Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 41/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a ...

2.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 až 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.

3.

V § 7 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej ...

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené ...

5.

V § 13 ods. 8 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, f) projekt ...

7.

V § 14 ods. 9 písm. c) sa slová „v peňažnom ústave Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 14 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.“.

9.

V § 14 ods. 10 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.

10.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Správa podľa odseku 10 obsahuje a) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie, b) vytvorené ...

11.

V § 15 ods. 2 sa slová „štyri roky“ nahrádzajú slovami „šesť rokov“.

12.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 27 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

„u)
zubný asistent,“.

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).

14.

§ 33 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných ...

15.

V § 34 ods. 2 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

16.

V § 37a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich úradne osvedčený preklad ...

17.

V § 37b ods. 1 druhej vete sa za slová „titulov a“ vkladá slovo „ich“.

18.

V § 40 ods. 13 písm. b) sa za slovo „dátum“ vkladá čiarka a slová „miesto a štát“.

19.

V § 40 ods. 13 písm. f) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. ...

20.

V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok akreditovaného ...

21.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26)
Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.“.

22.

V § 41 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

23.

V § 41 ods. 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“.

24.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.“.

25.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania (1) Špecializačné štúdium sa ukončuje ...

26.

V § 42 ods. 2 sa za slovo „obnovovanie“ vkladá čiarka a slovo „prehlbovanie“.

27.

V § 42 ods. 3, 5, 7 a 10 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. ...

28.

V § 47a písmeno a) znie:

„a)
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,“.

29.

V § 47b ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotníckych záchranárov,“ a za slová „zdravotníckych ...

30.

V § 47b ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho ...

31.

Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47h Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (1) Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych ...

32.

V § 62 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotníckeho záchranára,“ a za slová „zdravotníckeho ...

33.

V § 62 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

34.

V § 63 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

35.

V § 63 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj údaje ...

36.

V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky záchranár,“.

37.

V § 68 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

38.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o ...

39.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zc) a zd), ktoré znejú:

„zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d) zd) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:

„55d) § 44 ods. 10 písm. c) a f) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.“. ...

40.

V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu.“. ...

41.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ...

42.

V § 79a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ca znie:

„58ca)
§ 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

43.

V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d), e) a g)“ a v § 79a ...

44.

V § 81 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

45.

V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 68 ods. 2 až 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 2 ...

46.

V § 81 ods. 1 písm. d) sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 ...

47.

V § 81 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 47f ods. 1 a § 47g ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 47f ...

48.

V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 ...

49.

V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“. ...

50.

V § 81 ods. 3 sa slová „orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie ...

51.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „z) a za)“ nahrádzajú slovami „z), za) a zc)“.

52.

V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová „[§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 10]“ nahrádzajú ...

53.

V § 82 ods. 4 sa slová „(§ 62 ods. 2 až 11)“ nahrádzajú slovami „(§ 62 ods. 2 až 12)“. ...

54.

V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) 5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9, d) do 3 000 eur vzdelávacej ...

55.

V § 83 ods. 1 a 3 sa za slovo „povolenia“ vkladá čiarka a slová „ministerstvo zdravotníctva“. ...

56.

Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.

57.

Za § 102k sa vkladá § 102l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013 (1) Rozhodnutia o schválení ...

58.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán 1 Belgicko / Belgique /België / ...

59.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2 P. č. Krajina Názov špecializačného odboru v členskom štáte Minimálna dĺžka ...

60.

V prílohe č. 3 časti A tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3 P. č. Krajina Názov dokladu Profesijný titul 1 Belgicko / Belgique /België / ...

61.

V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1 P. č. Krajina  Názov dokladu  Udeľujúci orgán  1 Belgicko / Belgique /België ...

62.

V prílohe č. 3 časti B tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2 P. č. Krajina Názov dokladu Udeľujúci orgán 1 Belgicko / Belgique /België / ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7a sa slová „v znení zákona č. 351/2005 Z. z.“ nahrádzajú ...

3.

V § 7 ods. 6 tretej vete sa za slová „samosprávnym krajom“ vkladajú slová „zverejneným na ...

4.

V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci ...

5.

V § 8 ods. 4 druhá veta znie: „Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. ...

6.

V § 8 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Odporúčanie všeobecného lekára podľa odseku 4 sa nevyžaduje a) na poskytnutie špecializovanej ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

7.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ ...

8.

V § 12 sa vypúšťa odsek 13.

9.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dopravu osoby, ktorá vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej ...

10.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

11.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej ...

12.

V § 25 ods. 5 sa slová „[odsek 1 písm. i)]“ nahrádzajú slovami „[odsek 1 písm. j)]“.

13.

V § 39a odsek 8 znie:

„(8) Poskytovateľ podľa § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej ...

14.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) podrobnosti ...

15.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zverejňuje na svojom webovom sídle rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci najneskôr ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

3.

§ 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom ...

4.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

5.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

6.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

7.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

8.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých ...

9.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

10.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

11.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

12.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna urologická prehliadka v časti ...

13.

V prílohe č. 2 Náplň preventívnych prehliadok v časti Preventívna gastroenterologická prehliadka ...

Čl. IV

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „prenos informácií“ vkladajú slová „vrátane satelitného ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „do jednej minúty“ nahrádzajú slovami „bezodkladne, najneskôr ...

3.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k) uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „c) až j)“ nahrádzajú slovami „c) až m)“.

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písmeno b) tretí bod“.

2.

V § 6 ods. 10 písm. b) prvý bod znie:

„1. elektronicky oznámiť úradu do 10. októbra príslušného kalendárneho roka dátum a čas ...

3.

V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „ak neodmietla jej potvrdenie podľa ...

4.

V § 6 ods. 10 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

5.

V § 6 ods. 11 písmeno b) znie:

„b) do 15. novembra príslušného kalendárneho roka informáciu o dátume a čase prijatia prihlášky, ...

6.

V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

7.

V § 7 ods. 8 sa slová „§ 6 ods. 2 až 5 a ods. 9 až 11“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 ...

8.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej ...

9.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo v čase podania prihlášky vo viac ako jednej ...

10.

V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 7“.

11.

V § 26 ods.1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo za porušenie ustanovenia § 6 ods. 5“.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú ...

2.

V § 6 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi ...

3.

V § 6 ods. 13 písm. b) sa v úvodnej vete za slová „o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ ...

4.

V § 16 ods. 2 písm. l) sa za slovo „poistenie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a sa vypúšťa.

5.

V § 20 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aad znie:

„41aad)
§ 6 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) zisťuje príslušnosť zdravotnej poisťovne poistenca, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41bb až 41bd znejú:

„41bb) § 7 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 41/2013 Z. z. 41bc) § 11 zákona ...

7.

Za § 86j sa vkladá § 86k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014 Poistenci zaradení do dispenzarizácie ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013 okrem čl. VI druhého a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore