5.

  obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

  f)

  dodržiavanie liečebného režimu

  1.

  v domácom prostredí

  1.1.

  nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,

  1.2.

  kontrola glykémie glukomerom,

  1.3.

  odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty,

  1.4.

  aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

  1.5.

  polohovanie,

  2.

  v zariadení

  2.1.

  nákup liekov,

  2.2.

  polohovanie.

  Časť II

  a)

  nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

  b)

  príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

  c)

  donáška jedla do domu,

  d)

  umytie riadu,

  e)

  bežné upratovanie v domácnosti,

  f)

  obsluha bežných domácich spotrebičov,

  g)

  starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),

  h)

  starostlivosť o lôžko,

  i)

  vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

  j)

  donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich ...

  k)

  ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené ...

  Časť III

  a)

  sprievod

  1.

  na lekárske vyšetrenie,

  2.

  na vybavenie úradných záležitostí,

  3.

  do školy a školského zariadenia, zo školy a školského zariadenia, do zamestnania a zo zamestnania, ...

  4.

  pri záujmových činnostiach,

  b)

  predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných ...

  c)

  sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť ...

  Časť IV

  a)

  potreba dohľadu v určenom čase,

  b)

  potreba nepretržitého dohľadu.

  Príloha č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa

  Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Výška finančného ...

  Príloha č. 4b k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4b k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 7a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Príloha č. 8a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8a k zákonu č. 448/2008 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri občanov Slovenskej ...
 • 3)  § 45a a § 45c zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 45c zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 45a, 45b a 45d zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 35, 38 a 45a zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 45a zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 12)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 13)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 16)  § 59 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 16a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 16b)  Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 ...
 • 17)  § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 17a)  § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 18)  § 21, 24, 26 a 62 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 19)  § 62 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 742 až 753 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  Civilný mimosporový poriadok.
 • 22a)  § 3 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností ...
 • 23)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23a)  § 7 ods. 8 a 10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 23da)  Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23e)  § 5 zákona č. 600/2003 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...
 • 26)  § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 28 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 28)  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 28a)  Trestný poriadok.
 • 29)  Trestný zákon.
 • 30)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 30aa)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe ...
 • 30b)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ...
 • 32)  § 663 až 670Občianskeho zákonníka.
 • 33)  § 659 až 662Občianskeho zákonníka.
 • 33a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 33aa)  § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 33ab)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 33b)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 33ba)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 33bb)  § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33c)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 50b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35)  § 628 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  Napríklad § 23 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 36a)  § 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...
 • 39)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 40a)  Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení ...
 • 40b)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 41)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 42)  Zákon č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon č. 34/2002 Z. z. Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 44)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Napríklad § 2 a 3 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 131/2005 Z. z.
 • 46)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46a)  Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti ...
 • 47)  § 2 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene ...
 • 47a)  § 12 a 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene ...
 • 47b)  Zákon č. 317/2009 Z. z.
 • 48)  Príloha č. 3 časť A písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...
 • 49)  Príloha č. 3 časť A písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 50)  Príloha č. 3 časť A písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 51)  Príloha č. 3 časť A písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších ...
 • 52)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 54)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 54a)  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
 • 55)  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 56)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 57)  Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 58)  Napríklad § 129 a 130 Trestného poriadku.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore