Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 16.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Vojenské právo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD7 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 395/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...

1.

V § 3 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 17.

2.

V § 3 odsek 14 znie:

„(14) Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ...

3.

V § 3b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5.

5.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Ozbrojené sily Slovenskej republiky plnia úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“. ...

6.

V § 12 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva ...

7.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l) určuje členenie ohrozeného územia na účel plánovania úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva ...

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

8.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) radiačnom a chemickom monitorovaní, d) poskytovaní a prijímaní humanitárnej pomoci.“. ...

9.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).

10.

V § 14 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho ...

11.

V § 14 ods. 1 písm. m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

12.

§ 14a sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej ...

13.

V § 15 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

14.

V § 15 ods. 1 písm. d) sa za slovami „fyzické osoby – podnikatelia“ bodkočiarka nahrádza ...

15.

V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „vykonáva hlásnu službu na území obce“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 16 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia ...

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená g) až m).

17.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

18.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako v odseku 1 sú povinní plniť úlohy ...

19.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b.

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 13.

20.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 sú povinní pred začatím ...

21.

V § 16 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

22.

V § 16 ods. 12 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

23.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Odborná spôsobilosť (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických ...

24.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení ...

25.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

26.

V § 22 ods. 3 sa slová „rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami ...

27.

V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej ...

28.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Jednorazová finančná výpomoc (1) Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:

„31) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 31a) § 43b ods. 4 ...

29.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Správne delikty (1) Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí právnická ...

30.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.“. ...

31.

Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Zamestnanec ministerstva, ...

32.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Zrušovacie ustanovenie Zrušujú sa: 1. zákon č. 27/1950 Zb. o štátnej podpore pri živelných ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 65b ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

2.

V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa dopĺňajú živnosti s poradovými číslami 87 a 88, ...

Čl. III

Zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním ...

V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 sa vypúšťajú.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore