Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 43/2011 účinný od 01.03.2011

Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 01.03.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD41DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 43/2011 účinný od 01.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 43/2011 s účinnosťou od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podávanie liekov s obsahom omamných a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

„1ba) § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 8 ods. 3 písm. i) sa v treťom bode za slová „lekárenskej starostlivosti“ vkladá čiarka ...

3.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Brolamfetamín, DOB, chemicky ...

„Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón“.

4.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4 ...

„CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol CP ...

5.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl) ...

„HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol HU-210, ...

6.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón“ ...

„JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) ...

7.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky ...

„Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón“.

8.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „4-Metylaminorex, chemicky (+)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín“ ...

„Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín“. ...

9.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok: „3,4-Metyléndioxymetamfetamín, ...

„Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón Metylón, ...

10.

V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok: „Sufentanil, chemicky N-fenyl-N- {4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}pro- ...

„Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol“.

11.

V prílohe č. 1 v II. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán“ ...

„4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín“.

12.

V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión“ ...

„Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón“. ...

13.

V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Etylloflazepát, chemicky etyl ...

„Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón“.

14.

V prílohe č. 1 v III. skupine psychotropných látok sa za riadok: „Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2,3-dihyd-ro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón“ ...

„GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore