Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 393/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 6 ods. 7 sa slová „táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola“ nahrádzajú slovami „matka nie je ...

2.

V § 6 ods. 8 prvá veta znie: „Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ...

3.

V § 6 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa ...

4.

V § 8 ods. 1 úvodná veta znie: „Prihláška musí mať písomnú formu,13aaa) ak je podaná elektronickými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aab znie:

„13aab) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

5.

V § 8 ods. 1 písm. a) a h) sa vypúšťajú slová „a čas“.

6.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „priezvisko, rodné číslo“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“.

7.

V § 8 ods. 6 sa za slová „obsahovať aj“ vkladajú slová „titul, ak ho poistenec má a má ho zapísaný v ...

8.

V § 9 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ľuďmi“ vkladajú slová „(ďalej len „program ochrany obetí“)“.

9.

§ 9g vrátane nadpisu znie:

„§ 9g Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, ...

10.

Za § 9g sa vkladá § 9h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9h Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16hda a 16hdb znejú:

„16hda) § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení ...

11.

V § 10b ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „odchodného, výsluhového príspevku,“.

12.

V § 10b ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:

„6. z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)“. ...

13.

V § 11 ods. 7 písmeno q) znie:

„q) azylanta4) v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu,“. ...

15.

V § 13 ods. 11 písmeno a) znie:

„a)
bol poistenec zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 7,“.

16.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 13 a 15.

Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 17.

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16m znie:

„16m) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

18.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 13 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 16“.

19.

V § 19 ods. 19 sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „10. novembra“.

20.

V § 19 ods. 20 sa slová „§ 13 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 13“ a slová „1. decembra“ sa nahrádzajú ...

21.

V § 20 ods. 1 tretia veta znie: „Zamestnávateľ je povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni ...

22.

V § 22 ods. 2 sa písmeno i) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

„5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa ...

23.

V § 24 písm. c) sa slová „písomne alebo elektronicky“ nahrádzajú slovom „elektronicky“ a vypúšťajú sa ...

24.

V § 24 písm. k), l), m) a o) sa vypúšťajú slová „písomne alebo“.

25.

V § 24 písm. n) sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.

27.

§ 25a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dlžníkom nie je poistenec alebo platiteľ poistného, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané podľa ...

29.

V § 27 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „preddavkov na poistné“ vkladajú slová „po odpočítaní súčtu preddavkov ...

30.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu ...

31.

V § 27 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 12,“.

32.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne ...

33.

V § 27a ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. ...

34.

V § 27a ods. 9 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:

„4. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1, 5. celkovú sumu, ktorá predstavuje ...

35.

V § 27a ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu, 8. upravenom podiele ...

36.

V § 27a ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej ...

37.

Za § 27a sa vkladá § 27aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27aa Nadlimitná suma (1) Nadlimitnou sumou sa rozumie 80 % zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady ...

38.

V § 29b ods. 8 písm. d) sa slová „ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi“ ...

39.

V § 29b ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. ...

40.

V § 29b ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel preukázania skutočností podľa § 11 ods. ...

42.

V § 38ev sa vypúšťajú odseky 7, 11 a 17. Doterajšie odseky 8 až 20 sa označujú ako odseky 7 až 17.

43.

V § 38ev ods. 14 sa slová „ôsmich dní od odvolania krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „8. januára ...

44.

Za § 38ev sa vkladá § 38ew, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ew Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Výška mesačného preddavku na ...

Čl. II

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 27b sa vypúšťajú písmená a) až d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená a) až d).

2.

V § 27c sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

3.

V § 47b ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

V § 8 písm. g) sa slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti;16b)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

V § 79b ods. 7 sa slovo „osobe“ nahrádza slovom „cudzincovi“ a slová „dokladom o oprávnení na poskytnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58cf znie:

„58cf) § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore