Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.07.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 416/2020 s účinnosťou od 01.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 416/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 písm. d) druhý bod znie:

„2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo1b) alebo miesto skutočného vedenia; ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou 1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode alebo ...

3.

V § 2 písm. w) úvodnej vete sa za slová „osobou, ktorého“ vkladá slovo „zdaniteľné“.

4.

V § 2 písm. x) sa slová „zároveň tento štát nie je uvedený v zozname Európskej únie uverejnenom v Úradnom ...

1.

je uvedený v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely, uverejnenom ...

2.

neuplatňuje daň z príjmov právnických osôb, alebo

3.

uplatňuje nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb,“.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 16 ods. 15 až 19 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

9.

V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o).

Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená n) a o).

Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g sa vypúšťajú.

11.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o plnenia poskytované v rámci aktívnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 9 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

„56) Zákon č. 30/2019 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

14.

V § 11 ods. 1 a 13 prvej vete sa slová „2, 3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 8“.

15.

V § 11 ods. 7 sa slová „3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3 a 8“.

16.

V § 11 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a sa vypúšťa.

17.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce46a) a plnenia poskytnuté podľa osobitného ...

19.

V § 15 písm. a) druhom bode a treťom bode a písm. b) prvom bode podbode 1a. sa za slovo „obdobie“ vkladá ...

22.

V § 16 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v úhrade ...

24.

V § 16 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13.
príjmy z predaja virtuálnej meny,“.

25.

V § 16 ods. 1 písm. g) sa slová „z prevodu účasti“ nahrádzajú slovami „z prevodu akcií, účasti“.

27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 88aa znie:

„88aa) § 5 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z.“.

28.

V § 19 ods. 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpisu pohľadávky a príslušenstva ...

29.

V § 19 ods. 3 písm. u) sa za slová „akciovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „kmeňových akcií alebo ...

30.

V § 21 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a § 26 ods. 14“.

31.

V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

32.

V § 26 sa vypúšťajú odseky 12 a 14.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

35.

V § 30c ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príspevku podľa osobitného predpisu46a) ...

36.

V § 30c ods. 7 tretej vete sa za slová „za daňovníka“ vkladajú slová „podľa § 13 Obchodného zákonníka“. ...

37.

V § 32 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a 12“.

42.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „3, 6, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3, 6 a 8“.

43.

V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus ...

44.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

45.

V § 38 ods. 1 prvej vete sa slová „posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si ...

46.

V § 38 ods. 2 druhej vete sa slová „môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich ...

47.

V § 38 ods. 4 sa za slovo „prihliadne“ vkladajú slová „na príjmy oslobodené od dane, pri ktorých neboli ...

48.

V § 39 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom ...

49.

V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode a treťom bode sa vypúšťajú slová „okrem súm uvedených v deviatom ...

50.

V § 39 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.

51.

V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slovo „číslo,“ vkladajú slová „u daňovníka s trvalým pobytom v členskom ...

52.

V § 40 ods. 8 druhej vete sa za slová „preddavky na daň“ vkladajú slová „a daň“.

53.

V § 42 ods. 9 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta.

55.

V § 43 ods. 3 písmeno s) znie:

„s) príjmy podľa § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu, ak sú vyplácané daňovníkovi z nespolupracujúceho ...

56.

V § 43 ods. 6 písm. b) sa za slová „ods. 1 písm.“ vkladajú slová „c) a“.

58.

V § 48 odsek 1 znie:

„(1) Platiteľom dane podľa § 35, 43 a 44 je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická ...

60.

V § 49 odsek 8 znie:

„(8) Ak z dôvodu zmeny skutočností ovplyvňujúcich vznik stálej prevádzkarne daňovník zistí vznik stálej ...

62.

V § 50 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „číslo telefónu“ nahrádzajú slovami „telefónne číslo, ak ...

63.

V § 50 ods. 7 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g), h) a j)“.

64.

V § 51e ods. 3 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „piateho“.

65.

V § 51e ods. 3 písm. b) sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.

66.

Za § 51f sa vkladajú § 51g až 51i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 51g Potvrdenia vydávané finančnou správou (1) Správca dane vydá daňovníkovi s neobmedzenou daňovou ...

67.

Za § 52zzh sa vkladajú § 52zzi až 52zzk, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 52zzi Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 154 a 155 znejú:

„154) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 ...

68.

Za § 53a sa vkladá § 53b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53b Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2021 Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej ...

Čl. II

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 57 odsek 4 znie:

„(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa ...

2.

V § 57 ods. 5 druhej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „3“.

3.

V § 57 ods. 5 sa za piatu vetu vkladá nová šiesta veta, ktorá znie: „Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ...

4.

V § 165j ods. 2 sa slová „februára 2021“ nahrádzajú slovami „februára 2022“ a číslo „2020“ sa nahrádza ...

5.

§ 165j sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 postupuje správca dane od 1. januára 2022.“. ...

6.

Za § 165k sa vkladá § 165l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 165l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. ...

Čl. III

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...

V § 60f ods. 7 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.

Čl. IV

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky na základe informácie od príslušného orgánu zmluvného štátu ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 4, 8, 9, 11 až 17, 19, 22, 24, ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore