Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 393/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 393/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 7 sa slová „táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola“ nahrádzajú slovami „matka nie je ...

2.

V § 6 ods. 8 prvá veta znie: „Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ...

3.

V § 6 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa ...

4.

V § 8 ods. 1 úvodná veta znie: „Prihláška musí mať písomnú formu,13aaa) ak je podaná elektronickými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:

„13aab) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

5.

V § 8 ods. 1 písm. a) a h) sa vypúšťajú slová „a čas“.

6.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „priezvisko, rodné číslo“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“.

7.

V § 8 ods. 6 sa za slová „obsahovať aj“ vkladajú slová „titul, ak ho poistenec má a má ho zapísaný v ...

8.

V § 9 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ľuďmi“ vkladajú slová „(ďalej len „program ochrany obetí“)“.

9.

§ 9g vrátane nadpisu znie:

„§ 9g Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, ...

10.

Za § 9g sa vkladá § 9h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9h Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16hda a 16hdb znejú:

„16hda) § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení ...

11.

V § 10b ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „odchodného, výsluhového príspevku,“.

12.

V § 10b ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:

„6. z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“. ...

13.

V § 11 ods. 7 písmeno q) znie:

„q) azylanta4) v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu,“. ...

15.

V § 13 ods. 11 písmeno a) znie:

„a)
bol poistenec zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 7,“.

16.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 13 a 15.

Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 17.

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16m znie:

„16m) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

18.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 13 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 16“.

19.

V § 19 ods. 19 sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „10. novembra“.

20.

V § 19 ods. 20 sa slová „§ 13 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 13“ a slová „1. decembra“ sa nahrádzajú ...

21.

V § 20 ods. 1 tretia veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni ...

22.

V § 22 ods. 2 sa písmeno i) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

„5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa ...

23.

V § 24 písm. c) sa slová „písomne alebo elektronicky“ nahrádzajú slovom „elektronicky“ a vypúšťajú sa ...

24.

V § 24 písm. k), l), m) a o) sa vypúšťajú slová „písomne alebo“.

25.

V § 24 písm. n) sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.

27.

§ 25a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dlžníkom nie je poistenec alebo platiteľ poistného, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané podľa ...

29.

V § 27 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „preddavkov na poistné“ vkladajú slová „po odpočítaní súčtu preddavkov ...

30.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu ...

31.

V § 27 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 12,“.

32.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne ...

33.

V § 27a ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. ...

34.

V § 27a ods. 9 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:

„4. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1, 5. celkovú sumu, ktorá predstavuje ...

35.

V § 27a ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu, 8. upravenom podiele ...

36.

V § 27a ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej ...

37.

Za § 27a sa vkladá § 27aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27aa Nadlimitná suma (1) Nadlimitnou sumou sa rozumie 80 % zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady ...

38.

V § 29b ods. 8 písm. d) sa slová „ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi“ ...

39.

V § 29b ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. ...

40.

V § 29b ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. ...

42.

V § 38ev sa vypúšťajú odseky 7, 11 a 17. Doterajšie odseky 8 až 20 sa označujú ako odseky 7 až 17.

43.

V § 38ev ods. 14 sa slová „ôsmich dní od odvolania krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „8. januára ...

44.

Za § 38ev sa vkladá § 38ew, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ew Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Výška mesačného preddavku na ...

Čl. II

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 27b sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

2.

V § 27c sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

3.

V § 47b ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

V § 8 písm. g) sa slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti;16b)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

V § 79b ods. 7 sa slovo „osobe“ nahrádza slovom „cudzincovi“ a slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58cf znie:

„58cf) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore