Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 12.12.2013
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD10 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 417/2013 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 223/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní

a)
pomoci v hmotnej núdzi,
b)
osobitného príspevku a
c)
jednorazovej dávky.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky ...

§ 2
Hmotná núdza
(1)

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného ...

(2)

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie ...

(3)

Príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ...

§ 3
Domácnosť
(1)

Domácnosť na účely tohto zákona tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen ...

a)
jednotlivec,
b)
manžel a manželka,
c)
manžel, manželka a nezaopatrené deti,4) ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
d)
plnoletí rodičia a nezaopatrené deti, ak ide o
1.
maloleté deti žijúce s nimi v domácnosti,
2.
plnoleté deti,
e)
rodičia a zaopatrené deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako ...
f)
rodičia a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, ...
g)
maloletí rodičia, ktorí nie sú dieťaťom podľa písmena e), a nezaopatrené deti žijúce s nimi ...
h)
fyzické osoby podľa písmen b) až g), ak sa im na základe dohody poskytuje pomoc v krízovej životnej ...
i)
plnoleté fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa pre nich vykonáva resocializačný program ...
(2)

Plnoleté dieťa podľa odseku 1 písm. c) až f), ktoré bolo do nadobudnutia plnoletosti rozhodnutím ...

(3)

Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. c) a d) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti ...

a)
počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u
1.
jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje ...
2.
každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje ...
b)
počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti ...
(4)

Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody rodičov ...

(5)

Dieťa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z ...

(6)

Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je

a)
nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo ...
b)
fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. ...
c)
dieťa uvedené v odseku 1 písm. e) a f), ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ...
d)
študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ak študent je dieťa uvedené v odseku ...
e)
plnoleté dieťa, ktoré nežije v domácnosti podľa odseku 1 písm. c) až f), ak najmenej jeden rok ...
(7)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže v prípadoch hodných osobitného ...

(8)

Ak možno fyzickú osobu považovať za člena dvoch alebo viacerých domácností, úrad určí, do ...

§ 4
Príjem
(1)

Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú ...

(2)

Príjem na účely tohto zákona je príjem podľa osobitného predpisu10) a štipendium študenta v ...

(3)

Príjem na účely tohto zákona nie je

a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti12) alebo obdobného príjmu v cudzine; ak sa členovi domácnosti ...
b)
25 % zo starobného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku a z predčasného starobného ...
c)
25 % z materského, invalidného dôchodku bez jeho zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku, sociálneho ...
d)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v ...
e)
príspevok na starostlivosť o dieťa,
f)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,14)
g)
dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá ...
h)
príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, ...
i)
príspevky poskytované podľa osobitného predpisu,16)
j)
25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,17)
k)
finančné príspevky poskytované na základe účasti v projektoch alebo programoch podporujúcich ...
l)
finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových ...
m)
zamestnanecká prémia a daňový bonus,
n)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad ...
o)
odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka,18)
p)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta ...
q)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 ...
r)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
s)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu19) za obdobie od 1. januára do dňa, ...
t)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu,20)
u)
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,21)
v)
výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného,22) ktoré je člen domácnosti ...
w)
osobitný príspevok,
x)
suma výživného určená na tvorbu úspor.22a)
(4)

Príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 5
Majetok
(1)

Majetok na účely tohto zákona sú veci, a ak to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové ...

(2)

Za majetok podľa odseku 1 sa nepovažuje jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom ...

a)
ktoré sa využíva na individuálnu prepravu člena domácnosti, ktorému bol vyhotovený parkovací ...
b)
ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom24) alebo podľa dokladu o kúpe ...
§ 6
Nárok

Nárok na účely tohto zákona je

a)

výživné podľa osobitného predpisu,25)

b)

náhradné výživné podľa osobitného predpisu,22)

c)

dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového ...

d)

nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE

§ 7
(1)

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. ...

(2)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o ...

a)
dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
b)
je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
c)
je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
d)
je nezaopatrené dieťa,
e)
je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ...
f)
je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, ...
g)
sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú ...
h)
sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ...
i)
si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
j)
má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo ...
(3)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku ...

a)
nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého ...
b)
poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
c)
hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii27) alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia ...
d)
majetok, ktorý v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu28) alebo ...
(4)

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem uplatnením nároku podľa

a)
§ 6 písm. a) a b) sa neskúma počas šiestich mesiacov od zastavenia exekúcie, ak sa zastaví exekúcia ...
b)
§ 6 písm. c) sa neskúma, ak ide o dávku v nezamestnanosti a o člena domácnosti, ktorého nemožno ...
(5)

Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, ...

§ 8
(1)

Fyzická osoba a členovia domácnosti nie sú v hmotnej núdzi, aj keď príjem členov domácnosti ...

(2)

Fyzická osoba nie je v hmotnej núdzi, ak

a)
je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo je umiestnená v zariadení na základe ...
b)
je členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo ...
c)
sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného ...

TRETIA ČASŤ

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, OSOBITNÝ PRÍSPEVOK A JEDNORAZOVÁ DÁVKA

§ 9
Pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky ustanovené ...

(2)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine ...

(3)

Pomoc v hmotnej núdzi je

a)
dávka v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“),
b)
ochranný príspevok,
c)
aktivačný príspevok,
d)
príspevok na nezaopatrené dieťa,
e)
príspevok na bývanie.
§ 10
Dávka
(1)

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok.

(2)

Dávka je

a)
64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
c)
112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
d)
168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
e)
179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
f)
226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
(3)

Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu uvedenú v odseku ...

a)
menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ...
b)
dobrovoľníckej činnosti,33) alebo
c)
prác na predchádzanie mimoriadnej situácii,29) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní ...
(4)

Písomná dohoda podľa odseku 3 a odseku 5 písm. b) obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto a druh vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa ...
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác ...
d)
záväzok organizátora menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa ...
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ...

a)
najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej ...
b)
dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ak rozsah ...
(6)

Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom ...

a)
podľa odseku 3 sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom ...
b)
podľa odseku 5 prvej vety sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti ...
(7)

Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom ...

(8)

Za každého plnoletého člena domácnosti,

a)
ktorý nedodržal liečebný režim, sa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného ...
b)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. d), sa od kalendárneho mesiaca, v ...
c)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. e), sa za kalendárny mesiac, za ktorý ...
(9)

Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky podľa odseku 3 alebo odseku 5 sa prvýkrát skúma za ...

(10)

Odseky 3 a 5 sa nevzťahujú na člena domácnosti,

a)
ktorý je uvedený v § 7 ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j), okrem člena domácnosti, u ktorého ...
b)
ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe34) ...
c)
ktorým je fyzická osoba uznaná za invalidnú podľa osobitného predpisu,34a)
d)
ktorým je rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej ...
e)
ktorým je osamelý rodič alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti ...
f)
ktorý sa zúčastňuje na pracovnej terapii,34c)
g)
ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. ...
h)
ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku ...
(11)

Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

(12)

Písomná dohoda podľa odseku 11 obsahuje náležitosti podľa odseku 4 a záväzok úradu zabezpečiť ...

(13)

Ak dohodu podľa odseku 3 alebo odseku 11 poruší obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková ...

§ 11
Ochranný príspevok
(1)

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá ...

(2)

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je

a)
66,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h),
b)
36,40 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j),
c)
14,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je
1.
tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za ...
2.
rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa. ...
(3)

Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. c) patrí členovi domácnosti, aj ak mu patrí ochranný ...

(4)

Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 ods. 2 písm. j) trvá bez prerušenia dlhšie ako 3 po ...

(5)

Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. b), ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. ...

a)
v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu členom domácnosti,
b)
od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. d), do ...
§ 12
Aktivačný príspevok
(1)

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, ...

(2)

Aktivačný príspevok pre člena domácnosti podľa odseku 3 písm. a) je 132,40 eura mesačne a pre ...

(3)

Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a)
ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
b)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
1.
zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,34d)
2.
zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole35) alebo štúdia organizovaného ...
3.
zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce37) a projektov podľa osobitného predpisu38) ...
4.
je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou ...
5.
je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 ...
6.
je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť33) v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac ...
c)
ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; ...
d)
ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.39a)
(4)

Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. ...

(5)

Písomná dohoda podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu obsahuje náležitosti ...

(6)

Ak dohodu podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu alebo šiesteho bodu poruší obec, rozpočtová organizácia ...

(7)

Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách alebo dobrovoľníckej ...

(8)

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý

a)
je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej ...
b)
spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(9)

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov ...

a)
člen domácnosti bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b)
príjemca nesplnil povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. a) a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával ...
c)
úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na ...
§ 13
Príspevok na nezaopatrené dieťa
(1)

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja ...

(2)

Príspevok na každé nezaopatrené dieťa podľa odseku 1 je 18,10 eura mesačne.

(3)

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak

a)
zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho ...
b)
bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie41) a výchovné opatrenie neplní ...
(4)

Príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského ...

§ 14
Príspevok na bývanie
(1)

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

(2)

Príspevok na bývanie je

a)
55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
b)
89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu ...
(3)

Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je

a)
vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý ...
b)
nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na ...
(4)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v

a)
zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom ...
b)
byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania ...
(5)

Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti

a)
v byte podľa odseku 3 písm. a) uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti ...
b)
v rodinnom dome podľa odseku 3 písm. a) uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, ...
c)
v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie podľa odseku ...
d)
platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť ...
(6)

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí

a)
6 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok ...
b)
12 po sebe nasledujúcich mesiacov od posledného preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok ...
(7)

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom ...

§ 15
Suma pomoci v hmotnej núdzi
(1)

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm uvedených v § 10 ods. 2, 3, ...

(2)

Suma pomoci v hmotnej núdzi vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor. ...

(3)

Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia ...

§ 16
Osobitný príspevok
(1)

Osobitný príspevok patrí za každého člena domácnosti,

a)
ktorému vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ...
b)
ktorý pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
1.
bol dlhodobo nezamestnaným občanom44) alebo
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
2a.
nevykonával činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, ...
2b.
neplnil povinnú školskú dochádzku,
2c.
nepripravoval sa na budúce povolanie dennou formou štúdia,
2d.
nepoberal nemocenské, materské alebo starobný dôchodok alebo
2e.
nepoberal invalidný dôchodok, výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový ...
c)
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi ...
(2)

Osobitný príspevok patrí počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu podľa ...

a)
vo výške 126,14 eura mesačne prvých 12 kalendárnych mesiacov,
b)
vo výške 63,07 eura mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.
(3)

Osobitný príspevok patrí aj vtedy, ak sa členovi domácnosti v období 18 kalendárnych mesiacov ...

(4)

Osobitný príspevok nepatrí odo dňa

a)
nasledujúceho po dni, v ktorom mala uplynúť výpovedná doba, ak sa pracovný pomer alebo obdobný ...
b)
od ktorého člen domácnosti prestane vykonávať prácu z dôvodu čerpania pracovného voľna bez ...
c)
jeho nástupu na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody.
(5)

Nárok na osobitný príspevok za člena domácnosti môže vzniknúť až po uplynutí 12 mesiacov ...

§ 17
Jednorazová dávka
(1)

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ...

(2)

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac ...

§ 18
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky a ich financovanie ...
(1)

Pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sa poskytujú v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej ...

(2)

Pomoc v hmotnej núdzi poskytovaná v peňažnej forme a osobitný príspevok sa poskytujú v hotovosti ...

(3)

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určuje úrad.

(4)

Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec.

(5)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa poskytujú najneskôr do konca kalendárneho mesiaca ...

(6)

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku ...

(7)

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa poskytuje pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych ...

(8)

Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma určená podľa § 15 je nižšia ako 1 euro.

(9)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

(10)

Sumy pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku splatné ku dňu smrti príjemcu sa vyplatia na ...

a)
inému plnoletému členovi domácnosti, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...
b)
osobitnému príjemcovi podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(11)

Osobitný príspevok sa poskytuje príjemcovi, ktorému sa poskytuje alebo poskytovala pomoc v hmotnej ...

(12)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ...

(13)

Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.

§ 19
Uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok
(1)

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi sa uplatňuje na úrade podaním písomnej žiadosti.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, ...
b)
adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...
c)
údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.
(3)

Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade doručením zmluvy, ktorej obsahom je vznik právneho ...

§ 20
Vznik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku vzniká splnením podmienok pre ...

§ 21
Zánik nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti za mesiac a nárok na poskytnutie osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 22
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. ...

(2)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a príjemca sa na účely konania o pomoci v hmotnej núdzi považujú ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie proti ...

(4)

Úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie o

a)
priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,
b)
ustanovení osobitného príjemcu podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(5)

Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej ...

§ 23
Osobitný príjemca
(1)

Úrad určí osobitného príjemcu, ak

a)
sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,
b)
možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ...
c)
pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú neplnoletí, ...
(2)

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt; úrad môže ...

(3)

Osobitný príjemca je povinný

a)
použiť pomoc v hmotnej núdzi v prospech členov domácnosti a na účel, na ktorý je určená,
b)
sprostredkovať členom domácnosti po dohode s poskytovateľom sociálnej služby poskytnutie sociálnej ...
(4)

Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak

a)
odpadli dôvody na jeho určenie,
b)
osobitný príjemca neplní svoje povinnosti; úrad zároveň určí iného osobitného príjemcu.
§ 24
Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi
(1)

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi úrad prizná, ak

a)
začalo konanie o
1.
nároku (§ 6),
2.
peňažnom príspevku na opatrovanie,
3.
určení otcovstva,
4.
predčasnom starobnom dôchodku,
b)
bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a ...
(2)

Po ukončení konania podľa odseku 1 písm. a) úrad rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi a rozhodne ...

(3)

Úrad zúčtuje preddavok na pomoc v hmotnej núdzi so zaplateným výživným, s priznaným rodičovským ...

§ 25
Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
(1)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa kalendárneho ...

a)
priznali v nižšej sume, ako patria,
b)
nepriznali, hoci sa priznať mali, alebo
c)
priznali neskôr, ako sa priznať mali.
(2)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok alebo ich časť sa odnímu, ak sa priznali neprávom. ...

(3)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi alebo na osobitný príspevok, ...

(4)

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku sa zastaví, ak príjemca nevyhovie ...

(5)

Pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok sa odnímu aj vtedy, ak o odňatie požiadal príjemca. ...

(6)

Fyzická osoba je povinná vrátiť pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok alebo ich časť poskytnuté ...

(7)

Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku alebo ich ...

(8)

Úrad môže zrážať neprávom poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutý osobitný ...

(9)

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutého osobitného ...

(10)

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia,46) okrem výkonu ...

§ 25a
Zánik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nárok na osobitný príspevok zaniká odo dňa, od ktorého

a)
bolo zastavené poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, ak v lehote troch ...
b)
členovia domácnosti prestali spĺňať podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo podmienky ...

PIATA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE

§ 26
Orgány štátnej správy
(1)

Úlohy štátnej správy na úseku pomoci v hmotnej núdzi vykonávajú

a)
ústredie a
b)
úrad.
(2)

Úrad

a)
rozhoduje o
1.
pomoci v hmotnej núdzi,
2.
osobitnom príspevku,
3.
určení a uvoľnení osobitného príjemcu,
b)
overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
c)
vydáva potvrdenie o oprávnení na prevzatie splatnej sumy pomoci v hmotnej núdzi,
d)
kontroluje plnenie povinností osobitného príjemcu,
e)
poskytuje poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze zameranú na zistenie rozsahu a charakteru ...
f)
vedie evidenciu príjemcov, členov domácností a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, ...
g)
uzatvára dohodu o výkone menších obecných služieb a prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) s obcou, ...
h)
kontroluje dodržiavanie liečebného režimu člena domácnosti počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti; ...
§ 27
Pôsobnosť obce

Obec

a)

rozhoduje o jednorazovej dávke,

b)

poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze.

ŠIESTA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI A OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU

§ 28
Povinnosti žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľa o osobitný príspevok a povinnosti príjemcu ...
(1)

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľ o osobitný príspevok sú povinní

a)
preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný ...
b)
na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a ...
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste ...
(2)

Príjemca je povinný

a)
úradu písomne oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie ...
b)
na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom,
c)
umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste ...
d)
úradu doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti ...
e)
úradu doručiť na účely § 10 potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín v právnom vzťahu, ktorý ...
(3)

Úrad od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo príjemcu nežiada ...

a)
sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu,
b)
môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 29
Práva a povinnosti zamestnanca úradu
(1)

Zamestnanec úradu je oprávnený

a)
overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste pobytu žiadateľa ...
b)
požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo od príjemcu ...
c)
požadovať od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej ...
(2)

Zamestnanec úradu je povinný

a)
informovať žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu o možnostiach riešenia hmotnej núdze, ...
b)
poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi.
§ 30
Súčinnosť a spolupráca
(1)

Orgán štátnej správy, iný orgán verejnej moci, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, škola, ...

(2)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona úrad spolupracuje s občianskymi združeniami, so združeniami ...

§ 31
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu menších obecných služieb ...

(2)

Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o

a)
žiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľovi o osobitný príspevok a príjemcovi,
b)
členoch domácnosti,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi.
(3)

Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej ...
j)
údaje o bytových pomeroch,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej ...
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania ...
(4)

Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej ...

(5)

Ústredie a úrad na účely rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi, obec na účely rozhodovania o ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „dávka v hmotnej núdzi ...

§ 33
Prechodné ustanovenia
(1)

O nárokoch pred 1. januárom 2014 sa aj po 31. decembri 2013 rozhoduje podľa zákona účinného do ...

(2)

Ak k 31. decembru 2013 je zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej ...

(3)

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, ...

(4)

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, o ktorých úrad právoplatne rozhodol ...

§ 33a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

O nárokoch pred 1. januárom 2015 sa rozhoduje aj po 31. decembri 2014 podľa zákona účinného do ...

(2)

O nároku na osobitný príspevok, ktorý vznikol pred 1. januárom 2015 a o ktorom do 31. decembra ...

(3)

Úrad z vlastného podnetu prehodnotí najneskôr do 31. januára 2015 nárok na osobitný príspevok, ...

(4)

Ak po prehodnotení nároku na osobitný príspevok podľa odseku 3 sú splnené podmienky nároku na ...

(5)

Osobitný príspevok patrí aj fyzickej osobe, ktorej k 31. decembru 2014 patril aktivačný príspevok ...

(6)

Ak fyzická osoba spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok podľa odseku 5, do obdobia poskytovania ...

§ 34

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 35
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 57 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v jednom ...

2.

Za § 88a sa vkladá § 88aa, ktorý znie:

„§ 88aa (1) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § ...

„14b) § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...

3.

Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014 Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu ...

Čl. III

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 7 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného ...

„25a) § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 417/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 6)  § 45 ods. 1 písm. c) prvý bod a písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane ...
 • 7)  § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 24 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 15)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 8 a 9, § 46 ods. 4, 5 a 10, § 49, 51, 53, 53a a 57 zákona č. ...
 • 17)  § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 12 ods. 4 a 6 a § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a ...
 • 19)  § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 64, 65, 69 a 70 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o ...
 • 22a)  § 63 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 23)  § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 24)  § 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení ...
 • 25)  § 62 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
 • 26)  § 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 26a)  § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
 • 27)  § 114, § 114a a 115 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 28)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 29)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 29a)  § 61n ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona ...
 • 30)  § 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 2 ods. 1 písm. p), § 88 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z. ...
 • 32)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 33)  Zákon č. 406/2011 Z. z.
 • 33a)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 33b)  § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 557/2007 Z. z.
 • 33c)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33d)  § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 34)  § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34b)  § 45, § 48, § 56 ods. 1 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 34c)  Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34d)  § 30 ods. 5 a § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...
 • 35)  § 54 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 37)  § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 42)  § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 43)  § 717 Občianskeho zákonníka.
 • 44)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44a)  § 5 ods. 1 písm. a) až e) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 44b)  Napríklad § 64 Zákonníka práce, § 195 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov ...
 • 45)  § 24a až 24d a 28 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Piata časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  § 88aa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 417/2013 ...
 • 48a)  § 20b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 50)  Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore