Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71351
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 433/2013 s účinnosťou od 01.02.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je a) rodič nezaopatreného dieťaťa, b) rodič, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 ods. 3 sa slová „alebo b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov2b) alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

„2b) § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z. 2c) § 24 ods. 3 ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných ...

5.

V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré a) je oslobodené od povinnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 a 5 znejú:

„3a) § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. 4) § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. 5) § 53 zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťa.

6.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa a) organizuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 8) § 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení ...

7.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.“.

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

10.

V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovami „prvého stupňa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré podľa ...

11.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa ...

12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...

13.

§ 7 a 7a vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Nárok na prídavok (1) Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak a) sa stará o nezaopatrené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17 až 17c, 18 a 18da znejú:

„16a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

14.

V § 9 posledná veta znie: „Platiteľ na účel rozhodovania o prídavku a o príplatku k prídavku ...

15.

V § 11 ods. 4 sa slová „banky,19) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

16.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 23 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V § 11 ods. 6 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

18.

V § 11 ods. 6 písm. b) sa bodka nahrádza slovom „alebo“ a odsek 6 sa dopĺňa písmenom c), ktoré ...

„c) na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského ...

19.

V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku, ktorá sa zastavila podľa odseku 6 písm. ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

20.

V § 11a ods. 1 sa vypúšťajú slová „oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a)“.

21.

Doterajšie odkazy 19aa a 19ab a poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab sa označujú ako odkazy ...

22.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § ...

23.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a (1) Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19e až 19i znejú:

„19e) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

25.

V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo „spôsobila,“ vkladajú slová „alebo vedela alebo musela ...

26.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým ...

27.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Povinnosti oprávnenej osoby (1) Oprávnená osoba je povinná a) preukázať rozhodujúce ...

28.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa kalendárneho ...

29.

V § 16 ods. 1 sa slová „§ 61“ nahrádzajú slovami „§ 62“ a na konci sa bodka nahrádza ...

30.

V § 16 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 12, 12a “.

31.

§ 17a znie:

„§ 17a Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 8, ...

32.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014 Pri rozhodovaní platiteľa ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore