Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 25.02.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

Legislatívny proces k zákonu 42/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

„6) § 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane ...

2.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Plnoleté dieťa podľa odseku 1 písm. c) až f), ktoré bolo do nadobudnutia plnoletosti rozhodnutím ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

3.

V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

4.

V § 3 ods. 5 sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 a 4“.

5.

V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. ...

6.

V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) plnoleté dieťa, ktoré nežije v domácnosti podľa odseku 1 písm. c) až f), ak najmenej jeden ...

7.

V § 4 ods. 3 písm. h) sa slová „1,2-násobok“ nahrádzajú slovami „3-násobok“.

8.

V § 4 ods. 3 písm. k) sa slová „podľa osobitného predpisu17a) v úhrne najviac do výšky 50 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a sa vypúšťa.

9.

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
suma výživného určená na tvorbu úspor.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) § 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

10.

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Majetok sú aj peňažné prostriedky z vyporiadania ...

11.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za majetok podľa odseku 1 sa nepovažuje jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

12.

V § 7 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
je poberateľom predčasného starobného dôchodku,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

13.

V § 7 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,“. ...

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa citácia „o sociálnych službách a o zmene a ...

15.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem uplatnením nároku podľa a) § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení ...

16.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu ...

17.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Dávka je a) 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca, b) 123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca ...

18.

V § 10 ods. 3, 5 a 8 sa slová „61,60 eura“ nahrádzajú slovami „uvedenú v odseku 2 písm. ...

19.

V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „výkonu trestu povinnej práce,“.

20.

V § 10 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. e), sa za kalendárny mesiac, ...

21.

V § 10 odsek 9 znie:

„(9) Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 alebo odseku 5 sa prvýkrát skúma ...

22.

V § 10 ods. 10 písmeno a) znie:

„a) ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j), okrem člena domácnosti, ...

23.

V § 10 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

24.

V § 10 ods. 10 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

25.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa suma „63,07 eura“ nahrádza sumou „66,20 eura“ a slová „písm. ...

26.

V § 11 ods. 2 písm. b) sa suma „34,69 eura“ nahrádza sumou „36,40 eura“ a slová „písm. ...

27.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa suma „13,50 eura“ nahrádza sumou „14,20 eura“.

28.

V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. c) prvého ...

29.

V § 11 ods. 4 prvej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a v štvrtej ...

30.

V § 11 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o člena ...

31.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne ...

32.

V § 12 ods. 3 písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)“.

Doterajší prvý bod až piaty bod sa označujú ako druhý bod až šiesty bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34d znie:

„34d) § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa citácia „o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...

34.

V § 12 ods. 3 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v dohodnutom rozsahu ...

35.

V § 12 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

36.

V § 12 ods. 4 celom texte sa slová „štvrtého bodu a piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho ...

37.

V § 12 ods. 5 a 6 sa slová „štvrtého bodu alebo piateho bodu“ nahrádzajú slovami „piateho ...

38.

V § 12 odsek 9 znie:

„(9) Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 ...

39.

V § 13 ods. 2 sa suma „17,20 eura “ nahrádza sumou „18,10 eura“.

40.

V § 14 ods. 4 písm. b) sa slová „doživotného užívania“ nahrádzajú slovami „zriadeného ...

41.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 31. decembru kalendárneho roka ...

42.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Osobitný príspevok (1) Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti, a) ktorému ...

43.

V § 18 ods. 10 úvodnej vete sa slová „núdzi splatné“ nahrádzajú slovami „núdzi a osobitného ...

44.

V § 18 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Osobitný príspevok sa poskytuje príjemcovi, ktorému sa poskytuje alebo poskytovala pomoc ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

45.

V § 18 ods. 12 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

46.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje na úrade podaním písomnej žiadosti.“. ...

47.

V § 19 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a osobitného príspevku“.

48.

V § 19 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

49.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade doručením zmluvy, ktorej obsahom je ...

50.

V § 22 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie ...

51.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku ...

52.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

53.

V § 23 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Osobitný príjemca je obec, v ktorej má príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt; úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

54.

V § 24 ods. 1 úvodnej vete sa slová „sa môže priznať“ nahrádzajú slovami „úrad prizná“. ...

55.

V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
predčasnom starobnom dôchodku,“.

56.

V § 25 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa ...

57.

V § 25 ods. 4 sa slová „a osobitného“ nahrádzajú slovami „alebo osobitného“ a na konci ...

58.

V § 25 odsek 5 znie:

„(5) Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa odnímu aj vtedy, ak o odňatie požiadal ...

59.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok Nárok na pomoc v hmotnej ...

60.

V § 26 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
ústredie a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.

61.

V § 28 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným ...

62.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) úradu doručiť na účely § 10 potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ...

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:

„50) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

Čl. II

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...

1.

V § 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) je správcom informačného systému verejnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,“. ...

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

2.

V § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).

3.

V § 7a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo poskytuje orgánu verejnej správy zo svojho informačného systému údaje z oblasti ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore