Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD377 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 40/1993 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Účel zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej ...

PRVÁ ČASŤ

NADOBÚDANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 2
Určenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej ...

§ 3
Voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky
(1)

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(2)

Voľbu štátneho občianstva podľa odseku 1 možno vykonať do 31. decembra 1993 písomným vyhlásením ...

(3)

Z vyhlásenia vykonaného podľa odseku 2 musí byť zrejmé

a)
totožnosť osoby, ktorá vyhlásenie podáva,
b)
skutočnosť, že osoba, ktorá vyhlásenie podáva, bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Českej ...
c)
miesto narodenia a miesto pobytu k 31. decembru 1992.
§ 4
Štátne občianstvo maloletých
(1)

Ak sú rodičia štátnymi občanmi Slovenskej republiky podľa § 2 alebo sa podľa § 3 stanú štátnymi ...

(2)

Ak jeden z rodičov má iné občianstvo ako štátne občianstvo Slovenskej republiky, rodičia uvedú ...

(3)

V prípade, že súd zveril výchovu maloletej osoby iba jednému z rodičov a rodičia nepodali súhlasné ...

(4)

Pokiaľ sa rodičia nedohodnú na súhlasnom vyhlásení podľa odseku 2, nahradí ho rozhodnutie súdu ...

(5)

Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv, alebo jeho ...

§ 5
Narodenie
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa,

a)
ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
b)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
c)
narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi ...
(2)

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky ...

a)
sa narodilo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, ...
(3)

Štátnym občanom Slovenskej republiky je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej ...

§ 6
Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvojené podľa osobitného ...

Udelenie

§ 7
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom ...

a)
má nepretržitý trvalý pobyt4) na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich ...
b)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
1.
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť ...
2.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia ...
3.
koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení ...
c)
ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,5)
d)
proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,6)
e)
proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie7) ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho ...
f)
proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,9)
g)
proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu10) a
h)
preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike ...
i)
plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na ...
(2)

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo ...

a)
uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto ...
b)
ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, ...
c)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím ...
d)
je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej ...
e)
je azylantom11) aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho ...
f)
sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce ...
g)
má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti ...
h)
je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri ...
i)
bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 a má na území Slovenskej republiky ...
j)
jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom ...
(3)

Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ...

(4)

Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil ...

(5)

Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 ...

(6)

Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky ...

§ 8
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky udeľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ...

(2)

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia ...
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(3)

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

a)
stručný životopis,
b)
doklad totožnosti,
c)
rodný list,
d)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode ...
e)
doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom ...
f)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého ...
g)
listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej, ...
h)
osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ak má toto postavenie,
i)
tieto ďalšie doklady:
1.
potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
2.
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
3.
potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke ...
4.
potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné ...
5.
potvrdenie o štúdiu,
6.
potvrdenie o poberaní dôchodku,
7.
potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
8.
potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb ...
Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ...
(4)

Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej ...

(5)

Pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny ...

(6)

Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 sa overuje

a)
pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb ...
b)
hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho aspoň ...
c)
napísaním obsahu prečítaného článku podľa písmena b) žiadateľom v časovom limite 30 minút. ...
(7)

Ovládanie slovenského jazyka žiadateľom podľa odseku 5 overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva ...

(8)

O priebehu a výsledku overovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom sa vyhotovuje zápisnica ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia ...
b)
meno, priezvisko a funkciu každého člena komisie,
c)
hodnotenie každého člena komisie, či žiadateľ preukázal alebo nepreukázal ovládanie slovenského ...
d)
prijaté uznesenie komisie na základe hodnotenia podľa písmena c),
e)
miesto, dátum a podpis žiadateľa a členov komisie.

K zápisnici sa pripojí článok z tlače a jeho obsah napísaný žiadateľom podľa odseku 6 písm. ...

(9)

Obvodný úrad v sídle kraja si vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru stanovisko k ...

(10)

Ak o to žiadateľ požiada, obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad ...

(11)

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva ...

(12)

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému ...

a)
rodný list dieťaťa,
b)
doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, potvrdenie príslušného útvaru Policajného ...
c)
potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa ...
§ 8a
(1)

Ministerstvo si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie ...

(2)

Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci ...

(3)

Ministerstvo v konaní o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky požiada o ...

(4)

Ministerstvo si vyžiada od dotknutého štátneho orgánu oznámenie, či sa proti žiadateľovi vedie ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, ministerstvo konanie zastaví, ak žiadateľ nespĺňa podmienku ...

(6)

Ak žiadateľovi zaniklo povolenie na pobyt,13) ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení ...

(7)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najneskôr ...

(8)

Ak ministerstvo alebo minister rozhodne o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vydá ...

a)
názov „Slovenská republika" a názov „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky",
b)
číslo konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa štátne občianstvo Slovenskej republiky udelilo,
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu a doterajšie ...
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)

Ministerstvo alebo minister rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

(10)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva ...

(11)

Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej ...

(12)

Sľub štátneho občana Slovenskej republiky sa skladá do rúk prednostu obvodného úradu v sídle ...

(13)

Ak ministerstvo štátne občianstvo Slovenskej republiky neudelilo, žiadateľ môže podať novú ...

(14)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odsekov 5, 6 a 11 nemožno podať rozklad.

§ 8b
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho ...

a)
doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené,
b)
žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,
c)
listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, ...
d)
vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.
(2)

Ministerstvo oznámi skutočnosť podľa odseku 1 žiadateľovi. Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti ...

(3)

Žiadateľ je povinný vrátiť listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu ...

DRUHÁ ČASŤ

STRATA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 9
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť

a)
prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,
b)
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.
(2)

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne ...

(3)

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nemožno prepustiť osobu,

a)
proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest ...
b)
ktorá má nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.
(4)

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne na obvodnom úrade ...

(5)

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia ...
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a
d)
dátum a podpis žiadateľa.
(6)

Žiadateľ predloží k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

a)
doklad totožnosti,
b)
rodný list,
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,13aaa)
e)
prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí,
f)
potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.
(7)

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(8)

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja. Ak ...

a)
názov „Slovenská republika" a názov obvodného úradu v sídle kraja,
b)
číslo konania o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
c)
ustanovenie tohto zákona, podľa ktorého sa osoba prepúšťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ...
d)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu pobytu žiadateľa a ...
e)
miesto a dátum vydania listiny,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby,
g)
odtlačok úradnej pečiatky.
(9)

Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(10)

Obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o žiadosti o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

(11)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho ...

(12)

Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej ...

(13)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 12 sa nemožno odvolať.

(14)

Obvodný úrad v sídle kraja zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu ...

(15)

Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z ...

(16)

Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým ...

(17)

K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol ...

(18)

K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo ...

(19)

Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť ...

(20)

Obvodný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva podľa odseku 16 subjektom uvedeným ...

(21)

Ak osobitný zákon13aa) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

(22)

Ak osobitný zákon13ab) neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

TRETIA ČASŤ

OSVEDČOVANIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 9a
(1)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

a)
platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
b)
platným občianskym preukazom,
c)
platným cestovným pasom alebo
d)
potvrdením podľa odseku 13.
(2)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný obvodný úrad v sídle ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia ...
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
dátum a podpis žiadateľa.
(4)

Žiadateľ predloží k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

a)
doklad totožnosti,
b)
rodný list a
c)
doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode ...
d)
ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja ...
(5)

Ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej ...

(6)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva ministerstvo, ...

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
c)
údaj o platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
d)
dátum vydania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
e)
odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby.
(7)

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky stráca platnosť dňom doručenia listiny ...

(8)

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle ...

(9)

Obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu o vydaných osvedčeniach o štátnom občianstve Slovenskej ...

(10)

Ak žiadateľ požiada o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydané v ...

(11)

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ ...

(12)

Ministerstvo zasiela oznámenie o skutočnosti podľa odseku 11 obci trvalého pobytu žiadateľa, útvaru ...

(13)

Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIESTUPKY

§ 9b
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
nesplní povinnosť podľa § 18,
b)
nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia ...
c)
nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od ...
d)
neoznámi bezodkladne stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 19.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur a za priestupok podľa ...

(3)

Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Obvodný úrad Bratislava.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,13a) ak tento zákon ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Štátne občianstvo Slovenskej republiky je rovnocenné bez ohľadu na právny titul jeho nadobudnutia. ...

§ 11
Doručovanie
(1)

Dôležitá písomnosť, najmä rozhodnutie, sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk na poslednú ...

(2)

Ak sa písomnosť doručuje žiadateľovi do zahraničia, pretože žiadateľ na území Slovenskej ...

(3)

Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú ...

(4)

Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia žiadateľom.

(5)

Ak nemožno doručiť písomnosť žiadateľovi na adresu podľa odseku 1 alebo 2, písomnosť sa považuje ...

(6)

Ak žiadateľ bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; ...

§ 12
(1)

Právne účinky vyhlásenia podľa § 3 ods. 2 nastanú dňom podania vyhlásenia.

(2)

Orgán, ktorý vyhlásenie prijal, vydá potvrdenie o prijatí vyhlásenia s vyznačením dátumu vyhlásenia. ...

§ 13

Vyhlásenie vykonané podľa § 3 tohto zákona je oslobodené od správneho poplatku.

§ 14
(1)

Na žiadosť ministerstva alebo obvodného úradu v sídle kraja sú orgány verejnej moci, ako aj právnické ...

(2)

Ministerstvo na účely stanoviska k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

§ 15
(1)

Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní14) o doručovaní písomností a ustanovení ...

(2)

Na postup obvodného úradu v sídle kraja, diplomatickej misii a konzulárneho úradu Slovenskej republiky ...

(3)

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa ...

§ 16

Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ...

§ 16a
(1)

Za maloleté dieťa podáva žiadosť podľa § 8, 9 a 9a alebo vyhlásenie podľa § 16 jeho zákonný ...

(2)

Ak žiadateľ uvedie v žiadosti podľa § 8 a 9 alebo vo vyhlásení podľa § 16 maloleté dieťa ...

(3)

Doklady k žiadosti podľa § 8, 9 a 9a žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne ...

§ 17

V prípade, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, upravuje niektoré otázky ...

§ 18

Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja každú ...

§ 19
(1)

Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky vedie ministerstvo; ...

(2)

Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona ...

§ 19a

Práva pri uplatňovaní tohto zákona sa zaručujú rovnako všetkým osobám bez ohľadu na pohlavie, ...

§ 19b

O žiadostiach o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podaných žiadateľmi, ktorí ...

§ 19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2007
(1)

Žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, žiadosti o prepustenie zo štátneho ...

(2)

Na konania začaté pred 1. októbrom 2007 sa použijú ustanovenia § 7 a 8 okrem ustanovenia § 8 ...

§ 20

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej ...

§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Článok 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • 2)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4a)  Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  § 65 a 113 Trestného zákona.
 • 6)  § 10 ods. 14 Trestného poriadku.
 • 7)  § 489 až 514 Trestného poriadku.
 • 8)  Zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9)  § 56 až 75 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 15 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 7 ods. 1, § 8 a § 12 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a ...
 • 12a)  § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 13)  § 28 a 41 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 13aa)  Napríklad čl. 74 ods. 2, čl. 103 ods. 1, čl. 134 ods. 3 a čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ...
 • 13aaa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13ab)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13b)  Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné ...
 • 14a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení ...
 • 15)  Napríklad Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore