Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime 410/2004 účinný od 01.08.2004

Platnosť od: 21.07.2004
Účinnosť od: 01.08.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DSEUPPČL0

Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime 410/2004 účinný od 01.08.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 410/2004 s účinnosťou od 01.08.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Jednorazový príspevok
(1)

Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, dôchodku manželky a sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk.

(2)

Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“), vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk úrad.

(3)

Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku ku dňu účinnosti tohto zákona a ktorý má bydlisko na území Slovenskej republiky, úrad vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk, ak na tieto dôchodky boli prekvalifikované starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, priznané podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok

a)

do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)

b)

do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3)

(4)

Ak poberateľ dôchodku má v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 nárok na výplatu viacerých dôchodkov uvedených v odsekoch 1 až 3, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa alebo úrad, a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa a úrad vyplatí takémuto poberateľovi dôchodkov jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk len raz. To platí aj vtedy, ak tomu istému poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad; v týchto prípadoch sa jednorazový príspevok vyplatí k dôchodku, ktorý je najvyšší.

(5)

Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 v deň splatnosti dôchodku splatného v mesiaci august 2004, ak dôchodok bol priznaný pred 1. augustom 2004.

(6)

Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odseku 1 v deň prvej splátky dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004.

(7)

Jednorazový príspevok sa nevyplatí poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku uvedeného v odsekoch 1 až 3, ak bol vymeraný zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého poberateľovi sa vyplatil jednorazový príspevok. To platí aj vtedy, ak poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku bol tento dôchodok vymeraný z výsluhového dôchodku alebo z invalidného výsluhového dôchodku.

(8)

Na poukázanie jednorazového príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.4)

(9)

Jednorazový príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

§ 2 - Úhrada nákladov na jednorazový príspevok
(1)

Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a po poistencovi, ktorý ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, sa uhrádzajú zo základného fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne.

(2)

Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi invalidného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi invalidného dôchodku, po poistencovi, ktorý ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok a po poistencovi, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa uhrádzajú zo základného fondu invalidného poistenia Sociálnej poisťovne.

(3)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi sociálneho dôchodku a poberateľke dôchodku manželky poskytne štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

(4)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 3 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(5)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený úradom poberateľovi dôchodku uvedenému v § 1 ods. 2 a 3 poskytne štát na osobitný účet úradu.

(6)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 5 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Čl. II

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu.12)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: „“. 12) Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.“.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 117 a 275 zákona č. 461/2003 Z. z.§ 100 zákona č. 328/2002 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore