Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 426/2013 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 14.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 426/2013 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 426/2013 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) ...

2.

V § 3 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasne ...

3.

V § 4 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

4.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku alebo ...

5.

V § 5 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 písm. c) sa slovo „výnosy“ nahrádza slovami „úroky a ...

6.

V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,“. ...

7.

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,“. ...

8.

V § 7 ods. 6 a § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na porušenie finančnej disciplíny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu.17aa)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:

„17aa) Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“. ...

10.

V § 10 ods. 1 sa slová „schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ab znie:

„17ab)
§ 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.“.

11.

V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa predkladajú na schválenie ...

12.

V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Obec a vyšší územný celok sú povinní pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem tohto ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b)
Čl.5, 12 a 13 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.

13.

V § 10 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší ...

14.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:

„17c) Napríklad § 6 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

15.

V § 11 ods. 2 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Obec a vyšší územný celok ...

16.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje ...

17.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v ...

18.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. ...

19.

V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,“. ...

20.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou zostatkov nepoužitých ...

21.

V § 16 ods. 3 druhá veta znie: „Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie ...

22.

V § 16 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých ...

23.

V § 16 odsek 8 znie:

„(8) O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo ...

24.

V § 16 ods. 12 sa slovo „prerokujú“ nahrádza slovami „sú povinní prerokovať“.

25.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania (1) Obec a vyšší územný celok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a, 22, 23aa, 23b a 23c znejú:

„21a) § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

26.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky ...

27.

V § 19 nadpise sa vypúšťa slovo „obce“.

28.

V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej ...

29.

V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Počas ozdravného režimu nesmie byť poslancom ...

30.

V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec je povinná aj po uplynutí tejto lehoty ...

31.

V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
obec opakovane nepredložila výkazy podľa osobitného predpisu.21a)“.

32.

V § 19 ods. 13 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „nad ktorou sa zavádza nútená správa,“. ...

33.

V § 19 ods. 23 sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „ak je zavedená nútená správa mestskej ...

34.

V § 19 ods. 26 sa na konci pripájajú tieto vety: „Konanie o zrušení nútenej správy sa začína ...

35.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:

„(28) Ustanovenia odsekov 1 až 27 sa rovnako vzťahujú aj na mestské časti, ktoré sú právnickými ...

36.

V § 20 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“.

37.

Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý znie:

„§ 21d (1) Do rozpočtového informačného systému sú obce a vyššie územné celky zapájané ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 4 až 15, 17 až 24, § ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore