Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 395/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

1.

V § 3 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 17.

2.

V § 3 odsek 14 znie:

„(14) Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ...

3.

V § 3b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

5.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Ozbrojené sily Slovenskej republiky plnia úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“. ...

6.

V § 12 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva ...

7.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) určuje členenie ohrozeného územia na účel plánovania úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

8.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) radiačnom a chemickom monitorovaní, d) poskytovaní a prijímaní humanitárnej pomoci.“. ...

9.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

10.

V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho ...

11.

V § 14 ods. 1 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

12.

§ 14a sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej ...

13.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

14.

V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovami „fyzické osoby – podnikatelia“ bodkočiarka nahrádza ...

15.

V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „vykonáva hlásnu službu na území obce“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 16 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia ...

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená g) až m).

17.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

18.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako v odseku 1 sú povinní plniť úlohy ...

19.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b.

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 13.

20.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 sú povinní pred začatím ...

21.

V § 16 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

22.

V § 16 ods. 12 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

23.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Odborná spôsobilosť (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických ...

24.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení ...

25.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

26.

V § 22 ods. 3 sa slová „rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej ...

28.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Jednorazová finančná výpomoc (1) Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:

„31) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 31a) § 43b ods. 4 ...

29.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Správne delikty (1) Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí právnická ...

30.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.“. ...

31.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Zamestnanec ministerstva, ...

32.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Zrušovacie ustanovenie Zrušujú sa: 1. zákon č. 27/1950 Zb. o štátnej podpore pri živelných ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 65b ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

2.

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa dopĺňajú živnosti s poradovými číslami 87 a 88, ...

Čl. III

Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore