Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019


Platnosť od: 31.10.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 13.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD271 DS7 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 435/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 242/2017

Legislatívny proces k zákonu 242/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením ...

§ 2
Pôsobnosť zákona

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

patentovú prihlášku (ďalej len „prihláška“), európsku patentovú prihlášku [§ 3 písm. e)] a medzinárodnú ...

b)

patent a európsky patent [§ 3 písm. f)],

c)

práva a povinnosti pôvodcu vynálezu, prihlasovateľa prihlášky (ďalej len „prihlasovateľ“) a na majiteľa ...

d)

právne postavenie tretej osoby, ktorá je nositeľkou iných práv alebo povinností vo vzťahu k prihláške, ...

e)

konanie o predmetoch práva podľa písmen a) až d).

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

biologickým materiálom akýkoľvek materiál obsahujúci genetickú informáciu, ktorý je schopný samoreprodukcie ...

b)

mikrobiologickým spôsobom akýkoľvek spôsob používajúci mikrobiologický materiál alebo vykonávaný na ...

c)

v podstate biologický spôsob vytvárania rastlín alebo zvierat spôsob založený výlučne na prirodzených ...

d)

reprodukciou generatívne alebo vegetatívne rozmnožovanie,

e)

európskou patentovou prihláškou prihláška európskeho patentu podaná na základe Dohovoru o udeľovaní ...

f)

európskym patentom patent udelený Európskym patentovým úradom na základe Európskeho patentového dohovoru, ...

g)

medzinárodnou prihláškou prihláška podaná na základe Zmluvy o patentovej spolupráci,1)

h)

obchodným využívaním patentu alebo vynálezu akákoľvek činnosť vo vzťahu k patentu ako predmetu práva ...

DRUHÁ ČASŤ

PATENTY NA VYNÁLEZY

§ 4

Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva ...

§ 5
Patentovateľnosť vynálezov
(1)

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť ...

(2)

Patenty podľa odseku 1 sa udeľujú i na biotechnologické vynálezy týkajúce sa výrobku pozostávajúceho ...

a)
biologického materiálu, ktorý je izolovaný zo svojho prirodzeného prostredia alebo vyrábaný technickým ...
b)
rastliny alebo zvieraťa, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín ...
c)
mikrobiologického alebo iného technického spôsobu alebo výrobku získaného takýmto spôsobom,
d)
prvku izolovaného z ľudského tela alebo inak vyrobeného technickým spôsobom vrátane sekvencie alebo ...
(3)

Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä

a)
objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b)
estetické výtvory,
c)
plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
d)
programy počítačov,
e)
podávanie informácií.
(4)

Predmety alebo činnosti uvedené v odseku 3 sa vylučujú z patentovateľnosti len v rozsahu, v akom sa ...

§ 6
Výluky z patentovateľnosti
(1)

Patenty sa neudeľujú na

a)
odrody rastlín a plemená zvierat,
b)
v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
c)
chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické ...
d)
vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či vývoja, alebo sa týkajú len objavenia ...
e)
vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi. ...
(2)

Podľa odseku 1 písm. e) sa patenty neudeľujú najmä na

a)
spôsoby klonovania ľudských jedincov,
b)
spôsoby úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov,
c)
využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely,
d)
spôsoby úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný ...
§ 7
Novosť
(1)

Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

(2)

Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi ...

(3)

Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah prihlášok úžitkových vzorov podaných v Slovenskej ...

(4)

Za stav techniky sa nepovažuje také sprístupnenie vynálezu verejnosti, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť ...

a)
zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo na jeho právneho predchodcu,
b)
zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavil vynález na úradnej alebo úradne ...
(5)

Podľa odsekov 1 až 3 sa nevylučuje patentovateľnosť látok alebo zmesí,

a)
ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich využitie pri spôsoboch uvedených v ustanovení § 6 ods. 1 písm. ...
b)
uvedených v písmene a) na ich akékoľvek špecifické využitie pri spôsoboch uvedených v § 6 ods. 1 písm. ...
§ 8
Vynálezcovská činnosť
(1)

Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom ...

(2)

Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na obsah prihlášok, európskych patentových prihlášok ...

§ 9
Priemyselná využiteľnosť

Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať ...

§ 10
Pôvodca vynálezu
(1)

Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“) má pôvodca vynálezu ...

(2)

Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou.

(3)

Spolupôvodcovia vynálezu (ďalej len „spolupôvodcovia“) majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali ...

(4)

Ak vynález vytvorilo viac osôb nezávisle od seba, právo na riešenie patrí tomu, kto má skoršie právo ...

§ 11
Zamestnanecký vynález
(1)

Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského ...

(2)

Pôvodca, ktorý vytvoril zamestnanecký vynález, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne ...

(3)

Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na riešenie, a to písomne v lehote troch mesiacov od ...

(4)

Ak zamestnávateľ v lehote podľa odseku 3 neuplatní právo na riešenie spôsobom podľa odseku 3 alebo v ...

(5)

Do uplynutia lehoty na uplatnenie práva na riešenie podľa odseku 3 alebo do uplatnenia práva na riešenie ...

(6)

Pôvodca, voči ktorému zamestnávateľ uplatnil právo na riešenie podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi ...

(7)

Ak odmena podľa odseku 6 nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého ...

(8)

Práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 7 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom ...

(9)

Spolupôvodcovia majú právo na primeranú odmenu podľa odseku 6 a právo na dodatočné vyrovnanie podľa ...

(10)

Na právne vzťahy zo zamestnaneckého vynálezu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch ...

§ 12
Prechod a prevod práva na riešenie
(1)

Právo na riešenie okrem práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 10 ods. ...

(2)

Právo na riešenie prechádza na inú osobu v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)

(3)

Zmluva o prevode práva na riešenie musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(4)

S prevodom alebo prechodom práva na riešenie, ktorý sa uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva ...

§ 13
Rozsah ochrany
(1)

Rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu je určený obsahom patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov ...

(2)

Rozsah ochrany vyplývajúcej z prihlášky je predbežne určený obsahom patentových nárokov zverejnených ...

(3)

Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na spôsob sa vzťahuje aj na výrobok priamo získaný týmto spôsobom. ...

(4)

Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na biologický materiál so špecifickými vlastnosťami, ktoré sú ...

(5)

Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na spôsob umožňujúci výrobu biologického materiálu so špecifickými ...

(6)

Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na výrobok obsahujúci genetickú informáciu alebo spočívajúci ...

(7)

Výrobok zhodný s výrobkom chráneným podľa odsekov 3 a 5 sa považuje za výrobok priamo získaný chráneným ...

§ 14
Využívanie vynálezu
(1)

Majiteľ patentu (§ 19) má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť ...

(2)

Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku.

§ 15
Zákaz využívania vynálezu
(1)

Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie

a)
vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať či dovážať ...
b)
využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu (ďalej len „chránený spôsob“), alebo ponúkať taký ...
c)
vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok ...
d)
dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie ...
(2)

Výlučné práva podľa odseku 1 má aj prihlasovateľ, počnúc dňom zverejnenia prihlášky vo vestníku, za ...

§ 16
Vyčerpanie práv
(1)

Majiteľ patentu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, ktorý je predmetom patentovej ...

(2)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na biologický materiál získaný reprodukciou chráneného biologického materiálu ...

(3)

Nadobudnutie chráneného rastlinného reprodukčného materiálu pestovateľom v rámci obchodného vzťahu s ...

(4)

Nadobudnutie chráneného živočíšneho reprodukčného materiálu chovateľom v rámci obchodného vzťahu s majiteľom ...

Obmedzenie účinkov patentu

§ 17
(1)

Právo majiteľa patentu nemožno uplatniť proti tomu, kto pred vznikom práva prednosti (§ 36) na území ...

(2)

Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na využívanie vynálezu podľa odseku 1 je možný ...

§ 18
(1)

Práva majiteľa patentu nie sú porušené, ak sa vynález využije

a)
na lodiach iných krajín, ktoré sú členmi medzinárodného dohovoru6) alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie7) ...
b)
pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel úniových krajín, alebo pri súčastiach či inom príslušenstve ...
c)
pri vykonávaní činnosti podľa medzinárodnej zmluvy,8) ak sa tieto činnosti týkajú lietadla štátu, ktorý ...
d)
pri individuálnej príprave lieku v lekárni na základe lekárskeho predpisu alebo pri činnosti týkajúcej ...
e)
pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely,
f)
pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely, za ktoré sa považujú aj štúdie a skúšky nevyhnutné ...
(2)

Osoby využívajúce vynález podľa odseku 1 písm. d) až f) sa nepovažujú za osoby oprávnené využívať vynález ...

§ 19
Majiteľ patentu

Za majiteľa patentu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v patentovom ...

§ 20
Spolumajiteľstvo patentu
(1)

Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie, ak sa spolumajitelia patentu ...

(2)

Na základe žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi majiteľom patentu alebo všetkými spolumajiteľmi ...

(3)

Každý zo spolumajiteľov patentu má právo využívať vynález, ktorý je predmetom patentu, ak sa spolumajitelia ...

(4)

Na poskytnutie práva využívať vynález chránený patentom tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ...

(5)

Dohoda o zrušení spolumajiteľstva patentu a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak je neplatná. ...

(6)

Ak spolumajiteľ patentu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa patentu prechádza ...

(7)

Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 6.

(8)

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi patentu sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka ...

§ 21
Prevod patentu
(1)

Zmluva o prevode patentu musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Čiastočný prevod patentu nie je prípustný. ...

(2)

Prevod patentu nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu prevodu patentu do registra. Práva ...

(3)

Zápis prevodu patentu do registra vykoná úrad na základe žiadosti o zápis prevodu patentu, ktorú je ...

(4)

Nadobúdateľ patentu môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu patentu; ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.

§ 22
Prechod patentu
(1)

Patent prechádza na nového majiteľa prepisom podľa § 48 a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4) ...

(2)

Prechod patentu nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu prechodu patentu do registra. ...

(3)

Zápis prechodu patentu do registra vykoná úrad na základe žiadosti pôvodného majiteľa patentu alebo ...

(4)

Nový majiteľ patentu môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu patentu; ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.

§ 23
Záložné právo
(1)

K patentu možno zriadiť záložné právo. Zriadenie záložného práva k časti patentu nie je prípustné.

(2)

Zmluva o zriadení záložného práva k patentu musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo na žiadosť záložcu vykoná zápis záložného práva do registra. ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k patentu, ktorý ...

(5)

Na vznik, zánik a výkon záložného práva k patentu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,11) ak ...

§ 24
Licenčná zmluva
(1)

Majiteľ patentu môže udeliť inej osobe oprávnenie na využívanie vynálezu chráneného patentom (ďalej ...

(2)

Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad ...

(3)

Majiteľ patentu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v ...

(4)

Ak majiteľ patentu udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie ...

(5)

Ak majiteľ patentu udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať vynález (§ 14) ani ...

(6)

Licenčná zmluva, ktorou majiteľ patentu udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ predtým ...

(7)

Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu ...

(8)

Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 môže nadobúdateľ nevýlučnej ...

(9)

Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na ...

(10)

Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,12a) ak ...

Ponuka licencie

§ 25
(1)

Ak prihlasovateľ alebo majiteľ patentu (ďalej len „poskytovateľ“) podá na úrade písomné vyhlásenie, ...

(2)

Ponuka licencie môže byť vzatá späť, kým nie je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie o prijatí ...

(3)

Ak poskytovateľ nevezme ponuku licencie späť, zápis výlučnej licencie do registra nie je možný.

(4)

Vyhlásenie o ponuke licencie nemožno podať, ak je v registri zapísaná výlučná licencia.

(5)

Dňom zápisu prepisu majiteľa patentu podľa § 48 do registra platí, že ponuka licencie bola vzatá späť, ...

§ 26
(1)

Právo na využívanie vynálezu vznikne tomu, kto ponuku licencie prijme a písomne to oznámi poskytovateľovi ...

(2)

Licencia získaná podľa odseku 1 sa považuje za licenciu zmluvnú, nevýlučnú, uzatvorenú na dobu neurčitú, ...

(3)

Ak medzi účastníkmi vzniknutého licenčného vzťahu napriek pokusu nedošlo k dohode o úhrade za poskytnutú ...

Nútená licencia

§ 27
(1)

Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu komukoľvek, kto preukáže spôsobilosť využívať na území Slovenskej ...

a)
uplynuli štyri roky od podania prihlášky alebo tri roky od udelenia patentu, pričom platí lehota, ktorá ...
b)
navrhovateľ udelenia nútenej licencie dal majiteľovi patentu pred podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvorenie ...
c)
vynález nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa patentu na území Slovenskej republiky využívaný ...
(2)

Nútenú licenciu možno udeliť len ako nevýlučnú licenciu, pričom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na ...

(3)

Ak je predmetom patentu technológia polovodičových výrobkov, nútenú licenciu možno udeliť len na verejné ...

(4)

V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú licenciu udeliť bez ohľadu na odsek 1 písm. ...

(5)

Bez ohľadu na predpoklady podľa odseku 1 a podmienky podľa odseku 2 môže súd na návrh udeliť nútenú ...

a)
pred podaním návrhu dal majiteľovi patentu riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom túto ...
b)
odroda rastliny predstavuje dôležitý technický pokrok značného ekonomického významu porovnateľného s ...
(6)

V prípade udelenia nútenej licencie podľa odseku 5 má majiteľ patentu právo na udelenie krížovej nútenej ...

(7)

Ak bola majiteľovi patentu udelená nútená licencia na využívanie odrody rastliny podľa osobitného predpisu,13a) ...

(8)

Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa nútenej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu ...

(9)

Nadobúdateľ nútenej licencie sa môže vzdať práv z nútenej licencie písomným oznámením doručeným úradu. ...

§ 28
(1)

Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa patentu na primeranú úhradu; na účely určenia ...

(2)

V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o udelení a zrušení nútenej licencie úrad bez zbytočného odkladu zapíše do registra. ...

§ 29
Platnosť patentu

Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky (§ 35).

§ 30
Vzdanie sa patentu
(1)

Majiteľ patentu sa môže vzdať patentu písomným oznámením doručeným úradu. Čiastočné vzdanie sa patentu ...

(2)

Vzdanie sa patentu nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia podľa odseku 1 úradu alebo neskorší deň, ...

(3)

Vzdanie sa patentu, na ktorom viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť len ...

§ 31
Zánik patentu
(1)

Patent zanikne

a)
uplynutím jeho platnosti,
b)
márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku,
c)
dňom účinnosti vzdania sa patentu podľa § 30 ods. 2.
(2)

Dňom doručenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na riešenie do registra (§ 50 ods. 4) sa prerušuje ...

Vymáhanie práv

§ 32
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 sa môže majiteľ patentu domáhať najmä, aby porušovanie ...

(2)

Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ patentu má právo na jej náhradu vrátane ...

(3)

Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí ...

(4)

Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ...

(5)

Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 32a
Právo na informácie
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ patentu žiadať, aby mu ten, kto ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a)
meno a priezvisko alebo názov a trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, ...
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov alebo ...
(3)

Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
(4)

Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti ...

§ 33
Súdna ochrana práv
(1)

Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy13c), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza ...

a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)

Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto ...

(4)

Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia nie je pre súd záväzný.

(5)

Na návrh súd môže požiadať úrad o odborné vyjadrenie13d) k otázkam súvisiacim s rozsahom ochrany vyplývajúcej ...

§ 34
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)

V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,14) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi ...

(2)

Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.14a) ...

(3)

Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak

a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy14a) na súde v lehote šiestich mesiacov odo ...
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

§ 35
Deň podania prihlášky
(1)

Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na úrad.

(2)

Ak ďalej nie je uvedené inak, za deň podania prihlášky sa považuje deň doručenia alebo doplnenia podania, ...

a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom,
c)
časť, ktorá sa javí ako opis.
(3)

Povinnosť prihlasovateľa urobiť podanie v štátnom jazyku (§ 79 ods. 12) neplatí na účel určenia dňa ...

(4)

Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 písm. c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovateľa, ...

(5)

V prípade podľa odseku 4 sa za deň podania prihlášky považuje deň doplnenia chýbajúcej časti podania. ...

(6)

Určenie dňa podania prihlášky podľa odseku 5 sa neuplatní, ak

a)
bolo v pôvodnom podaní uplatnené právo prednosti podľa § 36 ods. 2 a prihlasovateľ zároveň s doplnením ...
b)
po doplnení podania z dôvodu neúplnosti podľa odseku 4 prihlasovateľ pred zverejnením prihlášky vezme ...
(7)

Prihlasovateľ môže požiadať o určenie dňa podania prihlášky ku dňu pôvodného podania podľa odseku 6 ...

§ 35a
(1)

Pri podaní prihlášky môže prihlasovateľ časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) nahradiť odkazom na ...

(2)

Odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 obsahuje

a)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) nahrádza odkazom na ...
b)
číslo prvej prihlášky,
c)
deň podania prvej prihlášky,
d)
štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prvá prihláška podaná.
(3)

Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky; ak ...

(4)

Ak odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo prihlasovateľ ...

§ 36
Právo prednosti
(1)

Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne

a)
dňom podania prihlášky alebo
b)
dňom práva prednosti podľa podmienok uvedených v medzinárodnom dohovore,14b) ktorý vyplýva z prvej prihlášky, ...
(2)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške.

(3)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) možno uplatniť, ak je prvá prihláška podaná v štáte alebo vo ...

(4)

Ak prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku v lehote 12 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, neuplatní ...

a)
v lehote štyroch mesiacov odo dňa podania prihlášky,
b)
v deň podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky (§ 41 ods. 2).
(5)

Ak prihlasovateľ napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, podá prihlášku po ...

a)
prihláška, ako aj žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti boli podané v lehote 14 mesiacov odo ...
b)
prihlasovateľ vo svojej žiadosti primerane odôvodní oneskorené podanie prihlášky a najmä uvedie skutočnosti, ...
(6)

Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby uplatnené právo prednosti preukázal dokladom o práve prednosti ...

(7)

Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti riadne a včas podľa odseku 6, úrad prizná právo prednosti ...

a)
žiadosť o vydanie prioritného dokladu bola podaná príslušnému úradu najneskôr v lehote jedného mesiaca ...
b)
žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu spolu s prioritným dokladom bola podaná v lehote jedného ...
(8)

Ak posúdenie patentovateľnosti vynálezu závisí od priznania práva prednosti, úrad môže vyzvať prihlasovateľa, ...

(9)

V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia podľa odsekov 5 a 7 môže úrad vyzvať prihlasovateľa, ...

(10)

Prihlasovateľ je povinný zaplatiť za žiadosť podľa odsekov 4, 5 a 7 správny poplatok (§ 79 ods. 13).

(11)

Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto ustanovenia ...

(12)

Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa patentu po zaplatení správneho poplatku (§ 79 ods. 13) úrad ...

§ 36a

Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky požiadal v Slovenskej republike o ochranu úžitkovým vzorom na ...

§ 37
Prihláška
(1)

(2)

Ak právo na riešenie patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene i jedna alebo niektoré ...

(3)

Prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že ...

(4)

Vynález musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. ...

(5)

Prihláška musí obsahovať:

a)
žiadosť o udelenie patentu,
b)
opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy,
c)
aspoň jeden uplatnený patentový nárok,
d)
identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,
e)
identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov vynálezu,
f)
doklad o nadobudnutí práva na riešenie, ak prihlasovateľom nie je pôvodca alebo údaj o tom, že predmetom ...
(6)

Prihlasovateľ je povinný zaplatiť za podanie prihlášky správny poplatok (§ 79 ods. 13).

§ 38
Osobitné ustanovenie o prihláške biotechnologického vynálezu
(1)

Ak je predmetom vynálezu biologický materiál alebo použitie biologického materiálu, ktorý nie je prístupný ...

a)
biologický materiál bol uložený v uznávanej ukladacej inštitúcii najneskôr ku dňu podania prihlášky,
b)
prihláška v pôvodnom znení obsahuje informácie o vlastnostiach uloženého biologického materiálu, ktoré ...
c)
prihláška uvádza názov a sídlo ukladacej inštitúcie, ako aj depozitné číslo uloženej vzorky.
(2)

Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia prihlášky do udelenia patentu prístupný prostredníctvom ...

(3)

Po udelení patentu, bez ohľadu na jeho zrušenie alebo zánik, je uložený biologický materiál prístupný ...

(4)

Vzorku možno poskytnúť len v prípade, ak sa osoba, ktorá o ňu žiada, prípadne nezávislý expert podľa ...

a)
neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tretej osobe a
b)
vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na experimentálne účely, ibaže ho prihlasovateľ alebo ...
(5)

Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred zverejnením prihlášky obmedziť prístup ...

(6)

V prípade pochybností o prístupnosti biologického materiálu verejnosti alebo dostatočnosti opisu podľa ...

(7)

Ak je predmetom prihlášky sekvencia alebo čiastková sekvencia génu, musí sa priemyselná využiteľnosť ...

(8)

Uznávaná ukladacia inštitúcia je inštitúcia na ukladanie biologického materiálu, ktorá nadobudla štatút ...

(9)

Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii sa vzťahujú podmienky ustanovené ...

§ 39
Prerušenie konania o prihláške
(1)

Ak prebieha na súde konanie, ktorého predmetom je právo na riešenie, úrad na žiadosť niektorej zo strán ...

(2)

Počas prerušenia konania sa zastaví plynutie lehôt podľa tohto zákona s výnimkou lehoty podľa § 41 ods. ...

(3)

Úrad v prerušenom konaní o prihláške pokračuje po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o práve na ...

Predbežný prieskum prihlášky

§ 40
(1)

V rámci predbežného prieskumu prihlášky úrad zisťuje, či

a)
sú splnené podmienky na určenie dňa podania prihlášky podľa § 35,
b)
sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti podľa § 36 a 36a,
c)
prihláška spĺňa podmienky podľa § 37, 38 a 59,
d)
prihláška spĺňa podmienky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 80),
e)
prihlasovateľ zaplatil príslušný správny poplatok podľa § 79 ods. 13,
f)
je prihlasovateľ zastúpený podľa § 79 ods. 2,
g)
prihláška neobsahuje predmet, ktorý zjavne nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 alebo sa nepovažuje za ...
(2)

V prípade pochybností môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným ...

(3)

V prípade zistenia nedostatkov podľa odseku 1 písm. e) a f) alebo § 37 ods. 3 a 5, alebo § 45 ods. 1, ...

(4)

Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 1 a 4 alebo § 38 ods. 1 až 3, alebo predmet prihlášky ...

(5)

Ak sa nesplnia podmienky na uplatnenie práva prednosti podľa § 36 ods. 2 až 9 a podľa všeobecne záväzného ...

§ 41
(1)

Úrad prihlášku zverejní bez zbytočného odkladu po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a toto ...

(2)

Úrad môže prihlášku zverejniť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, ak o to prihlasovateľ požiada ...

(3)

Úrad môže spolu s prihláškou zverejniť správu o stave techniky (rešeršná správa) vzťahujúcu sa na vynález ...

§ 41a
Rešerš medzinárodného typu
(1)

Na žiadosť prihlasovateľa úrad umožní orgánu pre medzinárodnú rešerš15a) vykonať rešerš medzinárodného ...

(2)

Ak bola žiadosť podľa odseku 1 podaná do šiestich mesiacov od vzniku práva prednosti a ak v konaní o ...

§ 41b
Rešerš v prioritnej lehote
(1)

Prihlasovateľ spolu s prihláškou môže podať žiadosť o vykonanie rešerše v lehote deviatich mesiacov ...

a)
identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,
b)
názov vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky,
c)
prejav vôle prihlasovateľa, že žiada, aby úrad vykonal rešerš v prioritnej lehote a prihlášku zverejnil ...
(2)

Úrad bezodkladne žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote preskúma, či

a)
obsahuje náležitosti podľa odseku 1,
b)
bola podaná spolu s prihláškou,
c)
právo prednosti prihlasovateľovi vzniklo dňom podania prihlášky podľa § 36 ods. 1 písm. a).
(3)

Ak nie je splnená niektorá z požiadaviek uvedených v odseku 2, považuje sa žiadosť o vykonanie rešerše ...

(4)

Úrad nie je povinný prihliadať na žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote, ak vyzval prihlasovateľa ...

(5)

Ak úrad nepostupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky ...

§ 42
(1)

Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu; na ...

(2)

Osoby, ktoré podali pripomienky podľa odseku 1, nestávajú sa účastníkmi konania o prihláške. Prihlasovateľ ...

Úplný prieskum prihlášky

§ 43
(1)

Na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad bez zbytočného odkladu vykoná úplný ...

(2)

Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov odo dňa podania prihlášky ...

(3)

Ak žiadosť o vykonanie úplného prieskumu nebola riadne podaná v lehote podľa odseku 2 alebo ak v tej ...

(4)

Začatie úplného prieskumu na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci úrad bez zbytočného odkladu oznámi ...

§ 44
(1)

Ak podmienky ustanovené na udelenie patentu nie sú splnené (§ 5, 7, 8 a 9), úrad prihlášku zamietne. ...

(2)

Ak úrad dodatočne zistí nedostatky prihlášky alebo nesplnenie podmienok, ktoré sú predmetom predbežného ...

(3)

Ak je podaných viac prihlášok so zhodným predmetom a právom prednosti (§ 36), môže sa jednému prihlasovateľovi ...

(4)

Ak predmet prihlášky spĺňa ustanovené podmienky a prihlasovateľ zaplatí príslušný správny poplatok (§ ...

(5)

Za udržiavanie patentu je majiteľ povinný platiť udržiavací poplatok.

§ 45
Úprava a rozdelenie prihlášky
(1)

Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške ...

(2)

Až do doby udelenia patentu podľa § 44 ods. 4 môže prihlasovateľ prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným ...

(3)

Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu podľa § 43, považuje sa vylúčená prihláška ...

Zrušenie a čiastočné zrušenie patentu

§ 46
(1)

Úrad zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci preukáže, že

a)
neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až 9,
b)
vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
c)
predmet patentu presahuje obsah prihlášky v jej pôvodnom znení. To platí aj v prípade, ak predmet patentu ...
d)
rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu bol rozšírený,
e)
f)
neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia.
(2)

Ak sa dôvody zrušenia týkajú patentu čiastočne, patent sa zruší len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, ...

(3)

Ak sa patent zruší, platí, že k jeho udeleniu v rozsahu dotknutom zrušením nedošlo.

(4)

Úrad môže patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

(5)

Úrad môže zrušiť patent aj na návrh majiteľa patentu bez ohľadu na existenciu dôvodov podľa odseku 1. ...

(6)

Rozhodnutie o zrušení alebo čiastočnom zrušení patentu úrad oznámi vo vestníku.

(7)

Spolu s podaním návrhu podľa odsekov 1 a 5 je navrhovateľ povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. ...

§ 47
(1)

Návrh na zrušenie patentu musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. Zároveň s návrhom na zrušenie ...

(2)

Ak konanie o návrhu na zrušenie patentu nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh na zrušenie ...

(3)

Vyjadrenie majiteľa patentu podľa odseku 2 a jeho návrh na zmeny podľa odseku 2, ak bol podaný, úrad ...

(4)

V priebehu konania o návrhu na zrušenie patentu úrad môže

a)
vyzvať účastníka, aby sa v určenej lehote vyjadril k podaniu druhého účastníka alebo ku skutočnostiam, ...
b)
určiť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia; na vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty ...
(5)

Ak sa majiteľ patentu k návrhu na zrušenie patentu nevyjadrí v lehote určenej vo výzve podľa odseku ...

(6)

Úrad postupuje podľa odseku 5 aj vtedy, ak majiteľ patentu nie je zastúpený podľa § 79 ods. 2. Ak majiteľ ...

(7)

Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov konania o návrhu na zrušenie patentu, úrad ...

(8)

Úrad môže pokračovať v konaní o návrhu na zrušenie patentu a rozhodnúť vo veci aj vtedy, ak sa riadne ...

(9)

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie patentu o nový dôvod podľa § 46 ods. 1 alebo o nový dôkaz ...

(10)

Odseky 2 a 4 až 8 sa primerane použijú aj na konanie o zrušení patentu začaté z úradnej moci.

§ 48
Žiadosť o prepis
(1)

Úrad zapíše ako majiteľa patentu osobu žiadateľa, ak

a)
z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ patentu neprislúchalo ...
b)
žiadosť o prepis podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na riešenie, ...
c)
žiadosť o prepis bola podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2)

Prílohou k žiadosti o prepis je právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. a).

(3)

Ak žiadosť o prepis nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo odseku 2, úrad žiadosť o prepis zamietne; ...

(4)

Ak osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na riešenie, alebo jej právny nástupca ...

(5)

Na prepis práv z prihlášky sa primerane použijú odseky 1 až 4. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky ...

§ 49
Určovacie konanie
(1)

Úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho patentu ...

(2)

Účastníkom určovacieho konania je len osoba, ktorá žiadosť o určenie podala.

(3)

Začatím konania o návrhu na zrušenie patentu alebo začatím konania o zrušení patentu z úradnej moci ...

(4)

Ak opis predmetu určenia alebo žiadosť o určenie nespĺňa náležitosti podľa odseku 1, úrad žiadateľa ...

(5)

Spolu so žiadosťou o určenie je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 13).

§ 50
Zápis licencie, záložného práva, prevodu patentu, prechodu patentu, exekúcie alebo súdneho sporu do ...
(1)

Ak žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu patentu, prechodu patentu alebo súdneho sporu ...

(2)

Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci po doručení právoplatného rozhodnutia ...

(3)

Na základe exekučného príkazu15c) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého ...

(4)

Ak prebieha na súde konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, úrad na žiadosť ...

(5)

Spolu s podaním žiadosti podľa odsekov 1 a 4 je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. ...

§ 51
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej ...

(2)

Ak účastník konania zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať ...

(3)

Žiadosti podľa odseku 1 nemožno vyhovieť, ak ide o zmeškanie lehoty podľa § 47 ods. 4 písm. b), a žiadosti ...

(4)

Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam ...

(5)

Ak úrad žiadosti o pokračovanie v konaní vyhovie, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania ...

(6)

Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, ...

§ 52
Uvedenie do predošlého stavu
(1)

Ak účastník konania napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú ...

(2)

Účastník konania je povinný žiadosť o uvedenie do predošlého stavu odôvodniť a uviesť skutočnosti, ktoré ...

(3)

Pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 môže úrad vyzvať žiadateľa, aby ...

(4)

Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť, ak ide o zmeškanie lehoty na

a)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 51 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu ...
b)
dodatočné priznanie a preukázanie práva prednosti podľa § 36 ods. 4, 5 a 7,
c)
podanie rozkladu v konaní pred úradom podľa § 55 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 55 ods. ...
d)
vykonanie úkonov podľa § 47 ods. 1, 2, 4 a 6.
(5)

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a ...

(6)

Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku ...

(7)

Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného ...

(8)

Prevod alebo prechod práva oprávneného užívateľa podľa odseku 7 je možný výlučne ako súčasť prevodu ...

§ 53
Podklady na rozhodnutie
(1)

Účastník konania je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

(2)

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

(3)

Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené ...

§ 55
Rozklad
(1)

Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch ...

(2)

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí vo veciach

a)
v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,
b)
spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)

Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do dvoch mesiacov odo dňa podania rozkladu, inak úrad konanie o ...

(4)

Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým úrad

a)
vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavil konanie podľa § 79 ods. 10 alebo prerušil konanie podľa § 39 ods. 1 alebo § 79 ods. 11,
c)
zastavil konanie podľa odseku 3,
d)
rozhodol v určovacom konaní podľa § 49.
(5)

Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

§ 56
Sprístupnenie údajov
(1)

Ak ďalej nie je uvedené inak, pred zverejnením prihlášky je úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa ...

(2)

Bez ohľadu na odsek 1 úrad umožní na základe žiadosti nahliadnuť do spisu týkajúceho sa nezverejnenej ...

(3)

Ak ďalej nie je uvedené inak, po zverejnení prihlášky úrad umožní na základe žiadosti každému nahliadnuť ...

(4)

Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za poplatok.

(5)

Na základe písomnej žiadosti pôvodcu uvedeného v prihláške podľa § 37 ods. 5 úrad nesprístupní jeho ...

(6)

Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu preukázania naliehavého právneho záujmu úrad je oprávnený ...

(7)

Na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa patentu sú z práva na nahliadnutie vylúčené ...

(8)

Práva podľa odsekov 1 až 3 nemožno uplatniť vo vzťahu k prihláškam a patentom utajovaným podľa osobitného ...

§ 57
Register a vestník
(1)

Úrad vedie

a)
register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a udelených patentov,
b)
register európskych patentov, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje, týkajúce sa udelených európskych ...
c)
register, do ktorého sa zapisujú rozhodujúce údaje, týkajúce sa žiadostí o udelenie dodatkového ochranného ...
(2)

Údaje zapísané v registroch podľa odseku 1 sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného ...

(3)

Zmenu údajov zapísaných v registri, vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného ...

(4)

Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu sa nepovažuje ...

(5)

Každý má právo na nahliadnutie do registrov uvedených v odseku 1.

(6)

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje skutočnosti týkajúce sa zverejnených prihlášok, európskych ...

§ 58
Medzinárodná prihláška
(1)

Úrad je miesto, kde môžu podať medzinárodnú prihlášku1)

a)
fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky,
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko, sídlo, podnik alebo organizačnú zložku na ...
(2)

Prihlasovateľ je povinný za úkony spojené s podaním medzinárodnej prihlášky zaplatiť správny poplatok ...

(3)

Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republike, ...

(4)

Ak prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republike, ...

(5)

Na žiadosť prihlasovateľa, za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 3 môže úrad začať konanie ...

Ochrana utajovaných skutočností

§ 59
(1)

Ak tuzemský prihlasovateľ vie alebo podľa okolností má vedieť, že prihláška obsahuje skutočnosť utajovanú ...

(2)

Prihlášku podľa odseku 1, ktorou je medzinárodná prihláška alebo európska patentová prihláška, je prihlasovateľ ...

(3)

Úrad po priznaní dňa podania (§ 35) doručí jedno vyhotovenie prihlášky Národnému bezpečnostnému úradu20) ...

(4)

Podľa odseku 3 môže úrad postupovať aj v prípade, že prihlasovateľ nepožiadal o utajenie prihlášky podľa ...

(5)

Bezpečnostný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 3 a rozhodnutie doručí úradu. V prípade, ak to umožňuje ...

(6)

Prihlášku podľa odseku 1, ktorá nie je európska patentová prihláška ani medzinárodná prihláška, môže ...

(7)

Ak v dôsledku utajenia prihlášky alebo v dôsledku zamietnutia žiadosti o povolenie podať prihlášku v ...

(8)

Na určenie výšky majetkovej ujmy podľa odseku 7 sa primerane použije § 11 ods. 6.

(9)

Prihlášky, európske patentové prihlášky alebo medzinárodné prihlášky, o ktorých utajenie požiadala zmluvná ...

(10)

Na konanie o prihláškach a patentoch, ktoré sú utajované, alebo sú považované za utajované podľa osobitného ...

(11)

Ak bezpečnostný úrad nepovažuje skutočnosti obsiahnuté v prihláške za utajované podľa osobitného predpisu,20) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU

§ 60
Účinky európskej patentovej prihlášky
(1)

Európska patentová prihláška s určením pre Slovenskú republiku (ďalej len „európska patentová prihláška“) ...

(2)

Po zverejnení európskej patentovej prihlášky Európskym patentovým úradom a následnom predložení prekladu ...

(3)

Dňom sprístupnenia prekladu patentových nárokov verejnosti podľa odseku 2 má prihlasovateľ európskej ...

(4)

Ak bola európska patentová prihláška alebo určenie pre Slovenskú republiku v konaní pred Európskym patentovým ...

(5)

Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o pokračovaní v konaní alebo o uvedení do predošlého stavu ...

§ 61
Zmena európskej patentovej prihlášky
(1)

Na základe žiadosti prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky o zmenu európskej patentovej prihlášky ...

(2)

Prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu predložiť do troch mesiacov preklad európskej patentovej ...

(3)

V prípade, ak žiadosť o zmenu nie je podaná do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška ...

(4)

Ak bola žiadosť o zmenu podaná v rozpore s čl. 135 a 137 Európskeho patentového dohovoru, úrad žiadosť ...

§ 62
Záväzné znenie európskej patentovej prihlášky a európskeho patentu
(1)

Pri stanovení rozsahu ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky a európskeho patentu je ...

(2)

Ak z prekladu patentového spisu do slovenského jazyka predloženého úradu podľa § 63 ods. 2, ako aj z ...

(3)

Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky alebo majiteľ európskeho patentu môže podať opravený preklad ...

(4)

Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného ...

(5)

Právo tretích osôb využívať predmet vynálezu, ktorý podľa prekladu do slovenského jazyka platného v ...

§ 63
Účinky európskeho patentu
(1)

Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ...

(2)

Majiteľ európskeho patentu je povinný predložiť úradu do troch mesiacov od oznámenia udelenia európskeho ...

(3)

Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží úradu preklad európskeho patentového spisu v lehote podľa odseku ...

(4)

Ak nebude preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka predložený úradu ani v dodatočnej ...

(5)

Ak majiteľ európskeho patentu neoznámi úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, úradné ...

(6)

Na základe splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo 3 úrad preklad európskeho patentového spisu sprístupní ...

(7)

Po oznámení o udelení európskeho patentu v európskom patentovom vestníku a za predpokladu splnenia podmienok ...

§ 64
Neprípustnosť dvojitej ochrany

Ak je patent udelený na vynález, na ktorý bol tomu istému majiteľovi alebo jeho právnemu nástupcovi ...

§ 65
Zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu v zmenenom znení
(1)

Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o čiastočnom či úplnom zrušení európskeho patentu alebo o zachovaní ...

(2)

Zrušenie európskeho patentu alebo jeho zachovanie v zmenenom znení oznámi úrad vo vestníku.

(3)

Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím ...

(4)

Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského ...

(5)

Úrad zruší európsky patent s určením pre Slovenskú republiku za podmienok podľa § 46 a postupom podľa ...

a)
márne uplynula lehota na podanie námietok podľa Európskeho patentového dohovoru, alebo
b)
v konaní o námietkach pred Európskym patentovým úradom nebol európsky patent zrušený.
(6)

Ak v čase konania o zrušenie európskeho patentu pred úradom začne alebo prebieha konanie o námietkach ...

§ 66
Podanie európskej patentovej prihlášky
(1)

Úrad je miesto, kde právnické osoby alebo fyzické osoby môžu podať európsku patentovú prihlášku.

(2)

Na podanie vylúčenej európskej patentovej prihlášky podľa čl. 76 Európskeho patentového dohovoru sa ...

§ 67
Poplatky

Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je jeho majiteľ povinný platiť každoročne ...

§ 67a
Osobitné ustanovenie o dobe platnosti dodatkového ochranného osvedčenia

Úrad na návrh majiteľa dodatkového ochranného osvedčenia alebo na návrh tretej osoby zmení dobu platnosti ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 79
Spoločné ustanovenia
(1)

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného ...

(2)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 o povinnom zastúpení sa nevzťahuje na úkony

a)
predchádzajúce a spojené s určením dňa podania podľa § 35,
b)
spojené s platením poplatkov,
c)
spojené s preukázaním práva prednosti podľa § 36.
(4)

Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. ...

(5)

Účastník konania, ktorý vykonáva úkony podľa odseku 3, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie ...

(6)

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní21) okrem § ...

(7)

Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je osvedčenie podľa osobitných predpisov,22a) ...

(8)

Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie ...

(9)

Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad o tomto ...

(10)

Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; úrad tak nie je povinný urobiť, ...

(11)

Ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť, úrad konanie preruší; ...

(12)

Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku,27) ...

(13)

Za úkony podľa tohto zákona a za úkony podľa osobitného predpisu22a) sa platia správne poplatky podľa ...

(14)

Ak v odseku 15 nie je ustanovené inak, podanie na úrad urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe ...

(15)

Odsek 14 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.30)

§ 80
Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví

a)

podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,

b)

podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach, forme a štandardoch prihlášky,

c)

podmienky opätovného uloženia biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii15) a podmienky ...

d)

podrobnosti o vylúčení prihlášky, prípustných zmenách v prihláške a opravách zrejmých chýb,

e)

podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti ...

f)

podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania medzinárodnej prihlášky, jej prekladu a jazykoch podania, ...

g)

podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania európskej patentovej prihlášky,

h)

podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie osvedčenia podľa osobitného predpisu22a) ...

i)

podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu,

j)

podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania žiadostí o zápis práva do registra,

k)

podrobnosti o spôsobe a náležitostiach ponuky licencie a jej prijatia,

l)

podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a oznamovaných vo vestníku,

m)

podrobnosti o režime konania vo veciach utajených prihlášok, patentov a osvedčení podľa osobitného predpisu, ...

n)

podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o prevedenie autorského osvedčenia na patent, ...

o)

dĺžku lehôt určených úradom pre úkony účastníkov konania podľa tohto zákona,

p)

ďalšie podrobnosti o forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad.

Prechodné ustanovenia

§ 81
(1)

Vznik, zmena a zánik právnych vzťahov, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzujú ...

(2)

Konania o prihláškach vynálezov a konania vo veciach patentov, ktoré neboli právoplatne ukončené pred ...

(3)

Prihlášky vynálezov podané podľa doterajších predpisov sa považujú za prihlášky podľa tohto zákona.

(4)

Ak k využitiu predmetu prihlášok vynálezov uvedených v odsekoch 1 a 2 došlo pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 82
(1)

Autorské osvedčenie na vynález udelené podľa zákona č. 84/1972 Zb. platí 15 rokov od podania prihlášky. ...

(2)

Organizácii, ktorá podľa doterajších predpisov má k vynálezu právo hospodárenia alebo bola týmto právom ...

(3)

Pri vynáleze vytvorenom inak, než za podmienok podľa § 28 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb., chránenom ...

(4)

Úrad žiadosť o prevedenie, ako aj rozhodnutie o prevedení zverejní vo vestníku. K žiadosti o prevedenie ...

(5)

Patent udelený na základe žiadosti o prevedenie platí 15 rokov od dátumu podania prihlášky vynálezu; ...

(6)

Ak vynález chránený autorským osvedčením nebol vytvorený za podmienok podľa § 28 písm. a) zákona č. ...

§ 83
(1)

Využívanie vynálezu chráneného autorským osvedčením, ktoré sa v súlade s doterajšími predpismi začalo ...

(2)

Nároky na odmenu za využitie vynálezu, ako aj nároky na úhradu primeraných nákladov spojených s vypracovaním ...

(3)

Ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu vynálezu chráneného autorským osvedčením, ...

§ 84
(1)

Prihlasovateľ vynálezu podľa § 82 ods. 1 a 2 zákona č. 527/1990 Zb. je povinný predložiť úradu

a)
doklad potvrdzujúci udelenie súhlasu na predaj alebo výrobu predmetu patentu udeleného v zahraničí v ...
b)
rozhodnutie o registrácii podľa osobitných predpisov,25) vydané na základe žiadosti podanej do šiestich ...
(2)

Doklad a rozhodnutie podľa odseku 1 je prihlasovateľ vynálezu povinný predložiť úradu v lehote troch ...

(3)

Zmeškanie lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť.

(4)

Prihlášku vynálezu podľa odseku 1 úrad zamietne, ak

a)
prihlasovateľ nesplní podmienky podľa odsekov 1 a 2,
b)
predmet patentu udeleného v zahraničí bol pred podaním prihlášky podľa odseku 1 uvedený na trh v Českej ...
(5)

Patent udelený podľa § 82 ods. 1 a 2 zákona č. 527/1990 Zb. platí 16 rokov odo dňa vzniku práva prednosti. ...

§ 85

Ak lehoty podľa § 74 ods. 3 uplynú pred 1. júlom 2002, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia podľa ...

§ 85a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Určovacie konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ...

(4)

Práva a právne vzťahy z patentov udelených do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení ...

§ 85b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 86
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

§ 2 až 35, § 78 až 82, § 84 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích ...

2.

§ 65 ods. 2, § 66 až 71, § 75 ods. 2 a § 86 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch ...

3.

prvá hlava vyhlášky Federálneho úradu pre vynálezy č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2001 s výnimkou štvrtej časti a piatej časti, ktoré nadobúdajú ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

Poznámky

 • 1)  Zmluva o patentovej spolupráci prijatá vo Washingtone 17. júna 1970 zmenená v roku 1979 a 1984 (oznámenie ...
 • 2)  Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
 • 3)  Dohovor o medzinárodných výstavách, uzavretý v Paríži 22. novembra 1928 (uverejnené č. 46/1932 Sb. z. ...
 • 4)  Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona ...
 • 5)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra ...
 • 6a)  Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne ...
 • 7)  Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 8)  Článok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 (vyhláška č. 147/1947 Zb.). ...
 • 8a)  Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8b)  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 9a)  Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti ...
 • 10)  § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  Napríklad § 514 Obchodného zákonníka.
 • 12a)  § 508 až 515 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 13a)  Čl. 29 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94.
 • 13b)  § 442a Občianskeho zákonníka.
 • 13c)  § 25 Civilného sporového poriadku.
 • 13d)  § 206 Civilného sporového poriadku.
 • 14)  § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.
 • 14a)  § 340 Civilného sporového poriadku.
 • 14b)  Čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.
 • 15)  Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania ...
 • 15a)  Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci.
 • 15b)  Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ...
 • 15c)  § 52 a 113aExekučného poriadku.
 • 20)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 21a)  Čl. 8 ods. 1 písm. a) bod iv) a čl. 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 zo ...
 • 22a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 26)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 26a)  Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 29)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 30)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore