Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Územná samospráva, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 395/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 17.

2.
V § 3 odsek 14 znie:

„(14)
Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.“.

3.
V § 3b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu situáciu po vykonaní úloh a opatrení podľa odseku 2.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.
5.
V § 9 odsek 3 znie:

„(3)
Ozbrojené sily Slovenskej republiky plnia úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.

6.
V § 12 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany (ďalej len „odborná spôsobilosť“),“.
7.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
určuje členenie ohrozeného územia na účel plánovania úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva pred účinkom nebezpečnej látky,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

8.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c)
radiačnom a chemickom monitorovaní,

d)
poskytovaní a prijímaní humanitárnej pomoci.“.

9.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

10.
V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu vnútra,“.

11.
V § 14 ods. 1 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti,“.
12.
§ 14a sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3)
Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej samosprávy (ďalej len „fond“), v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce v jeho územnom obvode, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktoré možno poskytnúť na
a)
odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti samosprávneho kraja a obce v jeho územnom obvode,

b)
vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode samosprávneho kraja.

(4)
Fond nie je právnická osoba. Správu fondu vykonáva rada fondu.

(5)
Spôsob ustanovenia rady fondu, podrobnosti o zdrojoch fondu a o správe fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a obecné zastupiteľstvo.“.

13.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri riadení záchranných prác môže uložiť povinnosti podľa § 21 a 23,“.
14.
V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovami „fyzické osoby – podnikatelia“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prostriedkami individuálnej ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok najmä počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu,“.
15.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „vykonáva hlásnu službu na území obce“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje obvodný úrad“.
16.
V § 16 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d)
oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci, na ktorej území pôsobia,

e)
zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom, ak nevypracúvajú havarijné plány podľa osobitných predpisov;16aa) precvičiť tento plán aspoň raz za tri roky,

f)
zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo podľa rozhodnutia obvodného úradu, ako aj zabezpečovať akcieschopnosť jednotiek civilnej ochrany a prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany,“.

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená g) až m).

17.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
18.
V § 16 odsek 2 znie:

„(2)
Iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako v odseku 1 sú povinní plniť úlohy podľa odseku 1 písm. e), f), h), i), k) a l).“.

19.
V § 16 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b.

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 13.

20.
V § 16 odsek 7 znie:

„(7)
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 sú povinní pred začatím výstavby alebo rekonštrukcie systému varovania a vyrozumenia predložiť ministerstvu vnútra na schválenie projekt jeho výstavby alebo rekonštrukcie.“.

21.
V § 16 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

22.
V § 16 ods. 12 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
23.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na
a)
vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b)
vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c)
vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

(2)
Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou a vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky.

(3)
Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky sa predkladá ministerstvu vnútra a obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, činnosť, na ktorú sa žiada odborná spôsobilosť, a podpis žiadateľa.

(4)
Opravnú skúšku možno vykonať len raz. Ak žiadateľ nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať skúšku až po opakovanom vykonaní odbornej prípravy.

(5)
Ministerstvo vnútra vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi, ktorý vykonal skúšku. Osvedčenie obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul,

b)
dátum narodenia,

c)
dátum vykonania skúšky,

d)
činnosť, na ktorú sa vydáva osvedčenie,

e)
evidenčné číslo osvedčenia, dátum jeho vydania, odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, meno, priezvisko, akademický titul a podpis predsedu skúšobnej komisie.

(6)
Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

(7)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, obvodného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

(8)
Ministerstvo vnútra vedie v elektronickej forme evidenciu osvedčení.

(9)
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.

24.
V § 21 odsek 1 znie:

„(1)
Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení mimoriadnej situácie uložiť písomným príkazom povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti.“.

25.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

26.
V § 22 ods. 3 sa slová „rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami „písomného príkazu podľa § 21 ods. 1“.
27.
V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, mimoriadnu službu a alternatívnu službu, ako aj príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak by vykonaním osobných úkonov bol ohrozený výkon ich služobných povinností.“.

28.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a
Jednorazová finančná výpomoc
(1)
Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu,31) bytu31a) alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

(2)
Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadateľom o poskytnutie výpomoci je osoba uvedená v odseku 1. Prílohou žiadosti je výpis z listu vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

(3)
Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s
a)
obvodným úradom rozsah poškodenia obydlia,

b)
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

(4)
Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je
a)
v hmotnej núdzi31b) a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b)
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,31c)

c)
osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,31d)

d)
osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.31e)

(5)
Obec predloží zoznam žiadostí obvodnému úradu. Zoznam obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b)
popis rozsahu poškodenia obydlia,

c)
popis sociálnej situácie žiadateľa.

(6)
Obvodný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde; ak sa výpomoc má poskytnúť z rozpočtovej rezervy vlády, Ministerstvu financií Slovenskej republiky na zabezpečenie postupu podľa osobitného zákona.31f)

(7)
Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

(8)
Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.

(9)
Výpomoc vypláca obec.

(10)
Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi podľa odseku 5 písm. a), ktorým bola poskytnutá výpomoc.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:

„31)
§ 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

31a)
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

31b)
§ 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31c)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31d)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

31e)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z.

31f)
§ 10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.

29.
§ 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá
a)
svojou činnosťou môže ohroziť život, zdravie alebo majetok, ak poruší niektorú z povinností podľa § 16 ods. 1,

b)
poruší § 16 ods. 1 písm. e), f), h), i), k) alebo písm. l), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa podľa § 16 ods. 2,

c)
prevádzkuje dopravný prostriedok, zdravotnícke zariadenie, vývarovňu, zásobovacie zariadenie alebo stravovacie zariadenie, ak poruší § 16 ods. 3,

d)
prevádzkuje rozhlasové a televízne vysielanie, ak poruší § 16 ods. 4,

e)
prevádzkuje vodnú stavbu, ak poruší § 16 ods. 5 alebo ods. 7,

f)
vyrába, skladuje alebo manipuluje s nebezpečnou látkou, a tým ohrozuje život, zdravie alebo majetok, ak poruší § 16 ods. 6 alebo ods. 7,

g)
vlastní alebo prevádzkuje energetickú, tepelnú, vodárenskú, kanalizačnú sieť alebo sústavu, ak poruší § 16 ods. 8,

h)
vlastní alebo prevádzkuje zariadenie určené na ubytovanie alebo zariadenie, ktoré umožňuje dočasný pobyt osôb, ak poruší § 16 ods. 9,

i)
poruší § 16 ods. 10,

j)
poruší § 19 ods. 1 alebo ods. 2,

k)
poruší § 21 ods. 1.

(2)
Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí obec, ak poruší § 15 ods. 1 písm. a), f), g) alebo písm. j).

(3)
Obvodný úrad uloží pokutu do 10 000 eur
a)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 okrem písmena h),

b)
obci za správny delikt podľa odseku 2.

(4)
Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 okrem písmena h), ktorého sa dopustí počas mimoriadnej situácie.

(5)
Obec uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), c), d), g) alebo písm. i), ktorého sa dopustí voči obci alebo za správny delikt podľa odseku 1 písm. h).

(6)
Obvodný úrad a obec zohľadňujú pri určení výšky pokuty závažnosť, okolnosti, spôsob, čas trvania, následky a opakovanie porušenia povinnosti.

(7)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad alebo obec dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.“.

30.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.“.

31.
Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Zamestnanec ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, obvodného úradu, samosprávneho kraja, obce, inej právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý k 1. januáru 2012 vykonával činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, je povinný získať odbornú spôsobilosť do 31. decembra 2013.

(2)
Zamestnanec uvedený v odseku 1, ktorý k 1. januáru 2012 vykonával aspoň sedem rokov činnosť, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, sa považuje za zamestnanca, ktorý získal odbornú spôsobilosť 1. januára 2012. Ministerstvo vnútra vydá tomuto zamestnancovi osvedčenie, a to na jeho žiadosť, ktorej prílohou je doklad o splnení podmienok podľa prvej vety.“.

32.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠37a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:

1.
zákon č. 27/1950 Zb. o štátnej podpore pri živelných pohromách,

2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2004 Z. z.,

3.
vyhláška ministrov financií a poľnohospodárstva č. 167/1954 Ú. l. o štátnej podpore pri živelných pohromách.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 249/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 65b ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
2.
V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa dopĺňajú živnosti s poradovými číslami 87 a 88, ktoré znejú:

„87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstvaVypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. 88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.

Čl. III

Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 500/2010 Z. z. sa mení takto:

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 117/1998 Z. z., zákonom č. 252/2001 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 568/2005 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z., zákonom č. 514/2008 Z. z., zákonom č. 172/2011 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore