Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 4/2019 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 09.01.2019
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Územná samospráva, Miestna štátna správa, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 4/2019 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 4/2019 s účinnosťou od 01.02.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

1.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Zmluva o energetickej efektívnosti, ktorej prijímateľom garantovanej energetickej služby ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme ...

2.

V § 18 ods. 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nemá dôsledky na výšku ...

3.

V § 18 ods. 2 písmeno o) znie:

„o) rozsah a podmienky prenechania majetku68b) vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68b znie:

„68b) Napríklad § 9f ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona ...

4.

V § 18 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) spôsob a termín nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva alebo správy prijímateľa ...

Doterajšie písmená p) až u) sa označujú ako písmená q) až v).

5.

V § 18 ods. 2 písm. v) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„výpovedná lehota nemôže byť dlhšia ako jeden rok od doručenia výpovede a začína plynúť ...

6.

V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) popis stavu, v akom má byť majetok vo vlastníctve alebo v správe prijímateľa garantovanej ...

7.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Ak sa zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor predčasne ukončí z dôvodov ...

8.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe pre verejný sektor.“. ...

9.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2019 Zmluvy o energetickej efektívnosti ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:

„22ac) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9c odsek 1 znie:

„(1) Koncesný majetok je majetok obce, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote ...

3.

Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý znie:

„§ 9f (1) Obec je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor22ac) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 22m znejú:

„22l) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V druhej časti nadpis hlavy III znie:

„NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI“.

2.

Za § 13f sa vkladá § 13g, ktorý znie:

„§ 13g (1) Správca je oprávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor23bah) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23bah až 23baj znejú:

„23bah) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

1.

V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19ac znie:

„19ac) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9c odsek 1 znie:

„(1) Koncesný majetok je majetok vyššieho územného celku, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, ...

3.

Za § 9e sa vkladá § 9f, ktorý znie:

„§ 9f (1) Vyšší územný celok je oprávnený na základe zmluvy o energetickej efektívnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19l a 19m znejú:

„19l) Napríklad § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 120aa znie:

„120aa) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

1.

Nadpis nad § 11a znie:

„NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNOPRÁVNEJ INŠTITÚCIE UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE A ENERGETICKEJ ...

2.

V § 11a odsek 1 znie:

„(1) Koncesný majetok je majetok verejnoprávnej inštitúcie, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, ...

3.

Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý znie:

„§ 11d (1) Verejnoprávna inštitúcia je oprávnená na základe zmluvy o energetickej efektívnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22f až 22h znejú:

„22f) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore