Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2019 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 396/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene ...

1.

V § 4 a § 6 ods. 1 sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „obvyklý pobyt“.

2.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal súd štátu pôvodu, je príslušný ...

3.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) O uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa odseku 1 písm. a) sa rozhoduje rozsudkom a o uznaní a ...

4.

V § 11 ods. 5 druhá veta znie: „Proti uzneseniu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorú môže podať ...

5.

V § 11 ods. 6 sa za slovo „Odvolanie“ vkladajú slová „a sťažnosť“.

6.

Za § 25 sa dopĺňa § 26, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konanie začaté pred 1. januárom 2020 ...

Čl. II

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu o uznaní a výkone peňažnej sankcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 11 ods. 2 zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej ...

Čl. III

Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená ...

1.

V § 3 sa vypúšťa písmeno h).

2.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zdržuje sa na území Slovenskej republiky“.

3.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na území ktorého sa odsúdený zdržiava“.

4.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného justičným orgánom štátu pôvodu je príslušný okresný ...

5.

V § 12 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a nezdržiava sa na území Slovenskej republiky“.

6.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konanie začaté pred 1. januárom 2020 ...

Čl. IV

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s ...

1.

V § 3 sa vypúšťa písmeno g).

2.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo má na jeho území preukázateľné rodinné, sociálne alebo ...

4.

V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „obvyklý pobyt“ nahrádzajú slovami „trvalý pobyt alebo posledný trvalý ...

5.

V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na zmenu rozhodných skutočností na ...

6.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo súdu podľa prvej vety zaslané oznámenie o odovzdaní ...

7.

Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konanie začaté pred 1. januárom 2020 ...

Čl. V

Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade ...

1.

V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

2.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa tejto časti je príslušný okresný ...

3.

Nadpis štvrtej časti znie: „SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

4.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konanie začaté pred 1. januárom 2020 ...

Čl. VI

Zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej ...

1.

V § 2 sa vypúšťa písmeno g).

2.

V § 7 ods. 2 prvej vete sa slovo „obvyklý“ nahrádza slovom „trvalý“.

3.

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Konanie začaté pred 1. januárom 2020 ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore