Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov 394/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov 394/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 394/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 16 ods. 3 písm. h) a § 17 ods. 1 písm. f) sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladá čiarka a slová ...

2.

V § 28b ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „v čase od 6.00 do 24.00 hodiny“.

3.

V § 28d ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ktorou ...

4.

V § 35 ods. 8 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na dlhšie reklamné oznámenia sa vzťahuje ustanovenie ...

5.

V § 37a sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) dlhšiemu reklamnému oznámeniu, g) výzve na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku ...

6.

V § 38 ods. 2 sa za slovo „vysielateľom“ a za slovo „Vysielateľ“ vkladajú slová „televíznej programovej ...

7.

V § 38 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje ...

8.

V § 39 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „touto činnosťou je osoba verejnosti známa a právnická ...

9.

V § 39a ods. 4 sa slová „v športových programoch a zábavných programoch“ nahrádzajú slovami „v športových ...

10.

V § 39a ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na program vysielaný v rámci rozhlasovej ...

11.

V § 45 odsek 1 znie:

„(1)
Jednej osobe možno udeliť viac licencií na vysielanie programovej služby.“.

12.

V § 45 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

13.

V § 48 ods. 3 sa vypúšťajú slová „najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a“.

14.

V § 48 ods. 4 sa na začiatok druhej vety vkladajú slová „V čase krízovej situácie mimo času vojny a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a ...

15.

§ 50 vrátane nadpisu znie:

„§ 50 Prevod a prechod licencie (1) Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťa.

16.

V § 53 písm. e) sa za slová „s licenciou“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou,“ a slová ...

17.

V § 53 písm. i) sa za slovo „ak“ vkladajú slová „bez súhlasu rady“.

18.

Nadpis dvanástej časti znie: „Konanie o registráciu retransmisie a oznamovacia povinnosť“.

19.

V § 56 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

20.

V § 62 písm. c) a d) sa za slová „prevádzkovateľ retransmisie“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou ...

21.

V § 69a odsek 2 znie:

„(2) Rada môže rozhodnúť o pridelení frekvencie vysielateľovi na základe zákona podľa odseku 1, ak a) platnosť ...

22.

V § 69a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o individuálne skoordinovanú frekvenciu vysielateľa na základe zákona, rada môže rozhodnúť ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

23.

Za § 76dn sa vkladá § 76do, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76do Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021 (1) V konaní vo veci zistenia stavu v dodržiavaní ...

Čl. II

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Paralelné vysielanie rozhlasovej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom ...

2.

V § 17 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Poskytovateľom multiplexu možno vydať individuálne povolenie podľa osobitného predpisu8) na účely ...

4.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

5.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3)
Jednému žiadateľovi možno udeliť viac licencií na digitálne vysielanie.“.

6.

V § 32 písm. d) sa za slovo „vysielateľ“ vkladá čiarka a slová „ktorý je právnickou osobou,“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore