Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 412/2021 účinný od 15.11.2021

Platnosť od: 15.11.2021
Účinnosť od: 15.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo, Pracovno-právne vzťahy, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Priestupkové konanie, Zdravé životné podmienky, Požiarna ochrana, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 412/2021 účinný od 15.11.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 412/2021 s účinnosťou od 15.11.2021

Legislatívny proces k zákonu 412/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 135/1961 Zb., zákona č. 524/1990 Zb., zákona č. 266/1992 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 511/1992 Zb., zákona č. 27/1993 Z. z., zákona č. 237/1993 Z. z., zákona č. 42/1994 Z. z., zákona č. 248/1994 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 202/1995 Z. z., zákona č. 207/1995 Z. z., zákona č. 265/1995 Z. z., zákona č. 285/1995 Z. z., zákona č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z. a zákona č. 146/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29
Priestupky na úseku zdravotníctva
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,

b)
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

c)
sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu,

d)
poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu.

(2)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku.

(3)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 500 eur.

(4)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.“.

2.
V § 58 ods. 4 písm. a) sa za slová „§ 24 ods. 1 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a b)“.
3.
V § 86 písm. a) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 29 ods. 1 písm. a) a b),“.
4.
V § 86 písm. d) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a) až c)“.

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 83 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa policajtovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu, ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre služobný úrad upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, policajt nepredložil služobnému úradu príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo policajt, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú služobným úradom a služobný úrad mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon štátnej služby, ak sa služobný úrad nedohodne s policajtom inak.

(3)
Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 2, služobný úrad môže postupovať podľa odseku 2, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie plnenia služobných úloh, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

2.
Za § 287l sa vkladá § 287m, ktorý znie:

㤠287m
Ustanovenia § 83 ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.“.

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 259 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa primerane použijú ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 Zákonníka práce.“.
2.
Za § 265zd sa vkladá § 265ze, ktorý znie:

㤠265ze
Ustanovenie § 259 druhej vety sa od 1. mája 2022 nepoužije.“.

Čl. IV

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 407/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 250b ods. 1 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 9“.
2.
V § 250b sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(7)
Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.

3.
V § 250b ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
4.
Za § 250b sa vkladá § 250ba, ktorý znie:

㤠250ba
Podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov podľa § 250b ods. 6 určí vláda Slovenskej republiky.“.

5.
Za § 252q sa vkladá § 252r, ktorý znie:

㤠252r
Ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.“.

Čl. V

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 193 sa za slová „231 ods. 4“ vkladá čiarka a slová „a 232 až 240“ sa nahrádzajú slovami „§ 232 až 240 a § 250b ods. 6 a 7“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z. a zákona č. 397/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 293fek sa vkladá § 293fel, ktorý znie:

㤠293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021,

a)
ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,

b)
suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1.
55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,

2.
25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

Čl. VII

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia4) uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

Čl. VIII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 304/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami ab) a ac), ktoré znejú:

„ab)
dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,

ac)
registrovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou vyplnením elektronického formulára na webovom sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na účel spätného dohľadávania kontaktov v leteckej doprave; na tento účel je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 písm. f) oprávnené spracúvať a uchovávať osobné údaje osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého pobytu, adresa domácej izolácie alebo karantény, deň príletu na územie Slovenskej republiky, názov leteckého dopravcu, číslo letu, číslo sedadla, krajina odletu, krajina príletu; na účel epidemiologického vyšetrenia je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oprávnené poskytnúť potrebné údaje úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.“.

2.
V § 48 ods. 8, § 51 ods. 1 písm. a) a § 56 ods. 1 písm. f) sa slová „až aa)“ nahrádzajú slovami „až ac)“.
3.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52a
Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
(1)
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z).

(2)
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.

(3)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.

(4)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 3 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.“.

4.
V § 55 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
požadovať preukázanie totožnosti fyzických osôb pri vykonávaní úloh podľa tohto zákona,“.

5.
Za § 55 sa vkladajú § 55a a § 55b, ktoré vrátane nadpisu § 55a znejú:

㤠55a
Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
(1)
Ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.

(2)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky podľa odseku 1 vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa. Ustanovenia § 55 ods. 4 a 5 platia rovnako.

(3)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 1 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

§ 55b
V súvislosti s plnením úloh podľa zákona využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste podľa osobitného zákona alebo s plnením úloh podľa zákona z dôvodu ochorenia COVID-19 je príslušník Policajného zboru oprávnený vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie podľa § 48 ods. 4 písm. z).“.

6.
V § 57 ods. 33 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo § 48 ods. 4“.
7.
V § 57 ods. 33 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
nesplní opatrenie pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením,“.

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).

8.
V § 57 sa za odsek 39 vkladá nový odsek 40, ktorý znie:

„(40)
Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
poruší povinnosť podľa § 52a ods. 1 alebo 2,

b)
nedodrží opatrenie podľa § 55a.“.

Doterajšie odseky 40 až 46 sa označujú ako odseky 41 až 47.

9.
V § 57 ods. 41 sa na konci pripájajú tieto vety: „Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 môže v blokovom konaní, okrem orgánov uvedených v prvej vete, prejednať aj orgán Policajného zboru; za správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 možno v blokovom konaní uložiť pokutu do 5 000 eur. Na blokové konanie sa primerane použijú ustanovenia o blokovom konaní pri prejednávaní priestupkov.67aa) Orgán Policajného zboru oznamuje správny delikt prejednaný podľa druhej vety orgánu verejného zdravotníctva. Správny delikt podľa odseku 33 písm. b) z dôvodu ochorenia COVID-19 možno prejednať aj v rozkaznom konaní; v rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 7 000 eur. Na rozkazné konanie sa primerane použijú ustanovenia o rozkaznom konaní pri prejednávaní priestupkov.67aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67aa znie:

„67aa) § 84, 85 a 87 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 57 ods. 42 písm. a) sa slová „až 39“ nahrádzajú slovami „až 40“.
11.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 48, ktorý znie:

„(48)
Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba nedodrží opatrenie podľa § 55a, považuje sa takéto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti.67ab) Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane neplní povinnosti podľa § 52a ods. 1 a 2, považuje sa to za porušenie podmienok ustanovených týmto zákonom závažným spôsobom.67ac).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 67ab a 67ac znejú:

„67ab) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.

67ac) § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.“.

12.
Za § 63l sa vkladá § 63m, ktorý znie:

㤠63m
Ustanovenie § 48 ods. 4 písm. ab) sa od 1. mája 2022 nepoužije.“.

13.
V prílohe č. 5 sa v skupine B na konci vkladá čiarka a slová „COVID-19“.
14.
V prílohe č. 7 sa v skupine B na konci vkladá čiarka a slová „COVID-19“.

Čl. IX

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 176/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „okrem opatrení podľa § 5 písm. r)“.

Čl. X

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 235g sa vkladá § 235h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠235h
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, profesionálny vojak nepredložil veliteľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo profesionálny vojak, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú veliteľom a veliteľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko, vykonávať štátnu službu a plniť služobné povinnosti, veliteľ poskytne profesionálnemu vojakovi služobné voľno, ak sa veliteľ s profesionálnym vojakom nedohodne inak.

(2)
Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 1, veliteľ môže postupovať podľa odseku 1, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie výkonu štátnej služby, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby.

(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 alebo odseku 2, nepatrí za dni služobného voľna služobný plat.

(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.“.

Čl. XI

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z., zákona č. 115/2021 Z. z. a zákona č. 279/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c
Osobitné ustanovenia na ochranu verejného zdravia
(1)
Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, príslušník finančnej správy nepredložil služobnému úradu príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu, alebo príslušník finančnej správy, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú služobným úradom a služobný úrad mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon štátnej služby, príslušníkovi finančnej správy sa poskytne služobné voľno bez nároku na služobný plat.

(2)
Ak nie sú splnené podmienky na uplatnenie odseku 1, služobný úrad môže dočasne podmieniť vstup na pracovisko predložením príslušného dokladu príslušníka finančnej správy preukazujúceho skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo bezplatným otestovaním príslušníka finančnej správy, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie výkonu štátnej služby, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa od 1. mája 2022 nepoužijú.“.

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore