Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 436/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Vysoké a vyššie školstvo, Prokuratúra, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 436/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 436/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8 ods. 4 piata veta znie:

„Bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona,24a) bežné výdavky ...

a vypúšťa sa šiesta veta.

2.

V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťajú citácie „zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom ...

4.

V § 10 ods. 3 štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len ...

5.

V § 14 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje ...

6.

V § 19 ods. 15 sa suma „4 845 000 eur“ nahrádza slovami „hodnota ustanovená osobitným predpisom24ac)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ac znie:

„24ac)
§ 66 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 21 ods. 13 sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „bezprostredne nasledujúcom po dni“.

8.

V § 21 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 2 vo vzťahu k pokrytiu výrobných ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 32 a 35 znejú:

„31) Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona č. ...

10.

V § 24 ods. 1 sa slová za bodkočiarkou „uvedené neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym ...

11.

V § 24 ods. 7 sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.

12.

V § 25 sa slovo „straty“ nahrádza slovami „záporného výsledku hospodárenia“.

13.

V § 28 ods. 1 sa slovo „Rozdiel“ nahrádza slovami „Prostriedky získané z rozdielu“, slovo ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41) Napríklad § 43 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení ...

15.

V § 28 ods. 2 sa slová „Výnosy a náklady“ nahrádzajú slovami „Príjmy a výdavky“.

16.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejnej správy (1) Rozpočet verejnej správy ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ac až 42ai znejú:

„42ac) Čl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia „zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

18.

V § 31 ods. 3 sa slová „z poskytnutej sumy“ nahrádzajú slovami „zo sumy, v ktorej došlo k ...

19.

V § 37 ods. 6 sa za číslom „2006“ vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o právne pomery ...

20.

V § 37 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

Čl. II

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Krajské prokuratúry sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami ...

Čl. III

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 73a ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvo financií Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „Ministerstvo financií Slovenskej ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore