Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 04.12.2013
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Doprava, Štátne orgány, Ústavné súdnictvo, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 402/2013 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 402/2013, dátum vydania: 04.12.2013

11

Dôvodová sprá va

A. Všeobecná časť

I

V pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len 'ministerstvo') vykonávajú svoju činnosť tieto úrady, ktor é sú samostatnými rozpočtovými organizáciami:

·v oblasti železničnej dopravy - Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len 'ÚRŽD');

·v oblasti leteckej dopravy – Letecký úrad SR (ďalej len 'LÚ SR');

·v oblasti vodnej dopravy – Št átna plavebná správa (ďalej len 'ŠPS');

·v oblasti poštových služieb - Po štový regulačný úrad (ďalej len 'PRÚ');

·v oblasti elektronických komunikáci í – Telekomunikačný úrad SR (ďalej len 'TÚ SR').

Èinnosť týchto úradov je v podmienkach SR upravená najmä nasledujúcimi zákonmi:

·zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov;

·zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších predpisov;

·zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.;

·zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

·ďalšie zákony.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 v časti 'Doprava, pošta a telekomunikácie' uvádza: 'Vláda vytvor í podmienky na zlúčenie nezávislých regulačných úradov v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy, ako aj v oblasti výstavby, pôšt a telekomunikácií. Výrazným spôsobom sa tak zníž i počet rozpočtových organizácií v rezorte dopravy, zníži sa počet administratívnych zamestnancov a dôjde k úsporám v rozpočtových nákladoch.'

Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade s programov ým vyhlásením vlády zlúčiť relevantné regulačné úrady, znížiť tým počet rozpočtových organizácií v rezorte ako aj nároky na štátny rozpočet využitím synergický ch efektov centralizácie prierezových obslužných a servisných činností a zároveň vytvoriť podmienky pre ich ďalšiu činnosť. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vytvoriť nový zákon upravujúci zriadenie, postavenie a pôsobnosť úradov vytvorených zlúčením doterajší ch subjektov regulácie, upraviť súvisiace právne vzťahy a novelizovať príslušné existujúce zákony doteraz upravujúce činnosť jednotlivých úradov. Návrh zákona sa podrobne venuje prechodný m ustanoveniam, právnemu nástupníctvu vo veciach pôsobnosti, konaní, pracovnoprávnych vzťahov a podrobne upravuje aj pravidlá voľby dočasných predstaviteľov úradov, ako aj ich prvých predsedov a podpredsedov s cieľom zabezpečiť ich maximálnu legitimitu.

Èinnosť zlučovaných úradov je v niektorý ch oblastiach reguláciou v užšom zmysle, je výkonom činností, ktorými regulačný orgán priamo zasahuje do príslušnej oblasti trhu s cieľom regulovať pôsobenie subjektov, voči ktorým vykonáva činnos ť. Úrady však vykonávajú aj reguláciu v širšom slova zmysle slova, chápanú ako úsilie verejnej správy kontrolovať správanie jednotlivcov na základe a v medziach právnych noriem s cieľom zabezpeči ť ochranu záujmov verejnej moci v určitej oblasti. Tak legislatíva EÚ, ako aj vnútroštátne predpisy stanovujú rôznorodý právny rámec zlučovanými úradmi vykonávanej činnosti. Vzhľadom na uvedené bolo pri tvorbe pravidiel súvisiacich so zlučovaním úradov potrebné vziať do úvahy pri každom druhu dopravy špecifickú právnu úpravu, avšak aj napriek snahám o unifikáciu a nájdenie spoločnej b ázy nebolo v niektorých prípadoch možné vyhnúť sa odlišnej úprave režimu oboch vytváraných subjektov.

Zlúčením dôjde k vytvoreniu dvoch nový ch úradov:

·Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vznikne zlúčením TÚ SR a PRÚ a

·Dopravného úradu, ktorý vznikne zlúčením ÚRŽD, LÚ SR a ŠPS.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ( ďalej len 'regulačný úrad') bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Pretože regulačný úrad bude v nezmenenom rozsahu pokračovať v odborných č innostiach pôvodných dvoch zlúčených úradov, predpokladá sa, že činnosť jeho pracovísk mimo hlavného mesta zostane zachovaná, čo platí aj pre reguláciu poštových služieb, ktorá bude naď alej vykonávaná v Žiline.

Dopravný úrad zriadený pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby (ďalej len 'dopravný úrad') bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. V záujme približovania výkonu štátnej sprá vy zostanú pracoviská nového Dopravného úradu zachované v doterajších lokalitách (železničná doprava – Košice, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Žilina, Bratislava; vnútrozemská vodná doprava – Košice, Žilina, Bratislava, Komárno), i keď sa dá v budúcnosti z titulu zefektívnenia uvažovať napríklad aj so zriadením spoločného pracoviska pre obidva druhy dopravy.

V súvislosti s vytvorením nových úradov dôjde k presunu niektorých činností ÚRŽD a ŠPS do pô sobnosti ministerstva. Ide o

·činnosti ÚRŽD súvisiace s vyšetrovaním nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach;

·činnosti ÚRŽD ako špeciá lneho stavebného úradu;

·vydávanie záväzných stanovísk zo strany ŠPS.

Návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej ú nie.

II

Dolo žka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komuniká cií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia PPK: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

xx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

– dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x 3, Sociálne vplyvy

- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

- sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť

- vplyvy na zamestnanosť

x

x 4. Vplyvy na životné prostredie x5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády zlúčiť relevantné regula čné úrady, znížiť tým počet rozpočtových organizácií v rezorte MDVRR SR ako aj nároky na štátny rozpočet využitím synergických efektov centralizácie prierezových obslužných a servisn ých činností a zároveň vytvoriť podmienky pre ich ďalšiu činnosť.

Zlúčením dôjde k vytvoreniu dvoch nových úradov:

·Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 'regulačný úrad') (vznikne zlúčením Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu),

·Dopravný úrad (vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Štátnej plavebnej správy a Leteck ého úradu SR).

Obidva novovzniknuté úrady budú rozpočtovými organizáciami napojené finančnými vzťahmi na štátny rozpoč et prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDVRR SR.

Regulačný úrad bude vykonávať všetky regulačné činnosti v oblasti elektronických komunikácií a poštový ch služieb tak, ako ich vyžaduje príslušná legislatíva EÚ.

Dopravný úrad zriadený pre železničnú dopravu, leteckú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu bude:

-v rámci železničnej dopravy okrem regulačnej funkcie zabezpečovať aj činnosti licenčného orgánu a bezpečnostn ého orgánu, ktoré z dôvodu svojho významu taktiež vyžadujú osobitný status. Okrem toho bude vykonávať aj štátny odborný technický dozor a dohľad na dráhach.;

-v rá mci leteckej dopravy vykonávať pôsobnosť národného dozorného orgánu a plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných medzinárodných predpisov, legislatívy EÚ i SR;

-v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy bude činnosť stanovená predovšetkým súvisiacou vnútroštátnou legislatívou.

Èinnosti špeciá lneho stavebného úradu v oblasti dráh (neregulačné) budú presunuté na MDVRR SR, čím sa dosiahne obdobné riešenie ako v prípade infraštruktúry cestnej dopravy, kde MDVRR SR plní funkciu špeciá lneho stavebného úradu pre diaľnice a rýchlostné cesty.

A.4. Alternatívne rie šenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo životné ho prostredia SR :

Ministerstvo financií SR :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Ministerstvo financií SR:

Ministerstvo hospodárstva SR:

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľ ka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Príjmy verejnej správy celkom0000v tom: Úrad pre regulá ciu elektronických komunikácií a poštových služieb06 500 0006 500 0006 500 000v tom: Dopravný úrad0200 000200 000200 000v tom: Telekomunikačný úrad SR0-6 500 000-6 500 000-6 500 000v tom: Letecký úrad SR0-200 000-200 000-200 000z toho: - vplyv na ŠR000 0- vplyv na územn ú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom0-191 661-968 771-968 771v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb04 593 7754 237 0474 237 047v tom: Dopravn ý úrad04 868 4754 448 1074 448 107v tom: Telekomunikačný úrad SR/07T03020-4 029 997- 4 030 002- 4 030 002v tom: Poštový regulačný úrad/07T03040-692 953-692 955-692 955v tom: Ú rad pre reguláciu železničnej dopravy/07T03010-1 428 217-1 428 220-1 428 220v tom: Letecký úrad SR/07T03030-2 282 843-2 282 846-2 282 846v tom: Štátna plavebná správa/07T03050-1 398 035-1 398 036-1 398 036v tom: ústredný orgán MDVRR SR/07T01010178 134178 134178 134z toho: - vplyv na ŠR0-191 661-968 771-968 771- vplyv na územnú samospr ávuCelková zamestnanosť 0-53-53-53- z toho vplyv na ŠR 0-53-53-53Financovanie zabezpečené v rozpočtev tom: MDVRR SR/07T Tvorba a implementácia politík2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)20132014 20152016Celkový vplyv na rozpoč et verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)0-191 661-968 771-968 771 z toho vplyv na ŠR 0-191 661-968 771-968 771 financovanie zabezpečené v rozpočte0 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / ú spora0-191 661-968 771-968 771

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh sa neprejaví úbytkom príjmov ani zvýšením výdavkov. Uvedené príjmy a výdavky budú zabezpečené v rámci limitov vý davkov rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rokoch 2014 až 2016 sa predpokladá úspora vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Výdavky v roku 2014 budú ovplyvňovať nevyhnutné jednorazové výdavky súvisiace s:

-vyplatením odstupného a odchodného pre zamestnancov (zákonné nároky a nároky vyplývajúce z kolektívnych zml úv),

-materiálno-technickým zabezpečením činnosti úradov (napr. pečiatky, tlačivá, preukazy, tvorbou nových webstránok, tvorbou loga, softvérové vybavenie, a pod.),

Výška odstupné ho a odchodného pre zamestnancov bola uvažovaná v zmysle ustanovení zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ be a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných kolektívnych zmlúv jednotlivých úradov.

Predpokladaná sú hrnná úspora za prvé tri roky pôsobenia novovzniknutých úradov je 2 129 203,- €, z toho úspora regulačného úradu bude 1 100 995,- € a dopravného úradu bude 1 028 208,- €.

Predpokladané úspory sú dôsledkom predovšetkým zníženia celkového počtu zamestnancov v doterajší ch subjektoch o 53 (čo predstavuje 12,4 % z predpísaného limitu počtu 427 zamestnancov), v tom počet príslušných štatutárnych orgánov o 3 a podpredsedov o 1.

V súvislosti s prechodom kompetencií činnosti špeciálneho stavebného úradu v oblasti dráh, činnosti súvisiace s vyšetrovaním nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach a vydávanie z áväzných stanovísk zo strany ŠPS od 1. 1. 2014 prejde 10 zamestnancov na ústredný orgán MDVRR SR.

Vyjadrenie úspor podľ a ekonomickej klasifikácie v jednotlivých rokoch:

Zníženie/zvýšenie kateg órií rozpočtu kapitoly MDVRR SR na roky 2014 až 2016:

v eur rok 2014rok 2015rok 2016610 - mzdy -583 100-678 600-678 600 620 - odvody-72 661-237 171-237 171 630 - tovary a služby38 900-53 000-53 000640 - bežné transfery375 20000 710 - kapitálové výdavky50 00000 -191 661-968 771-968 771Spolu všetky úrady vrátane ústredného orgánu MDVRR SRTabuľka č. 4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1000 v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb6 500 0006 500 0006 500 000v tom: Dopravný úrad200 000200 000200 000v tom: Telekomunikačný úrad SR-6 500 000-6 500 000-6 500 000v tom: Letecký úrad SR-200 000-200 000-200 000Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom000 1 – pr íjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Ú rad pre regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)04 573 7754 237 0474 237 047 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)2 055 1222 007 1232 007 123 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*782 401701 672701 672 Tovary a služby (630)21 525 0371 500 0371 500 037 Bežné transfery (640)2211 21528 21528 215 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)20 00000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)220 00000 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom4 593 7754 237 0474 237 047 z toho výdavky na ŠR4 593 7754 237 0474 237 047 Bežné výdavky (600) 4 573 7754 237 0474 237 047 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)2 055 1222 007 1232 007 123 Kapitálové výdavky (700)20 00000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácieTabu ľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom158158158 z toho vplyv na ŠR158158158Priemerný mzdový výdavok (v eurách)1 0841 0581 058 z toho vplyv na ŠR1 0841 0581 058 Osobné výdavky celkom (v eurách)02 773 3872 708 7952 708 795 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 055 122 2 007 1232 007 123 z toho vplyv na ŠR2 055 1222 007 1232 007 123 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*718 265*701 672701 672 z toho vplyv na ŠR*718 265*701 672701 672 *rok 2014 - 34,95 % zo mzdových výdavkov, v rok 2014 - tabuľke č. 5 sú uvedené výdavky v kategórii 620 vrátane odvodov z odstupného a odchodného

Dopravný úrad Tabuľka č. 7

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)4 838 4754 448 1074 448 107 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)2 335 3102 287 8102 287 810 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*883 573799 805799 805 Tovary a služby (630)21 404 8211 337 9211 337 921 Bežné transfery (640)2214 77122 57122 571 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)30 00000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)230 00000 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom4 868 4754 448 1074 448 107 z toho výdavky na ŠR4 868 4754 448 1074 448 107 Bežné výdavky (600) 4 838 4754 448 1074 448 107 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)2 335 3102 287 8102 287 810 Kapitálové výdavky (700)30 00000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 8

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom206206206 z toho vplyv na ŠR206206206Priemerný mzdový výdavok (v eurách)945925925 z toho vplyv na ŠR945925925 Osobné výdavky celkom (v eurách)03 151 5013 087 6153 087 615 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)2 335 3102 287 8102 287 810 z toho vplyv na ŠR2 335 3102 287 8102 287 810 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*816 191* 799 805799 805 z toho vplyv na ŠR*816 191*799 805799 805 *rok 2014 - 34,95 % zo mzdových výdavkov, v rok 2014 - tabuľke č. 7 sú uvedené výdavky v kategórii 620 vrátane odvodov z odstupného a odchodného

Ústredný orgán MDVRR SR Tabuľka č. 9

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0178 134178 134178 134 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)132 000132 000132 000 Poistné a príspevok do poisťovní (620)46 13446 13446 134 Tovary a služby (630)2 Bežné transfery (640)2 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom178 134178 134178 134 z toho výdavky na ŠR178 134178 134178 134 Bežné výdavky (600) 178 134178 134178 134 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)132 000132 000132 000 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 10

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*101010 z toho vplyv na ŠR101010Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*110011001100 z toho vplyv na ŠR110011001100 Osobné výdavky celkom (v eurách)0178 134178 134178 134 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 132 000132 000132 000 z toho vplyv na ŠR132 000132 000132 000 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*46 134 46 134 46 134 z toho vplyv na ŠR46 13446 13446 134 Telekomunikačný úrad SR Tabuľka č. 11

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0-4 029 997-4 030 002-4 030 002 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-2 138 139-2 138 139-2 138 139 Poistné a príspevok do poisťovní (620)-747 441-747 446-747 446 Tovary a služby (630)2-1 121 181-1 121 181-1 121 181 Bežné transfery (640)2-23 236-23 236-23 236 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom-4 029 997-4 030 002-4 030 002 z toho výdavky na ŠR-4 029 997-4 030 002-4 030 002 Bežné výdavky (600) -4 029 997-4 030 002-4 030 002 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-2 138 139-2 138 139-2 138 139 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 12

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*-165-165-165 z toho vplyv na ŠR-165-165-165Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*108010801080 z toho vplyv na ŠR108010801080 Osobné výdavky celkom (v eurách)0-2 885 580-2 885 580-2 885 580 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -2 138 139-2 138 139-2 138 139 z toho vplyv na ŠR-2 138 139-2 138 139-2 138 139 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-747 441-747 441-747 441 z toho vplyv na ŠR-747 441-747 441-747 441 Poštový regulačný úrad Tabuľka č. 13

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0-692 953-692 955-692 955 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-209 783-209 784-209 784 Poistné a príspevok do poisťovní (620)-73 335-73 336-73 336 Tovary a služby (630)2-404 856-404 856-404 856 Bežné transfery (640)2-4 979-4 979-4 979 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom-692 953-692 955-692 955 z toho výdavky na ŠR-692 953-692 955-692 955 Bežné výdavky (600) -692 953-692 955-692 955 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-209 783-209 784-209 784 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 14

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*-19-19-19 z toho vplyv na ŠR-19-19-19Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*920920920 z toho vplyv na ŠR920920920 Osobné výdavky celkom (v eurách)0-283 118-283 120-283 120 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -209 783-209 784-209 784 z toho vplyv na ŠR-209 783-209 784-209 784 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-73 335-73 336-73 336 z toho vplyv na ŠR-73 335-73 336-73 336 Úrad pre reguláciu železnič nej dopravy Tabuľka č. 15

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0-1 428 217-1 428 220-1 428 220 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-865 809-865 810-865 810 Poistné a príspevok do poisťovní (620)-302 666-302 668-302 668 Tovary a služby (630)2-255 427-255 427-255 427 Bežné transfery (640)2-4 315-4 315-4 315 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom-1 428 217-1 428 220-1 428 220 z toho výdavky na ŠR-1 428 217-1 428 220-1 428 220 Bežné výdavky (600) -1 428 217-1 428 220-1 428 220 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-865 809-865 810-865 810 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 16

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*-70-70-70 z toho vplyv na ŠR-70-70-70Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*103110311031 z toho vplyv na ŠR103110311031 Osobné výdavky celkom (v eurách)0-1 168 475-1 168 478-1 168 478 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -865 809-865 810-865 810 z toho vplyv na ŠR-865 809-865 810-865 810 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-302 666-302 668-302 668 z toho vplyv na ŠR-302 666-302 668-302 668 Letecký úrad SR Tabuľka č. 17

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0-2 282 843-2 282 846-2 282 846 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-1 142 113-1 142 113-1 142 113 Poistné a príspevok do poisťovní (620)-399 255-399 258-399 258 Tovary a služby (630)2-731 517-731 517-731 517 Bežné transfery (640)2- 9 958- 9 958- 9 958 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom-2 282 843-2 282 846-2 282 846 z toho výdavky na ŠR-2 282 843-2 282 846-2 282 846 Bežné výdavky (600) -2 282 843-2 282 846-2 282 846 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-1 142 113-1 142 113-1 142 113 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 18

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*-100 -100 -100 z toho vplyv na ŠR-100-100-100Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*952952952 z toho vplyv na ŠR952952952 Osobné výdavky celkom (v eurách)0-1 541 368-1 541 371-1 541 371 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -1 142 113-1 142 113-1 142 113 z toho vplyv na ŠR-1 142 113-1 142 113-1 142 113 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-399 255-399 258-399 258 z toho vplyv na ŠR-399 255-399 258-399 258 Štátna plavebná správa Tabuľka č. 19

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)0-1 398 035-1 398 036-1 398 036 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-749 688-749 687-749 687 Poistné a príspevok do poisťovní (620)-262 072-262 074-262 074 Tovary a služby (630)2-377 977-377 977-377 977 Bežné transfery (640)2-8 298-8 298-8 298 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom-1 398 035-1 398 036-1 398 036 z toho výdavky na ŠR-1 398 035-1 398 036-1 398 036 Bežné výdavky (600) -1 398 035-1 398 036-1 398 036 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-749 688-749 687-749 687 Kapitálové výdavky (700)000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 20

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom*-73-73-73 z toho vplyv na ŠR-73-73-73Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*856856856 z toho vplyv na ŠR856856856 Osobné výdavky celkom (v eurách)0-1 011 760-1 011 761-1 011 761 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -749 688-749 687-749 687 z toho vplyv na ŠR-749 688-749 687-749 687 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-262 072-262 074-262 074 z toho vplyv na ŠR-262 072-262 074-262 074

25

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanos ť

Sociálne vplyvy predkladané ho materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatí vne ovplyvnené.Z hľadiska skupín domácností nemá vplyv.Kvantifikujte: Z hľadiska prí jmov na priemerného obyvateľa a ovplyvnené skupiny domácnosti nemá vplyv.

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa- Rast alebo pokles prí jmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatí vne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.Z hľadiska skupín obyvateľstva nemá vplyv.

4.3. Zhodnoť te vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Z hľadiska vplyvu na rovnosť príležitosti nemá vplyv.

Z hľadiska vplyvu na rodovú rovnosť nemá vplyv.4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Predkladaný materiá l predpokladá zníženie počtu funkčných miest o 53. Zníženie sa dotkne najmä zamestnancov vykonávajúcich prierezové obslužné a servisné činnosti na jednotlivých regulačných úradoch.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

Podľa § 12 návrhu zákona

-ods. 18 Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom podľa osobitného predpisu za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,

-ods. 19. Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného predpisu) § 42 ods. 1 zákona č . 324/2011 Z. z.) za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,

-ods. 20 Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu ) § 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z.) za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,

-ods. 21 Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu) § 91 zákona č. 513/2009 Z. z.) za rok 2013 zverejní a do 30. septembra nasledujúceho roka zašle Európskej železničnej agentúre dopravný úrad zriadený tý mto zákonom,

-ods. 22 Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok 2013 poskytne Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka dopravný úrad zriadený t ýmto zákonom,

-ods. 23 Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu) § 33a ods. 4 zákona č . 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle dopravný úrad zriadený týmto zákonom.

Ide o poskytovanie elektronických služieb verejnej správy na úrovni I (informatívna úroveň).

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?Infraštrukt úra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?Riadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?Financovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?Legislatí vne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

III

Doložka zlu čiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ prá vneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu prá vneho predpisu: Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Problematika návrhu prá vneho predpisu:

a)je upravená v práve Euró pskej únie

-primárnom

čl.114 (predtým 95) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 90 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Euró pskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

Smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú.v. EÚ L 343, 14.12.2012).

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí m platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).

2. Smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znen í nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú.v. EÚ L 167, 29.6.2009) a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).

3. Smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorné ho trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 3) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ , kap. 6/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú.v. EÚ L 52, 27.2.2008).

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Závä zky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Lehota na prebratie smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor do právneho poriadku Slovenskej republiky je do 16. júna 2015.

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štá tnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

c)informácia o konaní zač atom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Proti SR nebolo začaté konanie o poru šení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa článku 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)informácia o prá vnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch je úplne prebratá v zákone č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Smernica Euró pskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 717/2007 z 27. júna 2007, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 je úplne prebratá v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znen í neskorších predpisov.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služ by (smernica o povolení) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 je úplne prebratá v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb v znení smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 je úplne prebratá v zákone č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Stupeň zlučiteľnosti n ávrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

6.Gestor a spolupracujú ce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

B. Osobitná časť

K Èl. I

K § 1

Regulačný úrad sa zriaďuje zákonom ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je rozpočtovou organizá ciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

K § 2

Zákon vymedzuje pôsobnosť regulačného úradu, ktorá je bližšie vymedzená v osobitných predpisoch a zostáva zachovaná v plnom rozsahu pôsobnosti doterajšieho TÚ SR a PRÚ. Všetky doterajšie č innosti zrušovaných úradov v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb bude kontinuálne zabezpečovať nový regulačný úrad ako univerzálny právny nástupca zrušených ú radov. Navrhuje sa explicitné vymedzenie nestrannosti a nezávislosti regulačného úradu pri prijímaní rozhodnutí v regulačnej a cenovej oblasti v súlade s regulačným rámcom pre elektronické komunikácie (najmä smernica EP a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) v aktuálnom znení).

K § 3

Navrhuje sa vytvorenie funkcie predsedu regulačného úradu a jedného podpredsedu regulačného úradu. Predsedu aj podpredsedu regulačného úradu bude voliť a odvolávať Národná rada Slovenskej republiky na ná vrh vlády Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov, pričom tá istá osoba môže vykonávať rovnakú funkciu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Je potrebné zabezpečiť pln ú funkčnosť úradu aj v situáciách, kedy z rôznych dôvodov funkcia predsedu alebo podpredsedu úradu nie je obsadená, predseda nie je prítomný, alebo funkčné obdobie predsedu uplynulo a nový predseda nebol zvolený.

Ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, podpredseda regulačného úradu zo zákona zastupuje predsedu regulačného úradu. Zároveň sa navrhuje núdzový mechanizmus na zabezpečenie riadenia ú radu aj pre prípad, ak funkcia predsedu ani podpredsedu úradu nebude obsadená.

Vo vzťahu k odvolaniu je nevyhnutn é, aby zákon taxatívne stanovoval objektívne dôvody odvolania, ktoré by z dôvodu zabezpečenia nezávislosti a nestrannosti nemali súvisieť s rozhodovacou činnosťou predsedu alebo podpredsedu regulačného ú radu.

K § 4

Vzhľadom na význam funkcie predsedu a podpredsedu regulačného úradu sa navrhuje stanoviť minimálne požiadavky na kandidáta na predsedu a podpredsedu regulačného úradu.

Je potrebné stanoviť požiadavky odbornosti ako predpoklad kvalifikovaného výkonu funkcie. V záujme obmedzenia vzniku situácií, kedy by sa predseda alebo podpredseda úradu ocitli v rozpore záujmov, upravujú sa pravidlá nezlučiteľnosti niektorý ch funkcií, zamestnaní a činností s v ýkonom funkcie predsedu a podpredsedu regulačného úradu. Konflikt záujmov počas výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu regulačného úradu je ohrozením nezávislosti a nestrannosti v rozhodovaní. Následkom poru šenia týchto pravidiel môže byť odvolanie osoby, ktorá tieto pravidlá poruší, podľa § 3 ods. 12 písm. a) z funkcie.

V súvislosti s požadovanou nezávislosťou a nestrannosťou predsedu a podpredsedu pri výkone rozhodovacej právomoci sa obmedzeniami vzťahujúcimi sa na obdobie bezprostredne po skončení vý konu funkcie eliminuje vznik situácií a stretu záujmov, ktoré by ich mohli ovplyvniť alebo motivovať a tým spochybniť ich nezávislosť.

Zmena skutočností uvedených v § 4 ods. 3 je dôvodom na odvolanie z funkcie podľa § 3 ods. 12 písm. a) zákona. Z toho dôvodu je potrebné upraviť povinnosť informovať predsedu Ná rodnej rady Slovenskej republiky o takejto zmene.

Navrhuje sa vymedzenie dôvodov vylúčenia predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu z rozhodovania vo veci, ak existuje pochybnosť o jeho nestrannosti a nezávislosti vo vzť ahu osobe, ktorej sa rozhodovanie týka. Navrhovaná úprava vo vzťahu k procesnej stránke nezávislosti a nestrannosti osoby predsedu úradu zamedzí rozhodovaniu v konkrétnej veci v prípade existencie uvádzaných dô vodov.

V prípade vyhlásenia o záväzkoch a záujmoch v odsekoch 8 a 9 predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijme ďalšie kroky v prípade, ak z vyhlásenia vyplynie, že nestrannosť a nezávislosť predsedu ú radu alebo podpredsedu úradu môžu byť ovplyvnené.

K § 5

Dopravný úrad sa zriaďuje zákonom ako orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý je rozpočtovou organizáciou, zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpoč tovej kapitoly ministerstva.

Zákon všeobecne vymedzuje pôsobnosť dopravného úradu, ktorá zostáva bližšie vymedzená v § 6 a v osobitných predpisoch.

K § 6

Zákon podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť dopravného úradu podľa osobitných predpisov. Všetky doterajšie činnosti zrušených úradov v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrošt átnej plavby vykonávané právnymi predchodcami, bude kontinuálne zabezpečovať nový dopravný úrad ako právny nástupca zrušených úradov (ŠPS, LÚ SR, ÚRŽD) s dvomi výnimkami (§ 9). Prvú vý nimku predstavuje pôsobnosť ÚRŽD v oblasti špeciálneho stavebného úradu a v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, ktorá prechádza na ministerstvo (§ 9 ods. 4). Druhou výnimkou je kompetencia ŠPS v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú s účasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú s účasťou vodnej cesty alebo prístavu. Táto kompetencia rovnako prechádza na ministerstvo. (§ 9 ods. 5)

Navrhuje sa súčasne explicitné vymedzenie nestrannosti a nezávislosti regulačného úradu pri prijímaní rozhodnutí v regulačnej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach v súlade s európskou legislat ívou (najmä smernicou EP a Rady 2001/14/ES v platnom znení a smernicou EP a Rady 2012/34/EÚ).

K § 7

Navrhuje sa vytvorenie funkcie predsedu dopravného úradu a podpredsedu dopravného úradu. Predsedu aj podpredsedu dopravného úradu bude voliť a odvolávať vláda Slovenskej republiky na návrh ministra dopravy, vý stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov, pričom tá istá osoba môže vykonávať rovnakú funkciu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Je potrebné zabezpečiť pln ú funkčnosť dopravného úradu aj v situáciách, kedy z rôznych dôvodov funkcia predsedu alebo podpredsedu úradu nie je obsadená, predseda nie je prítomný, alebo funkčné obdobie predsedu uplynulo a nový predseda nebol zvolený. Ak funkcia predsedu dopravného úradu nie je obsadená, podpredseda dopravného úradu zo zákona zastupuje predsedu úradu. Zároveň sa navrhuje núdzový mechanizmus na zabezpečenie riadenia ú radu aj pre prípad, ak funkcia predsedu ani podpredsedu úradu nebude obsadená.

Vo vzťahu ku skončeniu vý konu funkcie, ako aj k odvolaniu predsedu a podpredsedu dopravného úradu je nevyhnutné, aby zákon taxatívne stanovoval dôvody skončenia a dôvody odvolania, ktoré by v záujme zabezpečenia nezávislosti a nestrannosti nemali súvisieť s rozhodovacou činnosťou predsedu alebo podpredsedu dopravného úradu. Táto požiadavka vyplýva z európskej legislatívy vo vzťahu k regulačnému úradu v železničnej doprave.

K § 8

Vzhľadom na význam funkcie predsedu a podpredsedu dopravného úradu a na požiadavky európskej legislatívy (hlavne vo vzťahu k ÚRŽD) sa stanovujú minimálne požiadavky na kandidáta na predsedu a podpredsedu dopravného úradu tak, aby kandidát bol vybraný na základe primeraných schopností a príslušných skúseností. Stanovujú sa požiadavky odbornosti ako predpoklad kvalifikovaného výkonu právomocí .

V záujme zamedzenia vzniku situácií, kedy by sa predseda alebo podpredseda úradu ocitli v rozpore záujmov (odsek 3), sa upravujú pravidlá nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností s výkonom funkcie predsedu a podpredsedu dopravného úradu. Konflikt záujmov počas výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu dopravného úradu by mohol spochybniť nezávislosť a nestrannosť v rozhodovaní. Následkom porušenia stanovený ch pravidiel preto bude obligatórne odvolanie osoby, ktorá tieto pravidlá poruší, podľa § 7 ods. 12 písm. a) z funkcie. Keďže každá zmena skutočností uvedených v § 8 ods. 3 je dôvodom na odvolanie z funkcie podľa § 7 ods. 12 písm. a) zákona, je potrebné upraviť povinnosť informovať predsedu vlády o takejto zmene.

V súvislosti s požadovanou nezávislosťou a nestrannosťou predsedu a podpredsedu dopravného úradu pri výkone rozhodovacej právomoci sa obmedzeniami vzťahujúcimi sa na obdobie bezprostredne po skončení vý konu ich funkcie eliminuje vznik situácií a stretu záujmov, ktoré by ich mohli ovplyvniť alebo motivovať a tým spochybniť ich nezávislosť (odsek 4).

Navrhuje sa vymedzenie dôvodov vylúčenia predsedu dopravného úradu a podpredsedu dopravného úradu z rozhodovania vo veci (odsek 5), ak existuje pochybnosť o jeho nestrannosti a nezávislosti vo vzť ahu osobe, ktorej sa rozhodovanie týka. Potreba tejto úpravy vyplýva z európskej legislatívy v oblasti železničnej dopravy. Navrhovaná úprava vo vzťahu k procesnej stránke nezávislosti a nestrannosti osoby predsedu dopravného úradu zamedzí rozhodovaniu v konkrétnej veci v prípade existencie uvedených skutočností.

V prípade vyhlásenia o záväzkoch a záujmoch predseda vlády prijme ďalšie kroky v prípade, ak z vyhlásenia vyplynie, že nestrannosť a nezávislosť predsedu úradu alebo podpredsedu úradu môžu byť ovplyvnené.

K § 9

Predmetné ustanovenia explicitne vyjadrujú zrušenie dotknutých úradov a v odsekoch 2 až 5 vymedzujú právne nástupníctvo regulačného úradu a dopravného úradu po zrušených úradoch, ako aj prá vne nástupníctvo a prechod určitých vymedzených kompetencií zanikajúcich úradov na ministerstvo.

Odsek 6 predstavuje legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s nahradením názvov zrušovaných úradov názvami úradov zriaďovaných.

Odseky 7 a 8 upravujú z dôvodu istoty právnych vzťahov kontinuitu majetkovoprávnych vzťahov zrušovaných úradov.

Zrušením existujúcich úradov nedôjde k zániku štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov. Upravuje sa prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych a iných prá vnych vzťahov zamestnancov zo zrušovaných úradov na zriaďované úrady a ministerstvo. Štátni zamestnanci, resp. práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých pomerov, prejdú na nový služobn ý úrad, ktorým bude regulačný úrad a dopravný úrad, a v určitých vymedzených kompetenciách aj na ministerstvo. V zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona o štátnej službe dôjde k tzv. zmene št átnozamestnaneckých pomerov. Rovnaký postup sa navrhuje explicitne formulovať aj vo vzťahu k pracovnoprávnym pomerom, ktoré nie sú štátnozamestnaneckými pomermi, ako aj vo vzťahu k iným obdobným právnym vz ťahom zamestnancov v dotknutých úradoch. Výslovne sa z dôvodu zachovania statusu zamestnancov v rozsahu platných kolektívnych zmlúv upravuje povinnosť dodržiavať kolektívnu zmluvu, a to až do skončenia jej účinnosti. V odsekoch 12 a 13 sa explicitne vymedzuje zrušenie funkcií a uplynutie funkčných období vedúcich predstaviteľov zrušených úradov.

Odseky 14 až 16 určujú, ktorý subjekt uspokojí nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 9.

Odseky 17 až 22 v súvislosti so zánikom úradov riešia predkladanie správ v zmysle osobitných predpisov v prvom roku existencie zriadených úradov.

V zmysle § 54 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách TÚ SR zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom. Nový regulačný úrad bude povinný zverejniť výročnú spr ávu za zrušený TÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok.

V zmysle § 42 ods. 1 zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov PRÚ zverejňuje výročnú správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobné ho styku. Regulačný úrad bude povinný zverejniť túto správu za zrušený PRÚ za predchádzajúci kalendárny rok.

V zmysle § 91 zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezpečnostný orgán každoročne do 30. septembra posiela Európskej železničnej agentúre výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendá rny rok a zverejní ju na svojej internetovej stránke. Dopravný úrad bude povinný zverejniť a zaslať Európskej železničnej agentúre výročnú správu za zrušený ÚRŽD.

V zmysle § 103 ods. 4 zákona o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ÚRŽD každoročne do 31. mája poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky správu o činnosti a o hospodárení za uplynulý kalendárny rok. Keďže zriadením Dopravn ého úradu zaniká ÚRŽD a aj táto zákonná povinnosť, je potrebné legislatívne ošetriť povinnosť dopravného úradu poskytnúť Národnej rade Slovenskej republiky takúto správu posledný krá t za rok, ktorý prechádzal vzniku dopravného úradu.

V zmysle § 33a ods. 4 zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov LÚ SR zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplá t na svojom webovom sídle. Po zrušení LÚ SR dopravný úrad bude povinný zverejniť takúto výročnú správu za LÚ SR.

K § 10

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia plynulého zlúčenia predmetných subjektov do jedného regulačného úradu je nevyhnutné stanoviť relatívne presné pravidlá týkajúce sa prvej voľby predsedu a podpredsedu regulačného úradu. Obdobie, počas ktorého sa bude uplatňovať dočasné riadenie regulačného úradu, je potrebné minimalizovať.

K § 11

S cieľom zabezpečiť kontinuitu v riadení činností vykonávaných dotknutými subjektmi sa navrhuje upraviť aj spôsob dočasného riadenia regulačného úradu do skončenia priebehu prvej riadnej voľ by predsedu a podpredsedu regulačného úradu. Zároveň sa upravuje zánik funkčného obdobia a odmeňovanie štatutárneho orgánu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.

K § 12

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia plynulého zlúčenia predmetných subjektov do jedného dopravného úradu je nevyhnutné stanoviť relatívne presné pravidlá týkajúce sa voľby prvého predsedu a podpredsedu dopravného úradu. Obdobie, počas ktorého sa bude uplatňovať dočasné riadenie dopravného úradu, je potrebné minimalizovať.

K § 13

S cieľom zabezpečiť kontinuitu v riadení činností vykonávaných dotknutými subjektmi sa navrhuje upraviť aj spôsob dočasného riadenia dopravného úradu do skončenia priebehu prvej riadnej voľby predsedu a podpredsedu dopravného úradu. Zároveň sa upravuje zánik funkčného obdobia a odmeňovanie štatutárneho orgánu dopravného úradu a podpredsedu dopravného úradu.

K § 14

Vzhľadom na zrušenie TÚ SR, PRÚ, ŠPS, LÚ SR a ÚRŽD ako samostatných subjektov a ich zlúčenie do regulačného úradu alebo dopravného úradu bude nevyhnutné, aby v čase, kedy táto skutočnosť nastane, prevzal prebiehajúce konania príslušný regulačný úrad, dopravný úrad, prípadne ministerstvo. Jednotlivými ustanoveniami sa vymedzujú podrobnosti prechodu práv a povinností zrušovaných úradov v oblasti rozhodovania, vydávania záväzných stanovísk, výkonu rozhodnutí, rozhodovania o opravných prostriedkoch, ako aj príslušnosti na nové konanie. Novovzniknuté úrady by mali zabezpečiť kontinuá lne pokračovanie v tom čase neskončených konaní začatých pred TÚ SR, PRÚ, ako aj ŠPS, LÚ SR a ÚRŽD, s výnimkou konaní, v ktorých kompetencie zanikajúcich úradov prechádzajú na ministerstvo. V záujme zabezpeč enia právnej istoty a kontinuity rozhodovania v správnom konaní sa explicitne ustanovuje, ktorý subjekt dané konanie dokončí.

K § 15

Odkaz na transpozičnú prílohu.

K Èl. II

K bodu 1

Legislatívna úprava názvu úradu.

K bodom 2 až 5, 7 a 9

Dôvodom navrhovanej zmeny a doplnenia § 19, § 34a, § 47 a § 48 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 'letecký zá kon') je zosúladenie dotknutých ustanovení tohto paragrafu s právne záväznými aktmi Európskej únie najmä v oblasti stanovenia kompetencie dopravného úradu osvedčovať poskytovateľ ov zdravotnej starostlivosti a lekárov oprávnených posudzovať zdravotnú spôsobilosť členov leteckého personálu.

K bodu 6

Ustanovenia o zriadení a riadení Leteckého úradu Slovenskej republiky sa vypúšťajú z dôvodu zriadenia Dopravného úradu.

K bodu 8

Dôvodom zmeny a doplnenia ustanovenia § 48 leteckého zákona je implementácia príslušných právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré členským štátom Európskej únie ukladajú povinnosť určiť príslušný orgán a stanoviť jeho kompetencie v súlade s jednotlivými ustanoveniami týchto aktov, ako aj plnenie nápravných opatrení uložených dopravnému úradu v rámci výkonu pravidelné ho štandardizačného auditu zo strany Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.

K bodu 10

Letecký úrad Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje aj návrhy leteckých predpisov, ktoré má Slovenská republika povinnosť prebrať do právneho poriadku na základe Dohovoru o medziná rodnom civilnom letectve, ako člen Európskej únie, Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky, a pod. Táto oblasť je veľmi rozsiahla a zahàňa množstvo vydaných predpisov, na ktorých pracujú takmer všetky organizačné zložky Leteckého úradu Slovenskej republiky. Týmto ustanovením sa zabezpečí spolupráca ministerstva a dopravného úradu v tejto oblasti.

K bodu 11

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý m sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení (ďalej len 'nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení') Európska agentú ra pre bezpečnosť letectva okrem vykonávania ďalších činností vydáva za podmienok uvedených v tomto nariadení a jeho vykonávacích nariadeniach osvedčenia pre výrobky, súčastí a zariadenia, osvedč uje projektové, výrobné a údržbové organizácie (čl. 20), osvedčuje pilotov a ich výcvikové organizácie ako aj poverené zdravotnícke zariadenia (čl. 21), v oblasti leteckých navigačných služ ieb vykonáva kontroly a audity organizácií, ktorým vydáva osvedčenia (čl. 22a), vykonáva vyšetrovanie a audity organizácií, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, kontrole alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky (čl. 22b), vykonáva audity a kontroly prevádzkovateľov tretích krajín (čl. 23) a vykonáva preskúmania vymedzených podnikov (čl. 55). Európska agentú ra pre bezpečnosť letectva tieto činnosti vykonáva samostatne alebo môže ich plnením poveriť oprávnené subjekty alebo národné letecké úrady. V prípade, ak dopravný úrad splní podmienky požadovan é Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a tá ho poverí vykonávaním niektorej z uvedených činností a za týmto účelom mu poskytne finančné prostriedky, odsek 3 stanovuje spôsob použ itia takto získaných finančných prostriedkov.

K bodom 12 a 13

Dôvodom zmeny je umožniť ministerstvu a dopravnému úradu ukladať pokuty osobám pri porušení povinnosti jednak lekárom a zdravotníckym zariadeniam, ako aj členom leteckého personálu. Týmto doplnením doch ádza v oblasti zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu zároveň k implementáciu čl. 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení, podľa ktoré členské štá ty Európskej únie stanovia sankcie za porušenie tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

K bodu 14

Legislatívna úprava z dôvodu doplnenia nových písmen do § 53 ods. 1 leteckého zákona.

K bodu 15

Navrhuje sa zosúladiť právnu úpravu rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam jednotlivých sekcií Dopravn ého úradu, pričom inštitút odvolania s devolutívnym účinkom sa navrhuje nahradiť špecifickým riadnym opravným prostriedkom – rozkladom. Predseda Dopravného ú radu by o rozklade rozhodoval na základe návrhu rozkladovej komisie príslušnej podľa odborného zamerania činnosti, pri ktorej bolo vydané napadnuté prvostupňové rozhodnutie.

K bodu 16

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou názvu úradu.

K Èl. III

K bodom 1 a 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v § 39 zákona, ktorá súvisí s bodom 9.

K bodu 3

Vzhľadom na zmeny v súvislosti so zrušením Štátnej plavebnej správy a prevzatím jej kompetencií dopravným úradom je potrebné vykonať zmenu názvu predstaveného dopravného úradu, ktorý m namiesto riaditeľa bude predseda.

K bodom 4 a 5

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v § 39 zákona, ktorá súvisí s bodom 9.

K bodom 6 a 7

Štátna plavebná správa sa dňom vzniku dopravného úradu zrušuje. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať potrebné legislatívne úpravy súvisiace s názvom a organizáciou Štátna plavebná sprá va.

K bodom 8 a 9

Navrhuje sa presun pôsobnosti Štátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk na ministerstvo. Ide o vydávanie záväzných stanovísk v konaniach podľa § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípadoch ustanovených zákonom č. 338/2000 Z. z.

K bodu 10

Ustanovenie spresňuje, ktorí zamestnanci Dopravného úradu budú mať povinnosť byť označení a vystrojení na ú čely výkonu úloh spojených s výkonom odborného dozoru nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, odbornou spôsobilosťou členov posá dok plavidiel a obsluhy plavebných komôr, spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení podľa osobitného predpisu; v prípade plavidiel trvalo vyradených z prevádzky podľa § 23 ods. 4 vykonávaj ú dozor nad ich odstránením, dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby, vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu podľa § 31. Štátny odborný dozor zahàňa okrem týchto úloh aj zisťovanie, ako prevádzkovateľ plavidla, posádka plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle a osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu a školiteľ dodržiavajú tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné prá vne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

K bodu 11

Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s odstránením legislatívnej skratky, ktorá bola zavedená už v bode 10.

K bodom 12 až 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu v § 39 zákona, ktorá súvisí s bodom 9.

K bodu 15

V rámci novej štruktúry sa navrhuje, aby o odvolaniach dopravného úradu rozhodoval v rámci rozkladového konania predseda dopravného úradu a nie minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

K bodu 16

Legislatívna úprava súvisiaca so zmenou názvu úradu.

K Èl. IV

K bodu 1

Legislatívno - technická úprava súvisiaca so zmenou § 103.

K bodu 2

Legislatívna úprava názvu úradu; legislatívna skratka 'úrad' zostáva v § 101 zachovaná.

K bodu 3

Presun pôsobnosti ÚRŽD - vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, na ministerstvo.

K bodu 4

Presun pôsobnosti súvisiacej s činnosťami špeciálneho stavebného úradu z ÚRŽD na ministerstvo.

K bodu 5

Ustanovením sa upresňujú podmienky odkazom na osobitný predpis po splnení ktorých môže ministerstvo poveriť právnickú osobu vzdelávaní m a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti týchto zamestnancov.

K bodu 6

Zosúladenie s úpravou § 33 ods. 4 zákona.

K bodu 7

Presun pôsobnosti š peciálneho stavebného úradu z ÚRŽD na ministerstvo. Súčasne sa dopĺňa kompetencia ministerstva o odňatie vydaných poverení.

K bodu 8

ÚRŽD sa zrušuje zriadením dopravného úradu, je preto potrebné vypustiť ustanovenia o ÚRŽD z právnej úpravy.

K bodu 9

Prechod pôsobnosti vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach a špeciálneho stavebného úradu na ministerstvo.

K bodu 10

Prechod pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na ministerstvo.

K bodu 11

Ustanovením sa zavádza správny terminologický pojem v súlade s § 80 ods. 6 zákona.

K bodu 12

ÚRŽD sa zrušuje zriadením dopravného úradu, je preto potrebné vypustiť ustanovenia o organizácii a zriadení ÚRŽD z právnej úpravy.

K bodom 13

Vzhľadom na zmeny v súvislosti so zrušením ÚRŽD a prevzatím jeho kompetencií dopravným úradom a v časti špeciálneho stavebného úradu ministerstvom, navrhuje sa zrušiť ustanovenie § 111 ods. 3 z ákona a nahradiť ho novým znením odseku 3, ktorá korešponduje s právnou úpravou prijatou na základe zákona, ktorým bol zriadený dopravný úrad.

K Èl. V

Legislatívna úprava názvu úradu; legislatívna skratka 'úrad' zostáva v § 35 zachovaná.

K Èl. VI

K bodom 1 a 9

Keďže pôsobnosť a kompetencie PRÚ prechádzajú na nový regulačný úrad, je potrebné nahradiť označenie tohto orgánu štátnej správy v oblasti poštových služieb. Zároveň sa zavá dza legislatívna skratka 'úrad', ktorá doposiaľ nebola v zákone o poštových službách zavedená.

K bodom 2, 4, 5 a 6

Legislatívno-technická zmena súvisiaca so vznikom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových slu žieb, ktorý bude vydávať svoj vestník úradu. Navrhuje sa preto, aby dokumenty a rozhodnutia, ktoré Poštový regulačný úrad doposiaľ uverejňoval podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových služb ách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vestníku ministerstva, boli uverejňované vo vestníku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštový ch služieb. Súčasne sa zavádza legislatívna skratka 'vestník ministerstva' pre účely zverejňovania dokumentov a rozhodnutí, ktoré aj doposiaľ uverejňovalo ministerstvo vo svojom vestníku.

K bodu 3

Zrušuje sa PRÚ, ustanovenia o charaktere a o organizácii PRÚ je potrebné vypustiť z právnej úpravy.

K bodom 7 a 8

Keďže regulačný úrad nebude mať svoj priamo vertikálne nadriadený správny orgán, rozhodovanie o opravný ch prostriedkoch proti jeho rozhodnutiam sa navrhuje ponechať na tom istom stupni v rámci regulačného úradu. Takýto postup bez uplatnenia devolutívneho účinku odvolania zodpovedá rozkladu. Navrhuje sa preto upraviť spô sob rozhodovania o opravný ch prostriedkoch proti rozhodnutiam regulačného úradu formou rozkladu. Vzhľadom na celkové postavenie regulačného úradu, ako aj na záujem na zachovaní kontinuity preskúmavania rozhodnutí TÚ SR, sa navrhuje upraviť vecnú príslušnosť na preskúmavanie rozhodnutí a postupov regulačného úradu na úrovni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

K Èl. VII

K bodu 1

Uvedenou zmenou sa sleduje zachovanie spôsobu označovania úradu legislatívnou skratkou 'úrad' po zmene jeho názvu v príslušných ustanoveniach zákona o elektronických komunikáciách bez potreby ďalš ej legislatívnej úpravy v texte zákona. Táto skratka zostáva v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách zachovaná aj pre regulačný úrad.

K bodu 2

Legislatívna úprava názvu vestníka úradu.

K bodu 3

Zosúladenie ustanovenia s autorizač nou smernicou. Z pohľadu Európskej komisie je dôležité, aby celková výška úhrad v zmysle článku 12 autorizačnej smernice (úhrady podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikáciá ch a správne poplatky podľa osobitného zákona) vybraných za daný rok neprevyšovala administratívne náklady regulátora spojené s reguláciou za daný rok (náklady vynaložené pri riadení, kontrole a vymá haní plánu všeobecného povolenia a práv na používanie a osobitných povinností, ktoré sú spomenuté v článku 6 ods. 2 autorizačnej smernice, ktoré môžu zahàňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normovanie, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj reguláciu práce, vyžadujúcu prípravu a uplatnenie sekundárnych právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ako napríklad rozhodnutia o prístupe a prepojení).

Okrem úhrad a sprá vnych poplatkov v zmysle článku 12 autorizačnej smernice môžu členské štáty vyberať úhrady za používanie rádiových frekvencií a čísel v zmysle článku 13 autorizačnej smernice (§ 6 ods. 4 písm. b) a c) zákona o elektronických komunikáciá ch). Tieto úhrady sú stanovené za účelom zabezpečenia optimálneho použitia týchto zdrojov a sú viazané na právo za používanie a nie na systém všeobecného povolenia.

Je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní , či úhrady v zmysle článku 12 autorizačnej smernice, neprevyšujú administratívne náklady regulátora spojené s reguláciou, Európska komisia prihliada iba na úhrady v zmysle článku 12 autorizač nej smernice. Úhrady za používanie frekvencií a čísel v zmysle článku 13 autorizačnej smernice sa ukladajú s cieľom zabezpečiť optimálne využitie frekvencií a čísel, nepovažujú sa teda za úhrady podľa článku 12 autorizačnej smernice, v dôsledku čoho nie sú ani súčasťou obmedzenia v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) autorizačnej smernice.

K bodu 4

Uvedené ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách je potrebné vypustiť, nakoľko upravujú zriadenie TÚ SR, spôsob jeho riadenia, spôsob voľby či vymenovania a odvolávania predsedu a podpredsedu TÚ SR. TÚ SR aj funkcia jeho predsedu a podpredsedu sa týmto zákonom zrušujú. Tieto náležitosti upravuje komplexne článok I.

K Èl. VIII

Ustanovenie o účinnosti sa formuluje tak, aby bolo jednoznačne určené, že k zániku zrušovaných úradov, prechodu pôsobností a zriadeniu regulačného úradu a dopravného úradu dôjde k 1. januá ru 2014. Na zabezpečenie tohto prechodu, najmä na zabezpečenie nepretržitosti riadenia úradov je však nevyhnuté, aby niektoré ustanovenia týkajúce sa vymenovania štatutárnych orgánov a podpredsedov regulačné ho úradu a dopravného úradu nadobudli účinnosť skôr.

Bratislava 26. septembra 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlá dy Slovenskej republiky

Ján Počiatek, v.r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore