Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 28.11.2020


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 28.11.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD DS26 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 28.11.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 28.11.2020 na základe 340/2020


§ 3
Vymedzenie pojmov

(1)
Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
(2)
Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ 25).
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy,
b)
priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných finančných nástrojov určený burzou v súlade s burzovými pravidlami,
c)
obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
d)
obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
e)
primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov pri ich vydaní,
f)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,3) banka,6) pobočka zahraničnej banky,6) správcovská spoločnosť,4) organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti,4) poisťovňa,5) pobočka zahraničnej poisťovne,5) poisťovňa z iného členského štátu,5) doplnková dôchodková spoločnosť,11) centrálny depozitár cenných papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,11a)
g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa tohto zákona, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie burzy,
h)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
i)
kontrolou podľa písmena h)
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba,
k)
domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu,
l)
hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu členom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte,
m)
dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôžičiek a dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám,
n)
emitentom osoba, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o vkladové potvrdenky,11b) emitentom zastúpených cenných papierov bez ohľadu na to, či sú tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
o)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)
p)
domovským členským štátom emitenta, ak § 45 ods. 4 neustanovuje inak, ak ide o
1.
emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je nižšia ako 1 000 eur, ak sa takmer nerovná 1 000 eur, alebo emitenta akcií,
1a.
ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
1b.
ak má sídlo v nečlenskom štáte, členský štát zvolený z členských štátov, v ktorých sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; voľba domovského členského štátu platí dovtedy, kým si emitent nezvolil nový domovský členský štát podľa tretieho bodu a nezverejnil svoju voľbu
2.
pre emitentov, ktorí nie sú uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom
2a.
má emitent sídlo, alebo
2b.
sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
3.
emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte podľa bodu 1b, ale tieto cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo vo viacerých iných členských štátoch, členský štát podľa druhého bodu,
r)
hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tento štát nie je domovským členským štátom,
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v burze,
t)
tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje s využitím vlastného majetku a pri cenách určených touto osobou,
u)
malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšia ako 200 000 000 eur,
v)
limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme,
w)
organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže ním byť aj samotný regulovaný trh; pričom organizátorom trhu na území Slovenskej republiky je burza,
x)
mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy o obchodovanie tretích osôb, ak ide o kúpu a predaj finančných nástrojov; všetky mnohostranné systémy môžu byť organizované len ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo ako organizovaný obchodný systém podľa tohto zákona,
y)
obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém,
z)
likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite nachádzajú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, ktorý sa so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétneho druhu finančných nástrojov posudzuje v súlade s týmito kritériami:
1.
priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci príslušného druhu finančných nástrojov,
2.
počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu k určitému produktu,
3.
priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak sú známe,
aa)
riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie burzy, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
ab)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie burzy vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
ac)
obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku, obe strany transakcie sa vykonávajú súčasne a transakcia sa realizuje pri cene, pri ktorej sprostredkovateľ nevytvára zisk ani stratu okrem vopred zverejnenej provízie, poplatku alebo platby za transakciu,
ad)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2.
sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov.


§ 3a

Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu. Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh tvoria regulovaný trh burzy.
(2)
Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29 až 32. Regulovaný voľný trh burzy je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29.
(3)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
(4)
Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných papierov vydaných členským štátom a jeho orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy na trh burzy sa nevzťahujú ustanovenia § 26 ods. 4, § 27, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) až h), § 29 ods. 4, § 30 a 31, § 37b ods. 2 a 4, § 37d ods. 2 a 5. Ustanovenia § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) a h) a § 31 sa nevzťahujú na dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.
(5)
Organizovať obchodovanie s inými finančnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok podľa § 40. Iný finančný nástroj ako cenné papiere môže byť prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento finančný nástroj spĺňa podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel a je zabezpečené riadne určovanie cien derivátových zmlúv a efektívne podmienky vyrovnania obchodov s príslušnými finančnými nástrojmi.
(6)
Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu.22aa) Uplatňovaním veľkostí tiku sa burze nebráni v tom, aby párovala pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou cenou a predajnou cenou.
(7)
Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6
a)
musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a priemerné rozpätie ponuky kúpy a predaja s prihliadnutím na umožnenie primerane stabilných cien bez toho, aby sa neprimerane obmedzilo ďalšie zúženie týchto rozpätí,
b)
musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.
zobraziť paragraf
§ 34
Ročná finančná správa

(1)
Emitent je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.
(2)
Ročná finančná správa obsahuje
a)
výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom,53a)
b)
účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej správy,
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.
(3)
Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) obsahuje účtovná závierka overená audítorom konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú v súlade s osobitným predpisom53d) a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.
(4)
Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná správa účtovnú závierku zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.
(5)
Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
(6)
Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou finančnou správou.
(7)
Ročnú finančnú správu podľa odseku 1 emitent vypracuje a zverejní v jednotnom elektronickom formáte vykazovania podľa osobitného predpisu.53da)
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie, v nedodržiavaní podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok ustanovených v§ 4 ods. 2, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú dohľadu, môže Národná banka Slovenska podľa povahy, závažnosti, miery zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
zrušiť burzový obchod,
c)
uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe zákonom určenej povinnosti,
d)
uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia; ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, celkovým ročným obratom je obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa poslednej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti,
f)
obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,
g)
odobrať povolenie,
h)
vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov,
i)
uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zistených nedostatkov, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
(2)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistila, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 4, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti, uloží jej pokutu podľa odseku 1 písm. e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.25)
(3)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi, členovi dozornej rady burzy alebo vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti burzy, zo stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 mesiacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 4 ods. 11, je burza povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(4)
Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia obmedzenia pozícií určených podľa tohto zákona, ak
a)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty, ktoré Národná banka Slovenska určila v súvislosti s týmito derivátovými zmluvami na obchodných miestach nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na území Slovenskej republiky alebo s ekonomicky rovnocennými mimoburzovými derivátovými zmluvami,
b)
pozície, ktoré držia osoby nachádzajúce sa alebo pôsobiace na území Slovenskej republiky, prekračujú obmedzenia týkajúce sa zmlúv na komoditné deriváty určené príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.
(5)
Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ods. 1, môže okrem uloženia sankcie podľa odseku 1 pozastaviť obchodovanie s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 63.
(6)
Sankcie podľa odsekov 1 až 4 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže Národná banka Slovenska opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy podľa odseku 1 písm. e).
(7)
Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.70)
(8)
Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, a to najmä
a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú silu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích strán spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.
(9)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 5 Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov, a to bezodkladne potom, ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o uložení pokuty informovaná.
(10)
Národná banka Slovenska podľa odseku 9 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a o uloženej pokute, povahe porušenia, zverejňuje tiež obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
(11)
Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ju zverejniť anonymne, ak
a)
ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané, a to po predchádzajúcom posúdení primeranosti takéhoto zverejnenia,
b)
existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to až dovtedy, kým nepominú tieto dôvody,
c)
existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(12)
Ak po predchádzajúcom posúdení primeranosti a odôvodnenosti rizík podľa odseku 11 Národná banka Slovenska neodloží zverejnenie informácie alebo ju nezverejní anonymne, tak o fyzickej osobe v rámci zverejňovanej informácie zverejní vždy iba meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
(13)
Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 9 podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa odseku 9 alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak bol podaný po zverejnení podľa odseku 9.
(14)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie voči osobe podľa § 58 ods. 1, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 11 a 12, o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.
zobraziť paragraf
§ 65a

Na rozhodovanie burzy podľa tohto zákona okrem § 65 ods. 1 a 2 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia burzových pravidiel, pričom proti rozhodnutiu burzy nie je možné podať opravný prostriedok; na konanie a rozhodovanie burzy sa nevzťahuje správny poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11b)  § 4b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4) v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184/17, 14. 7. 2007).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papieroch alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore