Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní 391/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 391/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje pravidlá posudzovania proporcionality prostredníctvom testu proporcionality v ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na reguláciu povolaní ustanovenú právne záväzným aktom Európskej únie, ktorý ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
reguláciou povolania zavedenie nových ustanovení alebo zmena existujúcich ustanovení v právnych predpisoch ...
1.
prístup k povolaniu2) uvedenému v zozname regulovaných povolaní podľa osobitného predpisu3) alebo k ...
2.
vykonávanie regulovaného povolania,4)
3.
právnu formu vykonávania regulovaného povolania alebo
4.
používanie profesijných titulov,
b)
profesijnou organizáciou samosprávna právnická osoba združujúca fyzické osoby vykonávajúce príslušné ...
c)
profesijným titulom profesijné označenie v odbornej činnosti alebo v skupine odborných činností, ktorého ...
d)
vyhradenou činnosťou odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorá je osobitným predpisom7) ...
§ 3
Účel testu proporcionality

Testom proporcionality sa na základe podrobného zdôvodnenia, ktoré zohľadňuje kvalitatívne kritériá, ...

a)
je v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vrátane zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, ...
b)
je objektívne odôvodnená verejným záujmom podľa § 4,
c)
zabezpečuje dosiahnutie sledovaného verejného záujmu a
d)
nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného verejného záujmu.
§ 4
Verejný záujem
(1)

Za verejný záujem sa na účel testu proporcionality považujú najmä

a)
zachovanie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia,
b)
zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia,
c)
ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb, zamestnancov a osôb oprávnených prevádzkovať živnosť,
d)
zabezpečenie spravodlivosti a riadneho fungovania súdnictva,
e)
zabezpečenie poctivého obchodného styku,
f)
boj proti podvodom a prevencia nekalej súťaže,
g)
predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností,
h)
zabezpečenie daňového dozoru,
i)
bezpečnosť dopravy a cestnej premávky,
j)
ochrana životného prostredia a prostredia obce,
k)
zdravie zvierat a veterinárna politika,
l)
ochrana duševného vlastníctva,
m)
ochrana kultúrneho dedičstva,
n)
ciele sociálnej politiky,
o)
ciele kultúrnej politiky vrátane zabezpečenia slobody prejavu.
(2)

Dôvody výlučne ekonomického záujmu alebo výlučne administratívneho charakteru sa nepovažujú za verejný ...

§ 5
Test proporcionality
(1)

V teste proporcionality sa posudzuje

a)
povaha rizík, ktoré súvisia s cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre spotrebiteľov, príjemcov služieb, ...
b)
dostatočnosť alebo nedostatočnosť existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa regulovaných povolaní ustanovenej ...
c)
vhodnosť regulácie povolania z hľadiska dosiahnutia sledovaného cieľa dôsledným a systematickým postupom, ...
d)
dosah na voľný pohyb osôb a služieb, výber služby pre spotrebiteľov a kvalitu poskytovanej služby,
e)
možnosť použitia menej obmedzujúcich prostriedkov na dosiahnutie cieľa verejného záujmu; ak ide len ...
f)
účinok regulácie povolania v spojení s inými reguláciami povolaní, najmä spôsob, akým regulácia povolania ...
(2)

V teste proporcionality podľa odseku 1 písm. f) sa posudzuje účinok regulácie povolania s ohľadom na ...

a)
vyhradené činnosti, profesijné tituly alebo na inú reguláciu povolaní,
b)
povinné ďalšie vzdelávanie,
c)
pravidlá, ktoré súvisia s organizáciou regulovaného povolania, profesijnou etikou a profesijným dohľadom, ...
d)
povinné členstvo v profesijnej organizácii, systém registrácie alebo na systém udeľovania oprávnení,
e)
kvantitatívne obmedzenia, ktorými sa ustanovuje počet oprávnení na výkon odbornej praxe, počet zamestnancov, ...
f)
právnu formu výkonu regulovaného povolania, vlastnícku štruktúru alebo na riadenie právnickej osoby ...
g)
územné obmedzenia výkonu regulovaného povolania, ak sa uplatňujú,
h)
obmedzenia výkonu regulovaného povolania spoločne alebo v partnerstve a pravidlá nezlučiteľnosti výkonu ...
i)
poistné krytie alebo iné prostriedky osobnej ochrany profesijnej zodpovednosti alebo kolektívnej ochrany ...
j)
jazykové znalosti v rozsahu potrebnom na výkon regulovaného povolania,
k)
minimálne sadzby alebo maximálne sadzby ceny za poskytnutú službu,
l)
propagáciu a reklamu.
(3)

V teste proporcionality sa posudzuje aj

a)
súvislosť medzi rozsahom regulovaného povolania alebo rozsahom vyhradených činností a odbornou kvalifikáciou ...
b)
súvislosť medzi zložitosťou odbornej činnosti a požiadavkou, aby osoby, ktoré ju vykonávajú, mali príslušnú ...
c)
možnosť získania odbornej kvalifikácie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania,
d)
skutočnosť, či činnosti vyhradené pre určité regulované povolanie môžu byť alebo nemôžu byť spoločné ...
e)
stupeň nezávislosti pri výkone regulovaného povolania, vplyv opatrení organizačnej povahy a dohľadu, ...
f)
vedecký a technický pokrok, ktorý môže účinne znížiť alebo zvýšiť informačnú nerovnosť medzi odborne ...
(4)

Testom proporcionality sa zabezpečuje súlad osobitných požiadaviek, ktoré súvisia s dočasným poskytovaním ...

a)
automatickej dočasnej registrácie alebo formálneho členstva v profesijnej organizácii, ak registrácia ...
b)
vyhlásenia, ktoré sa predkladá vopred podľa osobitného predpisu,9)
c)
úhrady členského príspevku alebo správneho poplatku poskytovateľom služby, ak podmieňuje prístup k regulovanému ...
(5)

Odsek 4 sa nevzťahuje na regulácie povolaní určené na zabezpečenie dodržiavania podmienok zamestnávania ...

(6)

Ak sa opatrenia podľa odsekov 1 až 4 týkajú regulácie zdravotníckych povolaní a majú vplyv na bezpečnosť ...

§ 6
Výkon testu proporcionality
(1)

Test proporcionality sa vykonáva pred

a)
zverejnením návrhu právneho predpisu na pripomienkové konanie,10)
b)
podaním návrhu zákona Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), ak ide o návrh ...
c)
prijatím vnútorného predpisu profesijnej organizácie.
(2)

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania.

(3)

Test proporcionality sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na posúdenie charakteristiky a obsahu ...

(4)

Test proporcionality sa vykonáva prostredníctvom formulára s názvom „Test proporcionality“.

(5)

Ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy zašle návrh regulácie povolania, ktorá je obsahom ...

(6)

Profesijná organizácia zašle návrh regulácie povolania, ktorá je obsahom jej vnútorného predpisu, ministerstvu ...

(7)

Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, zverejní vyplnený formulár spolu s návrhom regulácie povolania ...

(8)

Lehota na zasielanie pripomienok je najmenej 14 pracovných dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho ...

(9)

Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, vyhodnotí pripomienky uplatnené podľa odseku 8, a ak to ...

(10)

Účelom konzultácie je posúdenie proporcionality regulácie povolania a dosiahnutie súladu s § 3.

(11)

Výsledok konzultácie zverejní subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, na svojom webovom sídle; ...

§ 7
Prostriedky nápravy
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je reguláciou povolania dotknutá, môže podať podnet subjektu, ...

(2)

Ak sa na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je reguláciou povolania dotknutá, ...

Pôsobnosť orgánov verejnej správy pri zabezpečovaní testu proporcionality
§ 8
(1)

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzor formulára na vykonanie testu ...

(2)

Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky metodicky usmerňuje ...

(3)

Ministerstvo školstva zverejňuje na svojom webovom sídle vyplnený formulár podľa § 6 ods. 7 a 11.

(4)

Ministerstvo školstva informuje príslušné orgány ostatných členských štátov Európskej únie prostredníctvom ...

(5)

Ministerstvo školstva informuje Európsku komisiu o dôvodoch záverov testu proporcionality, podľa ktorých ...

(6)

Na účely podľa odsekov 2 až 4 poskytuje subjekt, ktorý reguláciu povolania navrhuje, ministerstvu školstva ...

(7)

Ministerstvo školstva, iné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a profesijné organizácie ...

§ 9

Subjekt, v ktorého pôsobnosti je príslušné regulované povolanie, sleduje súlad prijatej regulácie povolania ...

§ 10
Prechodné ustanovenia

Tento zákon sa nevzťahuje na návrh

a)
právneho predpisu predložený do pripomienkového konania do 31. decembra 2020,
b)
zákona podaný národnej rade do 31. decembra 2020, ak ide o návrh zákona, ktorý podal výbor národnej ...
c)
vnútorného predpisu profesijnej organizácie predložený na schválenie príslušnému orgánu profesijnej ...
§ 11
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 12
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 391/2020 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 3)  § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 4)  Napríklad živnostenský zákon.
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 6)  § 82 ods. 5 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 8)  § 40 zákona č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 359/2019 Z. z.
 • 9)  § 41 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 10)  § 10 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore