Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD9 DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 434/2010 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 464/2019

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

K predpisu 434/2010, dátum vydania: 17.11.2010

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovné ho ruchu Slovenskej republiky je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 932 zo 16. decembra 2009.

Návrh zákona je vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá kona č. 383/2008 Z. z.

Dôvodom predloženia predmetného návrhu zákona je ustanovenie § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení zákona č. 383/2008 Z. z., podľa ktorého právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s § 8a ods. 1 a 3 až 6 najneskôr k 1. januá ru 2011, inak dotáciu po 1. januári 2011 nemožno poskytnúť. Uznesením vlády SR č. 351 z 28. mája 2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlá ch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vláda uložila ministrom v úlohe B. 1 legislatívne upraviť poskytovanie dotácií vo svojej vecnej pôsobnosti podľa ná vrhu zákona do 31. decembra 2010.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, verejné financie, obyvateľov, hospodá renie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, zamestnanosť, environmentálny vplyv, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie:

-primárnom

V primárnom práve EÚ v čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010).

-sekundárnom

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č . 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019 (Ú.v. EÚ L 304, 3.11.2006). Rozhodnutie Rady z 12. mája 2009 o určení Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2013 (2009/401/ES), (Ú. v. EÚ L 127. 26.5.2009).

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových vý nimkách)(U. v. EÚ L 214, 9.8.2008).

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia,

bezpredmetné,

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorsk ých ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov,

bezpredmetné,

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní európskej únie,

bezpredmetné,

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú prebrané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia,

bezpredmetné.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný.

6.Gestor a spolupracujúce rezorty (podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc Európskej únie a vypracovanie tabuliek zhody k ná vrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštá tnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskej únie):

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

Doložka

o posúdení vplyvov

1.Vplyvy na verejné financie:

Prijatie predloženej právnej úpravy nezaťaží štátny rozpočet, ani ostatné verejné rozpo čty.

2.Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Návrh zákona nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľov, ani na hospodárenie podni-

kateľskej sféry iných právnických osôb.

3.Vplyvy na životné prostredie:

Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.

4.Vplyvy na zamestnanosť:

Návrh zákona nebude mať vplyv na tvorbu pracovných miest.

5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

6. Vplyv na informatizáciu spoločnosti:

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet úpravy.

K § 2

Odsek 1 vymedzuje účel poskytnutia dotácií t.j. desať oblastí, na ktoré môže ministerstvo

poskytnúť dotáciu na príslušný rozpočtový rok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Dotácia môže byť poskytnuta na účely

a) tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií

dotácia je zameraná na podporu vzniku, uvádzania a šírenia výsledkov nekomerčnej umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia (vydávanie periodickej a neperiodickej tlač e, vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizácia a verejná prezentácia výtvarných diel, literárne autorské čítania, vydávanie zvukových a obrazových nosičov, realizá cia podujatí, prehliadok a festivalov s celoslovenským významom, verejne prezentovaná alebo publikovaná umelecká reflexia);

b) ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

dotácia je zameraná na podporu systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravu a realizáciu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok; prezentáciu a využitie kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami, na identifikáciu, dokumentáciu, prezentáciu a interpretáciu kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu;

dotácie je určená na podporu vybraných aktivít v knižničnej, múzejnej a galerijnej činnosti; zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologické ho, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnej činnosti knižníc, múzeí a galérií;

c) podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry

dotácia je zameraná na prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí, na podporu mobility, na podporu a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, na realizáciu významných projektov, ktoré zí skali relevantnú podporu z medzinárodných zdrojov, na podporu členstva v medzinárodných mimovládnych organizáciách – platí pre kolektívnych členov;

d) kultúrna tvorivosť a voľnočasové kultúrne aktivity

dotácia je určená na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti ako súčasti nehmotné ho kultúrneho dedičstva, na uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskeho umenia a kultúrno-osvetovej č innosti, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, vytvoriť priestor pre deti a mládež, postarať sa o ich duševný rozvoj, poskytnúť im možnosť prejaviť sa a pripraviť pre nich aktivity, aby svoj voľn ý čas naplnili plnohodnotne;

e) vzdelávacie programy v kultúre

dotácia je určená na podporu vnútorného rozvoja jednotlivých oblastí kultúry ako aj výchovu ku kultúre a výchovu kultúrou;

f) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

dotácia je určená na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry, kompenzácie znevýhodnenia a uľahčenie prí stupu marginalizovaných skupín ku kultúre; dotácie tiež slúžia na podporu kultúrno-spoločenských projektov, ktoré vedú k potláčaniu všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extr émizmu, vychovávajú k tolerancii, prijímaniu inakosti a prispievajú tak k integrácii znevýhodnených skupín do spoločnosti, k posilneniu sociálnej súdržnosti, ako aj k rozvoju medzikultúrneho dialógu;

g) podporu sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl

podpora je zameraná na podporu vzťahu detí, mládeže a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, na aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže, na kultú rne aktivity a služby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo kultúrno-edukačný charakter;

h) čiastkových projektov súvisiacich s projektmi Európske hlavné mesto kultúry 2013 -

Košice

dotácia je určená na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry. Podporené môžu byť projekty, ktoré sú v súlade s programovými zá mermi projektu Košice INTERFACE;

Odsek 2 ustanovuje, že podrobnosti o účele poskytnutia dot ácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Odsek 3 ustanovuje, že postup podľa odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu t.j. poskytovanie dotácií podľa § 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vý vozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4a ods. 2 zákona č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov v znení zákona č. 182/2009 Z. z.

Odsek 4 vymedzuje, že dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou v zmysle Èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci ako napríklad podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odsek 5 ustanovuje, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

K § 3

Odsek 1 ustanovuje okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie.

Odsek 2 a 3 ustanovuje rozsah poskytnutia dotácií a podmienky, ktor é musí žiadateľ splniť, okrem podmienok v § 8a ods. 4 zákona č.523/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

Projekt je časovo, finančne a obsahovo ohraničnená aktivita súvisiaca s účelom poskytnutia dotácie.

Odsek 4 ustanovuje, že žiadateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá, ju nesmie previesť na iné osoby, ak sa nejde o úhradu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu.

Odsek 5 ustanovuje, čo nesmie byť uhradené z poskytnutej dotácie.

K §4

Odsek 1 a 2 ustanovuje spôsob poskytnutia dotácie ako aj prílohy žiadosti. Žiadosti vrátane príloh sa podávajú osobne do podateľne ministerstva alebo poštou v stanovených termínoch pre jednotlivé dotačné programy a podprogramy. Pred písomným podaním ž iadosti je potrebné, aby žiadateľ súčasne vyplnil elektronický formulár na webovom sídle ministerstva zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu vybavovania ž iadosti. Žiadateľ má zároveň takto možnosť získať priebežnú informáciu o tom, v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza. Žiadateľ predloží žiadosť na zá klade ministerstvom zverejnenej výzvy na webovom sídle ministerstva najneskôr do 10. novembra príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia požaduje.

Odsek 3 ustanovuje, že vzory ž iadosti popis projektu ako aj ďalšie podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Odsek 4 ustanovuje, že dotácia sa môže poskytnúť len na základe pí somnej zmluvy o poskytnutí dotácie a náležitosti zmluvy.

K § 5

Odsek 1 ustanovuje výkon následnej kontroly .

Odsek 2 ustanovuje sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

K § 6

Zrušovacím ustanovením sa od 1. januára 2011 zrušuje úč inný výnos, podľa ktorého sa poskytujú dotácie.

K § 7

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2011.

Bratislava 12. augusta 2010

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Krajcer v. r.

minister kultúry

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore