Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 41/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a ...

2.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.

3.

V § 7 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej ...

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené ...

5.

V § 13 ods. 8 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, f) projekt ...

7.

V § 14 ods. 9 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.

9.

V § 14 ods. 10 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Správa podľa odseku 10 obsahuje a) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie, b) vytvorené ...

11.

V § 15 ods. 2 sa slová „štyri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.

12.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 27 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

„u)
zubný asistent,“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

14.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných ...

15.

V § 34 ods. 2 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

16.

V § 37a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich úradne osvedčený preklad ...

17.

V § 37b ods. 1 druhej vete sa za slová „titulov a“ vkladá slovo „ich“.

18.

V § 40 ods. 13 písm. b) sa za slovo „dátum“ vkladá čiarka a slová „miesto a štát“.

19.

V § 40 ods. 13 písm. f) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. ...

20.

V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok akreditovaného ...

21.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26)
Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.“.

22.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

23.

V § 41 ods. 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“.

24.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.“.

25.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania (1) Špecializačné štúdium sa ukončuje ...

26.

V § 42 ods. 2 sa za slovo „obnovovanie“ vkladá čiarka a slovo „prehlbovanie“.

27.

V § 42 ods. 3, 5, 7 a 10 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. ...

28.

V § 47a písmeno a) znie:

„a)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,“.

29.

V § 47b ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotníckych záchranárov,“ a za slová „zdravotníckych ...

30.

V § 47b ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho ...

31.

Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47h Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (1) Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych ...

32.

V § 62 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho ...

33.

V § 62 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

34.

V § 63 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

35.

V § 63 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje ...

36.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky záchranár,“.

37.

V § 68 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

38.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o ...

39.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zc) a zd), ktoré znejú:

„zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d) zd) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d) § 44 ods. 10 písm. c) a f) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.“. ...

40.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu.“. ...

41.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ...

42.

V § 79a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ca znie:

„58ca)
§ 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

43.

V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e) a g)“ a v § 79a ...

44.

V § 81 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

45.

V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 68 ods. 2 až 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 2 ...

46.

V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 ...

47.

V § 81 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 47f ...

48.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 ...

49.

V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“. ...

50.

V § 81 ods. 3 sa slová „orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie ...

51.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „z) a za)“ nahrádzajú slovami „z), za) a zc)“.

52.

V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10]“ nahrádzajú ...

53.

V § 82 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

54.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) 5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9, d) do 3 000 eur vzdelávacej ...

55.

V § 83 ods. 1 a 3 sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“. ...

56.

Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.

57.

Za § 102k sa vkladá § 102l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013 (1) Rozhodnutia o schválení ...

58.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán 1 Belgicko / Belgique /België / ...

59.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2 P. č. Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte Minimálna dĺžka ...

60.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3 P. č. Krajina Názov dokladu Profesijný titul 1 Belgicko / Belgique /België / ...

61.

V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 P. č. Krajina  Názov dokladu  Udeľujúci orgán  1 Belgicko / Belgique /België ...

62.

V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2 P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán 1 Belgicko / Belgique /België / ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa slová „v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“ nahrádzajú ...

3.

V § 7 ods. 6 tretej vete sa za slová „samosprávnym krajom“ vkladajú slová „zverejneným na ...

4.

V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci ...

5.

V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. ...

6.

V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Odporúčanie všeobecného lekára podľa odseku 4 sa nevyžaduje a) na poskytnutie špecializovanej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

7.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ ...

8.

V § 12 sa vypúšťa odsek 13.

9.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej ...

10.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej ...

12.

V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. j)]“.

13.

V § 39a odsek 8 znie:

„(8) Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej ...

14.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) podrobnosti ...

15.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci najneskôr ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

3.

§ 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom ...

4.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

5.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

6.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

7.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

8.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

9.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

10.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

11.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

12.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

13.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna gastroenterologická prehliadka ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „prenos informácií“ vkladajú slová „vrátane satelitného ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „do jednej minúty“ nahrádzajú slovami „bezodkladne, najneskôr ...

3.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k) uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „c) až j)“ nahrádzajú slovami „c) až m)“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písmeno b) tretí bod“.

2.

V § 6 ods. 10 písm. b) prvý bod znie:

„1. elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas ...

3.

V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „ak neodmietla jej potvrdenie podľa ...

4.

V § 6 ods. 10 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

5.

V § 6 ods. 11 písmeno b) znie:

„b) do 15. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, ...

6.

V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

7.

V § 7 ods. 8 sa slová „§ 6 ods. 2 až 5 a ods. 9 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 ...

8.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej ...

9.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo v čase podania prihlášky vo viac ako jednej ...

10.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 7“.

11.

V § 26 ods.1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo za porušenie ustanovenia § 6 ods. 5“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú ...

2.

V § 6 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi ...

3.

V § 6 ods. 13 písm. b) sa v úvodnej vete za slová „o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ ...

4.

V § 16 ods. 2 písm. l) sa za slovo „poistenie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a sa vypúšťa.

5.

V § 20 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aad znie:

„41aad)
§ 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) zisťuje príslušnosť zdravotnej poisťovne poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41bb až 41bd znejú:

„41bb) § 7 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 41/2013 Z. z. 41bc) § 11 zákona ...

7.

Za § 86j sa vkladá § 86k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Poistenci zaradení do dispenzarizácie ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore