Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2015


Platnosť od: 24.07.2004
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD238 DS5 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 420/2004 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 332/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov,1) rodinnoprávnych vzťahov,2) ...

(3)

Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) ...

a)
sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b)
mediáciu nariadil súd,
c)
z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d)
súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.
(4)

Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.

§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do registra mediátorov, žiadostí o zápis ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ...

(2)

Na účely tohto zákona je

a)
osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného ...
b)
bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom ...
§ 3
Mediátor

Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej ...

§ 4
Výkon činnosti mediátora
(1)

Výkon činnosti mediátora je podnikaním.

(2)

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, ...

(3)

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom ...

(4)

Podmienky výkonu mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje ...

(5)

Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ...

Mlčanlivosť
§ 5

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou ...

§ 6

Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody podľa § 4 ods. ...

§ 7
Dohoda o riešení sporu mediáciou
(1)

Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že ...

(2)

Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.

(3)

Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení ...

(4)

Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá ...

(5)

Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa ...

§ 8
Registračné konanie
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie register mediátorov, ...

(2)

Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto

a)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike,7) alebo má uznaný ...
c)
je bezúhonný,
d)
má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora (ďalej len „osvedčenie“).
(3)

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti ...

(4)

Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej ...

(5)

Ministerstvo vyčiarkne z registra mediátorov toho, kto

a)
o to písomne požiadal,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
e)
nespĺňa predpoklady na zápis do registra mediátorov,
f)
nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal.
(6)

Ministerstvo vydá mediátorovi písomné osvedčenie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo ...

(7)

Ministerstvo zapíše do registra mediačných centier mediačné centrum, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom ...

(8)

Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá

a)
spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1 alebo
b)
získala akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie podľa osobitného predpisu.
(9)

Ak sú splnené podmienky na zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 dní. ...

(10)

Register mediátorov a register mediačných centier zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 9
Odborná príprava mediátora a odborná skúška mediátora
(1)

Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na ...

(2)

Odborná príprava mediátora trvá sto hodín. Je zameraná na výučbu o základoch právneho poriadku. Odborná ...

(3)

Odborná príprava mediátora sa končí odbornou skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a zručnosti ...

(4)

Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, nemajú povinnosť ...

§ 10
Vzdelávacia inštitúcia
(1)

Odbornú prípravu, skúšku mediátora a preskúšanie mediátora môže vykonávať len vzdelávacia inštitúcia ...

(2)

Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyčiarkne z registra ...

(3)

Vzdelávacia inštitúcia vydáva absolventovi odbornej prípravy mediátora po úspešnom vykonaní odbornej ...

§ 10a
Ďalšie vzdelávanie mediátorov
(1)

Ministerstvo organizuje prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie každé dva roky najmenej jeden odborný ...

(2)

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň dvoch odborných seminárov počas piatich rokov, ministerstvo môže nariadiť ...

(3)

Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, mediátor je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ...

§ 11
Mediačné centrum
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“) môže zriadiť a viesť mediačné centrum.

(2)

Zriaďovateľ mediačného centra je povinný v Obchodnom vestníku9) zverejniť

a)
zriadenie mediačného centra,
b)
zriadenie pobočiek mediačného centra, ak ich zriadil,
c)
prijatý štatút zriadeného mediačného centra,
d)
zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediačnom centre, a jeho zmeny.
§ 12
Štatút mediačného centra

Štatút mediačného centra ustanoví

a)

organizačnú štruktúru mediačného centra,

b)

zameranie mediačného centra,

c)

osobitné predpoklady, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediačné ...

d)

pravidlá o odmene mediátora.

§ 13
Zoznam mediátorov mediačného centra
(1)

Mediačné centrum vedie zoznam mediátorov pôsobiacich v tomto mediačnom centre; tento zoznam mediátorov ...

(2)

Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediátora, ktorý spĺňa osobitné predpoklady podľa jeho ...

(3)

V zozname mediátorov príslušného mediačného centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa jeho ...

(4)

Osoby zúčastnené na mediácii sa môžu dohodnúť, že svoj spor budú riešiť v určitom mediačnom centre.

§ 14
Začiatok mediácie a koniec mediácie
(1)

V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú s mediátorom na mediácii konkrétneho ...

(2)

Mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami ...

(3)

Ak sa vedie súdne konanie alebo rozhodcovské konanie, ktorému predchádzala mediácia v členskom štáte, ...

(4)

Mediátor sa môže s osobami zúčastnenými na mediácii písomne dohodnúť, že požiada o uloženie dohody o ...

(5)

Mediácia sa končí

a)
dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b)
dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude ...
c)
dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia ...
d)
dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe ...
§ 15
Účinky dohody o mediácii
(1)

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii ...

(2)

Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia ...

a)
spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b)
schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.
§ 15a

Výšku odmeny mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej ...

§ 16
Prechodné ustanovenie
(1)

Právnické osoby, ktoré pred účinnosťou tohto zákona získali akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie, ...

(2)

Fyzické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady ustanovené v § 8 ods. 2 písm. a) až c), absolvovali akreditovanú ...

§ 16a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 99 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v ...

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju ďalšiu činnosť vykonávať ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „mediátorov9a),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 420/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych ...

Poznámky

 • 1)  § 1 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Zákon o rodine.
 • 3)  § 261 Obchodného zákonníka.
 • 4)  § 1 Zákonníka práce.
 • 4a)  Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, ...
 • 4b)  Čl. 59 a 60 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov ...
 • 4c)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 5)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane ...
 • 7)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 7b)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 10)  § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 11)  § 73k ods. 4 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore