Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 04.12.2013
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Doprava, Štátne orgány, Ústavné súdnictvo, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 402/2013 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 213/2019

Legislatívny proces k zákonu 213/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
§ 1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(1)

Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný ...

(2)

Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet ...

(3)

Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť ...

(4)

Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ...

§ 2
Pôsobnosť regulačného úradu
(1)

Regulačný úrad

a)
je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií ...
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej ...
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(2)

Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. ...

§ 3
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu
(1)

Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná ...

(2)

Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá ...

(3)

Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu ...

(4)

Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda regulačného úradu písomne ...

(5)

Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulačného úradu najneskôr tri mesiace ...

(6)

Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. ...

(7)

Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa ...

(8)

Platové a ďalšie náležitosti predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu určuje ...

(9)

Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(10)

Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká

a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným ...
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho ...
(11)

Predseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi ...

(12)

Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ...

§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu
(1)

Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických ...
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie

a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo ...
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného ...
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu ...
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)

Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ako verejní funkcionári sú povinní ...

a)
verejný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým ...
b)
osobný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému ...
c)
rozpor záujmov za skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný ...
(5)

Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo ...

a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, ...
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, ...
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby.
(6)

Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ...

(7)

Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ...

(8)

Určený výbor národnej rady (ďalej len „výbor“) môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov ...

(9)

Verejný funkcionár podľa odseku 5 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia ...

a)
u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c)
ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,
d)
s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c).
(10)

V oznámení podľa odseku 9 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, ...

(11)

Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci ...

a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného ...
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(12)

Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 11, rozhodne v ...

(13)

Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný do jedného mesiaca od ...

(14)

K vyhláseniu podľa odseku 13 priloží predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ...

(15)

Majetkovými pomermi podľa odseku 13 sa rozumie

a)
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b)
vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje ...
d)
existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok ...
(16)

Výbor je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti vyhlásenia podľa odseku ...

(17)

Výbor je povinný poskytnúť informácie o vyhlásení podľa odseku 13 každej osobe spôsobom a ...

(18)

Ustanovenie odseku 17 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela ...

(19)

Podľa odseku 17 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch predsedu regulačného úradu ...

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
§ 5
(1)

Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“) ...

(2)

Výbor začne konanie

a)
z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa ...
b)
na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného ...
(3)

Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu výboru. Ak sa konanie ...

(4)

Výbor umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ...

(5)

Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, ...

(6)

Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ...

(7)

Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie ...

(8)

Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata funkcie predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu ...

a)
sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo ...
b)
verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto zákonom pôvod svojich majetkových ...
(9)

Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov ...

(10)

Pokuta sa ukladá

a)
v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať ...
b)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár ...
c)
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár ...
d)
v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár ...
e)
v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár ...
(11)

Výnos z pokút zaplatených predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu je príjmom ...

(12)

Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ...

(13)

Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa ...

(14)

Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť výboru oznámiť skutočnosti, ...

(15)

Na účely tohto zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ...

(16)

V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie výbor, je nižší ...

§ 6
(1)

Rozhodnutie prijaté podľa § 5 ods. 8 výborom musí schváliť národná rada najmenej trojpätinovou ...

(2)

Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný ...

(3)

Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie ...

§ 7
(1)

Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých ...

(2)

Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný ...

(3)

Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2, znamená to, že dňom uplynutia lehoty ...

(4)

Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený výbor.

Dopravný úrad
§ 8
Zriadenie a postavenie Dopravného úradu
(1)

Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre ...

(2)

Sídlom Dopravného úradu je Bratislava. Dopravný úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať ďalšie ...

(3)

Organizačnú štruktúru Dopravného úradu ustanovuje organizačný poriadok Dopravného úradu, ktorý ...

§ 8a
Financovanie Dopravného úradu
(1)

Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom ...

(2)

Úkony súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru7a) nad bezpečnosťou7b) a ochranou ...

(3)

Finančné prostriedky za výkon štátneho odborného dozoru získané zo spoločného systému spoplatňovania ...

(4)

Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru podľa osobitného predpisu7f) alebo ...

§ 9
Pôsobnosť Dopravného úradu
(1)

Dopravný úrad

a)
vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby ...
b)
spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej ...
c)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)

Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne ...

§ 10
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu
(1)

Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na ...

(2)

Predseda Dopravného úradu je štatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho ...

(3)

Predsedu Dopravného úradu počas neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je ...

(4)

Ak funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda Dopravného úradu písomne poverí ...

(5)

Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného ...

(6)

Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu je šesťročné. Tá ...

(7)

Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného ...

(8)

Platové a ďalšie náležitosti predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu určuje ...

(9)

Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie.
(10)

Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu zaniká

a)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným ...
c)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho ...
(11)

Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením ...

(12)

Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, ak

a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 11 ods. 3,
b)
nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)
nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,9) ...
d)
vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,10)
e)
ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch ...
§ 11
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu

a podpredsedu Dopravného úradu

(1)

Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného ...
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie

a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo ...
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného ...
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu ...
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)

Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení ...

a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby, vo vzťahu ku ktorej ...
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, ...
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena ...
(5)

Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej ...

a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného ...
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(6)

Ak je predseda Dopravného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 5, rozhodne v tejto ...

(7)

Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku ...

(8)

Ak predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo ...

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)

Zrušujú sa

a)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
b)
Poštový regulačný úrad,
c)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
d)
Letecký úrad Slovenskej republiky,
e)
Štátna plavebná správa.
(2)

Regulačný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Telekomunikačného ...

(3)

Dopravný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu pre ...

(4)

Pôsobnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v oblasti špeciálneho stavebného úradu a ...

(5)

Pôsobnosť Štátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích ...

(6)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová ...

(7)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ...

(8)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, ...

(9)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov ...

(10)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov ...

(11)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov ...

(12)

Funkcia predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a funkcia podpredsedu Telekomunikačného ...

(13)

Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a funkcia podpredsedu Úradu pre reguláciu ...

(14)

Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov ...

(15)

Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov ...

(16)

Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku ...

(17)

Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom ...

(18)

Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného ...

(19)

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu13) za rok 2013 zverejní vo svojom ...

(20)

Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu14) za rok 2013 zverejní ...

(21)

Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok ...

(22)

Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu15) ...

§ 13
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu a k prvému vymenovaniu podpredsedu ...

Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu ...

§ 14
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu regulačného úradu
(1)

Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného ...

(2)

Predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného ...

(3)

Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu ...

(4)

Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu ...

(5)

Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie ...

(6)

Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu ...

(7)

Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu podľa odseku ...

§ 15
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu prvého predsedu Dopravného úradu a prvého podpredsedu Dopravného ...

Minister predloží prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného ...

§ 16
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu Dopravného úradu
(1)

Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného úradu ...

(2)

Predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného ...

(3)

Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu ...

(4)

Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu ...

(5)

Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká ...

(6)

Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu ...

(7)

Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa odseku ...

§ 17
Prechodné ustanovenia ku konaniam a k rozhodnutiam
(1)

Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový ...

(2)

Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začala Štátna plavebná správa, Letecký úrad Slovenskej republiky ...

(3)

Konania, v ktorých Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa doterajších predpisov konal ...

(4)

Konania, v ktorých Štátna plavebná správa podľa doterajších predpisov vydávala záväzné stanoviská ...

(5)

Právoplatné rozhodnutia, oprávnenia, osvedčenia, preukazy a povolenia Telekomunikačného úradu ...

(6)

Výkon rozhodnutí Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu, ...

(7)

O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového ...

(8)

O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej ...

(9)

Odvolacie konania proti rozhodnutiam Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy, ...

(10)

Proti rozhodnutiam vydaným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy je možné podať rozklad za ...

(11)

Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo ...

(12)

Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej ...

(13)

Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy alebo Úradu pre reguláciu ...

§ 18

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 písm. c) sa slová „Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

2.

V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

„3aa) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...

3.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:

„3b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...

4.

V § 19 ods. 11 sa slová „výbere a poverovaní“ nahrádzajú slovom „osvedčovaní“.

5.

V § 34a sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.

6.

V § 46 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

7.

V § 47 písm. g) sa vypúšťa druhý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

8.

V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:

„11be) Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom ...

9.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ ...

Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).

10.

V § 48 ods. 1 písm. v) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami ...

11.

§ 49a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:

„11g)
Čl. 20, 21, 22a, 22b, 23 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.

12.

V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11h znie:

„11h) Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011. Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom ...

13.

V § 53 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti ...

Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).

14.

V § 53 ods. 2 sa slová „písmena m)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“ a slová „písm. ...

15.

§ 55 znie:

„§ 55 (1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ...

16.

Slová „letecký úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný ...

Čl. III

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 22 ods. 7 a § 39d ods. 3 sa slovo „riaditeľ“ nahrádza slovom „predseda“.

2.

V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
Dopravný úrad.21)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

3.

V § 37 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4.

V § 38 písmeno m) znie:

„m) vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,23) ak ...

5.

V § 39 písmeno f) znie:

„f) vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre ...

6.

V § 39 písmeno o) znie:

„o) je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny ...

7.

V § 39d ods. 2 sa slová „určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len „plavebný ...

8.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu Dopravného úradu možno podať ...

9.

Slová „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. IV

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 22 ods. 8 sa slová „§ 103 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 103 ods. 1 písm. ...

2.

V § 101 písmeno b) znie:

„b)
Dopravný úrad31aa) (ďalej len „úrad“) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:

„31aa) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

3.

V § 102 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „na špeciálnych dráhach a lanových ...

4.

V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

5.

V § 102 ods. 1 písm. q) prvý a druhý bod znejú:

„1. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31ab znie:

„31ab) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 ...

6.

V § 102 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej ...

7.

V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ag), ktoré znejú:

„aa) je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ...

8.

V § 103 sa vypúšťajú odseky 1, 4 a 5.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

9.

V § 103 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).

10.

V § 103 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) až c) a e).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno a) a písmená f) až v) sa označujú ako písmená ...

11.

V § 103 ods. 2 písm. q) sa slovo „vlastníka“ nahrádza slovom „držiteľa“.

12.

§ 104 sa vypúšťa.

13.

V § 111 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe ...

Čl. V

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

V § 35 písmeno b) znie:

„b) Dopravný úrad22) (ďalej len „úrad“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

Čl. VI

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 4 ods. 2 sa slová „Poštový regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Úrad pre reguláciu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

2.

V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „(ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej ...

3.

§ 14 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12.

4.

V § 18 ods. 1 sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „Vestníku Úradu pre reguláciu elektronických ...

5.

V § 18 ods. 2, § 41 ods. 3, § 45 ods. 1, § 55 ods. 3 a § 57 ods. 3 a 5 sa za slovo „vestníku“ ...

6.

V § 43 ods. 2 a § 53 ods. 1 písm. d) sa za slová „vo vestníku“ vkladá slovo „ministerstva“. ...

7.

V § 67 odsek 3 znie:

„(3) Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda ...

8.

V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31)
§ 246 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

9.

Slová „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových ...

2.

V § 6 ods. 3 písm. g) sa slová „Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

3.

V § 6 ods. 5 prvá veta znie: „Výška administratívnych úhrad podľa odseku 4 písm. a) a poplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...

4.

§ 7 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 12 až 14.

5.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Podnik poskytujúci službu pripojenia k internetu je povinný umožniť účastníkovi na jeho ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V § 73a ods. 1 sa za slová „verejných funkcionárov20)“ vkladajú slová „alebo podľa osobitného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20a znejú:

„19) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone ...

2.

V § 73b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.

3.

V § 73b ods. 3 sa za slová „verejných funkcionárov“ vkladajú slová „alebo s osobitným predpisom20b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b)
Zákon č. 402/2013 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „či konanie štátneho funkcionára47) je v rozpore s osobitným ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 47a znejú:

„47) Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 402/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 3)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  § 61 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 505/2010 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...
 • 7a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných ...
 • 7b)  Napríklad vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1034/2011, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 ...
 • 7c)  Napríklad čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 v platnom znení, § 35 zákona č. 143/1998 Z. ...
 • 7d)  Čl. 15 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 ...
 • 7e)  § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7f)  Čl. 75 nariadenia (EÚ) 2018/1139.
 • 7g)  Napríklad čl. 63 a 64 nariadenia (EÚ) 2018/1139, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie ...
 • 8)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších ...
 • 10)  § 60 až 64 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 54 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 12)  § 42 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 13)  § 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z.
 • 14)  § 91 zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 15)  § 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č.338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 111 zákona č. 513/2009 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore