Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 43/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 25.02.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu poskytovania pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej ...

§ 2
Podmienky poskytovania pomoci
(1)

Pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
použil na účely spotreby v poľnohospodárskej prvovýrobe minerálny olej podľa kódu kombinovanej ...
b)
nie je podnikom v ťažkostiach,3)
c)
nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
d)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
e)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti ...
f)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia4) pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí ...
g)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5) ...
h)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na ...
i)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu ...
(2)

Poskytnutie pomoci musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej ...

(3)

Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre7) (ďalej ...

a)
predložením údajov,8) že nie je podnikom v ťažkostiach,
b)
čestným vyhlásením, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných ...
c)
čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, ...
d)
potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu ...
e)
čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
f)
potvrdením príslušného inšpektorátu práce9) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz ...
g)
potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že ...
h)
uvedením čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, spolu s potvrdením o ...
(4)

Doklady uvedené v odseku 3 sú prílohou žiadosti o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť“). ...

§ 3
Poskytovanie pomoci
(1)

Žiadosť predkladá žiadateľ platobnej agentúre na základe výzvy na predkladanie žiadosti (ďalej ...

(2)

Súčasťou výzvy sú informácie o spôsobe preukazovania podmienok na poskytnutie pomoci podľa § ...

(3)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ je na základe písomnej výzvy platobnej ...

(4)

Platobná agentúra po ukončení kontroly prijatých žiadostí, vyhodnotení prijatých žiadostí ...

(5)

Po nadobudnutí účinnosti zmluvy platobná agentúra poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky ...

§ 4
Rozsah poskytovania pomoci
(1)

Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou sa ustanovuje v sume 0,347 eur/l minerálneho oleja, a to najviac ...

(2)

Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku ...

(3)

Ak limit výdavkov na poskytnutie pomoci za kalendárny rok, v ktorom sa pomoc poskytuje, je nižší ...

§ 5
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania pomoci a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v ...

(2)

Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.11)

§ 6
Spoločné ustanovenia
(1)

Na poskytnutie pomoci podľa tohto zákona nie je právny nárok.

(2)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.12)

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie ...
 • 2)  Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 5)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, ...
 • 7)  § 9 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ...
 • 8)  Časť 2.2. Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov ...
 • 9)  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 10)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore