Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 21.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD DS26 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 429/2002 s účinnosťou od 21.07.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018§ 22

(1)
Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví burza v burzových pravidlách.
(2)
Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí obsahovať najmä určenie cenného papiera a kurzu, ktorého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy.
(3)
O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa nemožno podať rozklad.
(4)
Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je burza povinná bez zbytočného odkladu vykonať opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutočnosť zverejniť spôsobom uvedeným v burzových pravidlách.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Burza organizuje trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu. Trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh tvoria regulovaný trh burzy.
(2)
Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29 až 32. Regulovaný voľný trh burzy je trh burzy, na ktorom prijaté cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29.
(3)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
(4)
Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných papierov vydaných členským štátom a jeho orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy na trh burzy sa nevzťahujú ustanovenia § 26 ods. 4, § 27, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) až h), § 29 ods. 4, § 30 a 31, § 37b ods. 2 a 4, § 37d ods. 2 a 5. Ustanovenia § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) a h) a § 31 sa nevzťahujú na dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.
(5)
Organizovať obchodovanie s inými finančnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok podľa § 40. Iný finančný nástroj ako cenné papiere môže byť prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento finančný nástroj spĺňa podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel a je zabezpečené riadne určovanie cien derivátových zmlúv a efektívne podmienky vyrovnania obchodov s príslušnými finančnými nástrojmi.
(6)
Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu.22aa)
(7)
Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 6
a)
musia byť nastavené tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a priemerné rozpätie ponuky kúpy a predaja s prihliadnutím na umožnenie primerane stabilných cien bez toho, aby sa neprimerane obmedzilo ďalšie zúženie týchto rozpätí,
b)
musia primeraným spôsobom upravovať veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia emitenta člen burzy. O prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy žiada jeho emitent alebo člen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť o kótovanie") obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,
c)
označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním žiadosti o kótovanie podaná žiadosť o prijatie tých istých cenných papierov, alebo označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiadosť,
d)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
e)
prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“), ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného predpisu42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v členskom štáte, v ktorom bol prospekt schválený,
f)
písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho akcie,
g)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(3)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada, ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,
c)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
d)
prospekt a, ak osobitný predpis41) neustanovuje inak, rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného predpisu42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt schválený,
e)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(4)
Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent povinný sprístupniť verejnosti dokumenty opisujúce podmienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, vrátane začiatočnej súvahy, ak emitent ešte nezostavil účtovnú závierku.
(5)
Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať na všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným emitentom. Zo žiadosti však môžu byť vyňaté akcie držané v majetku na účely ovládania emitenta46) alebo také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne uzavretej dohody po určitú dobu obchodovať, ak burza uzná, že to neohrozí záujmy majiteľov akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť. Vyňatie zo žiadosti spôsobom podľa druhej vety sa musí vzťahovať na všetky akcie s rovnakým kódom ISIN.
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti o kótovanie vzťahuje aj § 33, môže burza predĺžiť lehotu na rozhodnutie na šesť mesiacov od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup podľa § 33. Burza môže rozhodnúť o žiadosti podľa odseku 1 aj pred vydaním cenného papiera. V takom prípade sa v rozhodnutí uvedú odkladacie podmienky; odkladacia podmienka sa nesmie týkať predloženia prospektu.
(7)
Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa s rozhodnutím bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodla. Ak burza v lehote podľa odseku 6 rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania domáhať na súde.
(8)
Na regulovaný voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti; v takom prípade je burza povinná najmenej 30 dní pred plánovaným prijatím cenného papiera upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.
(9)
Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy člen burzy, musí burze preukázať, že informoval emitenta o plánovanom obchodovaní s jeho cennými papiermi na burze.
(10)
Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh zakázať obchodovanie s týmto cenným papierom písomným oznámením doručeným burze; to neplatí, ak je cenný papier už prijatý na iný regulovaný trh. Ak emitent v lehote podľa prvej vety obchodovanie nezakáže, možno začať obchodovať s týmto cenným papierom na regulovanom voľnom trhu burzy. Z prijatia cenného papiera na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi žiadne informačné povinnosti.
(11)
O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy, pričom je potrebné uviesť najmenej označenie cenného papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na trh kótovaných cenných papierov a deň začiatku obchodovania.
zobraziť paragraf
§ 27

S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia prospektu.
zobraziť paragraf
§ 28
Podmienečné obchodovanie s cenným papierom

(1)
Burza je oprávnená prijať cenný papier pred jeho vydaním na podmienečné obchodovanie na trhu, ktorý organizuje aj pred splnením odkladacích podmienok uvedených v rozhodnutí podľa § 26 ods. 6; tým nie je dotknuté ustanovenie § 27.
(2)
Vyrovnanie obchodov uzavretých v podmienečnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.
(3)
Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s cenným papierom, obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za neplatné.
(4)
Obchody uzavreté v podmienečnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho obchodovania s cenným papierom.
zobraziť paragraf
§ 63a

Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania trhu burzy a podľa požiadaviek Národnej banky Slovenska tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa § 37. Ak emitent požiadavke Národnej banke Slovenska na zverejnenie informácie nevyhovie, túto informáciu je oprávnená zverejniť Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska je povinná zverejniť informáciu, že emitent si neplní svoje povinnosti.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]42)  Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]66aa)  Nariadenie (EÚ) 2017/1129.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4) v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

2.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o vymedzenie a zverejňovanie dôverných informácií a vymedzenie manipulácie s trhom (Ú. v. EÚ L 339, 24. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 7).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184/17, 14. 7. 2007).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papieroch alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore