Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2015 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Poplatkové právo, Občianske právo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Rozhodcovské konanie, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2015 účinný od 01.07.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 390/2015 s účinnosťou od 01.07.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 ...

1.

V § 1a sa odkaz „4a“ nahrádza odkazom „4ba“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:

„4ba) § 3 až 6 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene ...

2.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy4bb) alebo súvisiaci so ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4bb znie:

„4bb)
§ 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Mediátor a) je povinný 1. pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne ...

4.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie ...

5.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Mediátor vykonáva mediáciu prevažne v kancelárii, ktorá sa zapisuje do registra mediátorov; ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia § 11 ods. 5, 7 a 8 sa vzťahujú primerane aj na mediátora a ustanovenie § 11 ...

7.

V § 6 sa slová „§ 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6“.

8.

V § 7 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

9.

V § 7 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nejde o spotrebiteľskú zmluvu“.

10.

V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do registrov ministerstvo zapisuje údaje v rozsahu ...

11.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa za slovo „mediátora“ vkladajú slová „a vykonaní odbornej skúšky ...

12.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nebol podľa tohto zákona inak ako na vlastnú žiadosť vyčiarknutý z registra mediátorov.“. ...

13.

V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) opakovane v období jedného roka poruší zákon alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

14.

V § 8 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a spĺňa podmienky podľa tohto zákona. Ministerstvo ...

15.

V § 8 odsek 8 znie:

„(8) Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ...

16.

V § 8 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

17.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Mediátor, mediačné centrum a vzdelávacia inštitúcia sú povinní ministerstvu oznámiť ...

18.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Dočasné pozastavenie výkonu činnosti mediátora (1) Ministerstvo môže rozhodnutím dočasne ...

19.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Odborná príprava mediátora a odborná skúška mediátora (1) Cieľom odbornej prípravy ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

21.

§ 10a až 14 vrátane nadpisov znejú:

„§ 10a Ďalšie vzdelávanie mediátora (1) Mediátor je povinný sa podľa tohto zákona sústavne ...

Poznámky pod čiarkou k odkazom 9 až 14 znejú:

„9) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10) Zákon ...

22.

§ 16a vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) Ustanoveniami tohto ...

23.

Za § 16a sa vkladá § 17, ktorý znie:

„§ 17 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

24.

Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

25.

V prílohe sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení ...

26.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 420 /2004 Z. z.
VZOR KNIHY MEDIÁCIÍ“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 24a dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka: Vyhotovenie a vydanie úradného osvedčenia o skutočnosti, či je proti žiadateľovi ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

V § 73k ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Ak o to súd požiada, notár vydá osvedčený odpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6bc znie:

„6bc)
§ 14 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 390/2015 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 10 ods. 3 sa slová „prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka“ nahrádzajú ...

3.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Denník (1) Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je povinný viesť priebežne ...

4.

V § 33 ods. 1 písm. e) sa slová „o vedení denníka, o ďalších údajoch zapisovaných do denníka“ ...

5.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 (1) O úkonoch, ktoré vznikli ...

Čl. V

Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Register úpadcov (1) Register úpadcov je informačný systém verejnej správy3a) sprístupnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

2.

V § 28 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Doručením prihlášky do elektronickej schránky ...

3.

Za § 197 sa vkladá § 197a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 197a Elektronické podanie správcovi (1) Písomnosti určené správcovi možno podať elektronicky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...

4.

§ 204a sa vypúšťa.

5.

Doterajší text § 206c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V registri úpadcov sa zverejňujú údaje podľa § 10a ods. 2 o konaniach začatých po 30. ...

Čl. VI

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Správca je povinný používať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...

2.

V § 19 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie:

„c) poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky informácie potrebné na zriadenie a zrušenie elektronickej ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

3.

V § 20 ods. 5 prvej vete sa za slovo „správcov“ vkladajú slová „s výnimkou údajov o trvalom ...

4.

§ 38 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) podrobnosti o používaní programových a technických prostriedkov určených ministerstvom.“. ...

5.

Za § 47 sa vkladá nový § 48, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 Správca je povinný používať ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V bodov 2 až 4 a čl. VI, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore