Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019


Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29 JUD12114 DS18 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 448/2008 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 64
Žiadosť o zápis do registra

(1)
Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
(2)
Žiadosť o zápis do registra obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby,
2.
navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3,
c)
druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
d)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
e)
miesto poskytovania sociálnej služby,
f)
počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
g)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
h)
čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
i)
ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.
(3)
K žiadosti o zápis do registra sa prikladá
a)
kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.
osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
2.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
3.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
b)
kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
c)
údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
d)
štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
e)
kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie nie staršieho ako tri mesiace,
f)
cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
g)
údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby,
h)
opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,
i)
kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie.
(4)
Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje podľa osobitného predpisu33a) potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, je vlastníkom týchto priestorov; ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky. Ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.
(5)
Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby.
(6)
Údaje o hygienických podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.33aa)
(7)
Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku.
(8)
Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
(9)
Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný podať žiadosť o zápis do registra podľa odsekov 1 až 8 a § 63.
(10)
Ak žiada o zápis do registra osoba uvedená v § 63 ods. 6, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až e), g) a h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. f) až h) spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť. Ak ku dňu podania žiadosti o zápis do registra uplynuli odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú činnosť viac ako tri mesiace, žiadosť obsahuje aj údaje podľa odseku 2 písm. i) a doklady podľa odseku 3 písm. a); to sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou oprávnenou na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a)
(11)
Ak žiada o zápis do registra osoba zapísaná v živnostenskom registri, žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až h) a prikladajú sa k nej údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) až i).
(12)
U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy. Poskytovať sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk nie je možné formou spoločnosti s ručením obmedzeným alebo formou akciovej spoločnosti. Poskytovanie sociálnej služby podľa prvej vety nemôže byť podnikaním podľa osobitných predpisov.33ab)
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.
(2)
O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3.
(3)
Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk. Ak sa sociálna služba bude poskytovať aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku alebo vo viacerých vyšších územných celkov, vyšší územný celok, ktorý vykoná zápis do registra, bezodkladne oznámi vykonanie zápisu do registra každému vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode bude miesto poskytovania tejto sociálnej služby; to platí rovnako aj na oznámenie o výmaze z registra a na oznámenie o vykonaní zmien v registri.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 a deň začatia poskytovania sociálnej služby.
(5)
Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba. To neplatí, ak právnym nástupcom poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou obcou, je táto obec.
(6)
Vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra, ak
a)
v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady,
b)
žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
c)
služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
d)
na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky,
e)
nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 5 až 7,
f)
nie sú splnené podmienky ustanovené v § 32b ods. 5, § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6, § 61 ods. 7 a § 63,
g)
žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.
zobraziť paragraf
§ 79
Pôsobnosť ministerstva

(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb
a)
vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych služieb,
c)
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné činnosti a na účely ďalšieho vzdelávania,
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb,
e)
hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
f)
kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (ďalej len „akreditácia vzdelávacieho programu“), o zmene akreditácie vzdelávacieho programu, o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť,
3.
zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,
4.
pokute podľa § 99 a 102,
h)
vedie register poskytovateľov sociálnej služby a poskytovateľov sociálnej služby, ktorí boli vymazaní z registra (ďalej len „centrálny register“),
i)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
j)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorým akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
k)
zriaďuje a zrušuje detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
l)
bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
m)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register, zoznam podľa odseku 1 písm. i) a zoznam podľa odseku 1 písm. j).
(3)
Centrálny register obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
c)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby,
d)
dátum zápisu do registra,
e)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
f)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
g)
druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, rozsah poskytovanej sociálnej služby a jej formu,
h)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba určená,
i)
počet miest v zariadení,
j)
dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C, ak boli podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby hodnotené.
(4)
Zoznam podľa odseku 1 písm. i) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
c)
názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, na ktorý bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená,
d)
dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu.
(5)
Zoznam podľa odseku 1 písm. j) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej činnosti,
d)
druh odbornej činnosti, na ktorú bola akreditácia na odbornú činnosť udelená,
e)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je odborná činnosť určená,
f)
dátum udelenia akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie na odbornú činnosť.
(6)
Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a)
posudzuje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, schvaľuje poskytovanie tohto finančného príspevku a jeho sumu a rozhoduje o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4,
b)
poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
c)
uzatvára zmluvu podľa § 78d ods. 1,
d)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a účelnosť jeho použitia,
e)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene d) a kontroluje ich plnenie,
f)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktorým
1.
bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený,
2.
nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený a dôvod jeho neposkytnutia.
(7)
Ministerstvo zhromažďuje vo vlastnom informačnom systéme údaje na poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa.
zobraziť paragraf
§ 81
Pôsobnosť vyššieho územného celku

Vyšší územný celok
a)
vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
2.
zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3.
odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4.
povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
5.
nezapísaní do registra,
6.
zákaze poskytovať sociálnu službu,
7.
výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,
c)
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
d)
zabezpečuje poskytovanie
1.
sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
2.
podpory samostatného bývania,
3.
tlmočníckej služby,
e)
poskytuje základné sociálne poradenstvo,
f)
zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
g)
môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h)
uzatvára zmluvu
1.
o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
2.
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 10,
i)
zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
j)
môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k)
uhrádza ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 10,
l)
poskytuje podľa § 75 ods. 3 a 4 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n)
môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o)
môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. b) na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
p)
vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,
q)
vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode,
r)
predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu,
s)
kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
t)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
u)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
v)
kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 10,
w)
vedie evidenciu
1.
vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2.
rozhodnutí podľa písmena b),
3.
prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
x)
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
y)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
z)
môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c),
za)
bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
zb)
vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]33a)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]33aa)  § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 355/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore