Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016


Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Účinnosť do: 30.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Poplatkové právo, Občianske právo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 390/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 ...

1.

V § 1a sa odkaz „4a“ nahrádza odkazom „4ba“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:

„4ba) § 3 až 6 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene ...

2.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy4bb) alebo súvisiaci so ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4bb znie:

„4bb)
§ 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Mediátor a) je povinný 1. pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne ...

4.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie ...

5.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Mediátor vykonáva mediáciu prevažne v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov; ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia § 11 ods. 5, 7 a 8 sa vzťahujú primerane aj na mediátora a ustanovenie § 11 ...

7.

V § 6 sa slová „§ 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6“.

8.

V § 7 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

9.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nejde o spotrebiteľskú zmluvu“.

10.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do registrov ministerstvo zapisuje údaje v rozsahu ...

11.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa za slovo „mediátora“ vkladajú slová „a vykonaní odbornej skúšky ...

12.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nebol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov.“. ...

13.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) opakovane v období jedného roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

14.

V § 8 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Ministerstvo ...

15.

V § 8 odsek 8 znie:

„(8) Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ...

16.

V § 8 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

17.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Mediátor, mediačné centrum a vzdelávacia inštitúcia sú povinní ministerstvu oznámiť ...

18.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora (1) Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne ...

19.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Odborná príprava mediátora a odborná skúška mediátora (1) Cieľom odbornej prípravy ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

21.

§ 10a až 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10a Ďalšie vzdelávanie mediátora (1) Mediátor je povinný sa podľa tohto zákona sústavne ...

Poznámky pod čiarkou k odkazom 9 až 14 znejú:

„9) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10) Zákon ...

22.

§ 16a vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ustanoveniami tohto ...

23.

Za § 16a sa vkladá § 17, ktorý znie:

„§ 17 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

24.

Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

25.

V prílohe sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení ...

26.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 420 /2004 Z. z.
VZOR KNIHY MEDIÁCIÍ“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 24a dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka: Vyhotovenie a vydanie úradného osvedčenia o skutočnosti, či je proti žiadateľovi ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

V § 73k ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak o to súd požiada, notár vydá osvedčený odpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:

„6bc)
§ 14 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2015 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 10 ods. 3 sa slová „prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka“ nahrádzajú ...

3.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Denník (1) Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je povinný viesť priebežne ...

4.

V § 33 ods. 1 písm. e) sa slová „o vedení denníka, o ďalších údajoch zapisovaných do denníka“ ...

5.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) O úkonoch, ktoré vznikli ...

Čl. V

Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Register úpadcov (1) Register úpadcov je informačný systém verejnej správy3a) sprístupnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

5.

Doterajší text § 206c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V registri úpadcov sa zverejňujú údaje podľa § 10a ods. 2 o konaniach začatých po 30. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V bodov 2 až 4 a čl. VI, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore