Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 41/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 41/2013, dátum vydania: 13.03.2013

10

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1 (§ 3 ods. 1)

Novou právnou úpravou sa jednoznačne ustanovuje, že zdravotn ícke povolanie je súbor pracovných činností zdravotníckeho pracovníka (napr. lekár so špecializáciou v odbore urgentná medicína alebo urgentná medic ína alebo anestéziológia a intenzívna medicína alebo zdravotnícky záchranár), ktorí vykonávajú činnosti pri zabezpečovaní zá chrannej zdravotnej služby prostredníctvom operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v aplikačnej praxi spochyb ňovalo či títo zdravotnícki pracovníci sú vôbec zdravotníckymi pracovníkmi nakoľko operačné stredisko nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

K bodu 2 (§ 7 ods. 8 až 11)

Legislatívna zmena súvisiaca s vypustením ustanovení a poznámky pod čiarou k odkazu 12a upravujúcich náležitosti centra, ktoré sa novou právnou ú pravou úplne rušia, pretože vydávanie rozhodnutí na ich zriadenie nebolo v súlade s úpravou vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle platnej právnej úpravy v zákone č . 578/2004 Z. z.

K bodu 3 (§ 7)

K ods. 8 Precizuje sa označenie univerzitnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, ktorý na území SR má uzatvorenú zmluvu s univerzitnou vysokou školou v tom istom meste. Upravuje sa, že univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských š tudijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach. Novou právnou úpravou sa zakazuje inej osobe používať vo svojom názve alebo obchodnom mene slová 'univerzitná nemocnica', pretože toto označenie je oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prev ádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritéria označenia upravené zákonom.

K ods. 9 Precizuje sa označ enie fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, ktorý na území SR má uzatvorenú zmluvu s vysokou školou v tom istom meste. Upravuje sa, že fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výuč bu vo vysokoškolských študijných odboroch vo všetkých zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaný ch pracovných činnostiach vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Novou právnou úpravou sa zakazuje inej osobe používať vo svojom ná zve alebo obchodnom mene slová 'fakultná nemocnica', pretože toto označenie je oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺ ňa kritéria označenia upravené zákonom.

K bodu 4 (§ 11 ods. 1)

Novou právnou úpravou sa určuje, že povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň takto bude oprávnené na výkon dozoru a kontroly, ktoré podľa doterajšej úpravy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemalo, dokonca ani u tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých je zriaďovateľom.

K bodu 5 (§ 11 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanou úpravou § 11 ods. 1, ktorou povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice bude vydávať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

K bodu 6 (§ 13 ods. 8 písm. c)

Legislatívna zmena súvisiaca so zmenou názvu peňažné ho ústavu Slovenskej republiky na používaný a poznaný názov banka alebo pobočka zahraničnej banky.

K bodu 7 (§ 13 ods. 8)

Novou právnou úpravou sa precizujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Upravuje sa, že ž iadateľ k žiadosti o vydanie uvedeného povolenia doloží okrem doterajšej úpravy aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby a projekt stratégie a rozvoja zá chrannej zdravotnej služby. Uvedené náležitosti v doterajšej úprave absentovali, čím vznikal nesúlad medzi náležitosťami žiadosti a náležitosťami hodnotených kritérií v procese výberové ho konania.

K bodu 8 (§ 14 ods. 9 písm. c)

Legislatívna zmena súvisiaca so zmenou názvu peňažné ho ústavu Slovenskej republiky na používaný a poznaný názov banka alebo pobočka zahraničnej banky.

K bodu 9 (§ 14 ods. 9)

Novou právnou úpravou sa precizujú náležitosti kritérií hodnotenia žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služ by. Upravuje sa, výberová komisia v rámci hodnotenia kritérií bude okrem doterajšej úpravy hodnotiť aj projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby, ktorý je predložený žiadateľom. Uvedené n áležitosti v doterajšej úprave absentovali, čím vznikal v aplikačnej praxi nesúlad, nespokojnosť a sťažnosti, že uvedené náležitosti žiadosti a hodnotenia nie sú upravené zákonom.

K bodu 10 (§ 14 ods. 10)

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na doplnenie pí smena d) do odseku 9.

K bodu 11 (§ 14 ods. 12 a 13)

K ods. 12 Novou právnou úpravou sa ustanovujú náležitosti správy z výberového konania. Určuje sa, že správa z výberového konania na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bude obsahovať vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie a vytvorené poradie účastníkov výberové ho konania od každého člena výberovej komisie.

K ods. 13 Novou právnou úpravou sa ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie, ktoré zaväzuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa upravia podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, podľa ktorých budú členovia výberovej komisie hodnotiť kritéria žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby každého účastníka výberového konania.

K bodu 12 (§ 15 ods. 2)

Novou právnou úpravou sa určuje, že povolenie na prevá dzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vydáva na dobu šesť rokov.

K bodu 13 (§ 27 ods. 1)

Ide o doplnenie nového zdravotníckeho povolania zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru zubný asistent. Na základe požiadavky aplikačnej praxe sa zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom povolaní zubn ý asistent uplatnia v ambulanciách zubného lekárstva.

K bodu 14 (§ 33 ods. 10)

Novou pr ávnou úpravou sa jednoznačne deklaruje, že doklad o uznaní dokladov na preukázanie odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od zdravotníckych pracovníkov, ktorých získavanie dokladu sa začalo na území bývalé ho Èeskoslovenska pred 1. januárom 1993. Ide o československé kvalifikácie a Slovenská republika je nástupníckym štátom EU, čím nie je potreba vyžadova ť k takýmto dokladom uznanie vzdelania. Uvedeným ustanovením sa zníži administratívna záťaž zdravotníckych pracovníkov ako aj dotknutých štátnych orgánov (ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo školstva).

K bodu 15 (§ 34 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným vznikom novej komory.

K bodu 16 (§ 37a ods. 2 písm. b)

Precizovanie náležitosti súvisiacich so žiadosťou o uznanie certifikátu. Nová právna úprava zľahčí vzdelávacej ustanovizni posúdiť rovnaký alebo príbuzný obsah študijného programu pri uznávaní certifikačného študijného programu.

K bodu 17 (§ 37b ods. 1)

Legislatívna úprava súvisiaca s náležitosť ami rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.

K bodu 18 (§ 40 ods. 13)

Spresňujú sa náležitosti údajov v zozname absolventov akreditovaného programu, ktorý spracováva vzdelávacia ustanovizeň na účely ich poskytovania tret ím stranám.

K bodu 19 (§ 40 ods. 13)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 20 (§ 40 ods. 13)

Rozširuje sa povinnosť vzdelávacej ustanovizne, ktorej vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky osvedčenie o akreditácii na uskutočňovanie špecializačných študijných programov v jednotlivých špecializa čných odboroch a certifikačnej príprave predkladať ministerstvu zdravotníctva na základe vyžiadania okrem iných náležitostí aj študijný poriadok na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, v ktorých vzdelávacie ustanovizne získali akreditáciu. Navrhované ustanovenie zabezpečí, aby v študijných programoch najmä u tých, ktoré sú automatický uznávané v členských krajinách EU nedochá dzalo k porušovaniu podmienok uskutočňovania študijných programov, predovšetkým celkovej dĺžky špecializačného štúdia najmä, ak zdravotnícky pracovník prestupuje z jednej vzdelávacej ustanovizne do druhej, nakoľko Slovenská republika je kompetentným orgánom za dodržiavanie podmienok štúdia v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií a prestupy sú v kompetencii vzdelávacích ustanovizni.

K bodu 21 (§ 40 ods. 26)

Upravuje sa platnosť vydaného osvedčenia o akreditá cii kurzov prvej pomoci na dobu neurčitú. Vzhľadom na splnenie náročných podmienok pre získanie akreditácie a zabezpečovanie výučby zdravotníckymi pracovníkmi nie je dôvod v krátkom časovom období pre krátku formu vzdelávania opätovne žiadať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditáciu. Uvedenou zmenou sa znížení administratívna náročnosť celého procesu. Kvalita kontroly poskytovan ého vzdelávania je umožnená kontrolnou činnosťou.

K bodu 22 (§ 41 ods. 2)

Vypúšťa sa nadbytočné ustanovenie, ktoré sa novou pr ávnou úpravou komplexne rieši v § 41a.

K bodu 23 (§ 41 ods. 4)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou § 41 ods. 2 novelizačného bodu 18.

K bodu 24 (§41a)

Precizujú spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania. Vzh ľadom na celkovú náročnosť špecializačného štúdia sa zavádza špecializačná skúška ako záverečná skúška. Ïalej z dôvodu zavedenia plurality ďalšieho vzdelávania a vzájomnej objektívnej kontroly kvality vzdelávacími ustanovizňami sa ustanovujú do skúšobných komisii š pecialisti významní vo svojom odbore pôsobiaci na vzdelávacích ustanovizniach. Určujú sa podmienky pre zloženie skúšobnej komisie na vykonanie špecializačnej skúšky a ďalej sa definujú spôsoby ukonč ovania certifikačnej prípravy a prípravy na výkon pr áce v zdravotníctve.

K bodu 25 (§ 42 ods. 2)

Precizovanie definovania sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

K bodu 26 (§ 42)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 27 (§ 47a)

Legislatívno-technické zosúladenie ustanovenia.

K bodu 28 (§ 47b)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so doplnením nov ého zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1. písm. t) zubný asistent. Ustanovuje sa, zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom povolaní zubný asistent budú členmi Slovenskej komory medicínsko-technických pracovní kov.

K bodu 29 (§ 47b)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so doplnením nov ého zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1. písm. t) zubný asistent. Ustanovuje sa, zdravotnícki pracovníci v zdravotníckom povolaní zubný asistent budú členmi Slovenskej komory medicínsko-technických pracovní kov.

K bodu 30 (§ 47h)

Návrh zriaďuje samostatnú stavovskú organizáciu pre zdravotníckych záchranárov. Problémy aplikačnej praxe ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je nevyhnutná nová úprava vzhľadom na plnenie povinností vykonávania a sústavného vzdelávania a aj jeho hodnotenia a taktiež z pohľadu rozdielnosti a náročnosti samotného výkonu zdravotníckeho povolania. Zriadenie komory podľa návrhu sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov.

K bodu 31 (§ 62 ods. 6)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory a s doplnením nového zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1. písm. t) zubný asistent. Ustanovuje sa že, zdravotnícki pracovníci v zdravotní ckom povolaní zubný asistent budú registrovaní v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

K bodu 32 (§ 62 ods. 12)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným vznikom novej komory.

K bodu 33 (§ 63 ods. 4)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 34 (§ 63 ods. 8)

Novou právnou úpravou sa dopĺňajú nálež itosti oznamovania zmien do registra komory. Určuje sa, že zdravotnícky pracovník okrem údajov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania, výkonom pracovný ch činností v zahraničí aj údaje o dočasnom pozastavení registrácie (§ 63a) v súvislosti s prerušením výkonu zdravotníckeho povolania.

K bodu 35 (§ 68 ods. 6)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným vznikom novej komory.

K bodu 36 (§ 68 ods. 11)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaným vznikom novej komory a úpravy, že táto komora vydáva licencie zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár.

K bodu 37 (§ 79 ods. 1 písm. zc)

Upravujú sa nové povinnosti poskytovateľ om zdravotnej starostlivosti. Ustanovuje sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinnosť zasielať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia, čím sa zabezpe čí kvalitnejší zber dát pre potreby vykazovania a štatistiky.

K bodu 38 (§ 81 ods. 1 písm. b)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 39 (§ 81 ods. 1 písm. c)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 40 (§ 81 ods. 1 písm. d)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 41 (§ 81)

Ustanovením sa precizujú náležitosti vykonávania dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona v súvislosti s kompetenciami pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sú neoprávnené označenie fakultnej alebo univerzitnej nemocnice v obchodnom ná zve, porušenie povinnosti vzdelávacej ustanovizne, či uskutočňovanie študijného programu bez akreditácie.

K bodu 42 (§ 81 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s konkr étnym zadefinovaním ministerstva zdravotníctva ako inštitúcie oprávnenej vykonávať dozor nad ustanoveniami platnej právnej úpravy.

K bodu 43 (§ 81 ods. 3)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s konkrétnym zadefinovaním ministerstva zdravotníctva ako inštitúcie oprávnenej vykonávať dozor nad ustanoveniami platnej právnej úpravy.

K bodu 44 (§ 82 ods. 1 písm. a)

Upravuje sa možnosť uloženia pokuty poskytovateľ om zdravotnej starostlivosti za porušenie novej povinností. Orgán príslušný na vydanie povolenia je oprávnený uložiť takémuto poskytovateľovi pokutu až do výšky 663 euro v prípade ak poskytovateľ poruší určenú povinnosť.

K bodu 45 (§ 82 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 46 (§ 82 ods. 4)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovaný m vznikom novej komory.

K bodu 47 (§ 82 ods. 6)

Upravuje sa Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky možnosť uloženia pokuty osobe za neoprávnené označenie fakultnej alebo univerzitnej nemocnice v obchodnom názve a vzdelávacej ustanovizni za porušenie povinnosti.

K bodu 48 (§ 83 ods. 3)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s zadefinovaní m ministerstva zdravotníctva ako inštitúcie oprávnenej vykonávať dozor nad ustanoveniami platnej právnej úpravy a orgánu, ktorý je oprávnený opakovane ukladať pokuty.

K bodu 49 (§ 102l)

K ods. 1 Upravuje sa, že rozhodnutie o schválení centra vydaného podľa tohto zákona sa považuje za rozhodnutie o schválení medicínskeho centra vydané podľa tohto z ákona, najneskôr však do 31. decembra 2013. Po uplynutí tohto termínu rozhodnutie o schválení centra stráca platnosť.

K ods. 2 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že žiadostí o schvá lenie zriadenia centra podané do nadobudnutia účinnosti zákona bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky schvaľovať podľa doterajších predpisov.

K ods. 3 Upravuje sa prechodné ustanovenie pre osoby, ktoré k 31. marcu 2013 nespĺňajú podmienky ustanovené novou právnou úpravou a ktoré používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová 'univerzitná nemocnica',, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová ' univerzitná nemocnica' najdlhšie do 30. júna 2013.

K ods. 4 Upravuje sa prechodné ustanovenie pre osoby, ktoré k 31. marcu 2013 nespĺňajú podmienky ustanovené novou právnou úpravou a ktoré použí vajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová 'fakultná nemocnica',, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová 'fakultná nemocnica' najdlhšie do 30. júna 2013.

K ods. 5 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydané príslušným samosprávnym krajom podľa doterajšej pr ávnej úpravy sa považujú za povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice podľa novej úpravy. Taktiež sa upravuje, že dozor nad dodržiavaním zákona u poskytovateľov, ktorým povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydal samosprávny kraj podľa doterajších predpisov vykonáva ministerstvo zdravotníctva. Nevyžaduje sa vydanie nového povolenia.

K ods. 6 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia na prevá dzkovanie všeobecnej nemocnice, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokonč ia podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

K ods. 7 Na zabezpeč enie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sú platné do vypršania doby platnosti uvedenej na povolení vydanom ministerstvom zdravotn íctva.

K ods. 8 Upravuje sa, že osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 sa považuje za osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa tohto zákona účinnom od 1. apríla 2013 s platnosťou na dobu neurčitú.

K ods. 9 Prechodné ustanovenia v súvislosti s navrhovanými zmenami vzniku novej komory. Jednoznačne sa upravuje, že licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zdravotnícky záchranár vydané podľa doterajš ích predpisov sa považujú za licencie vydané podľa zákona účinného od 1. apríla 2013.

K ods. 10 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že konanie o uložení pokuty, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

K ods. 11 Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti sa upravuje, že konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

K ods. 12 Prechodné ustanovenia v súvislosti s navrhovanými zmenami vzniku novej komory. Jednoznačne sa upravuje, že nová komora nebude opakovať registráciu zdravotní ckych pracovníkov a nebude od zdravotníckych pracovníkov vyberať registračný poplatok.

K ods. 13 a 14 Prechodné ustanovenia v súvislosti s navrhovaný mi zmenami vzniku novej komory resp. v súvislosti so zriadením novej komory a odčlenením Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

K bodom 50 až 54 (pr íloha č. 3)

Tabuľkami sa upravuje zoznam automaticky uznávaných špecializ ácií lekárov a zubných lekárov. Vzhľadom na veľké množstvo zmien vyplývajúci z právnych aktov Európskej únie meniacich a dopĺňajúcich prílohu V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, bolo z dôvodu prehľadnosti vypracované nové úplné znenie jednotlivých tabuliek.

K Èl. II

K bodu 1 (odkaz 7a)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so správnym znením odkazu pod čiarou.

K bodu 2 (§ 12 ods. 1)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním ustanovení.

K bodu 3 (§ 12 ods. 14)

Na základe požiadaviek z aplikačnej praxe je potrebné zaviesť ú pravu na zaistenie úhrady finančných prostriedkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia zo strany zdravotnej poisťovne smerom k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v sú vislosti s utajeným pôrodom. Ustanovuje sa, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný k vykonaniu úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť žene, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v sú vislosti s pôrodom vydať zdravotnej poisťovni čestné vyhlásenie, že žena je jej poistenkyňou.

K bodu 4 (§14 ods. 4)

Navrhuje sa, aby dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, dopravu biologického materiálu a transfúznych liekov zabezpečovalo aj vojenské zdravotní ctvo prostriedkami vojenského zdravotníctva, t. j. vojenskými zdravotníckymi vozidlami. Vojenské zdravotní ctvo ako súčasť ozbrojených síl okrem iného realizuje zdravotnícke zabezpečenie (podporu) výcviku a operácií ozbrojených síl v súlade s aliančnými doktrínami a vojensko-odbornými predpismi. Každ á vojenská jednotka organizačného stupňa prápor alebo jej ekvivalent (letecké krídlo, delostrelecký oddiel, pluk špeciálneho určenia a pod.) musí ma ť zdravotnícke zabezpečenie.

K bodu 5 (§ 25 ods. 5)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou vnútorného odkazu na správne ustanovenie.

K bodu 6 (§ 40 ods. 6)

Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie, ktoré zavä zuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý m sa ustanovia podrobnosti o poučení predchádzajúceho informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaní m sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín. Nová právna úprava je nevyhnutná v súvislosti s ochranou osôb národnostn ých menšín, ktoré majú problém s porozumením informácií a udelením informovaného súhlasu. Na druhej strane nová úprava bude ochraňovať aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri prá vnych sporoch v uvedenej súvislosti.

K Èl. III

K bodu 1 (§ 2 ods. 1)

Navrhuje sa zmena preventí vnej urologickej prehliadky. Z aplikačnej praxe je nevyhnutné novou právnou úpravou zachytiť včasný výskyt ochorenia, čím sa znižujú finančné náklady na liečbu pacienta ako v prípade ak sa zachytí ochorenie už v pokročilom štádiu. Z uvedeného dôvodu sa znižuje vek poistenca s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve a náležite sa upravuje aj periodicita vykonávania preventí vnych prehliadok.

K bodu 2 (§ 3 ods. 10)

Na základe identifikovaných problémov z aplikačnej praxe sa novou právnou úpravou ustanovuje, že zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa uhrádza po skytnutá zdravotná starostlivosť súvisiaca s utajeným pôrodom. Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe čestného vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne pož iadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom je jej poistenkyňou. Nová právna úprava je potrebná, pretože v súčasnosti zdravotná poisťovňa za t úto poskytnutú zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti neuhrádza finančné prostriedky.

K bodom 3 až 6 (Príloha č. 2)

Upravuje sa náplň preventívnej urologickej prehliadky. Z aplikačnej praxe je nevyhnutné novou právnou úpravou zachytiť včasný výskyt ochorenia, čím sa znižujú finančné náklady na liečbu pacienta ako v prípade ak sa zachytí ochorenie už v pokročilom štádiu. Z uvedeného dô vodu sa znižuje vek poistenca s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve a náležite sa upravuje aj periodicita vykonávania preventívnych prehliadok. Zároveň sa upravujú aj niektoré nálež itosti obsahu zdravotných výkonov tejto preventívnej prehliadky.

K bodu 7 (Príloha č. 2)

V rámci preventívnej gastroenterologickej prehliadky sa dopĺňajú náležitosti skrí ningu rakoviny konečníka a hrubého čreva, ktoré v doterajšej právnej úprave chýbali. V roku 2011 boli prijaté Európske štandardy pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva, a preto sa tento skríning dopĺňa aj do právnych predpisov. Funkčnosťou skríningového programu sa zaistí aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva vo včasnom štádiu choroby. V rámci skríningového programu sa ustanovuje jeho obsah, okruh poistencov, periodicita a určuje sa konkrétna špecializácia lekárov, ktorí sú oprávnení skr íning vykonávať.

K Èl. IV

K bodu 1 (§ 5 ods. 1 písm. k) a l)Ukladá sa povinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služ by uzatvoriť s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby písomnú zmluvu, na základe ktorej bude povinný akceptovať inštaláciu príslušných zariadení na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vo svojich ambulanciách. Zároveň sa ukladá povinnosť ich používania. Touto úpravou sa dosiahne, že komunikácia medzi poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby a operačn ým stredisko umožní prenos potrebných dát, nebude na báze mobilných telefónov čo zvýši efektívnosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

K bodu 2 (§ 6 ods. 1)K novej povinnosti poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby sa upravuje možnosť uložiť pokutu za porušenie upravenej povinnosti. Orgán príslušný na vydanie povolenia je oprávnený uložiť takémuto poskytovateľovi pokutu až do výšky 16 596 euro v prípade ak poskytovateľ poruší určenú povinnosť, čím sa zvýši efektí vnosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

K Èl. V

Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.

V Bratislave 7. novembra 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Zuzana Zvolenská v. r.

ministerka zdravotníctva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 41/2013, dátum vydania: 13.03.2013

1

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotn íckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Plá nu práce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2012.

Navrhovanou úpravou sa ruší vydá vanie rozhodnutí o zriadení centra vzhľadom ku skutočnosti, že v aplikačnej praxi centra nepriniesli žiaden kvalitatívny efekt pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prá ve naopak uvedený režim zbytočne zaťažoval administratívne činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a taktie ž Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Precizujú sa ustanovenia označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice a upravuje sa z ákaz inej osobe používať vo svojom názve alebo obchodnom mene slová univerzitná nemocnica a fakultná nemocnica. Toto označenie je oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevá dzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritéria označenia upravené zákonom.

Určuje sa, že povolenie na prevádzkovanie vš eobecnej nemocnice vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čím bude oprávnené vykonávať vý kon dozoru a kontroly v zmysle platnej právnej úpravy, ktoré podľa doterajšej úpravy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemalo, dokonca ani u tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých je zriaďovateľom.

Novou právnou úpravou sa upravujú ustanovenia žiadosti o vydanie povolenia na prev ádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ustanovenia kritérií hodnotenia žiadosti na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej slu žby. Mení sa doba trvania platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Navrhuje sa tiež splnomocňovacie ustanovenie na vydanie právneho predpisu, ktorým sa upravia podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Dopĺňa sa nové zdravotnícke povolanie zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru. Zdravotnícke povolanie sa uplatní v ambulanciách zubného lekárstva. Zároveň sa upravujú ustanovenia súvisiace so združovaním, registráciou a členstvom zubných asistentov v stavovskej organizácii.

Na základe potrieb aplikačnej praxe sa precizujú ustanovenia s úvisiace s dokladmi o vzdelaní a uznaní odbornosti pre zdravotníckych pracovníkov. Upravuje sa termín platnosti vydané ho osvedčenia o akreditácii kurzov prvej pomoci na dobu neurčitú. Ide o odstraňovanie prekážok súvisiacich s náročnosťou procesu akreditácie krátkej vzdelávacej formy a znížením administratívnej ná ročnosti.

Ustanovujú sa spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania. Vzhľadom na celkovú náročnosť špecializačného štúdia sa zavádza špecializačná skúška ako záverečná skúška. Z dôvodu zavedenia plurality ďalšieho vzdelávania a vzájomnej objektívnej kontroly kvality vzdelávacími ustanovizň ami sa ustanovujú do skúšobných komisii špecialisti významní vo svojom odbore pôsobiaci na vzdelávacích ustanovizniach. Definujú sa spôsoby ukončovania certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve.

Zriaďuje sa samostatná stavovská organizácia pre zdravotníckych záchranárov. Problémy aplikačnej praxe ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností s ústavného vzdelávania a jeho hodnotenia. Zriadenie komory podľa návrhu sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov.

Dopĺňa sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť poskytovať informácie Národnému centru zdravotníckych informácií a následne aj sankcia za porušenie tejto povinnosti.

Upravuje sa zoznam automaticky uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov. Vzhľadom na veľké množstvo zmien vyplývajúci z právnych aktov Európskej únie meniacich a dopĺňajúcich prílohu V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uzná vaní odborných kvalifikácií z dôvodu prehľadnosti sa upravuje nové úplné znenie jednotlivých tabuliek.

Precizujú sa náležitosti úhrady zdravotnej starostlivosti za utajený pôrod. Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie, ktoré zaväzuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydať predpis, ktorý m sa ustanovia podrobnosti o poučení predchádzajúceho informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaní m sterilizácie osoby.

Navrhuje sa, aby dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených sí l Slovenskej republiky, dopravu biologického materiálu a transfúznych liekov zabezpečovalo aj vojenské zdravotníctvo prostriedkami vojenského zdravotníctva vojenskými zdravotníckymi vozidlami.

Upravuje sa náplň preventívnej urologickej prehliadky tak, aby sa včasne diagnostikoval výskyt ochorenia, čím sa znížia finančné ná klady na liečbu pacienta. V rámci preventívnej gastroenterologickej prehliadky sa dopĺ ňa skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva, ktorý v doterajšej právnej úprave chýbal. Funkčnosťou skríningového programu sa zaistí aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva vo včasnom štádiu choroby.

Ukladajú sa nové povinnosti poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby uzatvoriť s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby zmluvu na základe, ktorej bude povinný akceptovať inštaláciu príslušných zariadení na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vo svojich ambulanciách. Z ároveň sa ukladá povinnosť ich používania, čím sa zvýši efektívnosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s novými povinnosť ami sa upravuje výška pokuty za ich porušenie.

Návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.

Vplyv návrhu zákona je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore