Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 17.11.2010
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD9 DS8 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 434/2010 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 464/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií1) v pôsobnosti Ministerstva ...

§ 2
Účel poskytnutia dotácií
(1)

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely: ...

a)
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b)
kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c)
sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom ...
d)
aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje verejná vysoká škola,2a) ...
e)
podpora miestnej a regionálnej kultúry,
f)
obnova knižníc a knižničného fondu.
(2)

Na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom ...

(3)

Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu.3)

(5)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)

(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§ 3
Podmienky a rozsah poskytnutia dotácií
(1)

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „žiadateľ“) môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
b)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie ...
c)
vyšší územný celok alebo obec,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo ...
e)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,6)
f)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,7)
g)
záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,8) ...
h)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,9) ...
i)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,10)
j)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky10a) alebo verejná výskumná inštitúcia,10b)
k)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická ...
l)
Matica slovenská,12)
m)
právnická osoba podľa osobitného predpisu.12a)
(2)

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa ...

a)
má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov ...
b)
poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného ...
c)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku,
d)
správca dane voči nemu neeviduje nedoplatky voči rozpočtu obce.
(3)

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky,15) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, možno poskytnúť ...

a)
správca, ktorý podľa osobitného predpisu spravuje majetok obce16) alebo majetok vyššieho územného celku,16a) ...
b)
správca, ktorý preukáže, že podľa zmluvy vykonáva správu národnej kultúrnej pamiatky, na ktorej obnovu ...
(4)

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16b) možno poskytnúť vlastníkom ...

(5)

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, ...

(6)

Dotáciu na aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu možno poskytnúť žiadateľovi podľa ...

(7)

Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku l písm. a) ...

(8)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, nesmie ju previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ...

(9)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,
d)
úhradu výdavkov na prevádzku žiadateľa.
§ 4
Spôsob poskytnutia dotácií
(1)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“). ...

a)
osobné údaje v rozsahu
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
3.
meno a priezvisko osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu,
b)
údaje o právnickej osobe v rozsahu názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
c)
účel, na ktorý sa dotácia požaduje,
d)
výšku požadovanej dotácie.
(2)

Okrem potvrdení a vyhlásení podľa osobitného predpisu17) je prílohou k žiadosti

a)
popis projektu na účel poskytnutia dotácie,
b)
celkový rozpočet projektu,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne ...
d)
doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia ...
e)
doklad preukazujúci finančné krytie podľa § 3 ods. 2 písm. a),
f)
doklad preukazujúci oprávnenie podľa § 3 ods. 3 až 5, ak je predmetom financovania nehnuteľnosť,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť a poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní ...
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí.
(3)

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, spôsobe ich preukazovania a o prílohách k žiadosti, vzor žiadosti ...

(4)

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy podľa osobitného predpisu,17) odseku 2 a všeobecne ...

(5)

Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia má poskytnúť v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2 ods. 1,
d)
výšku dotácie,
e)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f)
podmienky použitia dotácie,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov ...
j)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,18)
k)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
l)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
m)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
n)
záväzok príjemcu dotácie podľa § 2 ods. 1, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel ...
(6)

Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)

Žiadosti vyhodnocuje aspoň trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť ...

a)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
c)
zamestnancom žiadateľa, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2)

Člen komisie, ktorý sa vo vzťahu k žiadateľovi považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o konkrétnej ...

(3)

Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí.

§ 6
Zverejňovanie informácií
(1)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva ...
c)
výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
účel poskytnutia dotácie,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
definíciu oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov,
5.
kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy,
d)
zoznam schválených žiadostí s uvedením
1.
čísla a názvu programu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu schválenia žiadosti,
5.
identifikácie prijímateľa dotácie v rozsahu údajov
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu20) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 6a
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov a na účely konania o poskytnutí dotácie ...

(2)

Osobné údaje, ktoré ministerstvo získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;20b) ...

(3)

S osobnými údajmi žiadateľov a prijímateľov dotácií podľa tohto zákona, vrátane prijímateľov kultúrnych ...

§ 7
Kontrola a sankcie
(1)

Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou.21)

(2)

Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.18)

§ 7a
Prechodné ustanovenie
(1)

Žiadosti predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia podľa doterajších predpisov ...

(2)

Žiadosti o dotáciu na obnovu zrúcaniny predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia ...

§ 7b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky predložené na základe výzvy zverejnenej do ...

§ 7c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 ...

§ 9
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 2a)  § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  § 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona ...
 • 4)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 ...
 • 5)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení ...
 • 8)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 10)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 10a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10b)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  § 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...
 • 12)  Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 13)  § 8a ods. 4 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. ...
 • 16a)  § 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
 • 16b)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 16c)  § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení ...
 • 16d)  § 51 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 17a)  § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20b)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 20c)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 21)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore