Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.01.2006


Platnosť od: 29.07.2004
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD93 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 439/2004 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 439/2004 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 747/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak sa nevykonáva v priestore zamestnávateľa,“. ...

2.

V § 14 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 a 2 sa slová „§ 138 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ ...

3.

V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slová „verejnej funkcie“ vkladá čiarka a slová „alebo na výkon ...

4.V § 30 písm. b), § 46 ods. 1, § 47 ods. 2 a § 56 ods. 2 sa slová „§ 138 ods. 1 až 7“ nahrádzajú ...

5.

V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája táto veta: „Podmienka zaplatenia poistného sa považuje ...

6.

V § 31 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek ...

7.

V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek ...

8.

V § 68 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, ...

9.

Doterajší text § 70 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, ...

10.

V § 72 ods. 3 sa za slová „choroby z povolania“ vkladajú slová „a fyzickej osobe, ktorá sa ...

11.

§ 73 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny ...

12.

V § 80 ods. 2 sa slová „Poistencovi, ktorému“ nahrádzajú slovami „Poistencovi a fyzickej ...

13.

V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj vtedy, ak poistenec splnil podmienky ...

14.

V § 84 ods. 1 a § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 138 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 138 ...

15.

V § 99 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

16.

V § 138 sa vypúšťa odsek 3. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 77.

Doterajšie odseky 4 až 24 sa označujú ako odseky 3 až 23.

17.

V § 138 ods. 11 písm. a) a b) sa slová „v odseku 11“ nahrádzajú slovami „v odseku 10“.

18.

V § 138 ods. 15 sa slová „v odseku 15“ nahrádzajú slovami „v odseku 14“.

19.

V § 138 ods. 17 sa slová „v odseku 11, odseku 12 písm. a) a b) a v odsekoch 13 a 15“ nahrádzajú ...

20.

V § 138 ods. 20 sa slová „v odseku 11“ nahrádzajú slovami „v odseku 10“ a slová „v odseku ...

21.

V § 156 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

22.

Za § 168 sa vkladá § 168a, ktorý znie:

„§ 168a (1) Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na ...

23.

V § 227 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

24.

V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f)“.

25.

Doterajší text § 249 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Poistencom na účely § 226 ods. 1 písm. a) a odseku 2 nie je fyzická osoba, ktorej bol priznaný ...

26.

§ 263 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 má aj fyzická osoba narodená v období ...

27.

V § 276 ods. 3 sa slová „§ 138 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 14“.

28.

V § 278 ods. 1 sa slová „§ 138 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 10“ a slová „§ ...

29.

V § 279 ods. 1 sa slová „§ 138 ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 14 a 15“.

30.

Za § 282 sa vkladá § 282a, ktorý znie:

„§ 282a Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho ...

31.

V § 284 písm. a) sa slová „a z poistného na poistenie v nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami ...

32.

Názov ôsmej časti znie:

„ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

33.

Za § 294 sa vkladá § 294a, ktorý znie:

„§ 294a Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený ...

34.

V prílohe č. 4 kapitole V v položke 6 písm. a) sa v stĺpci miera poklesu schopnosti zárobkovej ...

35.

Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:

„Príloha č. 5 k zákonu č. 461/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.

V § 17 ods. 2 sa slová „v § 14 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 14 ods. 2 a 3“.

3.

V § 63 ods. 2 druhej vete sa slová „zápisu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného ...

4.

V § 82 odsek 5 znie:

„(5) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom so sídlom v ...

5.

V § 91 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ostatných“.

6.

V § 91 ods. 3 a 4 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.

7.

V § 91 ods. 5 sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.

8.

V § 91 ods. 5 písm. b) sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.

9.

V § 91 ods. 5 písm. c) sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

10.

V § 91 ods. 6 písm. a) sa slová „110 %“ nahrádzajú slovami „111 %“.

11.

V § 91 ods. 6 písm. b) sa slová „120 %“ nahrádzajú slovami „143 %“.

12.

V § 91 ods. 6 písm. c) sa slová „130 %“ nahrádzajú slovami „200 %“.

13.

V § 91 ods. 7 písm. a) sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.

14.

V § 91 ods. 10 písm. b) sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „tri percentuálne ...

15.

V § 91 ods. 10 písm. c) sa slová „tri percentuálne body“ nahrádzajú slovami „päť percentuálnych ...

16.

V § 112 ods. 2 sa slová „najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem čl. I druhého až štvrtého bodu, ôsmeho ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore