Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 421/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2005


Platnosť od: 31.07.2002
Účinnosť od: 01.09.2002
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 421/2002 účinný od 01.09.2002 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 421/2002 s účinnosťou od 01.09.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., ...

1.

Doterajší text § 15a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestné činy genocídia (§ 259) a zločinu proti ľudskosti ...

2.

V § 15c ods. 1 sa za slová „zločineckou skupinou" vkladajú slová „alebo teroristickou skupinou". ...

3.

V § 15c ods. 2 sa slová „pohlavného zneužívania" nahrádzajú slovami „sexuálneho zneužívania". ...

4.

V § 19 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)", za slová „podľa ...

5.

V § 29 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

6.

V § 29 ods. 3 sa za slová „§ 93a ods. 3," vkladajú slová „terorizmu podľa § 94 ods. 2," a ...

7.

V § 40 ods. 3 sa za slová „zločineckej skupiny" vkladajú slová „alebo teroristickej skupiny" ...

8.

V § 55 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Ak vec uvedená v odseku 1 nie je dosiahnuteľná alebo identifikovateľná, alebo je zmiešaná ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.

9.

V § 62 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová ...

10.

V § 66 sa slová „ohrozenia služobného tajomstva" nahrádzajú slovami „ohrozenia dôvernej skutočnosti ...

11.

V § 67a sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),".

12.

V § 72 ods. 2 sa na konci písmena b) bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".

13.

V § 72 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) páchateľ spáchal násilný trestný čin voči blízkej osobe alebo zverenej osobe, ak možno ...

14.

V § 73 ods. 1 sa v predvetí vypúšťajú slová „ods. 1".

15.

V § 73 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ak patrí páchateľovi, od potrestania ktorého súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému ...

16.

V § 73 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu, ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

17.

V § 89 ods. 3 písm. a) sa za slovo „rozhlasom," vkladajú slová „internetom,".

18.

V § 89 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Blízkou osobou sa na účely trestných činov násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi ...

19.

V § 89 ods. 9 sa za slová „ozbrojeného zboru," vkladajú slová „prezident Slovenskej republiky," ...

„Verejným činiteľom je aj funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom ...

20.

V § 89 sa odsek 23 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v zákaze priblížiť sa k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a zdržiavať ...

21.

V § 89 ods. 27 sa slová „trestnej činnosti" nahrádzajú slovami „obzvlášť závažnej trestnej ...

22.

§ 89 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:

„(28) Teroristickou skupinou sa rozumie na určitý čas vytvorené zoskupenie najmenej troch osôb ...

23.

V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

24.

V § 90 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2".

25.

V § 90 odsek 4 znie:

„(4) Kde sa v tomto zákone používa pojem vojak, rozumie sa ním a) osoba vykonávajúca vojenskú ...

26.

V § 90 ods. 5 sa číslovka „3" nahrádza číslovkou „4".

27.

Za § 93a sa vkladá § 94, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 94 Terorizmus (1) Kto v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo ...

28.

§ 102 vrátane nadpisu a § 103 sa vypúšťajú.

29.

V § 115 ods. 1 sa slovo „tri" nahrádza slovom „dva".

30.

§ 122 vrátane nadpisu znie:

„§ 122 Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva a daňového tajomstva (1) Kto vyzvedá ...

31.

Za § 125 sa vkladajú § 126, 126a a 126b, ktoré vrátane nadpisu nad § 126 znejú:

„Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev § 126 (1) Kto použije alebo predloží ...

32.

V § 142 ods. 1 sa za slová „alebo iný predmet" vkladajú slová „alebo počítačový program" ...

33.

V § 143 sa za slová „ako aj" vkladajú slová „mene euro,".

34.

V § 160 ods. 1 sa slová „Kto za úplatok alebo inú nenáležitú výhodu pre seba alebo pre inú ...

35.

V § 160 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto pre seba alebo pre inú osobu priamo alebo cez sprostredkovateľa ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

36.

V § 160 ods. 3 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „alebo 2".

37.

V § 161 ods. 1 sa za slovo „Kto" a za slová „z tohto dôvodu" vkladajú slová „priamo alebo ...

38.

V § 161 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne úplatok ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

39.

V § 161 ods. 3 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „alebo 2".

40.

V § 167 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová ...

41.

V § 167 ods. 2 sa za slová „(§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)," a slová „§ ...

42.

V § 168 ods. 1 sa za slová „teroru (§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94),", za slová ...

43.

V § 168 ods. 2 sa za slová „(§ 93 a 93a)," vkladajú slová „terorizmu (§ 94)," a slová „(§ ...

44.

V § 169a ods. 1 sa za slová „v konaní pred súdom," vkladajú slová „alebo kto koná v úmysle ...

45.

§ 169b vrátane nadpisu znie:

„§ 169b Pohŕdanie súdom Kto opakovane a) ruší závažným spôsobom pojednávanie súdu, b) správa ...

46.

V § 171 ods. 3 sa za slová „rozhodnutia alebo dohody" vkladajú slová "alebo kto marí výkon predbežného ...

47.

V § 171a ods. 1 sa slová „šesť mesiacov až tri roky" nahrádzajú slovami „jeden rok až päť ...

48.

V § 171a ods. 2 sa slová „jeden rok až päť rokov" nahrádzajú slovami „dva roky až osem rokov". ...

49.

V § 171a ods. 4 sa slová „dva roky až osem rokov" nahrádzajú slovami „tri roky až desať rokov". ...

50.

V § 171a ods. 5 sa slová „osem rokov" nahrádzajú slovami „desať rokov".

51.

V § 171b ods. 2 sa slová „dva roky až osem rokov" nahrádzajú slovami „tri roky až desať rokov". ...

52.

V § 171b ods. 3 sa slovo „osem" nahrádza slovami „desať rokov".

53.

V § 175 ods. 1 sa za slová „v trestnom konaní" vkladajú slová „alebo na účely trestného ...

54.

V § 185 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3" nahrádzajú slovami „v odseku 2 alebo 3". ...

55.

Nadpis pod § 185a znie: „Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a teroristickej ...

56.

Doterajší text § 185a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju ...

57.

V § 185b ods. 1 sa za slová „zločineckej skupiny" vkladajú slová „a teroristickej skupiny" ...

58.

Nadpis pod § 185c znie: „Osobitné ustanovenie o účasti agenta v zločineckej skupine a teroristickej ...

59.

V § 185c ods. 1 sa slová „alebo zločineckú skupinu" nahrádzajú slovami „alebo v teroristickej ...

60.

V § 185c ods. 2 sa za slovo „skupinu" vkladajú slová „alebo teroristickú skupinu".

61.

Doterajší text § 197a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ...

62.

V § 199 ods. 1 sa za slová „ktorá je nepravdivá," vkladajú slová „alebo sa dopustí iného ...

63.

V § 199 ods. 2 sa slová „Kto správu uvedenú v odseku 1, hoci vie, že je nepravdivá a môže ...

64.

§ 215 vrátane nadpisu znie:

„§ 215 Týranie blízkej osoby a zverenej osoby (1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je ...

65.

Nadpis pod § 216a „Obchodovanie s deťmi" sa umiestňuje nad § 216a.

66.

V § 216a ods. 1 sa vypúšťajú slová „využívania detskej práce alebo na iný účel,".

67.

Za § 216a sa vkladá § 216b, ktorý znie:

„§ 216b (1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účely využívania detskej práce alebo ...

68.

V § 235 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ak spácha taký čin na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove,“. ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

69.

V § 241 ods. 2 písm. a) sa slová „na zdraví alebo" nahrádzajú slovami „na zdraví,".

70.

V § 241 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".

71.

V § 241 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak spácha taký čin na žene, ktorá je blízkou osobou alebo osobou, ktorá je v jeho starostlivosti ...

72.

V § 241a ods. 2 písm. a) sa slová „na zdraví alebo" nahrádzajú slovami „na zdraví,".

73.

V § 241a ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo".

74.

V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak spácha taký čin na blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove.“. ...

75.

Nadpis nad § 242 znie: „Sexuálne zneužívanie".

76.

V § 242 ods. 1 a v § 243 sa slovo „pohlavne" nahrádza slovom „sexuálne".

77.

V § 242 ods. 2 sa za slová „v odseku 1" vkladajú slová „na blízkej osobe alebo osobe, ktorá ...

78.

§ 246 znie:

„§ 246 Obchodovanie s ľuďmi (1) Kto do cudziny alebo z cudziny zláka, najme, dopraví alebo prevezme ...

79.

Nadpis pod § 255 „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku" sa umiestňuje nad § 255. ...

80.

Za § 255 sa vkladá § 255a, ktorý znie:

„§ 255a Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší zákonom alebo na ...

81.

Za § 259a sa vkladá § 259b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 259b Zločin proti ľudskosti (1) Kto spácha voči civilnému obyvateľstvu čin považovaný ...

82.

Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 265a Spoločné ustanovenia (1) Na účely použitia ustanovení tejto hlavy sa za vojnu považuje a) medzinárodný ...

Čl. II

1.

Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 2002 za čin, ktorý podľa tohto zákona nie je ...

2.

Trest odňatia slobody uložený pred 1. septembrom 2002 za trestný čin, ktorý sa bude po 1. septembri ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 259b, ktorý nadobúda účinnosť dňom ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore