Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 395/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 395/2011, dátum vydania: 16.11.2011

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Ná rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorý m sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe úlohy v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 330 z 21. mája 2008 k správe o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, v ktorom sa ukladá ministrovi vnútra na základe výsledkov auditu zabezpečiť zruš enie, zmenu alebo doplnenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Navrhovanou zákonnou úpravou sa taktiež reaguje na úlohu v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 847 z 8. decembra 2010 k ná vrhu systému odškodňovania pri mimoriadnych situáciách, v ktorom sa ukladá ministrovi vnútra v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a ministrom životného prostredia vypracovať novelu zá kona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Novelizácia spomenutého zákona vyplýva aj z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2011.

V článku I návrhu zákona sa spresňujú a dopĺňajú niektoré kompetencie ministerstva vnútra, obvodných úradov, samosprávnych krajov, obcí a miest na úseku civilnej ochrany. Pôsobnosť ministerstva vn útra sa rozširuje o vykonávanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vymedzenie ohrozeného územia pri úniku nebezpečnej látky, radiačné a chemické monito rovanie, ako aj poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci. V súvislosti s uvedenou problematikou sa rozširuje pôsobnosť vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) týkajúca sa zriaďovania krízové ho fondu územnej samosprávy, z ktorého možno poskytnúť finančné prostriedky predovšetkým na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnom majetku samosprávneho kraja, ako aj obcí a miest v jeho územnom obvode.

Navrhuje sa tiež spresniť úlohy, ktoré plnia na ú seku civilnej ochrany právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia vo vzťahu k obvodným úradom a obciam, ako aj pri ochrane svojich zamestnancov a iných osôb, ktoré môžu ohroziť svojou činnosťou.

Návrh zákona upravuje novú problematiku postupu a podmienok poskytovania jednorazovej finančnej výpomoci štátu fyzickým osobám, ktorých obydlie bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou. Ide o doplnkovú formu pomoci štátu z prostriedkov štátneho rozpočtu na čiastočné zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Zastaraná zákonná úprava ešte z polovice minulého storočia sa zrušuje v plnom rozsahu.

Poznatky z uplatňovania zákona o civilnej ochrane obyvateľ stva opodstatňujú vymedziť niektoré činnosti na tomto úseku správy, ktoré budú môcť vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou. Z kontrolných zistení orgánov kontroly totiž vyplýva, ž e dokumentácia civilnej ochrany, najmä plány ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, ktoré vypracúvajú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, mnohokrát nezodpovedajú spomenuté mu zákonu a jeho vykonávacím predpisom.

Aplikačná prax poukazuje na nadbytočnosť nariadenia vl ády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktoré rozdeľuje územie štátu na kategórie a uprednostňuje niektoré regióny z hľ adiska plánovania opatrení civilnej ochrany. Podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva však ministerstvo vnútra vypracúva analýzu územia štátu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a obvodné ú rady vypracúvajú uvedenú dokumentáciu pre svoj územný obvod, ktorá obsahuje zoznam právnych subjektov – ohrozovateľov života, zdravia a majetku, možné spôsoby ohrozenia a opatrenia na ochranu obyvateľov. Preto nie je dôvod na ďalšiu kategorizáciu územia štátu na rovnaký účel vykonávacím predpisom.

Problematika administratívnoprávnej zodpovednosti na úseku civilnej ochrany sa predovšetkým aktualizuje prehľadnejším vymedzením skutkových podstát iných sprá vnych deliktov ako priestupkov a rozširuje sa okruh zodpovedných subjektov za niektoré správne delikty o obce.

V článku II sa novelizuje živnostenský zákon v nadväznosti na úpravu odbornej spôsobilosti v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva. Medzi viazané živnosti sa zara ďujú niektoré činnosti na úseku civilnej ochrany, ktoré budú vyžadovať odbornú spôsobilosť.

V článku III sa vypúšťa ustanovenie o ocenení predsedu samosprávneho kraja za osobnú pomoc pri mimoriadnej udalosti, pretože problematiku upravuje zákon o civilnej ochrane obyvateľstva.

Navrhovaná zákonná úprava bude mať vplyv na rozpoč et verejnej správy v súvislosti s poskytovaním jednorazovej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu fyzickým osobám, ktorých obydlie bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou. Podrobnosti sú uvedené v dolož ke vybraných vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorý mi je Slovenská republika viazaná. Ide o Ženevské dohovory z 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny (vyhláška MZV č. 65/1954 Zb. v znení oznámenia MZV SR č. 44/2001 Z. z.) a ich dodatkové protokoly z 8. jú na 1977 (oznámenie FMZV č. 168/1991 Zb.).

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon N árodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania:

31. 01. 2011 – 02. 02. 2011

A.2. Vplyvy:

Pozitívne*Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

XX2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýš eniu regulačného zaťaženia?X3. Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie

obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťX4. Vplyvy na životné prostredieX5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostiX

A.3. Poznámky

Prijatie návrhu zákona vzhľadom na možnosť poskytnutia jednorazovej finančnej výpomoci fyzickým osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou má pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností.

A.4. Alternatívne riešenia

Pre zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z návrhu zákona nie s ú alternatívne riešenia.

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraný ch vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy uplatnilo pripomienky technického charakteru, ktoré boli v doložke upravené.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy. Vzhľadom na možnosť finančného odškodnenia v prípade mimoriadnej udalosti, ktoré má nesporne pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností, odporúča tento fakt doplniť do časti A.3. Poznámky.

Ministerstvo hospodárstva SR nemá pripomienky a súhlasí s doložkou. Z hľadiska riešenej problematiky prijatie návrhu zákona nevyžaduje úpravy platnej legislatívy formujúcej podnikateľské prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v €)rr + 1r + 2r + 3Príjmy verejnej správy celkom07263,603631,803631,80v tom: Ministerstvo vnútra SR07263,603631,803631,80z toho vplyv na štátny rozpočet07263,603631,803631,80z toho vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000v tom: Ministerstvo vnútra SR6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000z toho vplyv na štátny rozpočet6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000z toho vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť (počet)0000zamestnanci v štátnej službe0000zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme0 000iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)0000Financovanie zabezpečené v rozpočte6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000v tom: Ministerstvo vnútra SR / 06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v €)rr + 1r + 2r + 3Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (príjmy + výdavky)

+6 000 000

+5992736,4

+5996368,2

+5996368,2z toho vplyv na štátny rozpočet

+6 000 000

+5992736,4

+5996368,2

+5996368,2financovanie zabezpečené v rozpočte+6 000 000+6 000 000+6 000 000+6 000 000ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Prijatie návrhu zákona bude mať negatívny vplyv na verejné financie v súvislosti s úpravou poskytovania jednorazovej finančnej výpomoci fyzickým osobám postihnutým mimoriadnou udalosť ou. Výška finančných prostriedkov bude závislá od počtu oprávnených žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc.

Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie. Príjem finančných prostriedkov bude v objeme zodpovedajúcom nevyhnutným nákladom spojeným so získavaním odbornej spôsobilosti na ú seku civilnej ochrany. Vzdelávanie v odbornej spôsobilosti sa bude uskutočňovať v jestvujúcom vzdelávacom zariadení v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Cieľom návrhu zákona je skvalitniť právne prostredie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva. Navrhovanými úpravami sa dop ĺňa pôsobnosť ministerstva vnútra v oblasti poskytovania a prijímania humanitárnej pomoci, odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vymedzenia ohrozeného územia pri ú niku nebezpečnej látky, radiačnom a chemickom monitorovaní. Spresňujú sa kompetencie miestnych orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov a obcí (miest) na tomto úseku správy. Navrhuje sa tiež upraviť niektoré úlohy právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré plnia na úseku civilnej ochrany. Ïalej sa spresňuje vyhlasovanie a odvolanie mimoriadnej situácie a z dôvodu nadbytoč nosti sa navrhuje zrušiť príslušné nariadenie vlády o kategorizácii územia Slovenskej republiky, ktoré rozdeľuje územie štátu na kategórie, pričom v podstate uprednostňuje niektoré regióny z hľ adiska plánovania opatrení civilnej ochrany.

Schválenie návrhu zákona predpokladá pozitívny vplyv na príjmy št átneho rozpočtu, ktoré budú zodpovedať nevyhnutným nákladom spojeným v súvislosti so vzdelávaním, preškolením a vykonaním skúšky uchádzačmi o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti civilnej ochrany. Vzdelávanie uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane sa bude vykonávať v jestvujúcom vzdelávacom zariadení v organizačnej štruktúre ministerstva vnútra, a teda nie je potrebné na tento účel zriadiť ďalšiu vzdelávaciu inštitúciu.

Schválenie návrhu zákona zakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu v súvislosti s poskytovaním jednorazovej finančnej výpomoci fyzick ým osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ktorá spôsobila škody na ich obydliach. Jednorazovú finančnú výpomoc sa predpokladá poskytovať najmä z rozpočtovej rezervy vlády. V súčasnosti vš ak nemožno kvantifikovať výšku finančných prostriedkov potrebných na jednorazovú finančnú výpomoc, pretože závisí od rozsahu mimoriadnej udalosti a počtu postihnutých žiadateľ ov. Navrhovanou úpravou sa zmiernia následky mimoriadnej udalosti voči fyzickým osobám a zároveň sa prispeje k zachovaniu ich životnej úrovne.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľ a bodu 2.3.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Ná rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony má vplyv na rozpočet verejnej správy tým, ž e ustanovuje novú činnosť štátu pri poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu fyzickým osobám na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.

Navrhované zákonná úprava zakladá vykonávanie nových činností niektorým orgánom štátnej správy, ako aj obciam a mestám. Ide najmä o plnenie úloh pri sprac úvaní údajov fyzických osôb - žiadateľov o jednorazovú finančnú výpomoc, posudzovanie sociálneho stavu žiadateľov a posudzovanie rozsahu poškodenia majetku žiadateľov v dôsledku pô sobenia mimoriadnej udalosti.

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Rozsah aktivít, ktoré bude potrebné vykonať nemožno presne kvantifikova ť, keďže sú závislé od druhu a rozsahu konkrétnej mimoriadnej udalosti a jej ničivých účinkov. Ïalším faktorom, ktorý ovplyvňuje objem aktivít je počet žiadostí fyzických osô b o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Z uvedených dôvodov sa vychádza iba z odhadov na základe skúseností z povodní v roku 2010.

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Pre jednotlivé výpočty na odbornú spôsobilosť sa vychádza z týchto údajov:

a) v prvom roku účinnosti zákona sa počíta

na vzdelávanie odborníkov v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a zí skanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky,

b) v ostatných rokoch účinnosti zákona sa počíta

na vzdelávanie ďalších odborníkov v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a získanie odbornej spôsobilosti vykonaním skúšky podľa záujmu uchádzačov.

Pri kalkulácii nevyhnutných nákladov sa vychádza z kalkulácií na administratívne náklady (registrácia, vydanie osvedčenia, učebné pomôcky a iné), lektorské zabezpečenie, prevádzkové náklady a ubytovanie pri dĺžke kurzu 10 pracovných dní, t. j. 68 vyučovací ch hodín. V prvom roku sa uvažuje so vzdelávaním v 4 kurzoch za účasti 60 uchádzačov. V ďalších rokoch sa uvažuje s účasťou 30 uchádzačov v 2 kurzoch.

Pri kalkulácii objemu finančných prostriedkov na jednorazovú finančnú výpomoc fyzickým osobám na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti sa vychádza z finančných prostriedkov určených na jednorazovú finan čnú pomoc osobám postihnutým povodňami v mesiacoch júl a august 2010, kedy boli štátom použité obdobné kritériá ako sú uvedené v návrhu zákona.

Tabuľ ka č. 4

Príjmy (v €)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)107263,603631,803631,80 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktí vami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom07263,603631,80 3631,80 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5

Výdavky (v €)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Bežné výdavky (600)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)Poistné a príspevok do poisťovn í (620)Bežné transfery (640)2 - 642014 – transfer jednotlivcovi6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700)Obstarávanie kapitálových aktí v (710)2Kapitálové transfery (720)2Výdavky z transakcií s finan čnými aktívami a finančnými pasívami (800)Dopad na výdavky verejnej spr ávy celkom6 000 0006 000 0006 000 0006 000 000

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Počet zamestnancov štátna služba (príslušníci Policajného zboru, štátna služba, hasiči) zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátna služba zamestnanci vo verejnom záujme iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Osobné výdavky celkom (v eurách) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) štátna služba zamestnanci vo verejnom záujme iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Poistné a príspevok do poisťovní (620) štátna služba zamestnanci vo verejnom záujme iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)00 00 Poznámky:DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Ná vrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktor ým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Vzhľadom na skutočnosť, že problematika návrhu prá vneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Plnenie úloh a opatrení na ochranu života, zdravia a majetku občanov v prí pade vzniku mimoriadnej udalosti nie je žiaduce viazať na kategorizáciu územia štátu, keďže najmä podľa ústavy má každý občan rovnaké právo na svoju ochranu. Ministerstvo vnútra a obvodné ú rady vypracúvajú analýzu územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí ako súbor dokumentov, ktorý postačuje na posúdenie nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti na území okresu, kraja i štá tu. Preto sa inštitút kategorizácie územia vypúšťa z návrhu zákona ako vývojom prekonaný.

K bodu 2

Ide o nové vymedzenie pojmových znakov plánu ochrany obyvateľstva ako relevantného druhu plá novacej dokumentácie civilnej ochrany vypracúvanej a vedenej na jednotlivých stupňoch riadenia. Platný zákon totiž zužuje okruh tejto dokumentácie hlavne na protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia. Preto je potrebná výstižnejšia definícia, ktorá zohľadní, že súčasťou plánu ochrany obyvateľstva majú byť aj úlohy a opatrenia zamerané na jeho ochranu aj pri iný ch druhoch mimoriadnych udalostí, ako aj ďalšia dokumentácia civilnej ochrany, napríklad plán evakuácie a plán ukrytia.

K bodu 3

Reaguje sa na nejednotný postup obvodných úradov a obcí pri odvolaní mimoriadnej situácie. Platn ý zákon túto problematiku nerieši jednoznačne. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť povinnosť odvolať mimoriadnu situáciu tomu orgánu verejnej správy, ktorý ju vyhlásil a zároveň určiť podmienky na odvolanie mimoriadnej situácie, ktorými sú ukončenie činností a opatrení civilnej ochrany.

K bodu 4

Navrhuje sa zrušiť odsek 3, pretože v súlade s čl. 102 ods. 3 ú stavy spôsob výkonu verejnej moci počas vojnového stavu (predtým brannej pohotovosti štátu) a iných krízových situácií ustanovuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v č ase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, a to vrátane úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.

Nadväzne na vypustenie pojmu kategorizácia územia (bod 1) je potrebné zrušiť zákonné splnomocnenie na vydanie príslušného vykonávacieho predpisu.

K bodu 5

Ustanovenie sa upravuje so zreteľom na zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojený ch silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že ozbrojené sily Slovenskej republiky možno použiť aj na riešenie mimoriadnej udalosti.

K bodu 6

Do pôsobnosti ministerstva vnútra sa navrhuje doplniť úlohy vyplývajú ce z úpravy problematiky odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane v bode 23.

K bodu 7

Opatrenia civilnej ochrany sa plánujú a realizujú v súlade so zá vermi analýzy územia na ohrozenom území pre mimoriadne udalosti. Každý druh mimoriadnej udalosti má svoje špecifiká vyplývajúce z možných nepriaznivých účinkov na život, zdravie a majetok, ktoré spo čívajú najmä v rôznych časových faktoroch ohrozenia, rozsahu a závažnosti ohrozenia. Doplniť pôsobnosť ministerstva vnútra o vymedzenie časti ohrozeného územia je žiaduce z dôvodu, že niektoré opatrenia je potrebné plánovať a prípadne prednostne vykonávať na tom ohrozenom území, kde sa predpokladajú skoršie, prípadne závažnejšie následky a účinky mimoriadnej udalosti. Ide najmä o havá riu jadrového zariadenia a haváriu, pri ktorej môže dôjsť k úniku chemickej nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja alebo pri preprave.

K bodu 8

Ministerstvo vnútra na účel podpory riadenia a vykonávania záchranný ch prác zriaďuje kontrolné chemické laboratóriá a prevádzkuje systém kontinuálneho radiačného monitorovania. Taktiež hospodári s materiálom určeným na humanitárnu pomoc. Vzhľadom na tieto skutoč nosti sa spresňuje pôsobnosť ministerstva vnútra.

K bodu 9

Z pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja sa vypúšťa zabezpeč ovanie úloh za vojnového stavu (predtým brannej pohotovosti štátu), pretože spôsob výkonu verejnej moci počas všetkých krízových situácií ustanovuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v č ase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

K bodom 10 a 11

Vzhľadom na postavenie obvodného úradu ako rozpočtovej organizácie št átu sa obvodnému úradu ustanovujú úlohy týkajúce sa financovania civilnej ochrany zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Ustanovuje sa jednoročná prekluzívna lehota na uplatnenie jednorazovej peňažnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva umiestnením technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľ nosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

K bodu 12

Pôsobnosť samosprávneho kraja sa rozširuje o možnosť zriadiť spoločne s obcou (mestom) nachádzajúcich sa na jeho území krízový fond územnej samosprávy ako mimorozpočtový pe ňažný fond bez právnej subjektivity. V uvedenom fonde sa budú finančné prostriedky kumulovať a podľa rozhodnutia správcu fondu poskytovať na likvidáciu následkov živelnej pohromy č i inej mimoriadnej udalosti na nehnuteľnom majetku samosprávneho kraja alebo príslušnej obce (mesta). Zdroje fondu možno použiť aj na realizáciu preventívnych opatrení voči mimoriadnej udalosti v ú zemnom obvode samosprávneho kraja, prípadne tiež na iný účel.

Správu fondu má vykonávať rada fondu, pričom podrobnosti týkajúce sa uvedeného fondu zákon zveruje do predmetu úpravy jeho štatútu.

K bodom 13 až 15

Jednoznačne sa vymedzuje pôsobnosť obce pri riadení záchranných prá c počas mimoriadnej situácie, a to oprávnenie uložiť povinnosti príslušným subjektom poskytnúť vecné plnenie a osobné úkony.

Odstraňuje sa z dôvodu nadbytočnosti pojem prostriedky individuálnej ochrany, ktorý navyše nepatrí medzi problematiku pôsobnosti obce.

Obec zabezpečuje informačný systém civilnej ochrany ako celok, teda nielen hlásnu službu. Z hľadiska funkčnosti spomenutého systému je potrebné, najmä v prí pade vzniku mimoriadnej udalosti a po vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce, aby fungoval nepretržite. Zabezpečenie tejto úlohy obec oznámi obvodnému úradu.

K bodom 16 a 17

Komplexne v jednom odseku a navyše presnejšie a prehľadnejšie sa upravuj ú povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok (ohrozovatelia).

K bodu 18

Upravujú sa povinnosti ďalších právnických osôb a fyzických os ôb – podnikateľov, ktorí nie sú ohrozovateľmi. Keďže sídla či prevádzky uvedených subjektov sa môžu nachádzať na území ohrozenom mimoriadnou udalosťou, je nevyhnutné, aby zabezpečovali aj úlohy a opatrenia civilnej ochrany určené na ochranu vlastných zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa oprávnene nachádzajú v ich priestoroch.

K bodu 19

Ustanovenie je potrebné vypustiť vzhľadom na riešenie v bode 16.

K bodu 20

Zámerom je zabezpečiť technickú kompatibilitu v rámci hlásnej služ by civilnej ochrany v súlade s technickými podmienkami predovšetkým pri posudzovaní dodržiavania pokrytia ohrozeného územia varovnými signálmi. Dotknuté právne subjekty budú povinné predložiť ministerstvu vnútra nielen projekt výstavby nového systému varovania a vyrozumenia, ale tiež projekt jeho rekonštrukcie.

K bodu 21

Predmetné ustanovenie je potrebné vypustiť zo zákona vzhľadom na nové vymedzenie úloh právnych subjektov - neohrozovateľov v bode 18.

K bodu 22

Navrhovanú zmenu vnútorného odkazu je potrebné vykonať so zreteľ om na bod 16.

K bodu 23

Navrhuje sa právna úprava odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane. Poznatky z vykonávania zákona o civilnej ochrane obyvateľstva totiž opodstatňujú zaviesť do jeho obsahu tento nový právny inštitút z dôvodu, že niektoré činnosti na tomto úseku správy vzhľadom na svoj vý znam z hľadiska ochrany života, zdravia a majetku vyžadujú špecifické vedomosti, zručnosti a schopnosti. Týka sa to vypracúvania dokumentácie civilnej ochrany a vzdelávacej (lektorskej) činnosti. Preto je ž iaduce ustanoviť podmienky získania odbornej spôsobilosti v oblasti civilnej ochrany.

Úprava podrobností o predmetnej problematike vo vykonávacom predpise sa zveruje ministerstvu vnútra.

K bodom 24 až 26

Zvýrazňuje sa skutočnosť, že vecné plnenie možno uložiť až po vyhlásení mimoriadnej situácie formou písomného príkazu. Zároveň sa zohľadňuje skutočnosť, že uložiť vecné plnenie môže nielen príslušný orgán štátnej správy, ktorý m je obvodný úrad [§ 14 ods. 1 písm. h) platného zákona], ale aj obec (bod 13), a to podľa rozsahu mimoriadnej udalosti.

K bodu 27

Rozširuje sa okruh osôb oslobodených od osobných úkonov v civilnej ochrane vzhľadom na ich postavenie a význam služobných povinností, ktoré sú povinní plniť podľa osobitných právnych predpisov.

K bodu 28

V dôsledku ničivých účinkov živelných pohrôm v posledný ch rokoch, najmä povodní a súvisiacich zosuvov pôdy, sa dostávajú mnohí obyvatelia Slovenskej republiky do ťažkej životnej situácie, ktorú nie sú schopní samostatne zvládnuť, a preto sú odkázaní na pomoc štátu a solidaritu. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje možnosť poskytnúť neúčelovú finančnú výpomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu fyzickým osobám, ktorých byt alebo iné obydlie vr átane jeho vnútorného zariadenia (napr. nábytok, elektrospotrebiče) bolo postihnuté akoukoľvek mimoriadnou udalosťou.

Finančnú výpomoc na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti sa navrhuje poskytnúť jednorazovo po posúdení rozsahu poškodenia obydlia a sociálneho statusu fyzickej osoby - žiadateľa o poskytnutie tejto formy finanč nej pomoci.

Oprávnenie užívať obydlie možno preukázať rôznymi dokladmi, napríklad ak pôjde o obytnú unimobunku aj potvrdením príslušnej obce.

K bodu 29

Komplexne a prehľadne sa upravuje problematika zodpovednosti za iné správ ne delikty ako priestupky na úseku civilnej ochrany. Vymedzujú sa jednotlivé skutkové podstaty týchto deliktov, sankcie vo forme pokút za ich spáchanie, kritériá na ukladanie pokút a prekluzívne lehoty, v ktorý ch sa pokuty ukladajú. Vylučuje sa správna úvaha príslušného orgánu o tom, či uloží sankciu, ak nastanú podmienky na jej uloženie.

K bodu 30

Vymedzuje sa nová skutková podstata priestupku vzhľadom na úpravu odbornej sp ôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

K bodom 31 a 34

Aktualizuje sa odkaz na transpozičnú prílohu a názov tejto prílohy.

K bodu 32

V intertemporálnych ustanoveniach sa ustanovuje zákonná lehota, v ktorej sú príslušní zamestnanci povinní získať odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany okrem tých, ktorí spĺňajú podmienku ustanovenej dĺžky praxe.

K bodu 33

Zrušujú sa právne predpisy, ktoré stratia opodstatnenie nadobudnutím ú činnosti tejto novely.

K Èl. II

K bodu 1

Odstraňuje sa chyba vo vnútornom odkaze, ktorá je však citlivá, keďž e ide o sankčné ustanovenie.

K bodu 2

Navrhovaná úprava bezprostredne súvisí s článkom I bodom 23, v ktorom sa upravuje problematika odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany. Preto je potrebné v živnostenskom zákone doplniť príslušnú prílohu o viazané živnosti na ú seku civilnej ochrany. Osoba, ktorá hodlá tieto činnosti vykonávať podnikateľským spôsobom, bude musieť splniť nielen všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti (vek, spôsobilosť na právne ú kony, bezúhonnosť), ale aj osobitnú podmienku, a to odbornú spôsobilosť.

K Èl. III

Ustanovenie sa vypúšťa z dôvodu jeho nadbytočnosti a urč itej obsahovej kolízie s § 30 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, v ktorom je upravená problematika oceňovania pri záchrane života, zdravia a majetku pri mimoriadnej situácii, a do ktorého táto ú prava systematicky patrí.

K Èl. IV

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o civilnej ochrane obyvateľ stva bol viackrát novelizovaný a s ohľadom na rozsah tejto novely, predseda parlamentu sa splnomocňuje na jeho republikáciu.

K Èl. V

Účinnosť zákona sa navrhuje najmä so zreteľom na zabezpeč enie primeranej legisvakančnej doby.

V Bratislave 10. augusta 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic

minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore