Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 393/2012 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 393/2012 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 393/2012 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za slová „sociálnej oblasti“ vkladajú slová „a rodovej rovnosti“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
dotáciu na podporu rodovej rovnosti.“.

3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.23b)“.

„23a)
§ 51 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

23b)
§ 53a ods. 1 druhá veta zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.

4.
V § 3 ods. 5 sa slová „písm. f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. f), g) a k)“.
5.
V § 3 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. g) alebo písm. k)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 ods. 4 úvodnej vete sa slová „dávka a príspevky alebo štátna sociálna dávka“ nahrádzajú slovami „viac ako polovica dávky a príspevkov alebo polovica štátnej sociálnej dávky“.
9.
V § 6 ods. 7 druhej vete sa vypúšťa slovo „žiadateľovi“.
10.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „žiadateľovi“ dopĺňajú slová „podľa odseku 1“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.

(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur.“.

12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Dotácia na podporu rodovej rovnosti
(1)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,42a) a to na
a)
vzdelávacie aktivity,

b)
poradenskú činnosť,

c)
osvetovú činnosť,

d)
edičnú činnosť,

e)
analytickú činnosť.

(2)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,

c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),

d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),

e)
náhradu cestovných výdavkov42b) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

f)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,

g)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),

h)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.

(3)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.

(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

(6)
Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.

(7)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.

(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.“.

„42a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

42b)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z.“.

13.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti, dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu, ak bude schválená.“.

14.
V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

15.
V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8.“.

16.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťajú slová „v sume vyššej ako 200 eur“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)

b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,

c)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.

(9)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie podľa prvej vety sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2.

(10)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,42c) prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7 môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1) dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa podľa prvej vety sa na účely hodnotenia, posudzovania a schvaľovania žiadosti podľa § 12 ods. 6 a na účely posúdenia žiadosti podľa § 12 ods. 7 považuje za prílohu k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7. Ak žiadateľ v lehote podľa druhej vety nedoloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1) je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona.“.

„42c)
§ 3 písm. ag) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 11 ods. 1 sa slová „oblasti a žiadosť“ nahrádzajú slovami „oblasti, žiadosť“ a za slová „edičnej činnosti“ sa vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
19.
V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „edičnej činnosti“ vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
20.
V § 12 ods. 3 sa slová „oblasti a dotáciu“ nahrádzajú slovami „oblasti, dotáciu“ a za slová „edičnej činnosti“ sa vkladajú slová „a dotáciu na podporu rodovej rovnosti“.
21.
V § 12 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na dotáciu podľa § 9 ods. 3 a 4 platia odseky 2 a 3 a § 13 rovnako.“.
22.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a
(1)
Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)

(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú podľa odseku 1, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu.“.

„44a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

23.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu podaných do 31. decembra 2012 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.

(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na rozpočtový rok 2013 sa predkladá ministerstvu najneskôr do 28. februára 2013.“.

24.
Prílohy č. 1 až 8 sa vypúšťajú.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore