Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 393/2012 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 393/2012 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 393/2012 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

1.

V § 1 sa za slová „sociálnej oblasti“ vkladajú slová „a rodovej rovnosti“.

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
dotáciu na podporu rodovej rovnosti.“.

3.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných ...

„23a) § 51 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z. 23b) § 53a ods. 1 druhá ...

4.

V § 3 ods. 5 sa slová „písm. f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. f), g) a k)“.

5.

V § 3 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. g) alebo písm. k)“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení ...

8.

V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa slová „dávka a príspevky alebo štátna sociálna dávka“ nahrádzajú slovami ...

9.

V § 6 ods. 7 druhej vete sa vypúšťa slovo „žiadateľovi“.

10.

V § 9 ods. 2 sa za slovo „žiadateľovi“ dopĺňajú slová „podľa odseku 1“.

11.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, ...

12.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Dotácia na podporu rodovej rovnosti (1) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na ...

„42a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

13.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ...

14.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“. ...

15.

V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom ...

16.

V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „v sume vyššej ako 200 eur“.

17.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je a) doklad preukazujúci splnenie podmienok ...

„42c) § 3 písm. ag) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona ...

18.

V § 11 ods. 1 sa slová „oblasti a žiadosť“ nahrádzajú slovami „oblasti, žiadosť“ a za slová „edičnej ...

19.

V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „edičnej činnosti“ vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na podporu ...

20.

V § 12 ods. 3 sa slová „oblasti a dotáciu“ nahrádzajú slovami „oblasti, dotáciu“ a za slová „edičnej ...

21.

V § 12 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Opodstatnenosť a účel žiadosti ...

22.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a (1) Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § ...

„44a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

23.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní ...

24.

Prílohy č. 1 až 8 sa vypúšťajú.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore