Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 424/2002 účinný od 01.01.2004


Platnosť od: 31.07.2002
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD278 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 424/2002 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 424/2002 s účinnosťou od 01.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)
z práv k predmetom priemyselného vlastníctva upravených osobitnými predpismi,“.

2.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú písmená m) a n).

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno m).

3.

V § 36b písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „upravených osobitnými predpismi".

4.

V § 36b sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

5.

V § 39 ods. 1 sa za slová „príslušný súd" vkladajú slová „alebo rozhodcovský súd".

6.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40a Vyšší súdny úradník Vyšší súdny úradník môže v rozsahu ustanovenom osobitným ...

7.

V § 75 odsek 2 znie:

„(2) O predbežnom opatrení rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od podania ...

8.

V § 75 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým rozhodol o návrhu na vydanie ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

9.

V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v ...

10.

V § 76 ods. 3 sa za slová „návrh na začatie konania" vkladajú slová „na súde alebo na rozhodcovskom ...

11.

Doterajší text § 85a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Osobitný zákon môže ustanoviť, ktorý z krajských súdov je príslušný rozhodovať ako ...

12.

V § 88 odsek 2 znie:

„(2) Na konania vo veciach týkajúcich sa rozhodcovského konania je príslušný súd, v ktorého ...

13.

V § 106 ods. 1 sa slová „konaní pred rozhodcami" nahrádzajú slovami „rozhodcovskom konaní" ...

14.

V § 106 ods. 2 sa slová „konania pred rozhodcami" nahrádzajú slovami „rozhodcovského konania" ...

15.

V § 106 ods. 3 sa slová „konanie pred rozhodcami" nahrádzajú slovami „rozhodcovské konanie". ...

16.

V § 126 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výpoveď môže odoprieť aj vtedy, ak by výpoveďou ...

17.

V § 175 ods. 4 sa slová „skladiskový záložný list" nahrádzajú slovami „oddelene prevedený ...

18.

V § 175c sa slová „je uňho vedená" nahrádzajú slovami „je vedená v Notárskom centrálnom ...

19.

§ 200c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Orgány štátnej správy sú v rámci výkonu svojej právomoci oprávnené nahliadať do listín, ...

20.

V § 200i sa vypúšťa odsek 4.

21.

§ 209 znie:

„§ 209 Predseda senátu súdu prvého stupňa dbá na odstránenie vád odvolania. Ak sa mu nepodarí ...

22.

§ 217 znie:

„§ 217 Súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa ...

23.

§ 244 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Súdy rozhodujú o návrhoch na uloženie povinnosti orgánom verejnej správy konať o právach ...

24.

V § 245 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.“.

25.

V § 246 odsek 2 znie:

„(2) Najvyšší súd Slovenskej republiky je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí a postupov a) ústredných ...

26.

V § 246a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, miestne príslušným ...

27.

V § 246b ods. 2 sa slová „vo veciach dôchodkového zabezpečenia" nahrádzajú slovami „podľa ...

28.

§ 246b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Najvyšší súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ...

29.

V § 246c sa slová „prvej a tretej časti" nahrádzajú slovami „prvej, tretej a štvrtej časti". ...

30.

V § 247 odsek 3 znie:

„(3) Predmetom preskúmania môže byť za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodnutie, ...

31.

§ 248 znie:

„§ 248 Súdy nepreskúmavajú a) rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia ...

32.

§ 250 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Návrh podľa § 92 ods. 2 možno v konaní podľa tejto časti podať, len ak neuplynula lehota ...

33.

V § 250a text za bodkočiarkou znie: „to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť ...

34.

V § 250b ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa v rámci správneho konania po vykonaní pokynu súdu na doručenie správneho rozhodnutia ...

35.

V § 250b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Súd postupuje podľa odseku 2, len ak od vydania rozhodnutia, ktoré nebolo žalobcovi doručené, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

36.

V § 250b ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

37.

V § 250c sa na konci pripája táto veta:

„Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.“.

38.

V § 250d ods. 3 sa slová „Predseda senátu" nahrádzajú slovom „Súd".

39.

V § 250d ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.“.

40.

§ 250f znie:

„§ 250f (1) Súd môže rozhodnúť o žalobe bez pojednávania rozsudkom, ak to účastníci konania ...

41.

V § 250i ods. 1 sa vypúšťajú slová „dokazovanie sa nevykonáva" a na konci sa dopĺňa veta: ...

42.

V § 250i sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.

43.

V § 250i sa vypúšťa odsek 5.

44.

V § 250j ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uvedie to vo výroku".

45.

V § 250j odsek 4 znie:

„(4) Proti rozhodnutiu súdu podľa odseku 1 je prípustné odvolanie. Proti rozhodnutiu súdu podľa ...

46.

§ 250j sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 môže súd rozhodnúť rozsudkom o náhrade škody, peňažnom ...

48.

V § 250s odsek 1 znie:

„(1) Proti rozhodnutiu súdu, ktorým potvrdí rozhodnutie správneho orgánu, je prípustné odvolanie. ...

49.

Piata časť sa dopĺňa štvrtou až šiestou hlavou, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„ŠTVRTÁ HLAVA KONANIE PROTI NEČINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY § 250t (1) Fyzická osoba alebo ...

50.

§ 258 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o vymáhanie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, možno ho uskutočniť aj ...

51.

Za § 262 sa vkladá § 262a, ktorý znie:

„§ 262a Nariadiť výkon rozhodnutia na vec, právo, inú majetkovú hodnotu, byt alebo nebytový ...

52.

V § 268 ods. 1 písm. d) sa za slová „podľa §" vkladá číslica „262a,".

53.

Za § 372g sa vkladá § 372h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372h Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2003 (1) Ak sa pred 1. januárom 2003 začalo ...

54.

V § 374 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo súdnym tajomníkom".

55.

V § 374 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo súdny tajomník".

56.

§ 374 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Proti rozhodnutiu vydanému vyšším súdnym úradníkom v občianskom súdnom konaní možno ...

57.

Príloha A sa vypúšťa.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem ustanovení uvedených v čl. I v prvom až ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore