Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 20.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD DS25 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018


§ 4

(1)
Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje12) Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti zakladateľov burzy.
(2)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 3 000 000 eur,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie a riadenia podľa osobitného zákona13a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činnosti,
i)
schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
j)
technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy,
k)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3)
V žiadosti o povolenie sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b)
identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c)
výšku základného imania budúcej burzy,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej burzy,
e)
návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti, najmä aký regulovaný trh bude organizovať a či bude organizovať aj mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g)
zoznam zakladateľov,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
i)
podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti o povolenie je
a)
zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov burzy,
c)
návrh burzových pravidiel,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h), kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14)
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ktorými sa preukáže prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržanie povinností burzy.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Pri udeľovaní povolenia osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie už povoleného regulovaného trhu v súlade s týmto zákonom, sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky ustanovené v odseku 16.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.
(7)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu.
(9)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej päť rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(10)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(11)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť,
b)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo osobitného zákona.16)
(12)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava. Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,13b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy16aaa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,16aaa)
(13)
Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách podľa odseku 11 písm. a), b) a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť burzy alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky podľa odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení povolenia Národná banka Slovenska uvedie dôvody uznania fyzickej osoby podľa prvej vety za dôveryhodnú.
(14)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný a dôveryhodný pôvod svojho základného imania a ďalších finančných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.
(15)
Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia alebo na základe žiadosti o zmenu povolenia.
(16)
Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; pričom burza je povinná zabezpečiť, aby zloženie riadiaceho orgánu odrážalo primerane široký rozsah skúseností.
(17)
Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. Počet riadiacich funkcií, ktoré člen riadiaceho orgánu môže súčasne vykonávať v akejkoľvek právnickej osobe, musí zohľadňovať konkrétne okolnosti a povahu, rozsah a zložitosť činností organizátora trhu.
(18)
Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, povahy, rozsahu a zložitosti jej činností, ak nezastupujú členský štát, môžu vykonávať súčasne funkcie podľa jednej z týchto kombinácií:
a)
jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b)
štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(19)
Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých burza vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.
(20)
Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú nevýkonnú riadiacu funkciu. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o tejto skutočnosti.
(21)
Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie počtu riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať.
(22)
Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnostiam burzy vrátane hlavných rizík. Členovia riadiaceho orgánu burzy sú povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, účinne posudzovať, a ak je to potrebné, spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.
(23)
Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské zdroje a finančné zdroje.
zobraziť paragraf
§ 35
Polročná finančná správa

(1)
Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.
(2)
Polročná finančná správa obsahuje
a)
priebežnú správu vypracovanú v súlade s odsekom 9,
b)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, ak táto priebežná účtovná závierka nie je súčasťou priebežnej správy,
c)
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9.
(3)
Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom,53c) musí byť priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre zostavená v súlade s osobitným predpisom.53d)
(4)
Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, polročná finančná správa obsahuje priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre, a to aspoň vo forme skrátenej súvahy, skráteného výkazu ziskov a strát a poznámok. Pri príprave skrátenej štruktúry súvahy a skráteného výkazu ziskov a strát je emitent povinný dodržať rovnaké zásady účtovania a oceňovania ako pri príprave ročných finančných správ.
(5)
Ak priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre nie je zostavená v súlade s osobitným predpisom,53d) musí byť zostavená podľa odsekov 6 a 7, ktoré ustanovujú jej minimálny obsah.
(6)
Skrátená štruktúra súvahy a skrátená štruktúra výkazu ziskov a strát zachytáva všetky záhlavia a medzisúčty zahrnuté v poslednej ročnej účtovnej závierke emitenta. Dodatočné položky sa zahrnú, len ak by pre ich vynechanie priebežná účtovná závierka poskytla zavádzajúci prehľad aktív, pasív, finančnej pozície a vyčíslenia zisku alebo straty emitenta.
(7)
Okrem údajov uvedených v odseku 6 sa uvedú tieto porovnávacie informácie:
a)
súvaha ku koncu prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia, za ktoré sa súvaha vypracováva, a porovnávacia súvaha bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,
b)
výkaz ziskov a strát za prvých šesť mesiacov vykazovaného účtovného obdobia s porovnávacími údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(8)
Poznámky musia obsahovať informácie na preukázanie porovnateľnosti priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre s ročnou účtovnou závierkou a musia zahŕňať informácie a vysvetlivky, ktoré zabezpečia, že užívateľ náležite rozumie akýmkoľvek podstatným zmenám súm a vývojom, ktoré sa uskutočnili v priebehu dotknutých šiestich mesiacov a ktoré sú premietnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.
(9)
Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a)
obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období, a
b)
akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia.
(10)
Ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.
(11)
Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To platí aj pre správu o preverení. Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie.
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Emitent je povinný predložiť regulované informácie Národnej banke Slovenska súčasne s ich zverejnením. Národná banka Slovenska môže zverejniť poskytnuté informácie na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom inej osoby. Ak centrálnu evidenciu regulovaných informácií vedie Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 1, povinnosť podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak emitent predložil regulované informácie centrálnej evidencii regulovaných informácií podľa § 48 ods. 4 alebo uložil ročnú finančnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu.22a)
(2)
Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.58b)
(3)
Akcionár a osoba podľa § 41 ods. 9 sú povinní oznámiť informácie podľa § 41 až 43 emitentovi a zároveň Národnej banke Slovenska.
(4)
Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejniť túto skutočnosť rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušným orgánom všetkých hostiteľských členských štátov. Emitent si môže zvoliť len jeden domovský členský štát, pričom táto jeho voľba je platná najmenej počas troch rokov okrem situácie, ak už jeho cenné papiere nie sú ďalej prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu v členských štátoch alebo ak sa začne na emitenta vzťahovať § 3 ods. 3 písm. p) prvý a tretí bod počas uvedeného trojročného obdobia. Ak emitent do troch mesiacov odo dňa prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu nezverejní svoj domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p), domovským členským štátom je členský štát, v ktorom sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré sa nachádzajú v rámci viacerých členských štátov, tieto členské štáty sú domovskými členskými štátmi emitenta, ak si emitent následne nevyberie jeden domovský členský štát a nezverejní ho.
zobraziť paragraf
§ 47

(1)
Emitent je povinný zverejniť vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovaný trh, regulované informácie spôsobom, ktorý zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k týmto informáciám. Súčasne ich predloží centrálnej evidencii regulovaných informácií.
(2)
Emitent je povinný poskytovať regulované informácie investorom bezodplatne.
(3)
Šírenie regulovaných informácií sa vykoná v súlade s minimálnymi požiadavkami podľa odsekov 4 až 8.
(4)
Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorými sú
a)
webové sídlo emitenta,
b)
denná tlač s celoštátnou pôsobnosťou a s dostatočným rozšírením vo všetkých členských štátoch, v ktorých sú jeho cenné papiere prijaté na regulovaný trh,
c)
všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny cenných papierov a nástrojov peňažného trhu alebo
d)
iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám.
(5)
Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich zverejnenie podľa § 47 ods. 1.
(6)
Regulované informácie musia byť šírené spôsobom, ktorý zaručí ich najširší možný prístup verejnosti v domovskom členskom štáte emitenta, v členskom štáte podľa § 48 ods. 3 a v iných členských štátoch.
(7)
Emitent je povinný oznámiť regulované informácie prostriedkom na šírenie regulovaných informácií spôsobom, ktorý zaručí bezpečnosť takého zverejnenia, minimalizuje riziko poškodenia údajov alebo neoprávneného prístupu a zaručí spoľahlivosť zdroja regulovaných informácií. Pre prípad akékoľvek zlyhania alebo narušenia procesu oznamovania regulovaných informácií sa zabezpečí ich náprava. Emitent nie je zodpovedný za systémové chyby alebo nedostatky prostriedkov na šírenie regulovaných informácií, ktorým emitent oznámil regulované informácie.
(8)
Emitent je povinný pri oznamovaní regulovaných informácií prostriedkom na šírenie regulovaných informácií uviesť, že ide o regulované informácie, jasne identifikovať príslušného emitenta, predmet regulovaných informácií a čas a dátum, kedy sa oznámenie o regulovanej informácii podáva. Emitent je povinný v súvislosti so zverejnením regulovaných informácií na požiadanie poskytnúť Národnej banke Slovenska tieto informácie:
a)
meno a priezvisko osoby, ktorá oznámila regulovanú informáciu prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,
b)
údaje o potvrdení bezpečnosti prijatia regulovaných informácií,
c)
čas a dátum, kedy boli regulované informácie oznámené prostriedkom na šírenie regulovaných informácií,
d)
identifikáciu prostriedku na šírenie regulovaných informácií, ktorému boli informácie podané,
e)
podrobnosti o akomkoľvek embargu udelenom emitentom na regulované informácie, ak bolo vydané.
(9)
Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií v úplnom a nezmenenom znení. Ak ide o ročné finančné správy, polročné finančné správy a ročné správy o platbách orgánom verejnej moci, táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sa oznámenie týkajúce sa regulovanej informácie poskytne prostriedkom na šírenie regulovaných informácií a ak obsahuje označenie webového sídla emitenta, na ktorom sú tieto dokumenty k dispozícii, okrem centrálnej evidencie regulovaných informácií.
zobraziť paragraf
§ 48
Centrálna evidencia regulovaných informácií

(1)
Národná banka Slovenska vedie centrálnu evidenciu regulovaných informácií. Centrálna evidencia regulovaných informácií musí
a)
spĺňať minimálne požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti zdroja informácií,
b)
obsahovať časový záznam o zaevidovaní regulovanej informácie,
c)
mať jednoduchú prístupnosť zo strany konečných užívateľov,
d)
vyhovovať postupu poskytovania informácií podľa § 45 ods. 1 a
e)
byť konštruovaná tak, aby sa mohla prepojiť s centrálnymi evidenciami regulovaných informácií iných členských štátov burzou alebo obchodným registrom.
(2)
Národná banka Slovenska môže prevádzkovaním centrálnej evidencie regulovaných informácií poveriť inú právnickú osobu.
(3)
Ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len v Slovenskej republike a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v domovskom členskom štáte emitenta, emitent zverejní regulované informácie v súlade s požiadavkami uvedenými v § 47.
(4)
Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho elektronického miesta prístupu vytvoreného a prevádzkovaného Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
zobraziť paragraf
§ 59a

(1)
Ak má Národná banka Slovenska odôvodnené podozrenie, že regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém vykonávajúci činnosť v Slovenskej republike porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto zákona, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému.
(2)
Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že také opatrenia sú nedostatočné, regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém naďalej pokračuje v konaní podľa odseku 1 spôsobom, ktorý preukázateľne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska je po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu oprávnená prijať nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadne fungovanie trhov vrátane zákazu ďalšieho sprístupňovania vybavení tohto regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému v Slovenskej republike účastníkom na diaľku zo Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska oznámi bezodkladne Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) prijatie takých opatrení. Národná banka Slovenska je oprávnená okrem opatrení podľa prvej vety predložiť záležitosť na riešenie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3)
Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území tohto členského štátu porušuje právne predpisy, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.
(4)
Ak regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém vykonávajúci činnosť na území hostiteľského členského štátu poruší právne predpisy tohto členského štátu, je povinný vykonať alebo strpieť aj opatrenia prijaté príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore