Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 437/2015 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 23.12.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Dane z príjmu, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 437/2015 účinný od 01.07.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 437/2015 s účinnosťou od 01.07.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmä zabránením šírenia krízy ...

2.

V § 2 písmeno c) znie:

„c) riešením krízovej situácie na úrovni skupiny 1. koordinácia uloženia opatrení na riešenie ...

3.

V § 2 písm. d) sa slová „ktorej členovia sú usadení“ nahrádzajú slovami „ktorú tvoria ...

4.

V § 2 písm. k) sa slová „vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 2 písm. m) sa slová „dohľadu v členskom štáte vykonávajúci dohľad na konsolidovanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

6.

V § 2 písmeno n) znie:

„n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,“.

7.

V § 2 písmeno p) znie:

„p) inými nástrojmi vlastníctva 1. cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia ...

8.

V § 2 písmeno s) znie:

„s) príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

9.

V § 2 písm. x) sa za slovo „by“ vkladajú slová „aspoň v jednom členskom štáte“.

10.

V § 2 písm. ab) sa nad slovom „banky“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „19d)“ a nad slovom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19d a 19e znejú:

„19d) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z. 19e) § 54 ods. ...

11.

§ 2 sa dopĺňa písmenami ac) až ag), ktoré znejú:

„ac) osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny, ad) vybranou inštitúciou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19f a 19g znejú:

„19f) Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).§ 2 ...

12.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú ...

13.

V § 4 ods. 1 sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“, vypúšťa sa slovo „priamej“ ...

14.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Národnej banky Slovenska“.

15.

V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:

„22a) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

16.

V § 4 ods. 8 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na oboznamovanie sa s ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).

17.

V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení ...

18.

V § 5 ods. 3 sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.

19.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu ...

20.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Predseda rady (1) Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia ...

21.

Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 6a Podpredseda rady (1) Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady. (2) Podpredsedom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 28j znejú:

„27) § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 28) § 14 zákona č. 747/2004 ...

22.

V § 8 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených ...

23.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „štatutárnych orgánov“ nahrádzajú slovami „štatutárneho ...

24.

V § 9 ods. 1 písm. d) sa slovo „záväzok“ nahrádza slovami „istinu alebo splatný zostatok ...

25.

V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo „podmienených“ nahrádza slovom „podmienene“.

26.

V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slovo „splatnosti“ vkladá slovo „úrokového“.

27.

V § 9 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej ...

28.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 56 ods. 3“ a v tretej ...

29.

§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10 Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní (1) Opatrenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:

„50) § 65a ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 sa vypúšťajú.

30.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu ...

31.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „desiatej časti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „§ 81“. ...

32.

V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, ...

33.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Ustanovenie odseku 1 neplatí na a) chránené vklady podľa osobitného predpisu,59a) b) vklady ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 60 znejú:

„59a) § 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z. 60) § 132p zákona č. ...

34.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov ...

35.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva ...

36.

V § 17 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej ...

37.

V § 17 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „záväzky“ a v písmene ...

38.

V § 17 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 61 znejú:

„60a) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o ...

39.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „platí“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou ...

40.

V § 19 ods. 1 sa slovo „spravujúceho“ nahrádza slovami „práv alebo záväzkov spravujúcich“. ...

41.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „vlastníctva“ vkladá slovo „aktív,“.

42.

V § 19 ods. 3 úvodná veta znie: „Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj ...

43.

V § 19 ods. 4 sa za slová „alebo pre“ vkladajú slová „odpísanie alebo“.

44.

V § 19 ods. 5 v prvej vete sa slová „odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu“ nahrádzajú ...

45.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových ...

46.

V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke ...

47.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Dohody s tretími krajinami (1) Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a)
Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.

48.

V § 22 ods. 2 písm. q) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovami „rozhodnutie o uložení“.

49.

V § 22 ods. 2 písm. r) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovom „uloženie“.

50.

V § 25 ods. 2, § 27 ods. 5, 7 a 9, § 29 ods. 1, 6 a 9, § 31 ods. 7, 8, 9 a 11 sa slová „spoločná ...

51.

V § 25 ods. 6 písm. g) sa slovo „základné“ nahrádza slovom „kritické“ a slovo „uplatnenia“ ...

52.

V § 25 ods. 6 písm. k) sa slovo „uplatňovania“ nahrádza slovami „nepriaznivého vplyvu uložených“ ...

53.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ...

54.

V § 26 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu ...

55.

V § 27 ods. 6 až 9, § 29 ods. 7 až 9 a § 31 ods. 8 prvej vete a ods. 10 a 12 sa slovo „dohoda“ ...

56.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“. ...

57.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine ...

58.

V § 28 ods. 5 písm. o) sa slovo „rozširovaniu“ nahrádza slovom „šíreniu“.

59.

V § 28 ods. 5 písm. aa) sa slová „rozširovanie krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „šírenie ...

60.

V § 29 ods. 5 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v ...

61.

V § 29 ods. 7 sa slová „osoby v skupine“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii“.

62.

V § 29 sa vypúšťa odsek 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.

63.

V § 30 odsek 1 znie:

„(1) Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný ...

64.

V § 31 ods. 1 štvrtej vete sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „započítať“ sa nahrádza ...

65.

V § 31 ods. 2 písm. f) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „62)“ nahrádza odkazom „59a)“.

66.

V § 31 ods. 4 písm. f) sa slovo „rozšírenia“ nahrádza slovom „šírenia“.

67.

V § 31 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“. ...

68.

V § 31 ods. 13 písm. c) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „na subkonsolidovanom základe“ ...

69.

V § 31 ods. 13 písmeno e) znie:

„e) materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku ...

70.

V § 31 ods. 13 písm. g) sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu ...

71.

V § 31 ods. 16 sa za slovo „rade“ vkladajú slová „a Národnej banke Slovenska“.

72.

V § 31 odsek 18 znie:

„(18) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:

„71a)
Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.

73.

§ 32 znie:

„§ 32 (1) Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu. (2) Na ...

74.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel: a) akcionári a vlastníci iných ...

75.

V § 33 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

76.

V § 34 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
existuje verejný záujem a“.

77.

V § 34 ods. 1 písm. c) sa za slovo „prijaté“ vkladá slovo „akékoľvek“.

78.

V § 34 ods. 2 úvodná veta znie:

„Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená ...

79.

V § 34 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „dlhy alebo iné“.

80.

V § 34 ods. 2 písm. d) treťom bode sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie:

„71b)
Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

81.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá ...

82.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, ...

83.

V § 37 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí ...

84.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71c znie:

„71c)
§ 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z. “.

85.

V § 39 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie ...

86.

V § 41 ods. 1 sa slovo „inštitúcie“ nahrádza slovom „inštitúcii“.

87.

V § 41 odsek 3 znie:

„(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie ...

88.

V § 41 ods. 4 sa za slovo „rady“ vkladajú slová „a Národnej banky Slovenska“.

89.

V § 41 odsek 5 znie:

„(5)
Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.“.

90.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že má byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže správnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

„83)
§ 179 Správneho súdneho poriadku.“.

91.

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p), q) a r), ktoré znejú:

„p) Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,

q)

majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ...

r)

majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:

„83a)
§ 47 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.

92.

V § 47 ods. 2 sa za slová „vládu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „vláda“)“. ...

93.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát (1) Rada ...

94.

§ 49 až 51 vrátane nadpisov znejú:

„§ 49 Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny (1) Rada bezodkladne ...

95.

V § 52 sa vypúšťajú odseky 1 až 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 8.

96.

V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.

97.

V § 52 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na ...

98.

V § 52 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

99.

V § 52 ods. 5 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

100.

V § 52 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „uplatnením“ nahrádza slovom „uložením“.

101.

V § 52 odsek 7 znie:

„(7) Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:

„85a) § 4 ods. 3 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ...

102.

V § 52 sa vypúšťa odsek 8.

103.

§ 53 vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Opatrenie prevodu majetku (1) Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia prevodu majetku, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86 znie:

„86) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...

104.

V § 54 ods. 2 písm. e) sa slovo „uplatnenie“ nahrádza slovom „uloženie“.

105.

V § 54 ods. 4 sa slová „nie je povinná “ nahrádzajú slovami „môže oddialiť povinnosť ...

106.

V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Rada môže na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo viacerých ...

107.

V § 55 ods. 5 úvodná veta znie:

„Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, ...

108.

V § 55 ods. 6 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.

109.

V § 55 ods. 8 úvodná veta znie:

„Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky ...

110.

V § 55 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.

111.

V § 55 ods. 10 sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“.

112.

V § 55 ods. 11 sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“ a slovo „uplatňuje“ ...

113.

V § 56 ods. 1 písm. b) sa slová „a záväzkov“ nahrádzajú slovami „alebo záväzkov“.

114.

V § 56 odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Súčasťou žiadosti preklenovacej inštitúcie o udelenie bankového povolenia a povolenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93 až 93b znejú:

„93) § 7 a 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 54 a 70 zákona č. 566/2001 ...

115.

V § 56 ods. 6 písm. c) sa slovo „prevod“ nahrádza slovom „predaj“.

116.

V § 56 odsek 7 znie:

„(7) Predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov sa uskutoční za ...

117.

V § 56 ods. 8 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.

118.

V § 56 ods. 11 sa slová „v konkurznom konaní“ nahrádzajú slovom „likvidáciou“.

119.

V § 56 ods. 12 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

120.

§ 56 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Členovia štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie zodpovedajú veriteľom a akcionárom ...

121.

V § 57 ods. 1 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“ a slovo „jeden“ sa nahrádza ...

122.

V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „osoby alebo inej,“.

123.

V § 57 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „po udelení povolenia podľa osobitného ...

124.

V § 57 ods. 5 písm. b) a c) sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „a dozornej rady“.

125.

V § 57 ods. 6 písm. a) sa slovo „likvidácia“ nahrádza slovom „speňaženie“ a slovo „mohla“ ...

126.

V § 57 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Pri uložení opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva ...

127.

V § 57 ods. 9 sa slovo „uplatnilo“ nahrádza slovom „uložilo“.

128.

V § 57 ods. 12 písm. a) a b) a ods. 13 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.

129.

§ 57 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Členovia štatutárneho orgánu správcu aktív zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej ...

130.

V § 58 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“.

131.

V § 58 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na vlastné imanie alebo zníženia sumy istiny záväzkov ...

132.

V § 58 ods. 2 sa slovo „uplatnením“ nahrádza slovom „uložením“ a slová „ods. 4“ nahrádzajú ...

133.

V § 58 ods. 3 sa slovo „uplatnení“ nahrádza slovom „uložení“ .

134.

V § 59 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95a znie:

„95a)
§ 4 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

135.

V § 59 ods. 3 sa za slovo „iné“ vkladá slovo „oprávnené“.

136.

V § 59 odsek 4 znie:

„(4) Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku ...

137.

V § 59 ods. 5 písm. a) sa slovo „dôležitých“ nahrádza slovom „príslušných“ a slová ...

138.

V § 59 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa ...

139.

V § 59 ods. 6 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

140.

V § 59 odseky 7 až 9 znejú:

„(7) Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky ...

141.

V § 59 ods. 10 úvodnej vete sa slovo „zváži“ nahrádza slovom „zohľadní“.

142.

V § 59 ods. 11 druhej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

143.

V § 60 ods. 1 písm. b) sa slová „kritérií pre položky vlastného kapitálu“ nahrádzajú slovami ...

144.

V § 60 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rezolučnom konaní“.

145.

V § 60 ods. 4 sa slovo „pasívach“ nahrádza slovom „záväzkoch“.

146.

V § 61 ods. 3 sa slovo „iných“ nahrádza slovom „príslušných“ a vypúšťajú sa slová ...

147.

V § 61 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať ...

148.

V § 61 odsek 5 znie:

„(5) Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu ...

149.

V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „písm. a)“.

150.

V § 62 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov ...

151.

V § 62 ods. 2 prvá veta znie:

„Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ...

152.

V § 62 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v súvislosti s finančnou situáciou ...

153.

V § 62 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou ...

154.

V § 62 odsek 5 znie:

„(5) Na posúdenie záväzkov určitej triedy, či sa majú odpísať, alebo konvertovať na vlastné ...

155.

V § 63 ods. 1 sa slovo „uplatnenia“ nahrádza slovom „uloženia“.

156.

V § 63 ods. 2 sa za slovo „konečnom“ vkladá slovo „čistom“.

157.

V § 63 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej ...

158.

V § 64 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania ...

159.

§ 65 vrátane nadpisu znie:

„§ 65 Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu (1) Rada ...

160.

V § 66 ods. 1 sa slovo „uplatnenia“ nahrádza slovom „uloženia“.

161.

V § 66 ods. 2 sa vypúšťa slovo „vybraná“.

162.

V § 66 ods. 3 sa slová „najviac o“ nahrádzajú slovami „najviac na“ a slovo „uplatnenia“ ...

163.

V § 66 odsek 7 znie:

„(7) Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi ...

164.

V § 66 ods. 8 sa slová „je presvedčená“ nahrádzajú slovami „je toho názoru“ a slovo „dohode“ ...

165.

V § 66 odsek 11 znie:

„(11) Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena ...

166.

V § 67 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) opätovné kótovanie a opätovné prijatie na obchodovanie dlhových nástrojov, ktoré boli ...

167.

V § 67 ods. 3 prvá veta znie:

„Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok ...

168.

V § 67 ods. 4 sa za slová „suma istiny“ vkladajú slová „alebo splatný zostatok“.

169.

V § 68 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tvoriacich položky“ a slovo „pohľadávok“ sa nahrádza ...

170.

V § 68 ods. 2 druhej vete sa za slovo „či“ vkladá slovo „schválené“ a za slovo „nástroje“ ...

171.

V § 68 ods. 3 sa slovo „pohľadávok“ nahrádza slovami „záväzkov vybranej inštitúcie“.

172.

§ 69 vrátane nadpisu znie:

„§ 69 Zmluvné uznanie kapitalizácie (1) Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových ...

173.

V § 70 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií ...

174.

V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ...

175.

V § 70 sa vypúšťa odsek 7

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

176.

Za § 70 sa vkladajú § 70a a 70b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 70a Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov na úrovni skupiny (1) Rada vyvinie ...

177.

V § 71 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek ...

178.

V § 71 odsek 2 znie:

„(2) Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú, ...

179.

V § 71 odsek 4 znie:

„(4) Na účely konverzie príslušných kapitálových nástrojov podľa odseku 1 písm. b) môže ...

180.

V § 71 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

181.

§ 72 až 75 vrátane nadpisov znejú:

„§ 72 (1) V situácií systémovej krízy môže rada po dohode s Národnou bankou Slovenska predložiť ...

182.

V § 77 odsek 1 znie:

„(1) Rada určí nezávislú osobu na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi a ...

183.

V § 77 ods. 2 úvodná veta znie: „Ocenenie rozdielneho zaobchádzania zahŕňa“.

184.

V § 77 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu právoplatnosti rozhodnutia ...

185.

V § 77 ods. 3 úvodná veta znie:

„Na účely oceňovania podľa odseku 2 písm. a)“.

186.

V § 78 sa za slovo „stratu“ vkladajú slová „v dôsledku rozhodnutia o odpísaní a konverzii ...

187.

Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 78a Výzva na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad z ocenenia rozdielneho zaobchádzania (1) Ak ...

188.

V § 79 ods. 1 sa za slová „časti aktív“ vkladá čiarka a slová „práv alebo záväzkov“. ...

189.

V § 80 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely dostupnosti krytých ...

190.

V § 84 odsek 1 znie:

„(1) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégium pre riešenie krízových ...

191.

V § 84 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Kolégiá“ nahrádza slovom „Kolégium“ a slovo „vytvoria“ ...

192.

V § 84 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „dôležitých“.

193.

V § 84 ods. 2 písm. e) sa slová „plán na riešenie“ nahrádzajú slovami „program riešenia“. ...

194.

V § 84 ods. 2 písm. f) sa slová „plánov na riešenie“ nahrádzajú slovami „programov riešenia“. ...

195.

V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na ...

196.

V § 84 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
rady,“.

197.

§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným ...

198.

§ 85 vrátane nadpisu znie:

„§ 85 Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií (1) Ak má vybraná inštitúcia tretej ...

199.

§ 87 a 88 vrátane nadpisov znejú:

„§ 87 Národný fond (1) Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových ...

200.

V § 89 odseky 1 až 10 znejú:

„(1) Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom ...

201.

V § 90 ods. 1 sa slová „15. júna“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.

202.

§ 90 odsek 3 znie:

„(3) Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:

„103) Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa ...

203.

§ 91 až 93 vrátane nadpisov znejú:

„§ 91 Prostriedky národného fondu (1) Prostriedky národného fondu tvoria a) prostriedky na riešenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 105a až 106 znejú:

„105a) § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení ...

204.

V § 94 ods. 1 druhej vete sa slová „v súlade s“ nahrádzajú slovom „podľa“.

205.

V § 94 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

206.

Nadpis § 95 znie:

„Využitie prostriedkov národného fondu pri riešení krízovej situácie na úrovni skupiny“.

207.

V § 96 ods. 2 písm. b) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorú“ a slovo „uplatnenia“ ...

208.

V § 96 ods. 2 písm. c) sa slovo „ktoré“ nahrádza slovom „ktorú“.

209.

V § 96 ods. 2 písm. e) sa slovo „mechanizmu“ nahrádza slovami „všetkých mechanizmov“.

210.

V § 96 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, ...

211.

V § 96 ods. 3 písm. a) a b) sa slovo „veľkosť“ nahrádza slovom „podiel“.

212.

V § 96 ods. 3 písm. c) sa slovo „ rozsah“ nahrádza slovom „podiel“.

213.

V § 96 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej ...

214.

§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a ...

215.

V § 97 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) ...

216.

V § 98 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho ...

217.

V § 98 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo ...

218.

V § 98 odsek 2 znie:

„(2) Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala ...

219.

V § 98 ods. 4 sa vypúšťajú druhá a tretia veta a slová „Výnosy z pokút“ sa nahrádzajú ...

220.

V § 98 ods. 7 prvej vete sa slová „opravný prostriedok“ nahrádzajú slovom „rozklad“ a slová ...

221.

§ 98 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:

„109a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

222.

Nad § 99 sa vkladá označenie „ŠTRNÁSTA ČASŤ“ a nadpis „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ ...

223.

§ 99 vrátane nadpisu znie:

㤠99
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje všeobecný predpis o ...

(2)

Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 znie:

„110) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

224.

Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 99a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Konania podľa tohto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 111 až 114 znejú:

„111) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. 112) § 244 ...

225.

Slovo „príjemca“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „nadobúdateľ“ ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 34 ods. 13 sa slová „dohoda uzavretá v súlade s § 213 ods. 3 je záväzná pre všetkých ...

2.

V § 95 odsek 2 znie:

„(2) Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie ...

3.

V § 96 ods. 2 a 4 sa slová „do vlastných rúk alebo prostriedkami elektronickej komunikácie so ...

4.

V § 213 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

5.

§ 214 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa ...

6.

Za § 243d sa vkladá § 243e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Exekútor je povinný ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom af), ktoré znie:

„af) skupinou na účely § 33o až 33z a 62a materská spoločnosť a dcérska spoločnosť.“. ...

2.

V § 7 ods. 15 písmená b) až d) znejú:

„b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 2 písm. e) v banke, v ...

3.

V § 7 odsek 16 znie:

„(16) Osobu uvedenú v odseku 15 písm. b) až d) a f) môže Národná banka Slovenska uznať za ...

4.

V § 9 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Banka je povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, ...

5.

V § 17 ods. 3 a 4 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

6.

V § 23a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) všetkých členov dozornej rady banky, f) vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25aea znie:

„25aea) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica ...

7.

V § 23a ods. 2 písm. a) prvý a druhý bod znejú:

„1. základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca, 2. pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho ...

8.

V § 23a ods. 6 písmená b) a c) znejú:

„b) základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné, ...

9.

V § 23b ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

10.

V § 23b ods. 6 sa vypúšťajú slová „v oblasti riadenia rizík“.

11.

V § 23b ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny ...

12.

V § 23d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len ...

13.

V § 33o ods. 1 prvá veta znie: „Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zw sa vypúšťa.

14.

V § 33o ods. 2 písmená a) a b), znejú:

„a) zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely ...

15.

V § 33o ods. 2 písmená d) až f) znejú:

„d) rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej ...

16.

V § 33o ods. 2 písmeno h) znie:

„h) podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí ...

17.

V § 33o ods. 2 písmeno p) znie:

„p) opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov banky vrátane ...

18.

V § 33o ods. 2 písmeno u) znie:

„u) opatrenia, ktoré je banka pripravená prijať, ak sú splnené podmienky podľa § 65a,“. ...

19.

V § 33o ods. 7 sa za slovo „ predloží“ vkladajú slová „na posúdenie“ a vypúšťajú sa ...

20.

V § 33o ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže požadovať od ...

21.

V § 33p odsek 1 znie:

„(1) Banka predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie do piatich pracovných ...

22.

V § 33p odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska sa k ozdravnému plánu vyjadrí formou stanoviska do šiestich mesiacov ...

23.

V § 33p ods. 4 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“ a slová „§ 33o ods. 7“ sa ...

24.

V § 33p odseky 5 až 8 znejú:

„(5) Ak Národná banka Slovenska zistí, že ozdravný plán nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ...

25.

§ 33p sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na uloženie opatrenia a povinnosti podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.89)“. ...

26.

V § 33q ods. 1 prvej vete sa nad slovo „skupiny“ umiestňuje odkaz „30zy)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zy znie:

„30zy)
§ 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.“.

27.

V § 33q ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Banka predloží skupinový ozdravný plán na posúdenie ...

28.

V § 33q ods. 2 písm. a) sa za slovo „ je“ vkladá slovo „zahraničnou“.

29.

V § 33q odsek 3 znie:

„(3) V skupinovom ozdravnom pláne sa určia opatrenia, ktoré vykoná banka, ktorá je materskou ...

30.

V § 33q ods. 5 sa slová „pasív alebo aktív“ nahrádzajú slovami „záväzkov alebo pohľadávok“. ...

31.

§ 33r znie:

„§ 33r (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

32.

V § 33s odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania banky na ...

33.

V § 33t ods. 1 sa slová „aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie podľa ...

34.

V § 33t odsek 2 znie:

„(2) Ustanovenia odsekov 3 až 7 a § 33o až 33z sa nevzťahujú na mechanizmus financovania medzi ...

35.

V § 33t ods. 5 písm. c) sa slovo „poskytnutia“ nahrádza slovami „prijatia rozhodnutia o poskytnutí“. ...

36.

V § 33t ods. 6 sa slová „§ 50 ods. 1 písm. t) až za)“ nahrádzajú slovami „§ 65a ods. 1“. ...

37.

§ 33t sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Zmluva o skupinovej podpore sa môže vzťahovať na poskytnutie skupinovej podpory jednej alebo ...

38.

§ 33u znie:

„§ 33u (1) Ak dôjde medzi osobami skupiny k dohode o uzavretí zmluvy o skupinovej podpore, podá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zzaa znie:

„30zzaa)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

39.

V § 33y ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
Národnej banke Slovenska,“.

40.

V § 33y ods. 1 písm. c) sa slová „úrovni skupiny“ nahrádzajú slovami „konsolidovanom základe“. ...

41.

V § 33y odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Ak je Národnej banke Slovenska doručené oznámenie podľa odseku 2 bankou, nad ktorou vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30zzc znie:

„30zzc)
§ 16 ods. 3 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

42.

V § 37 odsek 4 znie:

„(4) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné uverejniť na svojom webovom sídle a vo svojich ...

43.

V § 50 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) uložiť pokutu banke alebo pobočke zahraničnej banky od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom ...

44.

V § 50 ods. 1 písmená t) až v) znejú:

„t) uložiť banke povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie banka zodpovedná ...

45.

V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú písmená w) až za).

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.

46.

V § 50 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Týmto osobám môže Národná banka Slovenska za ...

47.

V § 50 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.

48.

V § 50 sa vypúšťa odsek 20.

49.

§ 50b sa vypúšťa.

50.

V § 53 sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Národná banka Slovenska môže zaviesť nútenú správu nad bankou, ak s prihliadnutím na ...

Doterajšie odseky 1 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 12.

51.

V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 50 ods. 1 písm. w)“.

52.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1) Nútenú správu banky vykonáva dočasný správca banky (ďalej len „správca“) a zástupca ...

53.

V § 54 ods. 4 prvá veta znie:

„Na správcu a zástupcu správcu, ak je ním fyzická osoba, na členov štatutárneho orgánu správcu ...

54.

V § 54 odsek 5 znie:

„(5) Na spoločníkov alebo akcionárov správcu, ktorý je právnickou osobou, na štatutárny orgán, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a sa vypúšťa.

55.

V § 54 ods. 7 sa za slová „Výkon funkcie zástupcu správcu“ vkladá čiarka a slová „ktorý ...

56.

V § 55 ods. 1 poslednej vete sa slovo „nevzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahuje“.

57.

V § 55 odsek 2 znie:

„(2) Správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie banky, určiť program valného zhromaždenia, ...

58.

V § 60 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Do obchodného registra sa nevyžaduje zápis správcu, ...

59.

§ 62a znie:

„§ 62a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

60.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Opatrenia včasnej intervencie (1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60c znejú:

„60a) § 51 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z. 60b) § 29, 30 a 32 zákona ...

61.

§ 90 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,76aa) orgán verejnej moci je oprávnený s bankou a pobočkou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 76aa znie:

„76aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

62.

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86de znie:

„86de) § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Nariadenie Rady (ES) ...

63.

V § 91 ods. 5 prvej vete sa slová „podľa odseku 4 písm. b), g) a o)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

64.

V § 92a ods. 3 sa za slovo „krízy“ vkladá čiarka a slová „ďalším osobám a orgánom podľa ...

65.

V § 94 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 30 až 32 do deviatich ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 71da sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) všetkých členov dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, f) vedúceho útvaru vnútorného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:

„56aca) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica ...

2.

V § 71da ods. 2 písm. a) prvý a druhý bod znejú:

„1. základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca, 2. pevnú zložku odmeny, ak ide o člena štatutárneho ...

3.

V § 71db ods. 6 sa vypúšťajú slová „v oblasti riadenia rizík“.

4.

V § 71db ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zrážkam z pohyblivej zložky celkovej odmeny ...

5.

V § 71dd ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len ...

6.

V § 71df ods. 2 prvá veta znie: „Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom ...

7.

V § 71df ods. 3 písm. a) sa slová „kľúčových prvkov“ nahrádzajú slovami „hlavných častí“. ...

8.

V § 71df ods. 3 písm. b) sa slová „naposledy predloženého ozdravného plánu“ nahrádzajú ...

9.

V § 71df ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „stability a“ a na konci sa pripájajú tieto ...

10.

V § 71df ods. 3 písm. e) sa slová „na realizáciu každého vecného aspektu“ nahrádzajú slovami ...

11.

V § 71df ods. 3 písm. f) sa slová „vplyvu na zvyšok“ nahrádzajú slovami „dopadu na ostatných ...

12.

V § 71df ods. 3 písm. h) sa slová „a predajnosti operácií, hlavných oblastí obchodnej činnosti, ...

13.

V § 71df ods. 3 písm. p) sa vypúšťajú slová „mechanizmy a“ a slová „služieb týkajúcich ...

14.

V § 71df ods. 3 písm. u) sa vypúšťajú slová „alebo ods. 29“.

15.

V § 71df ods. 8 sa za slovo „predloží“ vkladajú slová „na posúdenie“ a vypúšťajú sa ...

16.

V § 71df ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže požadovať od ...

17.

V § 71dg ods. 1 úvodná veta znie:

„Obchodník s cennými papiermi predloží ozdravný plán Národnej banke Slovenska na posúdenie ...

18.

V § 71dg ods. 1 písmeno b) znie:

„b) možno odôvodnene očakávať, že realizácia opatrení uvedených v ozdravnom pláne, s prihliadnutím ...

19.

V § 71dg ods. 1 písm. c) sa slová „čo najväčšom zabránení akýmkoľvek významným nepriaznivým ...

20.

V § 71dg ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska ...

21.

V § 71dg ods. 4 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „piatich“.

22.

V § 71dg ods. 5 sa slová „požiada obchodníka s cennými papiermi, aby do dvoch mesiacov odstránil ...

23.

V § 71dg ods. 6 sa slová „obchodníkovi s cennými papiermi uložiť povinnosť vykonať v ozdravnom ...

24.

V § 71dg odsek 7 znie:

„(7) Ak obchodník s cennými papiermi nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný plán v lehote ...

25.

§ 71dg sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak obchodník s cennými papiermi v určenej lehote nenavrhne zmeny podľa odseku 7 alebo Národná ...

26.

V § 71dh ods. 1 sa za slovo „skupiny“ vkladajú slová „so sídlom v Európskej únii56baa)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56baa znie:

„56baa)
§ 2 písm. f) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 39/2015 Z. z.“.

27.

V § 71dh ods. 2 písm. a) sa za slovo „je“ vkladá slovo „zahraničným“.

28.

V § 71dh ods. 3 prvej vete za slovo „spoločnosťou“ a v tretej vete za slovo „spoločnosti“ ...

29.

V § 71dh ods. 3 sa slová „situácie skupiny alebo obchodníka s cennými papiermi“ nahrádzajú ...

30.

V § 71dh ods. 5 sa slová „pasív alebo aktív“ nahrádzajú slovami „záväzkov alebo pohľadávok“. ...

31.

§ 71di znie:

„§ 71di (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na ...

32.

V § 71dj odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný vplyv zlyhania obchodníka ...

33.

V § 71dk ods. 1 prvej vete sa slová „aj keď niektorej zo zmluvných strán bolo uložené opatrenie ...

34.

V § 71dk ods. 1 druhej vete sa slová „zabezpečenia záväzku“ nahrádzajú slovom „zábezpeky“. ...

35.

V § 71dk ods. 2 sa nad slovom „zákona“ odkaz „56bd)“ nahrádza odkazom „56bf)“.

36.

V § 71dl ods. 1 sa slová „§ 71df až 71dl a § 144 ods. 8 písm. f), § 144 ods. 29 až 31 a § ...

37.

V § 144 sa vypúšťa odsek 29.

Doterajšie odseky 30 a 31 sa označujú ako odseky 29 a 30.

38.

§ 144a sa vypúšťa.

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 56bg sa slová „§ 62“ nahrádzajú slovami „§ 62a“.

40.

V § 149 ods. 1 poslednej vete sa slovo „nevzťahuje“ nahrádza slovom „vzťahuje“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 21 ods. 2 písm. o) sa vypúšťa slovo „peňažné“ a slovo „platené“.

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 176 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Návrh na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu ...

Čl. VII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení ...

1.

§ 4 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) odborným garantom osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom vzťahu s finančným ...

2.

V § 17 ods. 1 písm. n) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „vedúcim zamestnancom sa na účely ...

3.

Slová „vedúci zamestnanec“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. VIII

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový ...

1.

V § 1 ods. 2 sa za slovo „zákon“ vkladá slovo „nie“.

2.

V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa slová „spôsobená predovšetkým globálnou finančnou krízou,“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „v správe ministerstva financií“ a na konci sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

„4) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení ...

4.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) dočasného verejného vlastníctva prevodom vlastníckeho podielu v banke na osobu zastupujúcu ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) hodnota vlastníckeho podielu v banke, ak ide o stabilizačnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),“. ...

6.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:

„c) výška záväzku banky, za ktorý bude poskytnutá osobitná záruka, ak ide o stabilizačnú ...

7.

V § 2 ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

8.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) O stabilizačnú pomoc pre banku môže požiadať aj Rada pre riešenie krízových situácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 3, 72 až 75 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.

9.

V § 3 ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

10.

V § 3 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

11.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) informáciu o vykonaní opatrení na doplnenie kapitálu podľa § 4a ods. 3 a kapitalizácie ...

12.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) plán na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. a) ...

13.

V § 3 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) posúdenie plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. ...

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená g) až j).

14.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „vláde“ nahrádza slovami „Európskej komisii“.

15.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) návrh plánu na doplnenie kapitálu, ak sa žiada o stabilizačnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

16.

V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak Európska komisia vo svojom rozhodnutí poskytnutie stabilizačnej pomoci a) schváli, ministerstvo ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

17.

V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Európsku komisiu“.

18.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Rozhodnutie o schválení stabilizačnej pomoci okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 2 písm. q) zákona č. 371/2014 Z. z.“.

19.

Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4a Podmienky poskytnutia stabilizačnej pomoci (1) Banka je po identifikovaní možnosti nedostatku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných ...

20.

V § 5 ods. 1 písm. a) druhom bode, § 5 ods. 8, § 6 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 3 sa slová „písm. ...

21.

V § 5 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „povinná“ vkladajú slová „počas trvania stabilizačnej ...

22.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa za slovo „dividendy“ vkladajú slová „alebo kupóny na nástroje hybridného ...

23.

V § 5 ods. 6 písmená c) až e) znejú:

„c) neodkúpi žiadnu vlastnú akciu ani neuplatní nákupné opcie na nástroje hybridného kapitálu ...

24.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) nevyplatí odstupné alebo odchodné nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok alebo ustanovení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

25.

V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ods. 3 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 5 druhej ...

26.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) špecifikáciu finančných nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného ...

Doterajšie písmená d) až q) sa označujú ako písmená e) až r).

27.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou zmluvy o stabilizačnej pomoci je stabilizačný plán a plán na doplnenie kapitálu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b)
§ 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 522/2008 Z. z.“.

28.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

29.

V § 9 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

30.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a Ustanovenie § 10 sa nevzťahuje na poskytovanie stabilizačnej pomoci po 31. decembri 2015.“. ...

Čl. IX

Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu ustanovená podľa odseku 5 ...

2.

Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý znie:

„§ 10 Od 1. júla 2016 nemožno poskytnúť štátne finančné aktíva na účely podľa § 4 ods. ...

Čl. X

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 7 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

2.

V § 9 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom ...

4.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej ...

5.

V § 64 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá obsahuje ...

6.

V § 70 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
§ 46f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 72 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu ...

8.

V § 72 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných poisťovní, ...

9.

§ 72 sa dopĺňa odsekmi 8 až 14, ktoré znejú:

„(8) Poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a)
§ 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z.“.

10.

V § 78 ods. 1 písm. a) bode 4e sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zistenie rozsahu povinnosti ...

11.

V § 128 ods. 3 sa slovo „poisťovníctva“ nahrádza slovami „investičných služieb“.

12.

V § 167 ods. 1 sa slová „23 až 65 a 73“ nahrádzajú slovami „23 až 30, 33 až 65, 73 a 75“. ...

13.

V § 171 ods. 2 sa slová „poisťovne vyplývajúce z poistných zmlúv“ nahrádzajú slovami „voči ...

14.

V § 178 ods. 1 sa vypúšťajú písmená s) a t).

15.

V § 180 ods. 6 prvá veta znie: „Poisťovňa bezodkladne predloží Národnej banke Slovenska platné ...

16.

§ 192 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy o skutočnostiach, ktoré nastali do 31. decembra ...

17.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym ...

Čl. XI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 6e ods. 13 až 15 v bode 21 a čl. ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore