Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2022 do 12.02.2023

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.07.2022
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2022 do 12.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 396/2020 s účinnosťou od 01.07.2022

Legislatívny proces k zákonu 396/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

K predpisu 396/2020, dátum vydania: 19.12.2020

 

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Hlavným zámerom predkladaného návrhu zákona je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“) do vnútroštátnej legislatívy. Cieľom predmetnej smernice je najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Z toho dôvodu sa na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani dopĺňa súčasný elektronický systém kontroly prepravy tovarov o povinnosť prepravovať alkoholické nápoje uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, alebo na území iného členského štátu s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

Zároveň sa transponuje smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano a smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie. Transpozíciu citovanej smernice oddialilo opakované odloženie schválenia smernice Rady 2020/1151, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje, ktorá mala byť premietnutá v návrhu zákona najmä v súvislosti s opätovným zavedením oslobodenia pre výživové doplnky od spotrebnej dane.

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa ukončuje súkromná výroba destilátu a zavádza sa oslobodenie výživových doplnkov od spotrebnej dane z liehu.

Okrem transpozičných úprav obsahuje návrh zákona úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 65, 67, 106, 110 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, čl. I bodu 125, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2021, čl. I bodu 69, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 6, 16, 19, 36, 38, 85, 114 a § 76f v bode 124, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a čl. I bodov 15, 17, 18, 20 až 22, 46, 53 58, 61 64, 66, 68, 70, 82 84, 87 92, 98, 102, 104, 105 a § 76g v bode 124, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

2

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

-Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. V. EÚ L58, 27.2.2020).

-Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. V. EÚ L 83, 25.3.2019).

-Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. V. EÚ L336, 30.12.2019).

-Smernica Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

Termín začiatku a ukončenia PPK

jún 2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

júl 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

september 2020

2.Definovanie problému

Povinnosť transponovať smernice EÚ:

-Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. V. EÚ L58, 27.2.2020).

3

-Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. V. EÚ L 83, 25.3.2019).

-Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. V. EÚ L336, 30.12.2019).

-Smernica Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

3.Ciele a výsledný stav

▪Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

ozavedenie elektronického systému prepráv alkoholických nápojov v daňovom voľnom obehu.

▪Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. V. L 83, 25.3.2019) do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

▪Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. V. L336, 30.12.2019) do zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

▪Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

-Ukončenie súkromnej výroby destilátu.

-Zavedenie oslobodenia od spotrebnej dane z liehu pre výživové doplnky.

▪Legislatívno-technické úpravy v zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú s alkoholickými nápojmi podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

5.Alternatívne riešenia

Nie je alternatívne riešenie. Slovenská republika je povinná transponovať smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky najneskôr do 13. februára 2023.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Návrh

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky,

 

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných

 

daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

.

Áno

Nie

7.Transpozícia práva EÚ

Áno.

-Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. V. EÚ L58, 27.2.2020).

-Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. V. EÚ L 83, 25.3.2019).

4

-Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. V. EÚ L336, 30.12.2019).

-Smernica Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.

8.Preskúmanie účelnosti**

Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

11.Kontakt na spracovateľa

5

Ing. Michaela Jarošová, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní

 

michaela.jarosova@mfsr.sk

 

Ing. Katarína Slimáková, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní katarina.slimakova@mfsr.sk

12.Zdroje

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov si uplatnila zásadné pripomienky a odporúčania a vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.

Stanovisko predkladateľa návrhu zákona:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu. V predkladanom návrhu zákona sa zavádza elektronizácia procesov a napr. v bode 45. a 46. sa rozširuje elektronická báza údajov colných úradov a Finančnej správy. Z uvedeného dôvodu je nutné vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a vypracovať analýzu vplyvov.

-MF SR vyznačilo pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov spojených s povinnosťou požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu.

Takisto žiada predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov spojených so zaradením do evidencie prevádzkovateľov samostatných pivovarov.

Zároveň žiadame predkladateľa o doplnenie popisu všetkých novelizovaných ustanovení, ktoré zakladajú vplyv na podnikateľské prostredie.

-Vzhľadom na to, že zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých pivovarov alebo povinnosť požiadať o registráciu schváleného príjemcu alebo schváleného odosielateľa sa realizuje elektronicky prostredníctvom webovej stránky finančnej správy, predkladateľ nepredpokladá vznik dodatočných administratívnych nákladov pre daňové subjekty.

6

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: VPS

0

0

0

0

z toho:

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. MF SR – úrad)

90 288,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR)

252 600,00

213 888,00

0,00

0,00

z toho:

- vplyv na ŠR

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

Rozpočtové prostriedky

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

EÚ zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

spolufinancovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

7

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ŠR

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Financovanie zabezpečené v rozpočte

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. MF SR – úrad)

90 288,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR)

252 600,00

213 888,00

0,00

0,00

Iné ako rozpočtové zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0,00

0,00

0,00

0,00

8

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet súvisiaci s úpravou informačných systémov finančnej správy vo výške 556 776 eur s DPH, a to:

a/ APV SysNeD466 488 eur s DPH

b/ PFS(portál finančnej správy) 90 288 eur s DPH

Do informačných systémov je potrebné zapracovať:

-nový typ daňového subjektu

-nový typ prepravy v rámci elektronického systému EMCS

-úpravy názvov evidencií

-vznik nového typu odberateľa kontrolných známok – schválený príjemca

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh zákona transponuje smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.

V súvislosti s transpozíciou tejto smernice sa predovšetkým

-zavádza nový typ daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ a schválený príjemca a

-upravuje sa postup pri preprave alkoholických nápojov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.

Návrhom zákona sa súčasne na základe podnetov z aplikačnej praxe rušia, menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

9

x iné

Transpozícia smerníc do národnej legislatívy.

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2020

2021

2022

2023

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

10

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

11

Tabuľka č. 4

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

Výdavky (v eurách)

2020

2021

2022

2023

Bežné výdavky (600)

0,00

0,00

0,00

0,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0,00

0,00

0,00

0,00

Tovary a služby (630)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné transfery (640)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom... (650) 2

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky (700)

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

RP EKRK 718 Rekonštrukcia a modernizácia

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

Kapitálové transfery (720)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky z transakcií s FA a FP pasívami (800)

0,00

0,00

0,00

0,00

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

342 888,00

213 888,00

0,00

0,00

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

12

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2020

2021

2022

2023

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci

13

...).Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

14

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú s alkoholickými nápojmi podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2020/34) od 28. februára 2020 do 16. marca 2020.

K predbežnej informácii prostredníctvom systému Slov-Lex neboli uplatnené žiadne pripomienky ani návrhy.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepredpokladá sa zvýšenie / zníženie priamych finančných nákladov.

15

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa, schváleného príjemcu a o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov. Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

nekvantifikované

nekvantifikované

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

nekvantifikované

nekvantifikované

Celkové náklady regulácie

nekvantifikované

nekvantifikované

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

16

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.

17

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

ks_339008

Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholických nápojov

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

B

isvs_7205

isvs_7213

Systém správy nepriamych daní (SySNeD)

Portál Finančnej správy (PFS)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

18

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)Primárne právo:

-čl. 110 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,

-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.

b)Sekundárne právo:

-smernica Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje . (Ú. v. L 256, 5.8.2020), gestor: zatiaľ nebol určený,

-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: MF SR,

-smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019), gestor: MF SR,

-smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019), gestor: MF SR,

19

-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. L 346, 29. 12. 2007), gestor: MF SR,

-smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006), gestor: MF SR,

-smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,

-smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap.9/zv. 1), gestor: MF SR,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. L 343, 29.12.2015) v platnom znení, gestor: MF SR,

-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. L 343, 29.12.2015) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10.10.2013), v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia ES č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5. 2012) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014), gestori: NBÚ, MIRRI SR, MV SR,

-nariadenie Komisie (ES) 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 9/ zv. 1), gestor: MF SR,

-rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020), gestor: MF SR.

c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:

20

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 83/08, Glückauf Brauerei GmbH proti Hauptzollamt Erfurt, [2009],

Výrok rozhodnutia:

Článok 4 ods. 2 smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa vykladať v tom zmysle, že situácia charakterizovaná existenciou štrukturálnych prepojení medzi rôznymi pivovarmi z hľadiska majetkových účastí a hlasovacích práv, ktorá vyúsťuje do toho, že istá osoba vykonávajúca riadiace funkcie vo viacerých z dotknutých pivovarov nezávisle od svojho skutočného správania možnosť vykonávať vplyv na prijímanie obchodných rozhodnutí týmito pivovarmi, vylučuje, aby sa tieto pivovary mohli považovať za hospodársky nezávislé jeden od druhého.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 163/09, Repertoire Culinaire Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, [2010].

Výrok rozhodnutia:

1. Článok 20 prvá zarážka smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa vykladať v tom zmysle, že definícia „etanolu“ uvedená v tomto ustanovení sa uplatňuje na víno na varenie a na portské na varenie.

2. Za okolností, ako vo veci samej, sa na oslobodenie od zosúladenej dane z vína na varenie, portského na varenie a koňaku na varenie vzťahuje článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83.

3. Za predpokladu, že výrobky, akými víno na varenie, portské na varenie a koňak na varenie dotknuté v spore vo veci samej, ktoré sa považovali za výrobky nepodliehajúce spotrebnej dani alebo za oslobodené od spotrebnej dane podľa smernice 92/83 a uvoľnené na spotrebu v členskom štáte, kde boli vyrobené, určené na uvedenie na trh v inom členskom štáte, posledný uvedený členský štát musí priznať týmto výrobkom na jeho území rovnaké zaobchádzanie, ibaže existujú konkrétne, objektívne a overiteľné skutočnosti dokazujúce, že prvý členský štát správne neuplatnil ustanovenia tejto smernice alebo že podľa jej článku 27 ods. 1 je odôvodnené prijatie opatrení na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa plateniu spotrebných daní a ich zneužívaniu a na zabezpečenie ich správneho a čestného uplatnenia.

4. Článok 27 ods. 1 písm. f) smernice 92/83 sa vykladať v tom zmysle, že priznanie oslobodenia upravené v tomto ustanovení môže podliehať dodržaniu podmienok, ako sú podmienky upravené vnútroštátnou právnou úpravou dotknutou v spore vo veci samej, a to obmedzenie osôb oprávnených podať žiadosť o vrátenie, lehota štyroch mesiacov na predloženie takejto žiadosti a stanovenie minimálnej sumy na vrátenie, iba vtedy, ak z konkrétnych, objektívnych a overiteľných skutočností vyplýva, že tieto podmienky sú nevyhnutné na účely zabezpečenia správnej a čestnej aplikácie tohto oslobodenia od daní, ako aj na účely ochrany pred daňovými únikmi, vyhýbaním sa plateniu daní a ich

21

zneužívaním. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby preveril, či ide o takýto prípad, pokiaľ ide o podmienky upravené touto právnou úpravou.

-rozhodnutie Súdneho dvora (prvá komora) vo veci C - 64/15, BP Europa SE proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt, [2016].

Výrok rozhodnutia:

1. Článok 20 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa vykladať v tom zmysle, že preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v zmysle tohto ustanovenia v situácii, ako je situácia v konaní vo veci samej, končí v čase, keď príjemca tohto tovaru pri ukončení úplnej vykládky dopravného prostriedku obsahujúceho predmetný tovar konštatuje, že chýba určité množstvo tohto tovaru v porovnaní s množstvom, ktoré sa mu malo dodať.

2. Spojené ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 10 ods. 2 smernice 2008/118 sa majú vykladať v tom zmysle, že:

– situácie, ktoré upravujú, sa odlišujú od situácie upravenej článkom 7 ods. 4 tejto smernice a

– okolnosť, že vnútroštátne ustanovenie preberajúce článok 10 ods. 2 smernice 2008/118, ako je ustanovenie sporné v konaní vo veci samej, výslovne neuvádza, že nezrovnalosť, ktorú toto ustanovenie smernice upravuje, musí mať za následok uvedenie predmetného tovaru do daňového voľného obehu, nemôže brániť uplatneniu tohto vnútroštátneho ustanovenia pri konštatovaní chýbajúceho množstva, pri ktorom sa nevyhnutne predpokladá takéto uvedenie do daňového voľného obehu.

3.Článok 10 ods. 4 smernice 2008/118 sa vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje, nielen keď na miesto určenia nedorazí všetok tovar prepravovaný v režime pozastavenia dane, alebo tiež v prípade, ak na miesto určenia nedorazí len časť tohto tovaru.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2020/262 je stanovená do 31. decembra 2021.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/475 bola stanovená do 31. decembra 2019.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/2235 je stanovená do 30. júna 2022.

b)Proti SR bolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení podľa čl. 258 až 260 a to:

- konanie č. 2020/116 v súvislosti s nesplnením si povinnosti vyplývajúcej zo smernice (EÚ) 2019/475

- formálna výzva Slovenskej republike listom SG(2020)D/721 zo dňa 15. júna 2020.

c)Bezpredmetné.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

22

Úplne.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Zosúladenie definície územia Európskej únie so smernicou Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES.

K bodu 2

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie sa aktualizuje odkaz na definíciu colného režimu voľný obeh.

K bodu 3

Ustanovuje sa nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu Európskej únie na podnikateľské účely, ktorou je schválený odosielateľ. Zároveň sa ustanovuje nový typ právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území členských štátov Európskej únie na podnikateľské účely, ktorým je schválený príjemca. Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom vyhotoveným prostredníctvom elektronického systému.

K bodom 4, 8, 76 a 81

Aktualizácia poznámok pod čiarou.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením súkromnej výroby destilátu.

K bodu 6

V súlade so smernicou 2020/262 sa ustanovuje oslobodenie od spotrebnej dane pre alkoholické nápoje dodávané na použitie ozbrojenými silami iných členských štátov, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily a ich civilní zamestnanci podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

K bodu 7

Podľa § 1 písm. b) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje meracia jednotka a jej používanie, čím sa zabezpečia správne a jednotné merania a používanie meradiel pre oblasť metrológie.

K bodom 9 a 10

V snahe znížiť administratívnu záťaž užívateľských podnikov sa upravuje povinnosť vyhotoviť odberný poukaz pre colný úrad iba v dvoch vyhotoveniach a umožňuje sa zaslať odberný poukaz dotknutým daňovým subjektom elektronicky.

K bodu 11

Upúšťa sa od povinnosti colného úradu odňať odberný poukaz, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, a to v snahe znížiť administratívnu záťaž

23

subjektov, ktoré chcú naďalej zostať užívateľskými podnikmi a používať alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane.

K bodu 12

Spresňuje sa lehota platnosti odberných poukazov a súčasne sa v nadväznosti na úpravu v bode 11 spresňujú povinnosti colného úradu.

K bodu 13

V snahe znížiť finančnú záťaž podnikateľských subjektov sa navrhovanou úpravou umožňuje užívateľskému podniku, ktorý nemôže použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane na účel použitia uvedený v odbernom poukaze, dodať tento alkoholický nápoj inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu, avšak len so súhlasom colného úradu.

K bodu 14

Upúšťa sa od povinnej prítomnosti zamestnanca colného úradu v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh denaturovaný octom na výrobu octu a v užívateľskom podniku podľa § 9 ods. 18 zákona č. 530/2011 Z. z., ak nevykonáva činnosť, na ktorú vydaný odberný poukaz. Colný úrad je v takomto prípade povinný zabezpečiť technické a technologické zariadenia a priestory užívateľského podniku voči nelegálnej výrobe liehu a zneužitiu liehu.

K bodom 15 a 18

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nového typu osoby, ktorou je schválený príjemca, schválený odosielateľ a s vypustením súkromnej výroby destilátu.

K bodom 16 a 19

Vzhľadom na to, že ozbrojené sily iných členských štátov a ich civilní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie môžu v súlade so smernicou 2020/262 prijať lieh v pozastavení dane, upravuje sa vznik daňovej povinnosti a daňový dlžník, ak na takéto prijatie liehu nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z..

K bodom 17, 20 a 21

V súvislosti so zavedením elektronickej prepravy alkoholických nápojov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely a ustanovením schváleného príjemcu a schváleného odosielateľa sa upravuje vznik daňovej povinnosti, povinnosť podať daňové priznanie, daňový dlžník a zaplatenie dane.

K bodu 22

Upravujú sa podmienky vrátenia dane v prípade dodania alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely na územie iného členského štátu.

K bodu 23

Úprava nadväzuje na skutočnosť, že jednotný colný doklad sa v súčasnosti nepoužíva. Bol nahradený colným vyhlásením, ktoré sa podáva v elektronickej podobe.

K bodu 24

Z dôvodu duplicitnej úpravy možnosti vrátenia dane so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predmetné ustanovenie vypúšťa.

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 24.

24

K bodu 26

Legislatívno-technická úprava upravujúca odkaz na neexistujúce ustanovenie.

K bodom 27, 31, 43, 73, 78, 90, 96, 99

Upravuje sa povinnosť oznamovať colnému úradu iba tie zmeny údajov a skutočností, ktoré colný úrad, ako orgán verejnej moci nevie získať pri svojej úradnej činnosti v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Súčasne sa spresňujú lehoty na oznámenie jednotlivých zmien.

K bodu 28

Dopĺňa sa dôvod na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak nie je v stanovenej lehote doplnená zábezpeka na daň.

K bodu 29

Dopĺňajú sa podmienky odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom o podmienku trestnej bezúhonnosti prevádzkovateľa tohto skladu.

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v § 9 ods. 14.

K bodu 32

V snahe zamedziť daňovým únikom sa umožňuje colnému úradu v prípade odôvodnenej obavy, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude nevymožiteľná alebo vymáhanie dane bude spojené so značnými ťažkosťami uložiť povinnosť prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň.

K bodu 33

Úprava ustanovenia týkajúceho sa prepravy alkoholického nápoja oslobodeného od dane užívateľským podnikom v nadväznosti na zmenu v § 9 ods. 16.

K bodu 34

Zosúladenie znenia ustanovení so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

K bodu 35

Umožňuje sa znížiť zložená zábezpeka na daň v prípade prepravy denaturovaného liehu užívateľským podnikom, ktorý je zároveň registrovaný aj ako prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja. Takéto podniky použijú lieh na výrobu pohonných látok a teda musia plniť podmienky aj podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, vrátane skladania zábezpeky na spotrebnú daň. Zároveň sa v snahe zamedziť daňovým únikom a možnosti výkonu daňového dozoru umožňuje colnému úradu časovo obmedziť daňovému subjektu manipuláciu s alkoholickým nápojom počas dvoch hodín po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia.

K bodom 36 a 38

Ustanovenia sa upravujú v nadväznosti na úpravu prepravy alkoholických nápojov v pozastavení dane pre ozbrojené sily iných členských štátov a ich civilných zamestnancov, ak sa podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Tieto osoby povinné prepravovať lieh v pozastavení dane na účely oslobodené od dane

25

s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise Európskej únie. Povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri preprave tohto alkoholického nápoja sa nevyžaduje.

K bodu 37

Ustanovenie sa zosúlaďuje s čl. 16 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2020/262.

K bodu 39

V snahe zamedziť daňovým únikom a možnosti výkonu daňového dozoru sa umožňuje colnému úradu časovo obmedziť daňovému subjektu manipuláciu s alkoholickým nápojom počas dvoch hodín po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia.

K bodom 40, 77, 95, 97

Vzhľadom na to, že colný úrad je povinný preveriť nedoplatky na dani u personálne prepojených osôb alebo majetkovo prepojených osôb so žiadateľom, je potrebné aby žiadateľ predložil zoznam dotknutých osôb.

K bodu 41

Odstraňuje sa rozdielny prístup pri zložení zábezpeky na daň pre jednotlivé druhy alkoholických nápojov. Zároveň sa z dôvodu predchádzania vzniku daňových únikov upravuje minimálna výška zloženej zábezpeky na daň pred registráciou žiadateľa a vydaním povolenia.

K bodu 42

Spresňuje sa znenie ustanovenia upravujúceho povinnosť oprávneného príjemcu, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zvýšiť zloženú zábezpeku na daň. V snahe predchádzať daňovým únikom sa táto povinnosť zavádza pre všetky alkoholické nápoje rovnako.

K bodom 44 a 45

Vypúšťa sa povinnosť pre osobu, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom, uvádzať zoznam členských štátov do ktorých bude odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane a spresňujú sa prílohy, ktoré má predložiť k žiadosti o registráciu.

K bodu 46

Aktualizácia odkazov z dôvodu zmeny colných predpisov.

K bodom 47 až 50

Zjednodušujú sa povinnosti daňových subjektov v prípade nedostupnosti elektronického systému.

K bodom 51 a 52

Znižuje sa administratívna záťaž daňových subjektov tak, aby neboli povinné predkladať doklady, ktoré má colný úrad k dispozícii.

K bodu 53

V nadväznosti na zavedenie nového daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ sa ustanovujú podmienky, za ktorých je možné povolenie odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely vydať, odňať alebo za ktorých toto povolenie zaniká.

K bodu 54

V nadväznosti na zavedenie nového daňového subjektu, ktorým je schválený príjemca, sa ustanovujú podmienky, za ktorých je možné povolenie prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely vydať, odňať

26

alebo za ktorých toto povolenie zaniká. Zároveň sa ustanovujú podmienky, ktoré je schválený odosielateľ povinný pred prijatím alkoholického nápoja splniť.

K bodom 55 a 56

V porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou sa zásadne mení postup pri preprave liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely na daňovom území, ako i na území Európskej únie. Papierový trojdielny zjednodušený sprievodný dokument sa nahrádza elektronickým systémom vyhotovovania elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“). Elektronicky sa uskutočňuje preprava od jej začatia, cez zasielanie návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu colnému úradu, prideľovanie zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovanie colného úradu schváleného odosielateľa ako i colného úradu schváleného príjemcu o preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, po jej ukončenie potvrdzovaním prijatia alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického vyhotovovania správ o prijatí schváleným odberateľom.

V nadväznosti na zavedenie elektronického systému monitorovania a kontroly prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely je možné prepravovať alkoholický nápoj len so zjednodušeným elektronickým dokumentom. Colný úrad po preverení správnosti údajov v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu pridelí zjednodušený administratívny referenčný kód, ktorý musí sprevádzať prepravu v písomnej podobe. Prepravu je možné uskutočňovať aj na miesto určenia, ktorým je miesto na daňovom území uvedené schváleným odosielateľom v elektronickom zjednodušenom dokumente.

Upravuje sa aj postup pri preprave alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely v prípade nedostupnosti elektronického systému. V prípade nedostupného elektronického systému je schválený odosielateľ povinný písomne, telefonicky, faxom alebo emailom oznámiť colnému úradu začatie prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely. V prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné, teda listinné potvrdenie oznámenia nevyžaduje.

V súlade so smernicou 2020/262 sa ustanovuje, že daňová povinnosť nevznikne z množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na straty alkoholického nápoja vyplývajúce z jeho fyzikálno-chemických vlastností pri jeho dodaní na podnikateľské účely, ako aj z množstva preukázateľne znehodnoteného a zničeného alkoholického nápoja. Tieto straty musia byť uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu. Ustanovenie sa súčasne upravuje tak, aby bolo možné vrátiť zloženú zábezpeku na daň, a to maximálne do výšky dane pripadajúcej na straty alkoholického nápoja, ktoré uznal colný úrad alebo správca dane iného členského štátu.

Povinnosť vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument sa vzťahuje aj na prepravu všeobecne denaturovaného liehu a pri preprave alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na účely reklamácie.

K bodu 57

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhované zmeny súvisiace so zavedením elektronickej prepravy alkoholických nápojov v daňovom voľnom obehu.

K bodu 58

V nadväznosti na navrhované zmeny sa v súlade so smernicou 2020/262 upresňuje dodanie alkoholického nápoja v rámci zásielkového obchodu.

K bodom 59 a 60

27

Dopĺňajú sa prílohy k žiadosti o vydanie povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod. Zároveň sa zavádza povinnosť oznamovať zmeny údajov.

K bodom 61, 62 a 64

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nového typu osoby, ktorou je schválený príjemca a schválený odosielateľ.

K bodu 63

Ustanovuje sa povinnosť schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu viesť evidenciu.

K bodom 65 až 68

Vzhľadom na navrhované zmeny sa zavádza povinnosť pre colný úrad viesť príslušnú evidenciu.

K bodu 69

V nadväznosti na zmenu smernice, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa umožňuje oslobodenie alkoholického nápoja určeného na použitie na výrobu výživových doplnkov, ktoré spĺňajú podmienku uvádzania do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení najviac 0,15 l.

K bodu 70

Legislatívno-technická úprava. V nadväznosti na elektronizáciu prepravy v daňovom voľnom obehu sa denaturovaný lieh musí prepravovať s elektronickým dokumentom.

K bodu 71

Upresňujú sa podmienky pre zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.

K bodu 72

Spresnenie podmienok na vyradenie z evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane.

K bodu 74

Z dôvodu efektívnejšieho využitia personálnych kapacít správcu dane sa upúšťa od trvalej prítomnosti správcu dane v daňovom sklade, ktorým je liehovar na destiláty.

K bodu 75

Z dôvodu znižovania záťaže colných úradov, ale aj daňových subjektov sa upúšťa od povinnosti zisťovať zásoby liehu u oprávnených príjemcov, a to aj z dôvodu, že možnosť uplatniť normy strát sa na nich nevzťahuje.

K bodu 79

Upravuje sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pestovateľom, ak si nechal vyrobiť väčšie než povolené množstvo destilátu.

K bodu 80

Z dôvodu predchádzania daňovým únikom a v snahe znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane sa zrušuje súkromná výroba destilátu.

Zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobilo mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami. Od zavedenia súkromnej výroby 1.1.2019 plynuli príjmy do štátneho rozpočtu zo súkromnej výroby

28

destilátu na spotrebnej dani vo výške 2 160 eur, pričom náklady na správu dane sú niekoľkonásobne vyššie. Súčasne forma zdaňovania - vyrubenie dane, povinnosť podať daňové priznanie si vyžaduje značné finančné náklady na úpravu informačných systémov finančnej správy, ktoré doteraz neboli realizované z dôvodu, že výnos na spotrebnej dani je v nepriamej úmere vo vzťahu k predbežným nákladom na úpravu informačných systémov. Aktuálne je colnými úradmi evidovaných 26 súkromných výrobcov destilátu, pričom paušálna ročná výška spotrebnej dane je 135 eur.

Zároveň sa znásobuje podozrenie z používania výrobných zariadení na nelegálnu výrobu liehu. Správca dane zaznamenal nárast predaja zariadení na výrobu liehu dovezených z krajín mimo Európskej únie. Následne odpredávané za hotovosť kupujúcimi fyzickými osobami s trvalým pobytom mimo SR. V týchto prípadoch je veľká pravdepodobnosť, že predmetné destilačné zariadenia zostanú na území SR s rizikom podozrenia z porušenia § 253 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov za neoprávnené vyhotovenie alebo prechovávanie zariadenia na výrobu liehu.

Finančné riaditeľstvo SR vyčíslilo finančné náklady, ktoré vznikli colným úradom v súvislosti s výkonom daňového dozoru nad súkromnou výrobou destilátu, ako aj nad držbou destilačných zariadení určených na súkromnú výrobu destilátu v r. 2019 na 8 975 eur a v r. 2020 na 3 153 eur.

K bodom 82 až 84, 87 až 89, 91, 92, 98, 102, 104, 105

Legislatívno-technické úpravy vzhľadom na navrhované zmeny týkajúce sa schváleného príjemcu a odosielateľa.

K bodu 85

V nadväznosti na úpravu v bode 5 sa povinnosť označovať spotrebiteľské balenia liehu nevzťahuje na lieh prepravovaný ozbrojenými silami.

K bodu 86

Ustanovenie sa spresňuje tak, aby bolo zrejmé, že dovozca je povinný zložiť zábezpeku na daň pred každým dovozom spotrebiteľského balenia.

K bodu 93

Upravuje sa spôsob zaokrúhľovania konečného stavu nenávratne zničených kontrolných známok.

K bodu 94

Vedenie mesačnej evidencie odberateľom kontrolných známok sa spresňuje tak, aby bolo zrejmé, že v prípade nulového stavu kontrolných známok nie je povinný túto evidenciu viesť.

K bodom 100, 101 a 103

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov sa upúšťa od oznamovacej povinnosti osôb oprávnených na distribúciu SBL.

K bodu 106

Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné pivovar považovať za malý samostatný pivovar. V malom samostatnom pivovare sa ustanovuje maximálna ročná výroba piva, právna a hospodárska nezávislosť od iných pivovarov a nepovoľuje sa vyrábať pivo na základe licencie. Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých pivovarov. Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatňuje znížená sadzba dane. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej ročnej výrobnej kapacity piva, je prevádzkovateľ malého pivovaru povinný podať daňové

29

priznanie a zaplatiť daň tak, aby bolo celé vyrobené množstvo piva zdanené základnou sadzbou dane.

K bodom 107, 108, 115, 116

Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zrušenie súkromnej výroby destilátu.

K bodu 109

Spresnenie znenia správneho deliktu.

K bodom 110 a 113

Zavádzajú sa sankcie a ustanovujú sa pokuty za porušenie ustanovení týkajúcich sa malého samostatného pivovaru a neukončenia prepravy na mieste uvedenom v elektronickom dokumente.

K bodu 111, 117

Zjednotenie výšky sankcie pre všetky typ alkoholických nápojov rovnako.

K bodu 112

V nadväznosti na zistenia správcu dane pri výkone daňového dozoru sa upravuje znenie sankcie.

K bodu 114

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 6.

K bodom 118 a 119

V nadväznosti na zistenia správcu dane v praxi sa upravuje výška sankcií.

K bodu 120

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zrušenia ustanovenia zákona.

K bodom 121, 122

Ustanovenie sa dopĺňa o rozhodnutia colného úradu, voči ktorým nie je možné sa odvolať a odvolanie nemá odkladný účinok.

K bodu 123

Ustanovenie sa dopĺňa o ďalšie osoby, ktoré poskytujú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a ktoré je Finančné riaditeľstvo SR povinné zaslať Generálnej prokuratúre SR.

K bodu 124

Upravujú sa prechodné ustanovenia k navrhovaným úpravám.

K bodu 125

V nadväznosti na zrušenie súkromnej výroby destilátu sa zrušuje vyhláška ustanovujúca vzor oznámenia o výrobe destilátu.

K bodu 126

Dopĺňa sa príloha č. 2 o smernice, ktoré je potrebné návrhom zákona transponovať.

K čl. II

Legislatívno-technické úpravy zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zrušenie súkromnej výroby destilátu.

K čl. III

30

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 65, 67, 106, 110 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, čl. I bodu 125, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2021, čl. I bodu 69, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 6, 16, 19, 36, 38, 85, 114 a § 76f v bode 124, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a čl. I bodov 15, 17, 18, 20 22, 46, 53 až 58, 61 64, 66, 68, 70, 82 84, 87 92, 98, 102, 104, 105 a § 76g v bode 124, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Eduard Heger v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore