Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68580
Dôvodové správy: 1770
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.12.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2017 účinný od 01.03.2018


Platnosť od: 27.02.2017
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2017 účinný od 01.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/2017 s účinnosťou od 01.03.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 písm. b) sa za slovo „meradlá“ vkladá čiarka a slová „ostatné meradlá“.

2.

V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) kalibrácia meradla súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia vzťahu medzi hodnotou ...

Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).

3.

V § 2 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

„n) dočasná zabezpečovacia značka opravára zabezpečovacia značka, ktorá umožňuje používanie ...

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).

4.

V § 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatné meradlá“.

5.

§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 6 Národné etalóny a ostatné etalóny (1) Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje ...

6.

Nadpis § 8 znie: „Určené meradlá a ostatné meradlá“.

7.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci dopĺňa slovo „alebo“.

8.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „výpočtu“ vkladá slovo „ceny,“.

9.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ostatné meradlá podľa § 5 písm. c) sú všetky meradlá, ktoré nie sú národnými etalónmi, ...

10.

V § 9 odseky 5 až 8 znejú:

„(5) Metrologickú kontrolu vykonáva ústav alebo právnická osoba určená úradom (ďalej len ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6aa, 6ab a 6ac znejú:

„6a) Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, ...

11.

V § 10 odseky 3 až 6 znejú:

„(3) Žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu ...

12.

V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:

„6ad) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, ...

13.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Určené meradlo uvedené na trh možno používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení ...

14.

V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Za meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ae a 6af znejú:

„6ae) § 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave. 6af) ...

15.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev s obmedzením možno vydať po predchádzajúcom ...

16.

V § 13 ods. 3 sa za slovo „môže“ vkladá slovo „rozhodnutím“.

17.

§ 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:

„§ 15 Overenie určeného meradla (1) Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády ...

18.

V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel a ostatných meradiel podľa § ...

19.

§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak ...

20.

V § 19 odseky 4 až 6 znejú:

„(4) Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha metrologickej ...

21.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví ...

22.

V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa slová „sa vykoná“ nahrádzajú slovami „je meranie vykonávané“ ...

23.

V § 21 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Spotrebiteľské balenie môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca pred uvedením na trh ...

24.

V § 21 ods. 5 až 7 sa slová „označené spotrebiteľské balenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

25.

V § 21 odsek 10 znie:

„(10) Druhy výrobkov a pre ne ustanovené hodnoty menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu označeného ...

26.

V § 22 ods. 6 sa za slová „označenie prevádzkovateľa baliarne“ vkladá čiarka a slová „osoby, ...

27.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Autorizácia (1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...

28.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak úrad na základe rozhodnutia žiadateľovi o ...

29.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) V rozhodnutí o autorizácii úrad uvedie a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, ...

30.

V § 24 ods. 5 úvodná veta znie:

„Úrad rozhodnutím autorizáciu zmení alebo autorizáciu pozastaví, ak“.

31.

V § 24 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 25 ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

32.

V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Úrad rozhodnutím zruší pozastavenie autorizácie, ak pominuli dôvody pozastavenia autorizácie.“. ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

33.

V § 24 ods. 7 úvodná veta znie:

„Úrad autorizáciu rozhodnutím zruší, ak“.

34.

V § 24 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo skončením pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, ...

35.

V § 24 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

36.

V § 24 odsek 10 znie:

„(10) Oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie, rozhodnutia ...

37.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby (1) Autorizovaná osoba je povinná a) vykonávať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 66a Obchodného zákonníka.“.

38.

V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Túto činnosť môže začať vykonávať po doručení rozhodnutia o registrácii podľa § 27. ...

39.

V § 26 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
nemá vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 24,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

40.

V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá ...

41.

V § 27 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) V rozhodnutí o registrácii podnikateľa (ďalej len „registrovaná osoba“) úrad uvedie a) obchodné ...

42.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Povinnosti registrovanej osoby Registrovaná osoba je povinná a) plniť podmienky registrácie, b) zabezpečiť, ...

43.

V § 29 ods. 2 prvá veta znie:

„Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav v rozsahu podľa odseku 1 skúškou na náklady ...

44.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Úrad na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a) vypracúva koncepciu štátnej politiky ...

45.

V § 33 ods. 1 sa slová „právnická osoba so sídlom v Bratislave.“ nahrádzajú slovami „právnická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...

46.

V § 33 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

„a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7,“.

47.

V § 33 ods. 3 písmeno h) znie:

„h) zhody skutočného obsahu s hodnotou menovitého množstva vopred určenou a vyznačenou na obale ...

48.

V § 33 ods. 4 sa za slovo „skúša“ vkladajú slová „alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej ...

49.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Inšpektor pozastaví balenie výrobkov do označeného spotrebiteľského balenia až do odstránenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. ...

50.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vykonať kontrolný nákup.“.

51.

V § 36 ods. 1 sa slová „do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 200 eur do 10 000 eur“.

52.

V § 36 ods. 1 písm. a) sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „a ich symboly“.

53.

V § 36 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nepoužíva ostatné meradlo s dokladom o kalibrácii podľa § 9 ods. 7 alebo používa ostatné ...

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).

54.

V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) opraví určené meradlo, vykoná montáž určeného meradla bez registrácie podľa § 26 ods. ...

55.

V § 36 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 19 ods. 2 písm. e),“.

56.

V § 36 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa slovo „prvotné“.

57.

V § 36 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nespĺňa požiadavky na spotrebiteľsky ...

58.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:

„o) neurčuje výšku platby podľa § 19 ods. 2 písm. f), p) neodovzdá rozhodnutie o registrácii ...

59.

V § 36 ods. 2 sa slová „do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 500 eur do 50 000 eur“.

60.

V § 36 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,“. ...

61.

V § 36 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) neplní podmienky autorizácie podľa § 23 ods. 2 alebo povinnosti autorizovanej osoby podľa ...

62.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) vykoná montáž určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného ...

63.

V § 36 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

64.

V § 36 sa vypúšťa odsek 8.

65.

V § 36a odsek 1 znie:

„(1) Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá ...

66.

V § 37 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte sa uznávajú, ...

67.

V § 37 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

68.

V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

69.

V § 37 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

70.

V § 37 ods. 5 písm. b) sa za slovo „overenie“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „nového ...

71.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.“. ...

72.

V § 38 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 úvodnej vete sa slová „orgánom Európskych spoločenstiev“ ...

73.

V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová „Smerníc Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „smerníc ...

74.

§ 41a vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017 (1) Konania začaté a právoplatne ...

75.

Za § 41a sa vkladajú § 41b a 41c, ktoré znejú:

„§ 41b Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje ...

76.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 142/2000 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem § 23 ods. 2 písm. c) v čl. I 27. bode, ktorý ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.