Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 427/1990 účinný od 30.12.1991

Platnosť od: 25.10.1990
Účinnosť od: 30.12.1991
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD239DSEUPP2ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 427/1990 s účinnosťou od 30.12.1991 na základe 561/1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých sa vlastníctvo štátu k niektorým veciam, ku ktorým mali ...

§ 2
(1)

Predmetom prevodu vlastníctva podľa tohto zákona sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré ako majetková ...

(2)

Predmetom prevodu vlastníctva nemôžu byť prevádzkové jednotky, ku ktorým majú užívacie právo ...

(3)

Predmetom prevodu vlastníctva nemôžu byť ďalej prevádzkové jednotky,

a)

na ktoré sa vzťahuje zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, a to po dobu, ...

b)

ktoré prešli z vlastníctva fyzických osôb a obchodných spoločností, ktorých spoločníkmi boli ...

§ 3

Vlastníkmi prevádzkových jednotiek, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, sa môžu stať fyzické ...

§ 4
(1)

Organizácie predajú prevádzkovú jednotku vo verejnej dražbe.

(2)

Verejnú dražbu organizujú príslušné orgány Českej republiky alebo príslušné orgány Slovenskej ...

(3)

Príslušné orgány republík vyhotovia a potvrdia zoznamy prevádzkových jednotiek, ktoré budú ...

a)

presné označenie prevádzkovej jednotky pomocou

1.

názvu a miesta, kde sa prevádzková jednotka nachádza,

2.

názvu a sídla organizácie, ktorá má k majetku právo hospodárenia,

3.

súpisu pozemkov, stavieb, strojov a zariadenia a ďalších základných prostriedkov,

b)

vyvolávaciu cenu s uvedením položiek, z ktorých sa skladá,

c)

miesto, dátum a čas verejnej dražby,

d)

miesto a spôsob zloženia dražobnej zábezpeky,

e)

podmienky, za ktorých sa záujemcom umožní prehliadka prevádzkovej jednotky,

f)

výšku úveru poskytnutého organizácii na obstaranie zásob pre danú prevádzkovú jednotku a podmienky ...

(4)

Ak sa nevydražujú ako súčasť prevádzkovej jednotky stavba alebo pozemok, kde je prevádzková ...

(5)

Súčasťou zoznamu je aj súpis zásob podľa inventarizácie vykonanej ku dňu vyhotovenia zoznamu ...

(6)

Zoznamy prevádzkových jednotiek musia byť zverejnené po dobu najmenej 30 dní predo dňom verejnej ...

§ 5
(1)

Kto sa chce zúčastniť na verejnej dražbe prevádzkovej jednotky ako záujemca (ďalej len „účastník ...

(2)

Dražobná zábezpeka sa po odpočítaní poplatku za oprávnenie zúčastniť sa na verejnej dražbe ...

(3)

Poplatok za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe je 1000 Kčs.

(4)

Ak vydražiteľ nezloží do ustanovenej doby cenu, za ktorú prevádzkovú jednotku vydražil, pripadne ...

(5)

Na verejnej dražbe môžu byť prítomné aj iné osoby, pokiaľ zaplatia vstupné.

§ 6
(1)

Verejnú dražbu vykonáva licitátor vymenovaný príslušným orgánom republiky.

(2)

Na riadny priebeh verejnej dražby dohliada zástupca príslušného orgánu republiky.

(3)

Licitátor nesmie v priebehu verejnej dražby žiadneho z účastníkov zvýhodňovať ani obmedzovať; ...

§ 7

O vydražovaný majetok sa takisto nesmú ani prostredníctvom zástupcu uchádzať osoby, ktoré pri ...

§ 8

Vyvolávacia cena sa skladá z ceny pozemkov a stavieb, zistenej podľa platných cenových predpisov,2) ...

§ 9
(1)

Licitátor začína verejnú dražbu oznámením prevádzkovej jednotky, ktorá je predmetom verejnej ...

(2)

O priebehu verejnej dražby sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše zástupca organizácie, zástupca ...

(3)

Kúpna cena sa skladá z ceny vydražených vecí a z ceny zásob bez predmetov postupnej spotreby. ...

§ 10
(1)

Ak sa prevádzkovú jednotku, s ktorou sa nedraží nehnuteľnosť, nepodarí vydražiť spôsobom uvedeným ...

(2)

Ak sa prevádzková jednotka draží spolu s nehnuteľnosťou a ak sa nepodarí túto jednotku vydražiť ...

§ 11
(1)

Vlastníctvo k veciam vydraženým príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa, ktorý je povinný ...

(2)

Ak vydražiteľ v ustanovenej lehote nezaplatí cenu, za ktorú vec vydražil, prechod vlastníctva ...

(3)

Ak k zaplateniu ceny nedôjde v lehote ustanovenej podľa odseku 1, bude prevádzková jednotka znova ...

(4)

Cenu zásob vydražiteľ zaplatí organizácii do 30 dní odo dňa dražby.

§ 12
(1)

Udelením príklepu prechádza na vydražiteľa užívanie, ako aj nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo ...

(2)

Za vady prevádzkovej jednotky predanej vo verejnej dražbe doterajší vlastník nezodpovedá.

(3)

Ak vydražiteľ splní podmienku podľa § 11 ods. 1, vydá mu príslušný orgán republiky potvrdenie ...

§ 13
(1)

Príslušné orgány republík zostavia zoznamy vecí, ktoré sa nepodarilo vydražiť podľa § 4 až ...

(2)

Ak sa opakovane draží tá istá prevádzková jednotka, môžu sa stať jej vlastníkmi nie len osoby ...

(3)

Pri opakovanej dražbe prevádzkovej jednotky uvedenej v § 10 ods. 1 môže licitátor vyvolávaciu ...

§ 14

Ak je predmetom predaja prevádzková jednotka, ktorá sa nachádza na pozemku, ku ktorému má právo ...

§ 15
(1)

Vydražiteľ má právo na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru,3) v ktorom je prevádzková ...

(2)

Ak sa vydražiteľ nedohodne s vlastníkom alebo s tým, kto má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, ...

§ 16
(1)

Ak ide o prevádzkovú jednotku užívanú k 1. októbru 1990 na základe zmluvy o prenechaní prevádzkárne ...

(2)

Kupnú zmluvu o predaji tejto prevádzkovej jednotky organizácia uzavrie s užívateľom; súčasne ...

(3)

Kúpna cena sa určí podľa § 8.

(4)

Ak do 60 dní odo dňa vyhlásenia dražby nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, právo užívateľa ...

(5)

Týmto predajom vznikajú kupujúcemu rovnaké práva podľa § 15 ako vydražiteľovi.

§ 17
(1)

Vydražená prevádzková jednotka môže byť do dvoch rokov odo dňa dražby prevedená iba na osoby ...

(2)

Ak organizácia pred vydražením používala prevádzkovú jednotku úplne alebo sčasti na predaj ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre osobu, ktorá prevádzkovú jednotku nadobudla na základe kúpnej ...

§ 18
(1)

Ak osoba nesplní povinnosti uvedené v § 17 ods. 2, môže jej príslušný orgán republiky uložiť ...

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka od tohto porušenia povinnosti.

§ 19

Zakladateľ štátneho podniku, ktorého prevádzkové jednotky boli predané podľa tohto zákona, ...

§ 20
(1)

Čistý výnos z predaja prevádzkových jednotiek podľa tohto zákona sa odvádza na osobitný účet ...

(2)

Prostriedky z tohto osobitného účtu nemožno po dobu dvoch rokov použiť na iný účel než na ...

§ 21
(1)

Na požiadanie príslušných orgánov republík sú pracovníci organizácií a prevádzkových jednotiek ...

(2)

Pokiaľ organizácia poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, príslušný orgán republiky ...

§ 22

Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov organizácií nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 23
(1)

Na prevody vlastníctva k majetku podľa tohto zákona sa nevzťahuje zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách ...

(2)

Výška ceny vydražených vecí nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov.2)

§ 24

Týmto zákonom nie je dotknutá účinnosť zákonného opatrenia č. 364/1990 Zb. o nakladaní s majetkom ...

§ 25

Ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Českej republiky a Ministerstvo ...

§ 26a
(1)

Štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, družstvá a obce nemôžu odo dňa účinnosti ...

(2)

Ak štátne podniky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, družstvá alebo obce vypovedali3) ...

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1990.

Čl. II

Nárok na dojednanie doby nájmu na päť rokov nemá vydražiteľ v prípade, že zmluva bola uzavretá ...

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 2)  Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky č. 182/1988 Zb. o ...
  • 3)  § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
  • 4)  Časť II nariadenia vlády ČSR č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi ...
  • 5)  § 15 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb.
  • 6)  § 26 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
  • 7)  § 27a a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 251 Zákonníka ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore