Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 433/2013 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 433/2013 s účinnosťou od 01.02.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je a) rodič nezaopatreného dieťaťa, b) rodič, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 ods. 3 sa slová „alebo b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov2b) alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

„2b) § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z. 2c) § 24 ods. 3 ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných ...

5.

V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré a) je oslobodené od povinnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 a 5 znejú:

„3a) § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. 4) § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. 5) § 53 zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťa.

6.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa a) organizuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 8) § 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení ...

7.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.“.

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

10.

V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovami „prvého stupňa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré podľa ...

11.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa ...

12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...

13.

§ 7 a 7a vrátane nadpisov znejú:

„§ 7 Nárok na prídavok (1) Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak a) sa stará o nezaopatrené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17 až 17c, 18 a 18da znejú:

„16a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

14.

V § 9 posledná veta znie: „Platiteľ na účel rozhodovania o prídavku a o príplatku k prídavku ...

15.

V § 11 ods. 4 sa slová „banky,19) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

16.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 23 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V § 11 ods. 6 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

18.

V § 11 ods. 6 písm. b) sa bodka nahrádza slovom „alebo“ a odsek 6 sa dopĺňa písmenom c), ktoré ...

„c) na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského ...

19.

V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku, ktorá sa zastavila podľa odseku 6 písm. ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

20.

V § 11a ods. 1 sa vypúšťajú slová „oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a)“.

21.

Doterajšie odkazy 19aa a 19ab a poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab sa označujú ako odkazy ...

22.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § ...

23.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a (1) Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19e až 19i znejú:

„19e) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

25.

V § 13 ods. 6 prvej vete sa za slovo „spôsobila,“ vkladajú slová „alebo vedela alebo musela ...

26.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým ...

27.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Povinnosti oprávnenej osoby (1) Oprávnená osoba je povinná a) preukázať rozhodujúce ...

28.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa kalendárneho ...

29.

V § 16 ods. 1 sa slová „§ 61“ nahrádzajú slovami „§ 62“ a na konci sa bodka nahrádza ...

30.

V § 16 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 12, 12a “.

31.

§ 17a znie:

„§ 17a Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 8, ...

32.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014 Pri rozhodovaní platiteľa ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore