Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 429/2021 účinný od 25.11.2021

Platnosť od: 25.11.2021
Účinnosť od: 25.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa poplatkov, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 429/2021 účinný od 25.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2021 s účinnosťou od 25.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení ...

Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25c Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19 (1) Ministerstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 86 až 88 znejú:

„86) Čl. 2 bod 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení. 87) § 41 ods. 11 zákona č. 143/1998 ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore