Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.04.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 392/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotného poistenia, úhradových mechanizmov a regulácie ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú slová „v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. s) sa slová „na účet poistenca a ak účet nemá,“ nahrádzajú slovami „na bankový účet ...

4.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
sprístupňovať informácie podľa § 3 ods. 2 a podľa osobitného predpisu.17d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17d znie:

„17d) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

5.

V § 6a odsek 2 znie:

„(2) Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 sú výdavky, ktoré nie sú uvedené ...

6.

V § 7 ods. 9 písmeno e) znie:

„e) spôsob určenia výšky úhrady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť24aaa) podľa klasifikačného ...

7.

V § 8 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zúčtovanie“ a slová „ktorého obsah a štruktúru určuje úrad ...

8.

V § 8 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

9.

V § 8 odsek 17 znie:

„(17) Finančné zúčtovanie je poskytovateľ povinný zasielať zdravotnej poisťovni len prostredníctvom ...

10.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona poskytovateľovi zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aad znie:

„27aad) § 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.“.

11.

Za § 8 sa vkladá § 8aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8aa Finančné zúčtovanie (1) Podkladom na finančné zúčtovanie je účtovný doklad34) poskytovateľa zdravotnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 27aad až 27aaf znejú:

„27aad) § 8 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 27aae) § 79 ods. 1 písm. ...

12.

V § 8c ods. 2 písm. b) sa slová „§ 20ca ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 67d“.

13.

V § 11 ods. 1 v úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v elektronickej podobe umožňujúcej ...

14.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „do 25. dňa v kalendárnom mesiaci“ nahrádzajú slovami „do 22. dňa v ...

15.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú tieto slová: „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné ...

16.

V § 11 ods. 12 prvej vete sa slová „15. februára príslušného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „31. ...

17.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 12 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 28c) § 30 ods. ...

18.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) prijatie dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré ...

19.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slovo „stomatológia“ nahrádza slovami „zubné lekárstvo“.

20.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa štruktúry výdavkov schválenej v rozpočte30) ...

21.

V § 15 ods. 1 písm. r) sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „v elektronickej podobe“.

22.

V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „národnému centru“ nahrádzajú slovami „Národnému centru zdravotníckych ...

23.

V § 15 ods. 5 sa slová „20 % splateného základného imania“ nahrádzajú slovami „30 % splateného základného ...

24.

V § 15 ods. 6 sa slová „k až o)“ nahrádzajú slovami „k) až r)“.

25.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aal znie:

„35aal) § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

„p) údaj o uhradenej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,18l) rozsahu a dátume jej poskytnutia a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18l znie:

„18l) Článok 17 až 27 nariadenia (ES) č. 883/2004. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ...

27.

V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Zdravotná poisťovňa je povinná na požiadanie písomne poslať poistencovi alebo blízkej osobe57) ...

28.

V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a v písm. a) sa slová „k) ...

29.

V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. vydáva platobný výmer na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39f znie:

„39f) § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.

V § 18 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a technicky zabezpečuje prenos údajov vyplývajúcich ...

32.

V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa za slovo „úmrtia,“ vkladajú slová „adresu trvalého pobytu, adresu ...

33.

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).

34.

V § 20 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) sprístupňuje komorám príslušným na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,41bd) ...

35.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

Doterajšie písmená o) až r) sa označujú ako písmená n) až q).

36.

§ 20b až 20ca sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41f sa vypúšťa.

37.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Predsedovi úradu patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mesačnej ...

38.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým ...

39.

V § 28 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

58.

V § 61 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 2 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 2 písm. n)“.

62.

Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY § 67a Ministerstvo zdravotníctva (1) Ministerstvo zdravotníctva v rámci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82aa znie:

„82aa) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...

Doterajšia ôsma a deviata časť sa označujú ako deviata a desiata časť.

63.

V § 76 ods. 3 písm. k) sa odkaz 95ba nahrádza odkazom 18ac.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95ba sa vypúšťa.

64.

V § 76 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) medzi zdravotnou poisťovňou a 1. úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 101 sa vypúšťa.

65.

§ 76 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa ...

66.

Za § 77a sa vkladá § 77ab, ktorý znie:

„§ 77ab Platobný výmer vo veciach uplatnených platiteľom poistného (1) Nárok na pohľadávky vyplývajúce ...

67.

Za § 86zd sa vkladajú nové § 86ze a § 86zf, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 86ze Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Zdravotná poisťovňa prvýkrát ...

68.

V prílohe č. 2 sa dopĺňa 4. bod, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

Čl. II

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...

1.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „a zdravotné poisťovne.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

2.

V § 18 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je povinnou osobou ...

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 3 ods. 1 druhá veta znie:

„Zoznam zdravotných výkonov obsahuje kód zdravotného výkonu, kód zdravotného výkonu z číselníka zdravotníckej ...

2.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len "všeobecný ...

Čl. IV

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V prílohe č. 2 časti „Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka“ riadku „Obsah“ ...

2.

V prílohe č. 2 časti „Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva“ riadku „Obsah“ sa za slovo ...

Čl. V

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

Slová „praktická sestra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 102ah, nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 4 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.

4.

§ 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) fyzická osoba, na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho ...

5.

V § 79 ods. 1 písmeno zb) znie:

„zb) zasielať v elektronickej podobe centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55cb znie:

„55cb) § 67b ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.“.

8.

Za § 102al sa vkladá § 102am, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102am Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2021 (1) Praktická sestra, ktorá vykonáva ...

Čl. VI

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje z účtu poistenca.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
údaje z účtu poistenca.“.

4.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
národný skríningový register.“.

5.

V § 4 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. b) a n) sa poskytujú v anonymizovanej ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa odkaz 19 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.

7.

V § 10 ods. 2 sa spojka „a“ za slovom „populácie“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

8.

V § 10 ods. 3 sa spojka „a“ za slovom „populácie“ nahrádza čiarkou a za slová „v zdravotníctve“ sa vkladajú ...

9.

V § 10 ods. 4 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Spracúvané osobné údaje z účtu ...

10.

V § 10 ods. 4 poslednej vete sa za slovo „populácie“ vkladajú slová „a z účtu poistenca1a)“.

11.

V prílohe č. 2, druhom až trinástom bode písmene a) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa ...

12.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14. Národný skríningový register a) Zoznam spracúvaných osobných údajov Meno a priezvisko, rodné priezvisko, ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodov 30, 40 až 57, 59 až 61, čl. III bodov ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore