Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71938
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 421/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Konkurz a reštrukturalizácia, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 421/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi ...

§ 2
Osobná pôsobnosť dočasnej ochrany
(1)

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky ...

(2)

Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú ...

§ 3
Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany
(1)

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

a)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v ...
d)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
(2)

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa ...

§ 4
Žiadosť
(1)

Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, inak sa na ňu neprihliada.

(2)

Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu a musí byť ...

(3)

Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa ...

§ 5
Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorému je určená,
b)
označenie žiadateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú ...
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé,
d)
dátum podania žiadosti.
§ 6
Osobitné náležitosti žiadosti
(1)

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to ...

a)
je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel podľa § 1,
b)
s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
c)
mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
e)
vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného ...
f)
vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku ...
g)
vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý ...
h)
v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,
i)
v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho ...
j)
vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,
k)
v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane a
l)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.
(2)

Na účely odseku 1 písm. b) sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je na tento účel žiadateľ ...

(3)

Na účely odseku 1 písm. b) sa pre

a)
počítanie celkového počtu veriteľov neprihliada na veriteľov spriaznených pohľadávok,3)
b)
dosiahnutie potrebnej väčšiny neprihliada na súhlasy
1.
veriteľov spriaznených pohľadávok,
2.
veriteľov, ktorých pohľadávky voči žiadateľovi prevyšujú v úhrne 100 000 eur; to neplatí pre súhlas ...
§ 7
Prílohy žiadosti
(1)

K žiadosti sa musí pripojiť

a)
písomný súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,
b)
zoznam majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku,
c)
zoznam záväzkov žiadateľa spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených ...
d)
zoznam spriaznených osôb5) žiadateľa,
e)
priebežná účtovná závierka podľa § 6 ods. 2.
(2)

Prílohy žiadosti podľa odseku 1 písm. b) až d) musia byť podané prostredníctvom na to určeného formulára, ...

§ 8
Poskytnutie dočasnej ochrany
(1)

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd žiadateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to ...

(2)

Ak žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, súd poskytne žiadateľovi ...

(3)

Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, súd bezodkladne ...

(4)

Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.

§ 9
Odmietnutie žiadosti
(1)

Súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ak

a)
sa na žiadosť neprihliada,
b)
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7, alebo
c)
žiadateľ nezloží preddavok podľa § 8 ods. 2.
(2)

Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu ...

(3)

Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je prípustná námietka v lehote 15 dní od jeho doručenia. Námietka ...

(4)

Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 8 ods. ...

(5)

Ak námietka nie je dôvodná, je oneskorená alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o ...

§ 10
Účinky poskytnutia dočasnej ochrany
(1)

Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ...

(2)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je počas trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie ...

(3)

Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou ...

a)
neoprávnenej štátnej pomoci,
b)
pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných ...
c)
plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.
(4)

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod ...

(5)

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, ...

(6)

Pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže ...

a)
druhá zmluvná strana by ohrozila prevádzkovanie svojho podniku,
b)
plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie ...
c)
podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa mu ...
d)
podnikateľ pod dočasnou ochranou v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je oprávnený ...
(7)

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov ...

§ 11
Práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou
(1)

Záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na ...

(2)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami ...

(3)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou sa musí zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ...

(4)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas ...

(5)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí presadzovať povinnosti podľa odsekov 2 až 4 aj v ním ovládaných ...

(6)

Povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 5 má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a platia ...

(7)

Ak je na základe návrhu podaného do jedného roka po zániku dočasnej ochrany vyhlásený konkurz, právny ...

§ 12
Úverové financovanie

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže na účely zachovania prevádzky podniku uzavrieť za obvyklých podmienok ...

§ 13
Osobitné právo zabezpečených veriteľov

Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou majú právo, aby sa úverové financovanie poskytlo ...

§ 14
Priorita uspokojenia nárokov z úverového financovania
(1)

V prípade vyhlásenia konkurzu do piatich rokov od zániku dočasnej ochrany platia pre uspokojenie nárokov ...

(2)

Na nároky z úverového financovania poskytnutého počas dočasnej ochrany, okrem prípadných zmluvných pokút ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nepoužijú, ak návrh na uloženie zmluvy o úverovom financovaní do zbierky zákonom ustanovených ...

§ 15
Predĺženie dočasnej ochrany
(1)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany ...

(2)

Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany sa § 4 a 5 použijú rovnako.

(3)

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o ...

(4)

K žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa musí pripojiť písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov ...

(5)

Na predĺženie dočasnej ochrany na základe žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa primerane použije ...

§ 16
Zánik dočasnej ochrany
(1)

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi ...

(2)

Súd bezodkladne zverejní údaje podľa odseku 1, ak

a)
uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,
b)
uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,
c)
podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie alebo vstúpi do likvidácie,
d)
právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany alebo
e)
niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...
(3)

Na žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. e) sa primerane použije ...

(4)

K žiadosti podľa odseku 2 písm. c) môže podnikateľ pod dočasnou ochranou priložiť aj dohodu s veriteľmi ...

(5)

Ten, koho dočasná ochrana zanikla, nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu opätovne počas nasledujúcich ...

§ 17
Povinnosti po zániku dočasnej ochrany

Podnikateľ, ktorý bol v dočasnej ochrane a ktorý je právnickou osobou, je povinný do 30 dní od zániku ...

§ 18
Zrušenie dočasnej ochrany
(1)

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného ...

(2)

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania ...

(3)

Uznesenie o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou ...

(4)

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom ...

(5)

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu bez nariadenia ...

§ 19
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužije Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový ...

(2)

O poskytnutí dočasnej ochrany a predĺžení dočasnej ochrany, ako aj v prípadoch podľa § 16 ods. 2 koná ...

(3)

Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použije Civilný mimosporový poriadok; ak sa konanie ...

(4)

Proti rozhodnutiu súdu vydaného podľa tohto zákona je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje ...

(5)

Zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod ...

(6)

Vzory elektronických formulárov žiadosti vrátane príloh žiadosti, žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, ...

(7)

Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej ...

(8)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie štátnej pomoci.7) ...

(9)

O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.

§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu,8) ktorá trvá k 31. decembru ...

(2)

Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou ...

(3)

Na žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podľa osobitného predpisu8) podanú od 1. januára 2021 sa neprihliada. ...

(4)

Konanie o primeranom zadosťučinení podľa osobitného predpisu8) začaté do 31. decembra 2020 sa dokončí ...

Čl. II

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Pri zmene malého konkurzu podľa osobitného predpisu21aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) § 106j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaa znie:

„80aaa) § 23 a 106c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.

2.

V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený malý konkurz,80aaa) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 132d a 132e znejú:

„132d) § 106f ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z. 132e) § 106j zákona ...

3.

V § 41 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa u daňovníka ruší malý konkurz a vyhlasuje konkurz ...

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11a ods. 2 znie:

„(2) Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa odseku 1 sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 17 zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene ...

2.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak v konkurznom konaní, ktoré sa začalo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu podľa ...

3.

V § 20 ods. 2 a 4 sa za slová „na úhradu nákladov konkurzu“ vkladajú slová „vyhlasovaného podľa tejto ...

4.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Účastníkom konkurzného konania je aj poverená osoba podľa osobitného predpisu,8aa) s ktorou účastník ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8aa a 8ab znejú:

„8aa) § 14 ods. 2 zákona 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

5.

V § 43 ods. 2 sa za slovo „splatná“ vkladá čiarka a slová „ak zabezpečil, aby v registri úpadcov boli ...

6.

Nad § 106 sa vkladá označenie prvého oddielu, ktoré vrátane nadpisu znie:

„Prvý oddiel Osobitné ustanovenia o malom konkurze“. “. ...

7.

§ 106 vrátane nadpisu znie:

„§ 106 Malý konkurz (1) Malý konkurz je konkurz vyhlásený podľa tohto oddielu. (2) Konkurzné konanie ...

8.

Za § 106 sa vkladajú § 106a až § 106k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 106a Zánik funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu Po začatí konkurzného konania ...

9.

§ 107 vrátane nadpisu znie:

„§ 107 Vylúčenie štatutárneho orgánu (1) Súd na návrh prihláseného veriteľa, správcu, zamestnanca úpadcu ...

10.

Nad § 107a sa vkladá označenie druhého oddielu, ktoré vrátane nadpisu znie:

„Druhý oddiel Konkurzné ustanovenia súvisiace s trestným konaním“. “. ...

11.

V § 119 ods. 4 sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovami „§ 24 ods. 4 a“.

12.

V § 166h ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak by v konkurze vyhlásenom podľa druhej časti ...

13.

V § 166j ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak je však vyhlásený konkurz alebo sa vedie konanie o určení splátkového kalendára ohľadom manžela ...

14.

V § 176 ods. 5 sa slová „platobnú inštitúciu,28b)“ nahrádzajú slovami „platobnú inštitúciu, na poskytovateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b) § 63 až 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.

V § 180 ods. 3 sa slovo „Vyhlásenie“ nahrádza slovami „Dočasná ochrana,32) vyhlásenie“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Zákon č. 421/2020 Z. z.“.

16.

V § 204 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj šetrení v súvislosti s preskúmavaním majetkových ...

17.

Za § 206k sa vkladá § 206l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Ak odseky 2 a 3 neustanovujú ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 159 sa za slovo „oddlženia“ vkladajú slová „a malého konkurzu“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) § 106 až 107, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ...

§ 8 až 21 sa vypúšťajú.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r .

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 2)  § 23 zákona o e-Governmente.
  • 3)  § 95 ods. 3 až 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších ...
  • 4)  § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 5)  § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  § 141 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 7)  Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202,7.6.2016) v platnom znení, zákon o ...
  • 8)  § 8 až 21 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore