Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 433/2013 s účinnosťou od 01.02.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

K predpisu 433/2013, dátum vydania: 21.12.2013

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe Plánu legislatí vnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Prídavkom na dieťa (ďalej len „prídavok“) a od januára 2008 aj príplatkom k prídavku sa podporuje prítomnosť nezaopatreného dieťaťa v rodine alebo samostatné plnoleté nezaopatrené dieťa, pričom dôraz sa kladie na účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok a príplatok k prídavku najmä v súvislosti s riadnou staro stlivosťou oprávnenej osoby o výchovu a výživu nezaopatreného dieťa. Z toho dôvodu sa navrhuje upraviť určenie osobitného príjemcu v prípadoch neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, nedbania o riadne plnenie povinnej š kolskej dochádzky, uloženia výchovného opatrenia a spáchania priestupku dieťaťom. V prípade opakovaného páchania priestupku sa navrhuje prídavok a príplatok k prídavku odňať.

Na účely nároku na prídavok v prí pade nezaopatrených detí, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na vysokej škole sa navrhuje zohľadniť právnu úpravu obsiahnutú v § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách, ktorá umožňuje študentom vysokých škôl v rámci štúdia presiahnuť š tandardnú dĺžku štúdia najviac o dva akademické roky. Tento návrh zrovnoprávni na daný účel postavenie študentov študujúcich na Slovensku a v cudzine a v porovnaní so súčasným stavom výrazne zjednoduší konanie o nároku na prídavok a príplatok k prídavku v takýchto prípadoch.

Nadväzne na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ch predpisov a zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorší ch predpisov sa návrhom zákona spresňuje a jednoznačne vymedzuje štú dium realizované výlučne dennou formou štúdia. Ïalej sa bližšie špecifikujú situácie, kedy sa dieťa považuje za nezaopatrené.

Na účely nároku na prídavok v prípade nezaopatrených detí, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na vysokej škole sa navrhuje s prihliadnutím na § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptovať aj štúdium, ktoré presahuje štandardnú dĺžku štúdia určenú pre daný študijný program v Slovenskej republike najviac o dva akademické roky. Týmto návrhom sa odstráni rozdiel medzi štúdiom v Slovenskej republike a v cudzine, kde inštitút štandardnej dĺžky štúdia nie je upravený a z tohto dôvodu sú títo študenti zvýhodnení. Návrhom sa v tomto smere na účely prídavku a príplatku k prídavku zrovnoprávni postavenie študentov študujúcich na Slovensku a v cudzine. Doterajšie prihliadanie len na štúdium v rámci štandardnej dĺžky štúdia sa prejavilo aj vo zvýšení administratívy súvisiacej s konaním a rozhodovaním o nároku na prídavok a príplatok k prídavku zo strany úradov práce, sociálnych vec í a rodiny.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými prá vnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Finančný, sociálny, environmentálny vplyv a vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie je vypracovanie tabuľ ky zhody bezpredmetné.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

K predpisu 433/2013, dátum vydania: 21.12.2013

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1 a 2

V záujme jednoznačného uplatňovania zákona č. 600/2003 Z. z. v praxi sa spresňuje okruh fyzických osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok na prídavok na dieťa. V tejto súvislosti sa navrhuje do aktuálneho okruhu oprávnených osôb doplniť aj rodi ča, ktorému bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti a maloletého rodiča, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti. Súčasne sa navrhuje, aby si nárok mohlo na seba uplatni ť aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorá plnoletosťou dieťaťa zanikla.

K bodu 3

V prípade zverenia dieťaťa do striedavej osobnej s tarostlivosti rodičov, navrhuje sa poskytovať prídavok a príplatok k prídavku tomu z rodičov, ktorému sa tieto rodinné dávky vyplácali pred rozhodnutím súdu o zverení dieťať a do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, pričom návrh v tomto smere nevylučuje aj zmenu oprávnenej osoby avšak len na základe vzájomnej písomnej dohody rodičov. Ak sa rodičia dohodnú návrh nevylučuje aj striedanie oprávnených osôb na uplatnenie nároku na prídavok, avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendá rnych mesiacov.

K bodu 4

V súvislosti s platným školským zákonom č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa návrhom aktualizuje príslušná poznámka pod čiarou.

K bodom 5 a 10

Z hľadiska jednoznačného uplatňovania navrhovaného zákona a pojmu nezaopatreného dieťaťa v rámci povinnej školskej dochádzky a uplatňovania školského zákona sa za nezaopatrené die ťa navrhuje považovať aj dieťa ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nadväzne na poznatky z praxe sa návrhom bližšie špecifikuje obdobie, od kedy sa dieťa s priznaným invalidným dôchodkom nepovažuje za nezaopatrené. Za nezaopatrené dieťa sa naďalej navrhuje nepovažovať dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

V prípade nezaopatrených detí, ktoré sa sú stavne pripravujú na povolanie štúdiom na vysokej škole nad rámec štandardnej dĺžky štúdia sa navrhuje nadväzne na § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. akceptovať na nárok na prídavok na dieťa aj štúdium, ktoré presahuje štandardnú dĺžku štúdia určenú pre daný študijný program najviac o dva akademické roky. Týmto návrhom sa odstráni rozdiel medzi štúdiom na vysokých školách v Slovenskej republike a vysokoškolským štúdiom v cudzine, kde inštitút štandardnej dĺžky štádia nie je upravený a z tohto dôvodu sú študenti študujúci v cudzine zvýhodnení. Návrhom sa v tomto smere na účely nároku na prídavok zrovnoprávni postavenie študentov študujúcich na Slovensku a v cudzine.

K bodu 6

V záujme jednoznačného uplatňovania § 4 ods. 1 zákona sa navrhuje upraviť znenie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. a zákonom č. 131/2002 Z. z. s uvedením výlučne dennej formy štúdia.

K bodu 7

Nadväzne na možnosť spojenia 1. a 2. stupň a vysokoškolského štúdia sa navrhuje vymedziť aj začiatok takéhoto vysokoškolského štúdia. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, navrhuje sa zač iatok sústavnej prípravy na povolanie od akademického roka, na ktorý bol zápis vykonaný.

K bodom 8 a 9

V súlade s platným školským zákonom č . 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa návrhom aktualizujú príslušné poznámky pod čiarou.

K bodu 11

Z hľadiska reálneho vykonávania sústavnej prí pravy na povolanie štúdiom sa navrhuje nepovažovať za sústavnú prípravu na povolanie obdobie, počas ktorého nezaopatrené dieťa z dôvodu prerušenia štúdia nevykonáva sústavnú prí pravu na povolanie.

K bodu 12

Nadväzne na zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa návrhom aktualizujú a konkretizujú príslušné poznámky pod čiarou.

K bodu 13

Návrhom sa vymedzujú podmienky, pri existencii ktorých má oprávnená osoba nárok na prídavok. Podmienky nároku na prídavok sú starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa a trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v Slovenskej republike. Z ná roku na prídavok sa navrhuje vypustiť podmienka trvalého pobytu alebo prechodného pobytu nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky. Týmto návrhom sa zamedzí vzniku situácií v prípade detí narodených mimo územia Slovenskej republiky, ktorým z dôvodu administratívy spojenej s prihlásením k trvalému pobytu na Slovensku a s prihliadnutím na lehotu zániku nároku na prídavok podľa zákona č . 600/2003 Z. z. nemusí vzniknúť nárok na predmetnú rodinnú dávku za kalendárne mesiace predchádzajúce prihláseniu k trvalému pobytu a splneniu tejto podmienky podľa súčasného platného zákona č . 600/2003 Z. z.

V súlade s účelom prídavku sa navrhuje neposkytovať prídavok na dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadeniach na výkon ústavnej vý chovy alebo ochrannej výchovy, do ktorého bolo umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo na dieťa, ktoré je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. V predmetných situáciách možno objektí vne predpokladať nesplnenie, prípadne zanedbanie nárokovej podmienky spočívajúcej v starostlivosti oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa a v jeho výchove. Počas pobytu dieťaťa mimo rodiny, kde oprávnená osoba nemôže reálne naplniť podmienku starostlivosti o dieťa by trvanie ná roku na prídavok a príplatok k prídavku bolo neúčelné a kontraproduktívne.

Nadväzne na zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 121/2010 Z. z. sa návrhom vypúšťa podmienka dobrovoľn ého verejného zdravotného poistenia oprávnenej osoby v prípade, ak sa oprávnená osoba aj s nezaopatreným dieťaťom zdržujú v štáte, ktorý nie je členským štátom.

Na účely príplatku k prídavku sa z vecného hľadiska navrhuje rozšíriť okruh súčasných situácií akceptovaných na posúdenie nároku na prí platok k prídavku na dieťa aj o poberanie peňažného príspevku na opatrovanie. Poberatelia takéhoto príspevku spravidla z dôvodu naplnenia jeho účelu objektívne nemôžu a ani nevykonávajú zárobkovú činnosť a v dôsledku tejto skutočnosti si nemôžu uplatniť daňový bonus.

K bodu 14

Ustanovenie, podľa ktorého môže platiteľ prídavku a príplatku k prídavku spracúvať osobné údaje len na účel prídavku a príplatku k prídavku sa navrhuje vypustiť ako nadbytočné vzhľ adom na navrhovanú novelizáciu zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ch predpisov (čl. II návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí). Zároveň sa však navrhuje vytvorenie legislatívnej možnosti pre z ískavanie a poskytovanie kópií, skenov a iných duplikátov úradných dokladov navzájom medzi ústredím a úradmi v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh platiteľa explicitne a bez súhlasu dotknutej osoby.

K bodu 15

Návrhom sa vymedzujú štáty, do ktorých sa prídavok a príplatok k prídavku nevypláca. Zákon umožňuje poskytovanie prídavku a príplatku k pr ídavku do členských štátov EÚ.

K bodom 16 až 19

S cieľom zabrániť prípadnému duplicitné mu vyplateniu prídavku na dieťa alebo obdobnej dávky v rámci členských štátov EÚ sa navrhuje považovať za dôvod pre rozhodnutie platiteľa o zastavení výplaty prídavku na dieťa aj skutočnosť , kedy je na predmetnú rodinnú dávku príslušná inštitúcia iného členského štátu. Nadväzne na zastavenie výplaty za navrhuje, aby platiteľ rozhodol o obnovení výplaty prídavku a príplatku k prídavku a o jeho doplatení v príslušných navrhovaných situáciách.

K bodu 20

Vzhľadom na obsah výzvy súdu na zastavenie výplaty prídavku a príplatku k prídavku pri uplatňovaní § 253 ods. 2 Občianskeho sú dneho poriadku, ako aj na rozšírenie okruhu osôb oprávnených na uplatnenie nároku na prídavok a príplatok k prídavku aj o rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia s údu a o maloletého rodiča s priznanými rodičovskými právami a povinnosťami sa navrhuje v §11a ods. 1 vypustiť z dôvodu nadbytočnosti vnútorný odkaz na § 2 ods. 1 písm. a).

K bodu 21

Legislatívnotechnická úprava.

K bodu 22

Charakter a účel prídavku a príplatku k prídavku predurčujú ich použitie na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatrených detí, a je preto odôvodnené zastaviť jeho výplatu oprávnenej osobe, ktorá nezabezpečuje starostlivosť o dieťa a nevyuží va uvedené rodinné dávky na účel a v záujme nezaopatrených detí. V záujme nepoškodenia nezaopatreného dieťaťa neposkytnutím prídavku a príplatku k prídavku sa navrhuje zmena príjemcu prídavku a príplatku k prídavku spočívajúca v možnosti poskytovania prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu, v ktorom je dieťa umiestnené.

Ak je dieťa umiestnené v zariadení bez rozhodnutia súdu a poskytovaný prídavok a príplatok k prídavku rodič dieťaťa nevyužíva v jeho prospech (napr. rodič neuhrádza náklady spojené s pobytom dieťaťa v zariadení), navrhuje sa ustanovi ť za osobitného príjemcu na výplatu prídavku a príplatku k prídavku priamo príslušné zariadenie. Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty oprávnenej osobe, úrad rozhodne o obnovení výplaty oprá vnenej osobe a o zastavení výplaty ďalšej oprávnenej osobe alebo príslušnému zariadeniu.

K bodu 23

Navrhuje sa možnosť platiteľa (úradu práce, soci álnych vecí a rodiny) rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe – rodičovi a určiť na túto rodinnú dávku osobitného príjemcu – obec alebo ak je to odôvodnené inú právnickú alebo fyzickú osobu v prípadoch, ak prídavok na dieťa neplní účel, oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, bolo dieťaťu alebo rodičovi uložené vý chovné opatrenie (tzv. ambulantného charakteru) podľa zákona o rodine alebo zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, alebo ak maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok. Z hľadiska naplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku sa navrhuje poskytovať tieto rodinné dávky oprávnenej osobe prostredníctvom osobitného príjemcu aj v pr ípade, ak sa do rodiny poskytuje prostredníctvom osobitného príjemcu pomoc v hmotnej núdzi.

Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad rozhodne o jeho uvoľnení. Ak však dieťa po určení osobitného príjemcu spácha priestupok, úrad prídavok a príplatok k prídavku odníme. Nárok môže v takomto prípade vzniknúť opätovne najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov.

K bodu 24

Navrhuje sa rozšíriť povinnosť oprávnenej osoby vrátiť neoprávnene vyplatený prídavok a príplatok k prídavku aj v prípade, ak oprávnená osoba vedela alebo musela predpokladať, že prídavok a príplatok k prídavku poberala neoprávnene.

K bodu 25

Návrhom sa legislatívne upravuje možnosť oprá vnenej osoby na základe svojho rozhodnutia požiadať platiteľa aby rozhodol o odňatí prídavku a príplatku k prídavku. Objektívne možno predpokladať, že spravidla pôjde o situácie, keď sa oprávnená osoba rozhodne, že už nechce poberať prídavok a príplatok k prídavku alebo ak dôjde k zmene dohody medzi osobami spĺňajúcimi podmienku oprávnenej osoby.

K bodu 26

Nadväzne na vznik a trvanie nároku na prídavok a príplatok k prídavku sa navrhuje oprávnenej osobe zdôrazniť povinnosť zabezpečenia plnenia účelu tejto rodinnej dávky.

Vzhľadom na účel prídavku a skutočnosť, že platiteľ nemá vedomosť o zabezpečení starostlivosti najmä v prípade detí v období od troch rokov veku dieťaťa (spravidla po skončení vyplácania rodičovského príspevku) do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v dôsledku čoho platiteľ prakticky nemá možnosť v rámci terénnej práce preveri ť plnenie účelu prídavku a príplatku k prídavku a plnenie príslušných nárokových podmienok, navrhuje sa založiť povinnosť oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) písomne oznámiť platiteľovi spôsob a miesto kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieť a vo veku od 3 rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Návrhom sa vytvárajú podmienky pre terénu prácu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny orientovanú na kontrolu plnenia účelu prí davku a príplatku k prídavku a aj na preventívnu činnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň sa navrhuje, aby údaje ktoré sú platiteľovi známe z vlastnej činnosti, alebo ktoré vie získať z informačných systémov iných orgánov verejnej správy, od občana nevyžadoval.

K bodu 27

V záujme zjednodušenia konania a zníženia n ákladov spojených s rozhodovaním o nároku na prídavok a príplatok k prídavku sa navrhuje, aby nárok na tieto rodinné dávky zanikol priamo zo zákona pri dovàšení 25 rokov veku dieťaťa a pri získan í vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

K bodom 28 až 30

Návrhom sa aktualizujú vnútorné odkazy s prihliadnutím na ustanovenia, ktoré sú predmetom tohto zákona.

K bodu 31

Vzhľadom na navrhovanú podmienku týkajúcu sa opakovaného páchania priestupkov zo strany maloletých detí a vplyvu takéhoto konania na poskytovanie prídavku a príplatku k prí davku sa navrhuje na účely tohto zákona zohľadňovať len priestupky spáchané maloletými deťmi od úč innosti tohto zákona.

K čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2014.

Bratislava 26. septembra 2013

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore