Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 435/2010 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Bezpečnosť a obrana štátu, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD4 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

K predpisu 435/2010, dátum vydania: 17.11.2010

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ( ďalej len 'ministerstvo') je v súčasnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotáciu zo štátneho rozpočtu možno od 1. janu ára 2011 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie in ým všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.

V návrhu zákona sa ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva.

Upravuje sa možnosť poskytovania dotácie najmä na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených s íl Slovenskej republiky, ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny, podporu programov rozvoja kultúrnych, duchovných a spoločenských potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov a starostlivosť o športové talenty a podporu vrcholového a výkonnostného športu.

Návrhom zákona sa umožňuje aj poskytovanie dotácie na aktivity a činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané ho na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky. Účelom poskytovania dotácií v tejto oblasti je výskumno-vývojová podpora cieľov a úloh identifikovan ých v priebehu výstavby a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky implementujúcich obranné spôsobilosti vyplývajúce z dlhodobých požiadaviek Severoatlantickej aliancie na spôsobilosti potrebné na rozvoj a integráciu ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci aliancie.

Dotácie možno poskytnúť aj na úhradu nákladov na odstránenie následkov živelných pohrôm a podporu akcií súvisiacich s dosiahnutím a udrž aním ekologickej stability a zdravého životného prostredia a úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu, ktoré súvisia s výcvikom ozbrojených síl vo vojenskom obvode.

Návrh zákona upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti, spôsob poskytovania dotácií a kontrolu.

Návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušný rok. Návrh zákona nezhorší životné prostredie, nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie tých subjektov, ktorým sa poskytne dotácia.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Termín začatia a ukončenia PPK: Bezpredmetné.

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Ž iadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regula čného zaťaženia?x3. Sociá lne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x– sociálnu exklúziu,x– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanos ťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušný rok.

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné.

A.5. Stanovisko gestorov

Bezpredmetné.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o poskytovan í dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie:

- primárnom

Èlánok 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Euró pskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010),

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí m platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C323, 30.12.2006)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008),

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Eur ópskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Euró pskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia

Bezpredmetné.

b) lehota určená na predloženie návrhu prá vneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných prá vnych predpisov

Bezpredmetné.

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o poru šení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o poruš ení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu prebratia

Bezpredmetné.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatí vneho zámerus právom Európskej únie

Úplný.

6.Gestor a spolupracujúce rezorty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Osobitná časť

K § 1

Vymedzuje sa predmet ná vrhu zákona, t. j. účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

K § 2

Vymedzuje sa účel, na ktor ý možno dotáciu poskytnúť. Dotáciu sa navrhuje poskytnúť na vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, konferencie, besedy, exkurzie) zamerané napr. na prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu ako súčasti ná rodného povedomia, prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky, informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Eur ópskej únii. Ïalej sa navrhuje poskytnúť dotáciu na spoločenské podujatia zamerané na podporu kultúrnych, duchovn ých a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov (organizovanie a účasť na spomienkových stretnutiach), na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva zameraného na vojenské dejiny (činnosť klubov vojenskej histórie, rekonštrukcie bojov v historických uniformách) ako aj na podporu športových talentov (súťaže, sústredenia, majstrovstvá š portovo brannej všestrannosti, branné viacboje).

Navrhuje sa poskytovať dotácie na projekty výskumu a vý voja zamerané na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky vrátane projektov na účely obrany organizácií Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zákonom sa upravuje aj možnosť poskytnúť dotáciu na úhradu zvýšených nákladov na poľnohospodársku výrobu z dôvodu výcviku ozbrojených síl, na aktivity súvisiace s udržaním ekologickej stability, priaznivého životného prostredia a na opatrenia zamerané na odstránenie následkov prírodných kalamít.

K § 3

Ustanovujú sa podmienky a rozsah poskytovania dotáci í tak, že sa vymedzuje okruh žiadateľov, ktorým možno poskytnúť dotáciu.

Ustanovuje sa, že na niektoré účely uvedené v § 2 je potrebné, aby mal žiadateľ na financovanie projektu, ktorým je č asovo, finančne a obsahovo ohraničená aktivita súvisiaca s účelom poskytnutia dotácie, zabezpečené , okrem finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu územnej samosprávy, aj iné finančné zdroje najmenej vo výške 10 % nákladov na projekt. Tiež sa ustanovuje rozsah poskytnutia dotácií v oblasti financovania výskumu a vývoja zameraného na zabezpe čenie obrany štátu na krytie oprávnených nákladov na projekt osobitne pre výskumnú organizáciu a osobitne pre žiadateľa, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

K § 4

Ustanovuje sa, že dotáciu mož no poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutí dotácie. Termín jej predloženia je stanovený do 31. januára príslušného rozpočtového roka s výnimkou dotácie poskytnutej na podporu výskumu a vývoja a dotácie poskytnutej na odstránenie následkov živelných pohrôm, ktoré sa poskytujú na základe zverejnenej výzvy na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Osobitne sa špecifikujú doklady, ktoré je žiadateľ povinný predložiť nad rámec dokladov uvedených v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektor ých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ïalej sa ustanovuje, že dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Taxatívne sa vymedzujú náležitosti zmluvy.

K § 5

Ustanovuje sa, že kontrolu dodržiavania podmienok podľa ná vrhu zákona i podľa osobitného predpisu ako aj kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s tým, že kontrolná pôsobnosť iný ch kontrolných orgánov tým nie je dotknutá.

K § 6

V spoločných ustanoveniach sa navrhuje ustanoviť, že na dotáciu nie je právny nárok a že neúplná žiadosť a žiadosť, ktorá neobsahuje zákonom ustanovené doklady, sa nebude posudzovať.

Z dôvodu zabezpečenia vyššej transparentnosti pri rozhodovaní o poskytovaní dotácie sa navrhuje, aby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňovalo zoznamy žiadateľov o dotácie a zoznamy príjemcov dotácií. Súčasne sa zverejní aj účel dotácie, požadovaná suma dotácie, celkový rozpočet projektu, na ktorý sa dotácia žiada a suma poskytnutej dotácie.

K § 7

Navrhuje sa zrušenie všeobecne záväzných prá vnych predpisov, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní dotácií Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

K § 8

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2011.

K prílohe

Navrhuje sa vzor žiadosti o poskytnutie dotácie.

Bratislava 18. augusta 2010

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

¼ubomír Galko, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore