Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2015 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 392/2015 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 281/2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci partnerským krajinám, jej princípy, východiská a nástroje, ...
b)
postavenie a pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ...
c)
postavenie a pôsobnosť Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“). ...
§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
rozvojovou spoluprácou činnosti, darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované ...
b)
humanitárnou pomocou prejav solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme ...
c)
partnerskou krajinou štát uvedený v zozname krajín, ktorý vydáva Výbor pre rozvojovú pomoc pri Organizácii ...
d)
dvojstrannou rozvojovou spoluprácou najmä realizácia rozvojovej spolupráce medzi Slovenskou republikou ...
e)
trojstrannou rozvojovou spoluprácou realizácia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s partnerskou ...
f)
mnohostrannou rozvojovou spoluprácou finančné príspevky na rozvojovú spoluprácu z verejných prostriedkov ...
g)
verejnou informovanosťou šírenie informácií a zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci, ...
h)
rozvojovým vzdelávaním vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti ...
i)
budovaním kapacít rozvoj a posilňovanie inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce. ...
§ 3
Princípy a východiská rozvojovej spolupráce
(1)

Pri rozvojovej spolupráci sa zohľadňuje princíp

a)
efektívnosti rozvojovej spolupráce,
b)
zosúlaďovania politík Slovenskej republiky s politikou rozvojovej spolupráce.
(2)

Ministerstvo zahraničných vecí vypracúva strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky ...

a)
ciele a princípy rozvojovej spolupráce,
b)
sektorové priority rozvojovej spolupráce,
c)
teritoriálne priority rozvojovej spolupráce,
d)
programy, nástroje a systém rozvojovej spolupráce.
(3)

V súlade so stratégiou vypracúva ministerstvo zahraničných vecí zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce ...

(4)

Ministerstvo zahraničných vecí vypracúva správu o rozvojovej spolupráci za predchádzajúci rok, ktorú ...

§ 4
Subjekty pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce
(1)

Ministerstvo zahraničných vecí je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce, ktorý

a)
navrhuje stratégiu a zameranie v súlade s politikou rozvojovej spolupráce Európskej únie a medzinárodných ...
b)
zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce,
c)
zabezpečuje humanitárnu pomoc partnerským krajinám v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ...
d)
spolupracuje s vnútroštátnymi subjektmi a zahraničnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce, ...
e)
zvyšuje verejnú informovanosť, informovanosť médií, ústredných orgánov, orgánov územnej samosprávy a ...
f)
vyhodnocuje rozvojovú spoluprácu ministerstva zahraničných vecí, ústredných orgánov a orgánov územnej ...
g)
riadi a kontroluje1) činnosť agentúry.
(2)

Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy sa v rámci svojej pôsobnosti podieľajú na príprave stratégie, ...

(3)

Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy

a)
informujú ministerstvo zahraničných vecí o realizácii rozvojovej spolupráce v ich pôsobnosti,
b)
zasielajú v termíne určenom ministerstvom zahraničných vecí informácie o rozvojovej spolupráci realizovanej ...
c)
realizujú sektorové politiky v rámci svojej pôsobnosti tak, aby boli v súlade so stratégiou a zameraním, ...
d)
používajú logo SlovakAid pri realizácii rozvojovej spolupráce.
(4)

Na realizácii dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej ...

a)
občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a iné právnické ...
b)
fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – podnikatelia,
c)
právnické osoby, ktoré vykonávajú vedeckú činnosť, vzdelávaciu činnosť alebo výskumnú činnosť,
d)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(5)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „minister zahraničných ...

§ 5
Agentúra
(1)

Agentúra je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet ministerstva zahraničných ...

(2)

Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí. Riaditeľ ...

(3)

Riaditeľ agentúry predkladá ministerstvu zahraničných vecí

a)
návrh štatútu agentúry,
b)
návrh rozpočtu agentúry na nasledujúci rozpočtový rok,
c)
podklady na vypracovanie návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva zahraničných vecí,
d)
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 7,
e)
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8,
f)
ponuku na zadanie zákazky podľa § 9,
g)
návrh na darovanie hnuteľného majetku štátu.2)
(4)

Riaditeľ agentúry

a)
zodpovedá za hospodárne, efektívne, účinné a účelné1) hospodárenie s verejnými prostriedkami,
b)
zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti agentúry,
c)
uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie podľa § 7,
d)
schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) na základe súhlasného ...
e)
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 8,
f)
uzatvára zmluvu o zadaní zákazky podľa § 9.
(5)

Agentúra v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej ...

a)
realizuje rozvojovú spoluprácu podľa § 6 písm. a) až e), i) a j),
b)
spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce,
c)
spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí pri tvorbe stratégie, zamerania, správy o rozvojovej ...
d)
monitoruje a kontroluje rozvojovú spoluprácu subjektov, ktoré ju realizujú na základe zmluvy s agentúrou, ...
e)
informuje o rozvojovej spolupráci na svojom webovom sídle.
(6)

Podrobnosti o úlohách agentúry, o vnútornej organizácii agentúry a o vzájomných vzťahoch medzi agentúrou ...

§ 6
Nástroje rozvojovej spolupráce

Nástroje rozvojovej spolupráce sú:

a)
poskytnutie dotácie,
b)
poskytnutie finančného príspevku,
c)
zadanie zákazky,
d)
poskytnutie vedomostí a skúseností,
e)
darovanie hnuteľného majetku štátu,
f)
vládne štipendium,
g)
odpustenie dlhu,
h)
poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru,
i)
vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu,
j)
ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda.
§ 7
Poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky na

a)
rozvojový projekt,
b)
humanitárny projekt,
c)
projekt rozvojového vzdelávania,
d)
projekt verejnej informovanosti,
e)
projekt budovania kapacít,
f)
vyslanie dobrovoľníka3) do partnerskej krajiny,
g)
rozvojový program.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku cudzieho ...

(3)

Agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely podľa odsekov 1 a ...

(4)

Agentúra predkladá doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie ministerstvu zahraničných vecí.

(5)

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister zahraničných ...

(6)

Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister zahraničných vecí na základe vyhodnotenia komisie, ...

(7)

Agentúra po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 6 uzatvorí so žiadateľom zmluvu o ...

(8)

Ministerstvo zahraničných vecí ustanoví všeobecne záväzným predpisom podrobnosti o náležitostiach výzvy, ...

§ 8
Poskytnutie finančného príspevku
(1)

Finančný príspevok možno poskytnúť

a)
medzinárodnej organizácii alebo finančnej inštitúcii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu, ...
b)
právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
c)
mimovládnej organizácii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
d)
jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny,
e)
partnerskej krajine.
(2)

Ministerstvo zahraničných vecí alebo agentúra môže poskytnúť finančný príspevok podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Ústredné orgány môžu poskytnúť v rámci svojej pôsobnosti finančný príspevok podľa odseku 1 písm. a) ...

(4)

Finančný príspevok podľa odseku 1 písm. b) až d) môže poskytnúť agentúra na základe žiadosti o poskytnutie ...

(5)

Ministerstvo zahraničných vecí zverejňuje oznámenie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného ...

(6)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) až d) schvaľuje agentúra na základe ...

(7)

Agentúra po schválení žiadosti podľa odseku 6 uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančného ...

(8)

Finančný príspevok nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.6)

(9)

Ministerstvo zahraničných vecí ustanoví všeobecne záväzným predpisom podrobnosti o náležitostiach žiadosti ...

§ 9
Zadanie zákazky
(1)

Zákazku možno zadať

a)
právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
c)
mimovládnej organizácii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
d)
jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny.
(2)

Zadať zákazku podľa osobitného predpisu7) možno na

a)
dodanie tovaru,
b)
uskutočnenie stavebných prác,
c)
poskytnutie služieb.
(3)

Agentúra zverejňuje súťažné podmienky na predkladanie ponúk na zadanie zákazky podľa odseku 2 na svojom ...

(4)

Ponuky na zadanie zákazky vyhodnocuje komisia zriadená podľa § 7 ods. 5.

(5)

Na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne ...

(6)

Ministerstvo zahraničných vecí všeobecne záväzným predpisom ustanoví podrobnosti o náležitostiach obsahu ...

§ 9a
Poskytnutie vedomostí a skúseností
(1)

Poskytnutím vedomostí a skúseností sa na účely tohto zákona rozumie odovzdávanie vedomostí a skúseností ...

(2)

Poskytnutie vedomostí a skúseností môže realizovať agentúra na základe projektu poskytnutia vedomostí ...

(3)

Poskytnutie vedomostí a skúseností môžu v rámci svojej pôsobnosti realizovať aj ústredné orgány a orgány ...

(4)

Prijímateľom poskytnutých vedomostí a skúseností môže byť

a)
partnerská krajina,
b)
jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny,
c)
akademická obec partnerskej krajiny,
d)
právnická osoba založená podľa právneho poriadku cudzieho štátu.
§ 10
Vládne štipendium
(1)

Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ...

(2)

Partnerské krajiny, ktorých občania sú pre nasledujúci akademický rok oprávnení uchádzať sa o vládne ...

(3)

Vládne štipendium možno priznať občanovi partnerskej krajiny podľa odseku 2, ktorý

a)
1.
prechodný pobyt na účel štúdia,10)
2.
prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v ...
3.
právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace,12)
b)
je
1.
študentom študijného programu v dennej forme štúdia na verejnej vysokej škole v študijnom odbore uvedenom ...
2.
účastníkom jazykovej prípravy a
c)
k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva žiadosť o priznanie vládneho štipendia,
1.
dovŕši najmenej 18 rokov veku a nepresiahne 26 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného ...
2.
dovŕši najmenej 23 rokov veku a nepresiahne 35 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného ...
(4)

Vládne štipendium sa poskytuje

a)
počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu,
b)
desať mesiacov, ak ide o jazykovú prípravu,
c)
počas mesiacov medzi skončením jazykovej prípravy a zápisom na štúdium príslušného študijného programu ...
1.
účastník jazykovej prípravy skončí jazykovú prípravu alebo študent skončí štúdium a
2.
ministerstvu školstva predloží rozhodnutie o prijatí na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu, ...
(5)

Vládne štipendium sa neposkytuje

a)
študentovi, ktorý študuje študijný program
1.
prvého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie ...
2.
druhého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie ...
3.
spájajúci prvý a druhý stupeň, ak na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike dosiahol vysokoškolské ...
b)
študentovi, ktorý na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie ...
c)
študentovi, ktorému bolo poskytované vládne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v ...
d)
študentovi, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
e)
študentovi, ktorý študuje externou formou štúdia alebo
f)
účastníkovi jazykovej prípravy, ktorý sa jej zúčastňoval už desať mesiacov.
(6)

Na vládne štipendium nie je právny nárok.

(7)

Osoba, ktorej je priznané vládne štipendium (ďalej len „štipendista“), je povinná bezodkladne oznámiť ...

(8)

Ministerstvo školstva odníme vládne štipendium, ak štipendista

a)
nesplní povinnosť podľa odseku 7,
b)
sa zapíše na jazykovú prípravu alebo na štúdium príslušného študijného programu neskôr ako 30 dní odo ...
c)
skončí jazykovú prípravu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium podľa ...
d)
zmení študijný program bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva školstva,
e)
prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného programu a je študentom študijného programu ...
f)
skončí štúdium príslušného študijného programu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku ...
g)
nadobudne udelením štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo
h)
nadobudne udelením trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o občana Európskej ...
(9)

Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie vládneho štipendia, ak štipendista

a)
na obdobie dlhšie ako 15 dní v mesiaci
1.
sa ako účastník jazykovej prípravy nezúčastňuje tejto prípravy,
2.
je ako študent neprítomný na vzdelávacích činnostiach študijného programu alebo
3.
opustí územie Slovenskej republiky,
b)
ako študent preruší štúdium príslušného študijného programu alebo
c)
ako študent študijného programu prvého stupňa prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného ...
(10)

Poskytovanie vládneho štipendia sa obnoví v

a)
mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho ...
b)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorého štúdium príslušného študijného programu bolo prerušené, preukáže ...
c)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa ...
(11)

Vládne štipendium patrí za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za časť ...

(12)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným predpisom vzor žiadosti o priznanie vládneho štipendia ...

(13)

Na konanie o vládnom štipendiu sa nevzťahuje správny poriadok.

(14)

Na úhradu výdavkov na personálne zabezpečenie a materiálne zabezpečenie, ktoré verejnej vysokej škole ...

(15)

Výšku príspevku na štipendistu určuje ministerstvo školstva a zverejňuje ju každoročne do 31. augusta ...

(16)

Príspevok na štipendistu sa poskytuje na základe zmluvy medzi ministerstvom školstva a verejnou vysokou ...

a)
podmienky použitia príspevku na štipendistu,
b)
výšku príspevku na štipendistu,
c)
čas a spôsob poskytnutia príspevku na štipendistu,
d)
dátum, do ktorého verejná vysoká škola predloží ministerstvu školstva zúčtovanie príspevku na štipendistu, ...
e)
ďalšie náležitosti poskytovania príspevku na štipendistu.
(17)

Ministerstvo školstva ukončí poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi odníme vládne štipendium ...

(18)

Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi pozastaví poskytovanie ...

(19)

Príspevok na štipendistu patrí verejnej vysokej škole za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie ...

§ 11
Odpustenie dlhu
(1)

Partnerskej krajine možno v plnom rozsahu alebo čiastočnom rozsahu odpustiť dlh. O rozsahu odpustenia ...

(2)

O odpustení dlhu sa uzatvára s partnerskou krajinou medzinárodná zmluva.

§ 12
Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
(1)

Eximbanka môže poskytnúť zahraničnému verejnému odberateľovi alebo zahraničnej banke13) zahraničného ...

(2)

Zvýhodnený vývozný úver môže poskytnúť aj banka alebo pobočka zahraničnej banky16) (ďalej len „banka“) ...

(3)

Zahraničným verejným odberateľom je štátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy partnerskej ...

(4)

Príspevkom na splatenie časti úrokov je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech ...

(5)

Príspevkom na splatenie časti úveru je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech ...

(6)

Výška príspevku na splatenie časti úrokov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru môže ...

(7)

Výšku príspevku na splatenie časti úrokov vyjadrenú ako percento z celkovej úrokovej sadzby zvýhodneného ...

(8)

Žiadosť o zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru predkladá Eximbanka alebo banka ministerstvu financií; ...

(9)

Na určenie zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru sa nevzťahuje správny poriadok.

(10)

Na základe oznámenia podľa odseku 8 Eximbanka alebo banka uzavrie so zahraničným verejným odberateľom ...

(11)

Ak je súčasťou zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru príspevok na splatenie časti úveru, tento príspevok ...

(12)

Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla Eximbanka, ministerstvo financií poukazuje príspevok na splatenie ...

(13)

Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, Eximbanka poukazuje príspevok na splatenie časti úrokov banke ...

(14)

Na základe poukázaných príspevkov na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 v príslušnom kalendárnom ...

(15)

Eximbanka a banka zodpovedá za

a)
včasné uplatňovanie nárokov na príspevok na splatenie časti úrokov,
b)
správne vyčíslenie výšky príspevku na splatenie časti úrokov,
c)
vrátenie príspevku na splatenie časti úrokov pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie ...
d)
vrátenie príspevku na splatenie časti úveru pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie ...
(16)

Eximbanka zodpovedá aj za včasné poukazovanie príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 a ...

(17)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania zvýhodneného vývozného úveru, dodržiavania podmienok poskytovania ...

(18)

Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 17 zistí nedostatky v činnosti

a)
Eximbanky alebo banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytovania
1.
zvýhodneného vývozného úveru, môže uložiť Eximbanke alebo banke v závislosti od závažnosti porušenia ...
2.
príspevku na splatenie časti úrokov, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu ...
3.
príspevku na splatenie časti úveru, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu ...
b)
Eximbanky pri poukazovaní príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13, môže uložiť Eximbanke ...
(19)

Na konanie o uložení sankcie podľa odseku 18 sa vzťahuje správny poriadok.

(20)

Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich ...

§ 12a
Vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
(1)

Agentúra a Eximbanka môžu vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu ...

(2)

Na účely vykonávania finančných nástrojov podľa odseku 1 sú agentúra a Eximbanka oprávnené prijímať ...

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.24) ...

(2)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,25) ...

§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)

Projekty a programy schválené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa zákona platného v čase ...

(2)

Agentúra je právnym nástupcom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zriadenej podľa ...

§ 14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019

Na zvýhodnené vývozné úvery poskytnuté pred 1. októbrom 2019 sa použije § 12 v znení účinnom do 30. ...

§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. ...

2.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 134/2011 Z. z. o náležitostiach žiadosti ...

3.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 135/2011 Z. z. o zložení komisie, rozhodovaní ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

V § 11 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) na účely rozvojovej spolupráce podľa osobitného predpisu18) okrem humanitárnej pomoci podľa písmena ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. III

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zvýhodnené vývozné úvery6b) proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. V

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
rozvojovú spoluprácu,“.

Čl. VI

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

1.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7b Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí (1) Zamestnancovi pri výkone práce ...

2.

V § 12 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ...

3.

V § 21b ods. 6 a 7 a § 23 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

4.

V § 21b ods. 1 prvá veta znie: „Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v ...

5.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Objektivizovaný platový koeficient (1) Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 103 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

6.

V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.

Zákon sa dopĺňa prílohami č. 8 až 11, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z. ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE ...

Čl. VII

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 7 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Lehota na rozhodnutie o žiadosti začína plynúť od doručenia ...

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní o ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 11 ods. 7 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku ...
 • 3)  Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú ...
 • 9)  Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 24 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  § 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 65 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 13)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 14)  Kapitola III bod 34 prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 zo 16. novembra ...
 • 15)  Kapitola I bod 5 písm. c) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
 • 16)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 2 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 392/2015 Z. z.
 • 18)  § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení ...
 • 19)  Kapitola III bod 40 písm. a) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
 • 20)  Kapitola III bod 38 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
 • 21)  Kapitola III bod 40 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
 • 22)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 23)  § 91 ods. 2 až 7, § 92 ods. 1 až 7 a § 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje ...
 • 24)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 25)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 26)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore