Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019


Platnosť od: 05.03.2015
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD DS14 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2015 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činnosti poisťovní a zaisťovní, ...
b)
oceňovanie aktív, záväzkov a kapitálových požiadaviek na účely dohľadu,
c)
reorganizáciu a niektoré vzťahy súvisiace so zánikom poisťovní a zaisťovní,
d)
niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z iných členských ...
e)
niektoré vzťahy upravujúce výkon dohľadu nad poisťovníctvom.

Rozsah pôsobnosti

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení,
b)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení,
c)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení a neživotnom poistení,
d)
zaisťovne vykonávajúce zaisťovaciu činnosť.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
činnosti v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti A,
b)
činnosti a operácie v odvetviach životného poistenia uvedených v prílohe č. 1 časti B.
§ 3

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b)
vykonávanie sociálneho poistenia,2)
c)
zaisťovaciu činnosť štátu alebo zaisťovaciu činnosť zaručenú štátom, ak je vykonávaná z dôvodu podstatného ...
d)
poskytovanie pomoci pri poruche alebo pri nehode motorového vozidla, ku ktorej dôjde na území Slovenskej ...
1.
zabezpečenie opravy na mieste, ak poskytovateľ pomoci zabezpečuje túto činnosť prevažne vlastnými zamestnancami ...
2.
dopravu motorového vozidla do najbližšieho miesta alebo najvhodnejšieho miesta opravy a prepravu vodiča ...
3.
dopravu motorového vozidla alebo dopravu motorového vozidla spolu s vodičom a spolucestujúcimi do miesta ...
e)
poskytovanie pomoci podľa písmena d) prvého a druhého bodu pri poruche alebo pri nehode motorového vozidla, ...
f)
poskytovanie plnení osobou bez právnej subjektivity, ktorá netvorí rezervy, na účely vzájomného krytia ...
g)
operácie poistenia vývozného úveru na účet alebo so zárukou štátu, alebo ak je štát poistiteľom,
h)
operácie zabezpečovacích a vzájomných poisťovacích inštitúcií, ktorých plnenia závisia od zhromaždených ...
i)
poskytovanie plnenia inou právnickou osobou ako poisťovňou jej zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo ...
j)
poskytovanie plnenia právnickou osobou inou ako poisťovňa len pre prípad smrti, ak suma plnenia neprevyšuje ...

Vymedzenie základných pojmov

§ 4
(1)

Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť ...

(2)

Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina ...

(3)

Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá ...

(4)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu umiestnená ...

(5)

Zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá ...

(6)

Pobočka zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej ...

(7)

Zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť ...

(8)

Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina ...

(9)

Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu, ktorá ...

(10)

Pobočka zaisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka zaisťovne z iného členského štátu umiestnená ...

(11)

Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom, ktorá ...

(12)

Pobočka zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne umiestnená na území Slovenskej ...

(13)

Poisťovacou činnosťou je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je preberanie poistných rizík ...

(14)

Zaisťovacia činnosť je podnikateľská činnosť podľa tohto zákona, ktorou je prijímanie rizík postúpených ...

(15)

Finitné zaistenie je zaistenie, v ktorom určená maximálna možná strata, vyjadrená ako maximum preneseného ...

a)
týkajúce sa jednoznačného a podstatného zohľadnenia časovej hodnoty peňazí, alebo
b)
zamerané na eliminovanie výkyvov ekonomických efektov medzi zmluvnými stranami počas celého trvania ...
(16)

Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne používa na ...

§ 5

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančnou inštitúciou poisťovňa, zaisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského ...
b)
úzkymi väzbami situácia, v ktorej sú dve osoby alebo viaceré osoby spojené kontrolou alebo majetkovou ...
c)
majetkovou účasťou priamy podiel, nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na ...
d)
kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent ...
e)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim ...
f)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických ...
g)
kontrolou
1.
priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej ...
2.
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, ...
3.
možnosť vykonávať na riadení právnickej osoby rozhodujúci vplyv
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe stanov právnickej osoby ...
3b.
na základe vzťahu spoločníka, akcionára alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, ...
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi, ...
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
h)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena g), ako aj dcérska ...
i)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena g),
j)
prevádzkarňou ústredie poisťovne alebo zaisťovne alebo akákoľvek z jej pobočiek,
k)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý ...
l)
členským štátom pobočky členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu vykonáva ...
m)
členským štátom, v ktorom je umiestnené riziko, členský štát
1.
na ktorého území sa nachádzajú poistené budovy, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú, ...
2.
v ktorom je evidovaný dopravný prostriedok, ak sa poistenie vzťahuje na dopravné prostriedky všetkých ...
3.
v ktorom poistník uzavrel poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené ...
4.
v ktorom má poistník obvyklý pobyt, alebo ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa ...
n)
členským štátom záväzku členský štát, v ktorom má poistník v životnom poistení obvyklý pobyt, ak je ...
o)
domovským členským štátom, ak ide o
1.
neživotné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne z iného členského ...
2.
životné poistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne alebo poisťovne z iného členského ...
3.
zaistenie, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského štátu, ...
p)
hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu vykonáva ...
q)
príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu orgán, ktorý na základe právneho predpisu príslušného ...
r)
regulovaným trhom trh s finančnými nástrojmi, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej ...
s)
účelovo vytvoreným subjektom spoločnosť iná ako poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá na seba preberá riziko ...
t)
asistenčnou službou pomoc vo forme peňažného plnenia alebo vecného plnenia poskytovaná osobám, ktoré ...
u)
vnútroskupinovou transakciou akákoľvek transakcia, ktorú poisťovňa alebo zaisťovňa priamo alebo nepriamo ...
v)
zverením výkonu činnosti vykonávanie činnosti na základe dohody medzi poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou ...
w)
funkciou v rámci systému správy a riadenia vnútorná schopnosť vykonávať konkrétne úlohy,
x)
upisovacím rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny v hodnote poistných záväzkov z dôvodu neprimeraných ...
y)
trhovým rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii, priamo alebo nepriamo ...
z)
kreditným rizikom riziko straty alebo nepriaznivej zmeny vo finančnej situácii vyplývajúce z kolísania ...
aa)
operačným rizikom riziko straty vyplývajúce z nevhodných vnútorných postupov, ľudského faktora alebo ...
ab)
rizikom likvidity riziko neschopnosti poisťovne alebo zaisťovne speňažiť investície a iný majetok s ...
ac)
rizikom koncentrácie riziko ohrozenia solventnosti alebo finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne ...
ad)
technikami zmierňovania rizika techniky, ktoré umožňujú poisťovni alebo zaisťovni, aby preniesla svoje ...
ae)
účinkom diverzifikácie zníženie rizikovej expozície poisťovne alebo zaisťovne alebo skupiny poisťovní ...
af)
odhadom rozdelenia pravdepodobnosti matematická funkcia, ktorá priraďuje úplnému súboru vzájomne sa ...
ag)
mierou rizika matematická funkcia, ktorá priraďuje príslušnému odhadu rozdelenia pravdepodobnosti peňažnú ...
ah)
klientom osoba, s ktorou má poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského ...
ai)
potenciálnym klientom osoba, ktorá prejavila záujem uzavrieť poistnú zmluvu s poisťovňou, pobočkou zahraničnej ...
aj)
kvalifikovanou centrálnou protistranou centrálna protistrana, ktorá má udelené povolenie podľa osobitného ...
ak)
externou ratingovou agentúrou ratingová agentúra, ktorá je zaregistrovaná alebo certifikovaná podľa ...

DRUHÁ ČASŤ

ZAČATIE VYKONÁVANIA POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti

§ 6
(1)

Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vznik ...

(2)

Poisťovňa má právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno poisťovne ...

(3)

Iná osoba ako poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka zahraničnej poisťovne nesmie ...

(4)

Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom ...

(5)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo udelené ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh

a)
životné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe č. 1 časti B alebo len vybrané ...
b)
neživotné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo skupiny poistných odvetví uvedených v ...
(7)

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie okrem poisťovne, ktorá

a)
vykonáva životné poistenie; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia úrazu ...
b)
vykonáva len poistenie úrazu a poistenie choroby; tejto poisťovni možno vydať povolenie aj na vykonávanie ...
c)
vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie v súlade s doterajšími predpismi.
(8)

Poisťovňa môže vykonávať činnosti podľa § 3 písm. d) a e), len ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie ...

(9)

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie alebo ...

a)
sú spojené s hlavným poistným rizikom,
b)
týkajú sa predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku a
c)
sú poistené zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.
(10)

Za doplnkové riziko podľa odseku 9 nie je možné považovať riziko zahrnuté do poistných odvetví uvedených ...

(11)

Poistné odvetvie uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 17 možno považovať za doplnkové riziko k odvetviu ...

a)
hlavné riziko sa týka výlučne pomoci poskytovanej osobám, ktoré sa dostali do ťažkostí počas cestovania, ...
b)
poistenie sa týka sporov alebo rizík vznikajúcich pri používaní námornej lode alebo námorného rekreačného ...
(12)

Poisťovňa môže vykonávať aj zaisťovaciu činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie ...

(13)

Základné imanie poisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.

§ 7
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie poisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni; ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť poisťovňu alebo ktoré budú mať ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina ...
h)
poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne podloženej ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa ...
l)
preukázanie schopnosti dodržiavať požiadavky podľa § 73, ak poisťovňa plánuje vykonávať životné poistenie ...
m)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
n)
určenie likvidačných zástupcov, ak budúca poisťovňa bude vykonávať poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe ...
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej poisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej poisťovni; zoznam akcionárov ...
e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie ...
f)
návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré sú navrhované riadiť poisťovňu, ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(7)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(8)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá ...

Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti

§ 8
(1)

Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vznik ...

(2)

Zaisťovňa má právnu formu akciovej spoločnosti alebo európskej spoločnosti.15) Obchodné meno zaisťovne ...

(3)

Iná osoba ako zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského štátu alebo ...

(4)

Zahraničná zaisťovňa môže vykonávať zaisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom ...

(5)

Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne môže vykonávať len činnosti, na ktoré jej bolo udelené ...

(6)

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh

a)
životné poistenie,
b)
neživotné poistenie,
c)
životné poistenie a neživotné poistenie.
(7)

Národná banka Slovenska môže udeliť poisťovni povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti len pre ...

(8)

Základné imanie zaisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.

§ 9
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie zaisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov zaisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni; ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť zaisťovňu alebo ktoré budú mať ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina ...
h)
zaisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie zaisťovne podloženej ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa ...
l)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30.
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej zaisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej zaisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej zaisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej zaisťovni; zoznam akcionárov ...
e)
zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie ...
f)
návrh, v akom rozsahu bude budúca zaisťovňa vykonávať zaisťovaciu činnosť,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré sú navrhované riadiť zaisťovňu, ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa ...

(6)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie zaisťovacej ...

(7)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej ...

(8)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá ...

§ 10
Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti zahraničnou poisťovňou prostredníctvom pobočky
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
zahraničná poisťovňa je oprávnená na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa právneho poriadku štátu, ...
b)
zahraničná poisťovňa sa zaviaže v mieste sídla pobočky zriadiť osobitné účty v banke alebo v pobočke ...
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou riadiť pobočku ...
d)
aktíva vlastnené zahraničnou poisťovňou na území Slovenskej republiky nesmú byť nižšie ako jedna polovica ...
e)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku ...
f)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa ...
g)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie pobočky zahraničnej ...
h)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30,
i)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa,
j)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena i),
k)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina ...
l)
určenie likvidačných zástupcov, ak budúca pobočka zahraničnej poisťovne bude vykonávať poisťovaciu činnosť ...
(3)

V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná poisťovňa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo zahraničnej poisťovne a navrhované sídlo jej pobočky na území Slovenskej republiky, ...
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej pobočky zahraničnej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
návrh, v akom rozsahu bude budúca pobočka zahraničnej poisťovne vykonávať poisťovaciu činnosť,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných riadiť pobočku zahraničnej ...
(4)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na ...

(5)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa ...

(6)

Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej poisťovne ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(8)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(9)

Zahraničnej poisťovni možno udeliť povolenie podľa odseku 1 len pre jeden poistný druh, a to najviac ...

(10)

Zahraničná poisťovňa, ktorá požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa odseku 1 alebo ...

a)
finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. d) možno uložiť na samostatnom účte v banke alebo v zahraničnej ...
b)
výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť sa vykonáva vo vzťahu k celému rozsahu poisťovacej činnosti, ...
c)
aktíva predstavujúce minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť sa umiestnia v akomkoľvek z členských ...
(11)

Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť len súčasne. Žiadosť o poskytnutie týchto výhod sa predkladá ...

(12)

Výhody podľa odseku 10 možno poskytnúť, len ak s ich poskytnutím súhlasia všetky príslušné orgány dohľadu ...

(13)

Národná banka Slovenska je povinná poskytnúť určenému príslušnému orgánu dohľadu členského štátu všetky ...

(14)

Ak sa poskytli výhody podľa odseku 10, finančné prostriedky podľa odseku 10 písm. a) sa musia uložiť ...

(15)

Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu alebo iného príslušného orgánu členského štátu, v ktorom ...

(16)

Ak Národná banka Slovenska odoberie zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe ...

(17)

Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na overovanie solventnosti podľa odseku 12, Národná banka ...

(18)

Na zahraničnú poisťovňu so sídlom na území Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu ...

§ 11
Podmienky na začatie vykonávania zaisťovacej činnosti zahraničnou zaisťovňou prostredníctvom pobočky
(1)

O udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni prostredníctvom jej pobočky ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 10 ods. 2 písm. ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 zahraničná zaisťovňa uvedie údaje podľa § 10 ods. 3 primerane.

(4)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej ...

(5)

Pri rozhodovaní o žiadosti podľa odseku 1 postupuje Národná banka Slovenska primerane podľa ustanovení ...

§ 12
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa udeľuje ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorej sa udeľuje povolenie alebo obchodné meno a sídlo pobočky zahraničnej ...
b)
označenie poistného druhu, poistných odvetví alebo len vybrané riziká v rámci týchto odvetví, pre ktoré ...
(3)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti môže obsahovať ...

(4)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti nemožno ...

(5)

Poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa je povinná podať príslušnému ...

(6)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

§ 13
Zmena povolenia
(1)

Na žiadosť poisťovne alebo zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne alebo zahraničnej zaisťovne možno rozhodnutím ...

(2)

Ak ide o rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa ...

(3)

Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa ...

(4)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonávajúca činnosti životného poistenia, ktorá požiadala ...

§ 14
Spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov
(1)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu udelenie ...

a)
dcérskou spoločnosťou poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou spoločnosťou zaisťovne z iného ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo dcérskou spoločnosťou ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú poisťovňu z iného členského štátu alebo zaisťovňu ...
(2)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, orgánom ...

a)
dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky so sídlom na území iného členského štátu alebo zahraničného ...
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti zahraničnej banky so sídlom na území iného členského štátu ...
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú zahraničnú banku so sídlom na území iného členského ...
(3)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s orgánmi dohľadu podľa odsekov 1 a 2 najmä vhodnosť akcionárov ...

§ 15
Zriaďovanie pobočiek v zahraničí
(1)

Poisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného členského štátu, je povinná Národnej banke ...

a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,
b)
navrhované sídlo pobočky,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky alebo osoby, ktorá má právomoci zastupovať ...
d)
organizačnú štruktúru pobočky,
e)
plán poisťovacej činnosti uvádzajúci minimálne povahu rizík alebo záväzkov, ktorú sa poisťovňa rozhodla ...
f)
že sa stala členom národnej kancelárie a národného garančného fondu hostiteľského členského štátu, ak ...
(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného ako členského štátu, je ...

a)
štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,
b)
navrhované sídlo pobočky,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho pobočky,
d)
organizačnú štruktúru poisťovne alebo zaisťovne vrátane pobočky,
e)
plán poisťovacej činnosti uvádzajúci minimálne povahu rizík alebo záväzkov, ktorú sa poisťovňa rozhodla ...
(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné oznámiť Národnej banke Slovenska plánované zmeny v údajoch uvedených ...

(4)

Na poisťovňu, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť na území Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom ...

Spolupráca a voľný pohyb v rámci členských štátov

§ 16
(1)

Ak poisťovňa oznámila podľa § 15 ods. 1, že rozhodla o zriadení pobočky na území iného členského štátu, ...

(2)

Poisťovňa je oprávnená zriadiť pobočku a začať vykonávať svoju činnosť prostredníctvom pobočky až po ...

(3)

Ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti o primeranosti systému správy a riadenia, splnení ...

(4)

Poisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska a príslušnému orgánu dohľadu členského štátu pobočky ...

(5)

Dohľad nad pobočkou poisťovne alebo nad pobočkou zaisťovne založenej na území iného členského štátu ...

(6)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu, na území ktorého je umiestnená pobočka poisťovne alebo pobočka ...

(7)

Ak pobočka poisťovne alebo pobočka zaisťovne na území členského štátu pobočky neuskutoční v určenej ...

(8)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 7 môže príslušný orgán dohľadu členského štátu od pobočky poisťovne ...

§ 17
(1)

Poisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť v inom členskom ...

(2)

Poisťovňa je povinná v oznámení podľa odseku 1 uviesť

a)
členský štát, na ktorého území sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť,
b)
povahu rizík alebo záväzkov vyplývajúcich z predpokladanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti ...
(3)

V lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 zašle Národná banka Slovenska príslušnému ...

a)
potvrdenie preukazujúce, že poisťovňa kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 a minimálnu ...
b)
zoznam poistných odvetví, pre ktoré bolo poisťovni udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti ...
c)
údaje podľa odseku 2 písm. b).
(4)

O skutočnostiach podľa odseku 3 informuje Národná banka Slovenska poisťovňu. Poisťovňa je oprávnená ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska nezašle doklady podľa odseku 3 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu ...

(6)

Poisťovňa je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu v údajoch poskytnutých podľa odseku ...

(7)

Dohľad nad vykonávaním poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo zaisťovňou v ...

(8)

Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu upozorní Národnú banku Slovenska, že poisťovňa ...

(9)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa na území hostiteľského členského štátu neuskutoční v určenej lehote nápravu ...

(10)

Pri výkone dohľadu podľa odseku 9 môže príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu od poisťovne ...

§ 18
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť alebo ...

(2)

Národná banka Slovenska v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia vyjadrenia podľa odseku 1 oznámi príslušnému ...

(3)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu môže začať vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu ...

(4)

Poisťovňa z iného členského štátu je povinná Národnej banke Slovenska písomne oznámiť najmenej 30 dní ...

a)
povahy rizík, ktoré bude pobočka poisťovne z iného členského štátu kryť pri vykonávaní poisťovacej činnosti ...
b)
adresy pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky,
c)
mena a priezviska vedúceho pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky,
d)
organizačnej štruktúry pobočky poisťovne z iného členského štátu na území Slovenskej republiky.
(5)

Na oznámenie pobočky poisťovne z iného členského štátu podľa odseku 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(6)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu činnosť prostredníctvom ...

§ 19
(1)

Poisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť alebo ...

(2)

Na zmenu údajov poskytnutých podľa § 17 ods. 2 písm. b), ktorú chce poisťovňa z iného členského štátu ...

(3)

Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať zaisťovaciu činnosť na ...

§ 20

Poisťovacia činnosť alebo zaisťovacia činnosť poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovacia činnosť ...

§ 21
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poisťovňa z iného členského štátu pri vykonávaní poisťovacej činnosti ...

(2)

Ak poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa z iného členského štátu podľa odseku 1 v určenej ...

(3)

Ak napriek opatreniam podľa odseku 2 alebo ak sa tieto opatrenia ukázali ako neprimerané, alebo ak členský ...

(4)

Ak odoberie príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu poisťovni z iného členského štátu vykonávajúcej ...

(5)

Na účely odsekov 1 až 4 môže Národná banka Slovenska od poisťovne z iného členského štátu vykonávajúcej ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby jej poisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že činnosti poisťovne z iného členského štátu pôsobiacej na území ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a Európsky orgán dohľadu, že ...

(2)

Národná banka Slovenska oznamuje Komisii

a)
opatrenia uložené podľa § 21 ods. 3,
b)
zriadenie pobočky poisťovne na území štátu, ktorý nie je členským štátom, alebo zriadenie pobočky zaisťovne ...
c)
vydanie alebo odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pobočke zahraničnej poisťovne ...
d)
informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej poisťovne, ktorá bude dcérskou ...
e)
informácie o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zakladaní zahraničnej zaisťovne, ktorá bude dcérskou ...
f)
skutočnosť, že poisťovňa alebo zaisťovňa je alebo sa stane dcérskou spoločnosťou zahraničnej poisťovne ...
g)
štruktúru skupiny, do ktorej poisťovňa alebo zaisťovňa podľa písmena f) patrí alebo bude patriť.
(3)

Skutočnosti podľa odseku 2 písm. c), f) a g) oznamuje Národná banka Slovenska aj príslušným orgánom ...

(4)

Národná banka Slovenska informuje Komisiu aj o

a)
problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú ...
b)
tom, že potvrdenia podľa § 24 ods. 4 písm. a) a b) predkladajú cudzinci, ktorí majú obvyklý pobyt v ...
c)
orgánoch alebo inštitúciách vydávajúcich potvrdenia podľa § 24 ods. 4 písm. a) a b) na území Slovenskej ...
(5)

Skutočnosti podľa odseku 4 písm. b) a c) oznamuje Národná banka Slovenska aj príslušným orgánom dohľadu ...

TRETIA ČASŤ

Požiadavky na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti

PRVÁ HLAVA
SYSTÉM SPRÁVY A RIADENIA

§ 23
Všeobecné požiadavky na správu a riadenie
(1)

Predstavenstvo poisťovne alebo zaisťovne je zodpovedné za dodržiavanie tohto zákona a iných všeobecne ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné pri výkone ...

a)
zohľadňuje a zmierňuje riziká, ktorým sú vystavené,
b)
nepoškodzuje záujmy ich klientov,
c)
neohrozuje finančnú situáciu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej ...
(4)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(5)

Poisťovňa je povinná prijať primerané opatrenia zabraňujúce konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné prehodnotiť ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné prijať ...

(9)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne uzatvoria zmluvy ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(11)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

§ 24
Požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť, ...

a)
majú primeranú odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné ...
b)
sú dôveryhodné.
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za dôveryhodnú považuje fyzická osoba,

a)
ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti ...
b)
ktorá nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu finančnej ...
c)
na ktorú v posledných desiatich rokoch nebol vyhlásený konkurz; táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením ...
d)
ktorá nemala v posledných desiatich rokoch právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá ...
e)
ktorá je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,25)
f)
ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...
(5)

Fyzickú osobu nespĺňajúcu podmienku podľa odseku 4 písm. b) možno uznať za dôveryhodnú, ak z povahy ...

(6)

Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. a) a § 181 ...

(7)

Dokumenty preukazujúce skutočnosti podľa odseku 4 písm. b) a c) sa nesmú predložiť po uplynutí troch ...

(8)

Pri posudzovaní požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť je potrebné zohľadniť povahu, zložitosť ...

§ 25
Riadenie rizík
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť, ...

(3)

Systém riadenia rizík zahŕňa riziká, ktoré sú zahrnuté do výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť ...

(4)

Systém riadenia rizík zahŕňa minimálne tieto oblasti:

a)
upisovanie rizík a tvorbu technických rezerv,
b)
riadenie aktív a pasív,
c)
investície, najmä deriváty a podobné finančné nástroje,
d)
riadenie rizika likvidity a rizika koncentrácie,
e)
riadenie operačného rizika,
f)
zaistenie a iné techniky zmierňovania rizika.
(5)

Písomná koncepcia o riadení rizík podľa § 23 ods. 6 zahŕňa minimálne oblasti uvedené v odseku 4. Ak ...

(6)

Ak sa uplatňuje párovacia korekcia podľa § 40 alebo korekcia volatility podľa § 42, poisťovňa, zaisťovňa, ...

(7)

Pri riadení aktív a pasív, poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej ...

a)
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom extrapolácie príslušnej ...
b)
pri uplatňovaní párovacej korekcie podľa § 40
1.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom výpočtu párovacej korekcie ...
2.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči zmenám v zložení vyhradeného portfólia ...
3.
vplyv nulovej párovacej korekcie,
c)
pri uplatňovaní korekcie volatility podľa § 42
1.
citlivosť technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov voči predpokladom výpočtu korekcie volatility ...
2.
vplyv nulovej korekcie volatility.
(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné každoročne ...

(9)

Ak ide o investičné riziko, poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné mať zabezpečenú ...

(11)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne používa externé ...

(12)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne využíva čiastočný ...

a)
návrh a zavedenie vnútorného modelu,
b)
testovanie a validácia vnútorného modelu,
c)
vedenie dokumentácie o vnútornom modeli a jeho akýchkoľvek ďalších zmenách,
d)
analýza výkonnosti vnútorného modelu a vyhotovenie súhrnných správ o jeho výkonnosti,
e)
informovanie predstavenstva o výkonnosti vnútorného modelu, navrhnutie oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, ...
§ 26
Vlastné posúdenie rizika a solventnosti
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vykonávať ...

a)
stanovenie potrebného kapitálu, ktorý zohľadňuje vlastný rizikový profil, schválené limity tolerancie ...
b)
nepretržité dodržiavanie kapitálových požiadaviek podľa § 48 až 63 a požiadaviek upravujúcich technické ...
c)
identifikovanie rozdielu medzi rizikovým profilom príslušnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(3)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne uplatňuje párovaciu ...

(4)

Ak sa používa vnútorný model, spolu s posúdením uvedeným v odseku 1 písm. c) sa vykoná opätovná kalibrácia ...

(5)

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou ...

(6)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vykonávať ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné informovať ...

(8)

Vlastné posúdenie rizika a solventnosti poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou ...

§ 27
Vnútorná kontrola
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

a)
administratívne a účtovné postupy,
b)
rámec vnútornej kontroly,
c)
procesy a postupy upravujúce oznamovanie informácií na všetkých úrovniach poisťovne, zaisťovne, pobočky ...
d)
funkciu dodržiavania súladu s predpismi podľa odseku 2.
(2)

Funkcia dodržiavania súladu s predpismi zahŕňa

a)
poskytovanie poradenstva predstavenstvu alebo dozornej rade v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných ...
b)
posúdenie možného dosahu akýchkoľvek zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť poisťovne, ...
c)
identifikáciu a posudzovanie rizika nedodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 28
Vnútorný audit
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť ...

(4)

Fyzická osoba zodpovedná za výkon funkcie vnútorného auditu je povinná oznámiť každé svoje zistenie ...

§ 29
Aktuárska funkcia
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť ...

a)
koordinovanie výpočtu technických rezerv,
b)
stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov na výpočet technických rezerv,
c)
posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,
d)
porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou,
e)
informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv, ...
f)
kontrola výpočtu technických rezerv podľa § 44 ods. 1 a 2,
g)
posudzovanie celkovej koncepcie upisovania,
h)
posudzovanie primeranosti zaistných programov a
i)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík podľa § 25, najmä ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť, ...

§ 30
Zverenie výkonu činností
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne zodpovedajú za neplnenie ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť, ...

a)
podstatnému zhoršeniu kvality systému správy a riadenia príslušnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
b)
nadmernému zvýšeniu operačného rizika,
c)
zhoršeniu schopnosti Národnej banky Slovenska vykonávať účinný dohľad,
d)
zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom.
(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné v dostatočnom ...

§ 31
Konflikt záujmov
(1)

Organizačná štruktúra a nastavenie vnútorných procesov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne musí ...

(2)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie najmä do úvahy, či zamestnanci poisťovne ...

a)
nie sú blízke osoby podľa osobitného predpisu,
b)
nemajú majetkové prepojenie alebo významný vplyv, ak je klientom právnická osoba,
c)
nie sú v súdnom spore alebo inom spore s klientom,
d)
nemajú osobný záujem na výsledku služby alebo plnenia poskytovaných klientovi.
(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie najmä do úvahy, či zamestnanci poisťovne ...

a)
nie sú v príbuzenskom vzťahu alebo obdobnom vzťahu,
b)
ak ide o právnickú osobu, nemajú voči týmto osobám majetkové prepojenie alebo významný vplyv,
c)
nie sú v súdnom spore alebo inom spore s týmito osobami,
d)
nemajú osobný záujem na výsledku služby alebo plnenia z týchto zmlúv.
(4)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia ...

(5)

Opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov musia spĺňať tieto podmienky:

a)
musia byť identifikované okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamená značné ...
b)
musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať s cieľom zvládnuť také konflikty záujmov.
(6)

Postupy a opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)
povinnosť dotknutých osôb informovať poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, ak identifikujú potenciálny ...
b)
pravidlá odmeňovania osôb, ktoré nevytvárajú potenciálny konflikt záujmov,
c)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým ...
d)
kontrolné mechanizmy v súvislosti s dôslednou aplikáciou týchto opatrení, pričom osoby vykonávajúce ...
(7)

Ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov s klientom, musí sa povaha a zdroj konfliktu záujmov oznámiť ...

(8)

S opatreniami na zamedzenie konfliktu záujmov musia byť oboznámení všetci zamestnanci poisťovne a pobočky ...

(9)

Opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov sa primerane aplikujú aj pri zverení výkonu činnosti podľa ...

(10)

Ak opatrenia prijaté poisťovňou a pobočkou zahraničnej poisťovne na účely riešenia konfliktov záujmov ...

§ 32
Vybavovanie sťažností
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zaviesť funkčný systém na vybavovanie sťažností ...

(2)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné analyzovať údaje získané v rámci vybavovania sťažností ...

(3)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
poskytnúť sťažovateľovi zrozumiteľné, presné a aktuálne informácie o postupe pri vybavovaní sťažností, ...
b)
uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii a zverejniť informácie ...
(4)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
zhromažďovať a preverovať všetky sťažovateľom predložené dôkazy alebo inak dostupné dôkazy a informácie ...
b)
komunikovať so sťažovateľom jasným a zrozumiteľným spôsobom,
c)
vybaviť sťažnosť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto ...
d)
komplexne vysvetliť svoje stanovisko sťažovateľovi a ak vybavenie sťažnosti neuspokojuje požiadavku ...
e)
prijať opatrenia vedúce k náprave zistených nedostatkov.
(5)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné prijať sťažnosť počas celej prevádzkovej doby v ...

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNOM STAVE

§ 33
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné raz ročne ...

(2)

Správa o solventnosti a finančnom stave obsahuje popis

a)
vykonávanej činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne, ...
b)
systému správy a riadenia a hodnotenie jeho vhodnosti z hľadiska rizikového profilu poisťovne, zaisťovne, ...
c)
rizikovej expozície, koncentrácie, techník zmierňovania rizika a citlivosti na riziko, a to samostatne ...
d)
podkladov a metód použitých na ocenenie aktív, technických rezerv a ostatných záväzkov spolu s vysvetlením ...
e)
riadenia kapitálu obsahujúci minimálne
1.
štruktúru, hodnotu a kvalitu vlastných zdrojov,
2.
hodnotu kapitálovej požiadavky na solventnosť a hodnotu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, ...
3.
informácie umožňujúce správne pochopenie hlavných rozdielov medzi predpokladmi štandardného vzorca a ...
4.
vyčíslenie nedodržania minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo vyčíslenie významného ...
(3)

Popis uvedený v odseku 2 písm. d) obsahuje, ak sa uplatňuje

a)
párovacia korekcia podľa § 40, popis párovacej korekcie a portfólia pasív a vyhradených aktív, na ktoré ...
b)
korekcia volatility podľa § 42, výrok o tom, že sa korekcia volatility používa, a kvantifikáciu vplyvu ...
(4)

Popis uvedený v odseku 2 písm. e) prvom bode zahŕňa analýzu každej významnej zmeny v porovnaní s obdobím, ...

(5)

Pri zverejňovaní kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v odseku 2 písm. e) druhom bode sa osobitne ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska neukončila kontrolu hodnoty kapitálovej požiadavky na solventnosť, zverejnenie ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zaviesť ...

(8)

Správa o solventnosti a finančnom stave sa zverejní až po schválení predstavenstvom alebo dozornou radou ...

§ 34
(1)

Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne ...

a)
by zverejnením takýchto informácií získali konkurenčné finančné inštitúcie významnú neoprávnenú výhodu, ...
b)
existujú také povinnosti voči poistníkom alebo poisteným alebo iné vzťahy s protistranami poisťovne, ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska udelí predchádzajúci súhlas poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne ...

(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne môžu využiť informácie ...

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na informácie zverejnené podľa § 33 ods. 2 písm. e).

§ 35
(1)

Ak nastane nepriaznivý finančný vývoj, ktorý významne ovplyvňuje relevantnosť informácií zverejnených ...

(2)

Za nepriaznivý finančný vývoj podľa odseku 1 sa považuje najmä, ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej ...

a)
nedodržiava minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť a nepredloží Národnej banke Slovenska krátkodobý ...
b)
významne nedodržiava kapitálovú požiadavku na solventnosť a nepredloží Národnej banke Slovenska ozdravný ...
(3)

Ak nastane nepriaznivý vývoj podľa odseku 2 písm. a), Národná banka Slovenska je povinná požadovať od ...

(4)

Ak nastane nepriaznivý vývoj podľa odseku 2 písm. b), Národná banka Slovenska je povinná požadovať od ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne môžu zverejniť aj ...

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH REZERV, VLASTNÝCH ZDROJOV, KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK A INVESTÍCIÍ

§ 36
Oceňovanie aktív a záväzkov
(1)

Ak tento zákon v § 37 až 46 alebo osobitný predpis26) neustanovuje inak, poisťovňa a zaisťovňa sú povinné ...

a)
aktíva sumou, za ktorú by ich mohli vymieňať v nezávislej transakcii medzi informovanými dobrovoľne ...
b)
záväzky sumou, za ktorú by ich mohli previesť alebo vysporiadať v nezávislej transakcii medzi informovanými ...
(2)

Pri oceňovaní záväzkov podľa odseku 1 písm. b) poisťovňa alebo zaisťovňa nevykoná žiadnu úpravu s cieľom ...

Pravidlá týkajúce sa technických rezerv
§ 37
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné tvoriť technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, ...

(2)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné pri výpočte technických rezerv postupovať podľa zásad uvedených v odsekoch ...

(3)

Hodnota technických rezerv zodpovedá súčasnej hodnote, ktorú by poisťovňa alebo zaisťovňa zaplatila, ...

(4)

Pri výpočte technických rezerv poisťovňa alebo zaisťovňa využíva a zohľadňuje informácie získané z finančných ...

(5)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné určiť technické rezervy obozretným, spoľahlivým a objektívnym spôsobom. ...

(6)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná preukázať primeranosť hodnoty ...

§ 38
(1)

Hodnota technických rezerv sa rovná súčtu najlepšieho odhadu technických rezerv a rizikovej marže podľa ...

(2)

Najlepší odhad technických rezerv zodpovedá budúcim priemerným peňažným tokom vážených pravdepodobnosťou ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa stanoví hodnotu rizikovej marže v takej výške, aby sa hodnota technických ...

(4)

Poisťovňa a zaisťovňa ocenia najlepší odhad a rizikovú maržu samostatne. Ak budúce peňažné toky spojené ...

(5)

Ak poisťovňa a zaisťovňa ocenia najlepší odhad a rizikovú maržu samostatne, riziková marža sa vypočíta ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zohľadniť pri výpočte technických rezerv okrem pravidiel podľa odsekov ...

1.

všetky náklady, ktoré vzniknú pri správe poistných záväzkov a zaistných záväzkov,

2.

infláciu vrátane inflácie nákladov a inflácie poistných nárokov,

3.

všetky platby poistníkom a príjemcom poistných plnení vrátane budúcich dobrovoľných podielov na výnosoch, ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia pri výpočte technických rezerv aj hodnotu finančných garancií a akýchkoľvek ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa rozčlenia pri výpočte technických rezerv svoje poistné záväzky a zaistné záväzky ...

§ 39
(1)

Pri určení príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 38 ods. 2 sa využívajú informácie ...

(2)

Extrapolovaná časť príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier je založená na forwardových sadzbách. ...

§ 40
(1)

Poisťovne a zaisťovne pri výpočte najlepšieho odhadu záväzkov životného poistenia alebo zaistenia vrátane ...

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:

a)
existuje vyhradené portfólio aktív pozostávajúce z dlhopisov a iných aktív, ktorých peňažné toky majú ...
b)
portfólio poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia korekcia, a k ...
c)
očakávané peňažné toky vyhradeného portfólia aktív presne replikujú každý očakávaný peňažný tok portfólia ...
d)
zo zmlúv portfólia poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia korekcia, ...
e)
jedinými upisovacími rizikami súvisiacimi s portfóliom poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, ...
f)
ak upisovacie riziko súvisiace s portfóliom poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa ...
g)
zmluvy portfólia poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, pre ktoré sa použije párovacia korekcia, ...
h)
peňažné toky vyhradeného portfólia aktív sú pevne určené a emitenti týchto aktív ani iné tretie strany ...
i)
záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv, pre ktoré sa použije párovacia korekcia, ...
(3)

Podmienka uvedená v odseku 2 písm. h) sa neuplatní na aktíva, ktorých peňažné toky závisia od inflácie, ...

(4)

Ak emitenti alebo iné tretie strany majú právo zmeniť peňažné toky aktív vyhradeného portfólia a investor ...

(5)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije párovaciu korekciu na portfólio poistných záväzkov alebo zaistných ...

(6)

Párovacia korekcia sa nepoužije na poistné záväzky alebo zaistné záväzky, pre ktoré sa na výpočet najlepšieho ...

§ 41
(1)

Pre každú menu sa párovacia korekcia uvedená v § 40 vypočíta v súlade s týmito zásadami:

a)
párovacia korekcia sa rovná rozdielu medzi
1.
ročnou efektívnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako jedna diskontná sadzba, ktorej výsledkom po uplatnení ...
2.
ročnou efektívnou úrokovou sadzbou vypočítanou ako jedna diskontná sadzba, ktorej výsledkom po uplatnení ...
b)
párovacia korekcia nesmie zahŕňať fundamentálnu prirážku odrážajúcu riziká ponechané na poisťovňu alebo ...
c)
fundamentálna prirážka sa zvýši tak, aby párovacia korekcia uplatnená na aktíva s nižšou kreditnou kvalitou ...
d)
použitie externých ratingových hodnotení pri výpočte párovacej korekcie musí byť v súlade s osobitným ...
(2)

Fundamentálna prirážka sa rovná súčtu

a)
kreditnej prirážky zodpovedajúcej pravdepodobnosti zlyhania aktív a
b)
kreditnej prirážky zodpovedajúcej očakávanej strate v dôsledku zníženia ratingu aktív.
(3)

Fundamentálna prirážka pre expozície voči ústredným vládam a centrálnym bankám členských štátov musí ...

(4)

Pri aktívach iných ako uvedených v odseku 3 musí byť vo výške najmenej 35 % dlhodobého priemeru kreditnej ...

(5)

Určenie pravdepodobnosti zlyhania aktív podľa odseku 2 písm. a) je založené na dlhodobej štatistike ...

§ 42
(1)

Poisťovne a zaisťovne pri výpočte najlepšieho odhadu podľa § 38 ods. 2 môžu použiť korekciu volatility ...

(2)

Pre každú menu sa korekcia volatility stanoví na základe rozpätia medzi výnosom aktív zahrnutých v referenčnom ...

(3)

V referenčnom portfóliu danej meny sú obsiahnuté aktíva denominované v danej mene, do ktorých poisťovne ...

(4)

Výška korekcie volatility zodpovedá 65 % rizikovo upravenej kreditnej prirážky meny. Rizikovo upravená ...

(5)

Ak rozdiel medzi rizikovo upravenou kreditnou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej kreditnej ...

(6)

Korekcia volatility sa neuplatní, ak príslušná štruktúra bezrizikových úrokových mier používaná na výpočet ...

(7)

Pre meny a štáty, pre ktoré nie je ustanovená korekcia volatility osobitným predpisom,26) sa pri výpočte ...

§ 43
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné dodržiavať pri výpočte pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv ...

(2)

Pri výpočte pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a voči účelovo vytvoreným subjektom sú poisťovňa ...

§ 44
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať procesy a postupy zabezpečujúce vhodnosť, úplnosť ...

(2)

Ak poisťovňa a zaisťovňa za podmienok podľa osobitného predpisu26) nemá dostatočné údaje príslušnej ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať procesy a postupy zabezpečujúce, aby sa najlepší ...

(4)

Ak sa porovnaním podľa odseku 3 odhalia systematické odchýlky medzi skúsenosťami a výpočtami najlepšieho ...

Vlastné zdroje
§ 45
(1)

Vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvorí súčet

a)
základných vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne a
b)
dodatkových vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne.
(2)

Základné vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvoria tieto položky:

a)
prebytok aktív nad záväzkami ocenený podľa § 36 až 44, znížený o hodnotu vlastných akcií, ktoré sú v ...
b)
podriadené záväzky.
(3)

Dodatkové vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne tvoria položky, iné ako základné vlastné zdroje, ktoré ...

(4)

Dodatkové vlastné zdroje poisťovne a zaisťovne zahŕňajú tieto položky, ak nie sú položkami základných ...

a)
nesplatené základné imanie,
b)
akreditívy a záruky,
c)
akékoľvek iné právne záväzné prísľuby prijaté poisťovňou alebo zaisťovňou.
(5)

Ak položky dodatkových vlastných zdrojov boli splatené alebo vyžiadané, považujú sa za aktíva a prestávajú ...

(6)

Určenie hodnoty položky dodatkových vlastných zdrojov poisťovne a zaisťovne alebo použitie vlastnej ...

(7)

Hodnota priradená ku každej položke dodatkových vlastných zdrojov vyjadruje schopnosť položky kryť stratu ...

(8)

Fond akumulovaných prostriedkov je kumulovaný zisk, ktorý nebol určený na rozdelenie medzi poistníkov ...

§ 46
(1)

Položky vlastných zdrojov sú zaradené do troch tried. Zaradenie položky do triedy závisí od toho, či ...

a)
položka je dostupná alebo môže byť vyžiadaná na účely plného krytia strát poisťovne a zaisťovne pri ...
b)
ak nastane likvidácia poisťovne alebo zaisťovne, položka je k dispozícii v plnej výške na krytie strát ...
(2)

Pri posudzovaní, do akej miery spĺňa položka vlastných zdrojov charakteristiky uvedené v odseku 1, sa ...

(3)

Okrem charakteristík uvedených v odsekoch 1 a 2 sa posudzuje, že

a)
položka neumožňuje predčasné splatenie jej nominálnej hodnoty,
b)
na položku nie sú naviazané pravidelné poplatky,
c)
položka nie je zaťažená bremenami.
(4)

Ak položky základných vlastných zdrojov v prevažnej miere zodpovedajú charakteristikám uvedeným v odseku ...

(5)

Ak položky základných vlastných zdrojov v prevažnej miere zodpovedajú charakteristikám uvedeným v odseku ...

(6)

Všetky ostatné položky základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sú zaradené do triedy ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaradiť svoje položky vlastných zdrojov na základe kritérií uvedených ...

(8)

Akreditívy a záruky, ktoré sú v záujme veriteľov poisťovne a zaisťovne zverené nezávislému správcovi ...

§ 47
(1)

Ak ide o plnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť, použiteľná výška položiek triedy dva a triedy ...

a)
podiel položiek triedy jedna na použiteľných vlastných zdrojoch je vyšší ako tretina celkovej hodnoty ...
b)
použiteľná suma položiek triedy tri je nižšia ako tretina celkovej hodnoty použiteľných vlastných zdrojov. ...
(2)

Ak ide o plnenie minimálnej kapitálovej požiadavky, suma položiek základných vlastných zdrojov použiteľných ...

(3)

Použiteľná hodnota vlastných zdrojov na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v § 48 ...

(4)

Použiteľná suma základných vlastných zdrojov na krytie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť ...

Kapitálová požiadavka na solventnosť
§ 48
Všeobecné ustanovenia
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné kryť kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými vlastnými zdrojmi. ...

(2)

Kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta na základe predpokladu, že poisťovňa a zaisťovňa budú ...

(3)

Kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta spôsobom zabezpečujúcim zohľadnenie všetkých kvantifikovateľných ...

(4)

Kapitálová požiadavka na solventnosť zodpovedá hodnote v riziku základných vlastných zdrojov poisťovne ...

(5)

Kapitálová požiadavka na solventnosť pokrýva minimálne tieto riziká:

a)
upisovacie riziko neživotného poistenia,
b)
upisovacie riziko životného poistenia,
c)
upisovacie riziko zdravotného poistenia,
d)
trhové riziko,
e)
kreditné riziko,
f)
operačné riziko.
(6)

Operačné riziko zahŕňa právne riziká a nezahŕňa riziká vyplývajúce zo strategických rozhodnutí ani riziko ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť vplyvy techník zmierňovania ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné vypočítať kapitálovú požiadavku na solventnosť minimálne raz ročne ...

(9)

Ak sa rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza naposledy ...

(10)

Ak sa podľa Národnej banky Slovenska rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne zmenil od dátumu ...

Štandardný vzorec
§ 49
(1)

Kapitálová požiadavka na solventnosť vypočítaná na základe štandardného vzorca sa rovná súčtu týchto ...

a)
základná kapitálová požiadavka na solventnosť,
b)
kapitálová požiadavka pre operačné riziko,
c)
úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť straty.
(2)

Štruktúra základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť pozostáva minimálne z týchto rizikových modulov: ...

a)
upisovacie riziko neživotného poistenia,
b)
upisovacie riziko životného poistenia,
c)
upisovacie riziko zdravotného poistenia,
d)
trhové riziko,
e)
riziko zlyhania protistrany.
(3)

Na účely odseku 2 písm. a) až c) sa poisťovacie činnosti a zaisťovacie činnosti priradia k modulu upisovacieho ...

(4)

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť sa stanoví v súlade so zásadami uvedenými v § 48 ods. 2 ...

(5)

Každý rizikový modul uvedený v odseku 2 sa kalibruje podľa ustanovenia § 48 ods. 4. V štruktúre každého ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa použijú rovnakú štruktúru a špecifikáciu rizikových modulov základnej kapitálovej ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť rozdielnu špecifikáciu podľa geografického umiestnenia rizika, ak ...

(8)

Na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska môžu poisťovňa a zaisťovňa pri výpočte ...

(9)

Parametre podľa odseku 8 sa kalibrujú na základe vlastných údajov alebo údajov, ktoré priamo súvisia ...

(10)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
spôsob výpočtu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť,
b)
definície jednotlivých modulov a podmodulov základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť,
c)
mechanizmus symetrickej úpravy v podmodule akciového rizika.
§ 50
(1)

Kapitálová požiadavka na operačné riziko zohľadní operačné riziká, ak už nie sú zohľadnené v rizikových ...

(2)

Ak ide o zmluvy životného poistenia, pri ktorých investičné riziko nesie poistník alebo poistená osoba, ...

(3)

Ak ide o poistné zmluvy a zaistné zmluvy iné ako zmluvy uvedené v odseku 2, výpočet kapitálovej požiadavky ...

§ 51
(1)

Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť straty zohľadní ...

(2)

Úprava podľa odseku 1 zohľadní účinok zníženia rizika prostredníctvom budúcich dobrovoľných plnení z ...

(3)

Na účely úpravy podľa odseku 2 sa hodnota budúcich dobrovoľných plnení určená podľa predpokladov najlepšieho ...

§ 52
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť zjednodušený výpočet kapitálovej požiadavky pre určitý podmodul alebo ...

(2)

Zjednodušený výpočet sa určí podľa § 48 ods. 3 a 4.

§ 53

Ak sa rizikový profil poisťovne a zaisťovne významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza štandardný ...

Vnútorný model
§ 54
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vypočítať kapitálovú požiadavku na solventnosť prostredníctvom použitia úplného ...

(2)

Predstavenstvo poisťovne alebo predstavenstvo zaisťovne je zodpovedné za zavedenie systémov, ktoré zabezpečia ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu použiť čiastočné vnútorné modely na výpočet jedného alebo viacerých nasledujúcich ...

a)
jedného alebo viacerých rizikových modulov alebo rizikových podmodulov základnej kapitálovej požiadavky ...
b)
kapitálovej požiadavky na operačné riziko,
c)
úpravy zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv kryť straty a kapacitu odložených daní kryť straty.
(4)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu uplatniť čiastočné vnútorné modely na všetky svoje činnosti alebo len na ...

(5)

Prílohami žiadosti o schválenie vnútorného modelu sú minimálne dokumenty preukazujúce, že vnútorný model ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote šiestich mesiacov od prijatia úplnej ...

(7)

Národná banka Slovenska schváli žiadosť podľa odseku 1, ak poisťovňa alebo zaisťovňa má vhodné systémy ...

(8)

Ak Národná banka Slovenska schválila používanie vnútorného modelu poisťovni alebo zaisťovni, Národná ...

(9)

Národná banka Slovenska schváli používanie čiastočného vnútorného modelu poisťovne alebo zaisťovne, ...

a)
poisťovňa a zaisťovňa riadne vysvetlili dôvody obmedzeného rozsahu uplatňovania vnútorného modelu,
b)
výsledná kapitálová požiadavka na solventnosť primeranejšie odráža rizikový profil poisťovne a zaisťovne, ...
c)
štruktúra čiastočného vnútorného modelu je v súlade so zásadami uvedenými v § 48 a umožňuje úplné začlenenie ...
(10)

Pri hodnotení žiadosti o použitie čiastočného vnútorného modelu môže Národná banka Slovenska požadovať, ...

(11)

V pláne podľa odseku 10 sa stanoví, akým spôsobom plánuje poisťovňa alebo zaisťovňa rozšíriť rozsah ...

§ 55
(1)

V rámci procesu schvaľovania vnútorného modelu Národná banka Slovenska schváli písomnú koncepciu zmeny ...

(2)

Písomná koncepcia zahŕňa identifikáciu významných zmien vnútorného modelu a nevýznamných zmien vnútorného ...

(3)

Predstavenstvo poisťovne alebo predstavenstvo zaisťovne schváli žiadosť o schválenie vnútorného modelu ...

(4)

Po schválení používania vnútorného modelu poisťovňa alebo zaisťovňa nie je oprávnená stanoviť kapitálovú ...

(5)

Za odôvodnený prípad podľa odseku 4 sa považuje, ak štandardný vzorec je vhodnejší na výpočet kapitálovej ...

§ 56

Ak po schválení používania vnútorného modelu Národnou bankou Slovenska poisťovňa a zaisťovňa prestanú ...

§ 57
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné preukázať, že vnútorný model sa dostatočne používa a plní významnú ...

a)
v systéme riadenia rizík a v rozhodovacích procesoch,
b)
pri posudzovaní kapitálu pre vlastné potreby a jeho umiestnenie vrátane hodnotenia podľa § 26.
(2)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné ďalej preukázať, že frekvencia výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť ...

(3)

Predstavenstvo poisťovne a predstavenstvo zaisťovne sú zodpovedné za zabezpečenie sústavného vhodného ...

§ 58
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zabezpečiť, aby vnútorný model a najmä určenie podkladového odhadu ...

(2)

Metódy použité na výpočet odhadu rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na primeraných, použiteľných ...

(3)

Údaje použité pre vnútorný model musia byť presné, úplné a primerané rozsahu vykonávanej činnosti. Poisťovňa ...

(4)

Poisťovňa a zaisťovňa si zvolia metódu výpočtu odhadu rozdelenia pravdepodobnosti. Poisťovňa a zaisťovňa ...

(5)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť účinok diverzifikácie v rámci rizikových kategórií ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť účinok techník zmierňovania rizika, ak sú kreditné ...

(7)

Poisťovňa a zaisťovňa vo svojom vnútornom modeli presne ohodnotia významné riziká spojené s finančnými ...

(8)

Poisťovňa a zaisťovňa zohľadnia vo vnútornom modeli všetky očakávané platby poistníkom a príjemcom poistných ...

(9)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vo vnútornom modeli zohľadniť budúce rozhodnutia ich predstavenstva, ktoré ...

§ 59
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu na účely vnútorného modelovania použiť iné časové obdobie alebo mieru rizika ...

(2)

Ak je to možné, poisťovňa a zaisťovňa odvodia kapitálovú požiadavku na solventnosť priamo z odhadu rozdelenia ...

(3)

Ak poisťovňa a zaisťovňa nemôžu odvodiť kapitálovú požiadavku na solventnosť priamo z odhadu rozdelenia ...

(4)

Národná banka Slovenska môže od poisťovne a zaisťovne požadovať, aby svoj vnútorný model uplatnili na ...

§ 60

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné minimálne raz ročne skontrolovať príčiny a zdroje ziskov a strát pre ...

§ 61
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zaviesť a uplatňovať pravidelný cyklus validácie vnútorného modelu, ...

a)
sledovanie výkonnosti vnútorného modelu, priebežnú kontrolu vhodnosti jeho špecifikácie a testovanie ...
b)
štatistický proces kontroly vnútorného modelu, ktorá umožňuje poisťovni alebo zaisťovni preukázať Národnej ...
c)
analýzu stability vnútorného modelu, najmä testovanie citlivosti výsledkov vnútorného modelu na zmeny ...
d)
hodnotenie presnosti, úplnosti a primeranosti údajov použitých vo vnútornom modeli.
(2)

Použité štatistické metódy nemajú testovať len vhodnosť odhadu rozdelenia pravdepodobnosti v porovnaní ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zdokumentovať štruktúru a detaily vnútorného modelu. Táto dokumentácia ...

(4)

Dokumentácia poskytuje podrobnú charakteristiku teórie, predpokladov, matematických a empirických podkladov ...

§ 62

Použitie vnútorného modelu alebo údajov získaných od tretej strany nemožno považovať za opodstatnený ...

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť
§ 63
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné kryť minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými základnými ...

(2)

Na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť platia tieto zásady:

a)
výpočet musí byť prehľadný a zrozumiteľný, tak aby bol auditovateľný,
b)
minimálna kapitálová požiadavka predstavuje takú výšku použiteľných základných vlastných zdrojov poisťovne ...
c)
lineárna funkcia podľa odseku 4 použitá na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
(3)

Absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky ...

(4)

Minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta ako lineárna funkcia na základe týchto premenných ...

a)
technické rezervy,
b)
predpísané poistné,
c)
rizikový kapitál,
d)
odložené dane a
e)
administratívne náklady.
(5)

Ak vypočítaná minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne podľa odseku ...

(6)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné vypočítať minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť minimálne ...

(7)

Ak minimálna kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne je ustanovená podľa odseku ...

Investície
§ 64
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné investovať všetky svoje aktíva v súlade so zásadami obozretného investovania ...

(2)

Poisťovňa a zaisťovňa investujú len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná poisťovňa a ...

(3)

Všetky aktíva, najmä aktíva kryjúce minimálnu kapitálovú požiadavku a kapitálovú požiadavku na solventnosť, ...

(4)

Aktíva kryjúce technické rezervy sa investujú spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných záväzkov ...

(5)

Ak nastane konflikt záujmov poisťovňa alebo osoby, ktoré riadia jej portfóliá aktív, zabezpečia, aby ...

(6)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od hodnoty podielov v podielových fondoch, ...

(7)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od akciového indexu alebo od inej referenčnej ...

(8)

Ak plnenia uvedené v odsekoch 6 a 7 zahŕňajú finančné garancie alebo ďalšie garantované plnenia, na ...

(9)

Na aktíva iné ako uvedené v odsekoch 6 a 7 sa vzťahujú tieto zásady:

a)
derivátové nástroje sa môžu použiť len, ak prispievajú k znižovaniu rizík alebo umožňujú efektívne riadenie ...
b)
investovanie do aktív, s ktorými nie je povolené obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa obmedzí ...
c)
zabezpečí sa vhodné rozloženie aktív tak, aby sa predišlo prílišnému naviazaniu sa na akékoľvek konkrétne ...
d)
zabezpečí sa, aby investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo emitentmi patriacimi do tej ...
§ 64a
(1)

Poisťovňa vykonávajúca činnosť v odvetviach životného poistenia a zaisťovňa vykonávajúca činnosť vo ...

(2)

Ak zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene poisťovne alebo zaisťovne podľa odseku 1, uplatňuje správca ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa podľa odseku 1 je povinná sprístupniť, akým spôsobom sú hlavné prvky jej stratégie ...

(4)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa podľa odseku 1 zverila riadenie portfólia aktív správcovi aktív26b) na ...

a)
ako zmluva so správcom aktív motivuje správcu aktív, aby zosúladil svoju investičnú stratégiu a rozhodnutia ...
b)
ako zmluva so správcom aktív motivuje správcu aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia na základe ...
c)
ako sú metóda a časový horizont hodnotenia výkonnosti správcov aktív a odmeny za služby správy aktív ...
d)
ako poisťovňa alebo zaisťovňa podľa odseku 1 monitoruje náklady na obrat portfólia vynaložené správcom ...
e)
dobu trvania zmluvy so správcom aktív.
(5)

Ak zmluva so správcom aktív neobsahuje niektorú z informácií podľa odseku 4, je poisťovňa alebo zaisťovňa ...

(6)

Informácie podľa odsekov 2 až 5 je poisťovňa a zaisťovňa podľa odseku 1 povinná sprístupniť bezplatne ...

Pravidlá platné pre pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní
§ 65

Pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je pri vykonávaní poisťovacej činnosti ...

Špecifické pravidlá pre zaistenie
§ 66
Povolenie na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu
(1)

Povolením na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu sa za podmienok ustanovených osobitným ...

(2)

O udelení povolenia na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu rozhoduje Národná banka Slovenska. ...

(3)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu na základe ...

(4)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nesplní podmienky uvedené v osobitnom ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená odobrať povolenie na vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu ...

§ 67
Rovnocennosť

Ak Komisia rozhodne a príjme osobitný predpis, že režim solventnosti v inom ako členskom štáte je rovnocenný ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ NA VYKONÁVANIE POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI

§ 68
Odvod časti poistného
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť 8 % ...

(2)

Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom ...

(3)

Ministerstvo vnútra je povinné predložiť ministerstvu financií do 15. februára nasledujúceho roka prehľad ...

§ 69
Poistné pre nové zmluvy
(1)

Poistné pre nové zmluvy v životnom poistení sa stanoví v dostatočnej výške na základe primeraných aktuárskych ...

(2)

Na tento účel môžu poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne zohľadniť všetky aspekty ich finančnej ...

§ 70
Odborná starostlivosť
(1)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné

a)
vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou voči svojim klientom,
b)
poskytnúť potenciálnemu klientovi informácie a poučenia,28) ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne ...
c)
poskytnúť potenciálnemu klientovi na základe jeho žiadosti ďalšie dodatočné informácie súvisiace s uzavretím ...
d)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčovať dôležité ...
e)
poskytnúť potencionálnemu neprofesionálnemu klientovi30) jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom ...
f)
pred uzavretím poistnej zmluvy prostredníctvom svojho zamestnanca informovať potenciálneho klienta a ...
g)
pri reklame a propagácií svojich poistných produktov poskytovať pravdivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce ...
h)
vypracovať ku každému poistnému produktu podľa časti A prílohy č. 1, ktorého sú tvorcom a pre ktorý ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť ...

a)
splnenie požiadaviek ustanovených pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu29) ...
b)
overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa písmena a) postupom podľa osobitného predpisu,31)
c)
vedenie zoznamu zamestnancov podľa písmena a),
d)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,31a) ak využívajú služby sprostredkovateľov doplnkového ...
e)
splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu31b) pri predaji svojich poistných produktov.
(3)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné využívať ...

(4)

Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník s dostatočným časovým predstihom písomne oboznámený ...

(5)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúci pobočky zahraničnej poisťovne, ...

a)
spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká vyplývajúce z ich činnosti pre poisťovňu, pobočku zahraničnej ...
b)
v záujme poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a ich klientov. ...
(6)

Člen predstavenstva alebo člen dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne je zodpovedný za skutočnú škodu ...

(7)

Vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúci pobočky zahraničnej zaisťovne zodpovedá za skutočnú ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmú urobiť právne ...

(9)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne nesmie odmeňovať alebo posudzovať výkonnosť svojich zamestnancov ...

(10)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné zaviesť, uplatňovať a prehodnocovať proces schvaľovania ...

(11)

Schvaľovací proces poistného produktu musí vymedziť cieľový trh pre každý poistný produkt, zabezpečiť ...

(12)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná rozumieť poistným produktom, ktoré ponúka alebo ...

(13)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vypracúvajú poistný produkt, poskytnú finančnému agentovi, ...

§ 71
Osoby majúce osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni
(1)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie uzatvárať ...

(2)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne môže s osobami, ...

(3)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni, sa na účely tohto zákona považujú

a)
členovia štatutárneho orgánu poisťovne a zaisťovne,
b)
členovia dozornej rady poisťovne a zaisťovne,
c)
osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie v poisťovni a osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon ...
d)
osoby, ktoré majú kontrolu nad poisťovňou a zaisťovňou a členovia štatutárnych orgánov týchto právnických ...
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a) až d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na poisťovni a zaisťovni a právnická osoba, ktorá je pod ich ...
g)
právnické osoby pod kontrolou poisťovne a zaisťovne,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v poisťovni ...
j)
nútený správca poisťovne a zaisťovne, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca, počas nútenej ...
k)
osoby, ktoré majú uzavretý právny vzťah s poisťovňou a zaisťovňou, ktorý môže viesť k vzniku kvalifikovanej ...
(4)

Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne, ...

a)
vedúci pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne,
b)
členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne,
c)
osoby, ktoré majú kľúčové funkcie v pobočke zahraničnej poisťovne a osoby, ktoré majú kľúčové funkcie ...
d)
osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou, členovia štatutárnych ...
e)
právnické osoby, na ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a) až d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej poisťovni a zahraničnej zaisťovni, a právnická ...
g)
právnické osoby pod kontrolou zahraničnej poisťovne a zahraničnej zaisťovne,
h)
členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
audítori alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť v pobočke ...
§ 72
Mlčanlivosť
(1)

Členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci poisťovne, zaisťovne, pobočky poisťovne z iného ...

(2)

Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o činnosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu,3)
b)
súdu, ak je účastníkom konania klient poisťovne, zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne ...
c)
orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,34)
d)
orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach daňového konania,35) ak je účastníkom konania ...
e)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže ...
f)
službe kriminálnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a službe finančnej polície Policajného ...
g)
Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu na účely plnenia ...
h)
súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,39)
i)
Centru právnej pomoci podľa osobitných predpisov,40)
j)
správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní ...
k)
audítorom, ktorí overujú účtovnú závierku poisťovne, zaisťovne, pobočky poisťovne z iného členského ...
l)
príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ak ide o poistné zmluvy uzavreté poisťovňou na území ...
m)
orgánu dohľadu nad skupinou príslušnej poisťovne alebo zaisťovne pri výkone dohľadu nad skupinou,
n)
kolégiu orgánov dohľadov,
o)
Európskemu orgánu dohľadu,
p)
so súhlasom osoby, ktorej sa informácia týka,
q)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej povinnosti. ...
(4)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje výmena informácií medzi

a)
poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, pobočkami zahraničných poisťovní, zaisťovňami, zaisťovňami ...
1.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov pri uzatváraní poistných zmlúv pri podozrení z uvedenia nepravdivých ...
2.
vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, ...
3.
overenie pravdivosti a úplnosti údajov na účely vysporiadania nárokov z poistenia,
b)
poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu, pobočkou zahraničnej poisťovne a zaisťovňou, zaisťovňou ...
c)
Národnou bankou Slovenska, ak jej boli informácie poskytnuté podľa odseku 3 písm. a), a
1.
orgánmi dohľadu nad finančnými inštitúciami iných členských štátov,
2.
osobami z iného členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom, ktoré sa podieľajú na konkurze ...
3.
audítormi z iných členských štátov alebo z iných ako členských štátov, ktorí overujú účtovnú závierku ...
4.
osobami z iných členských štátov, ktoré vykonávajú činnosť aktuára, a orgánmi, ktoré vykonávajú nad ...
5.
súdmi na preskúmavanie rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,3)
6.
ministerstvom financií, ak tieto informácie boli získané od iného členského štátu alebo kontrolou na ...
7.
ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných spotrebiteľov ...
(5)

Pri sprístupňovaní, poskytovaní a výmene informácií podľa odsekov 1 až 4 a § 78 poisťovňa, poisťovňa ...

a)
Slovenskej informačnej služby údaj o príslušnosti osoby k Slovenskej informačnej službe alebo údaj o ...
b)
Vojenského spravodajstva údaj o príslušnosti osoby k Vojenskému spravodajstvu alebo údaj o majetku vo ...
(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená použiť informácie získané podľa odseku 4 len na účely, na ktoré ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným zákonom42) oznámiť alebo prekaziť ...

(8)

Poisťovne, pobočky poisťovní z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní si na účely výmeny ...

(9)

Register poistných udalostí obsahuje tieto údaje o poistnej udalosti alebo škodovej udalosti:

a)
názov poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, ktorá zaevidovala ...
b)
označenie poistenia, ku ktorému sa poistná udalosť alebo škodová udalosti viaže,
c)
meno a priezvisko alebo obchodné meno a identifikačné číslo účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej ...
d)
adresu trvalého pobytu alebo sídla účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
e)
dátum poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
f)
číslo poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
g)
evidenčné číslo motorového vozidla,
h)
VIN motorového vozidla,
i)
výška poistného plnenia,
j)
údaj o totálnej škode na vozidle,
k)
údaje potrebné na účely odseku 12.
(10)

Prevádzkovať register poistných udalostí vytvorený podľa odseku 8 vrátane spracúvania údajov v registri ...

(11)

Údaje poskytnuté do registra poistných udalostí musia byť pravdivé, aktuálne a úplné. Údaje poskytnuté ...

(12)

Údaje, ktoré poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne poskytla ...

(13)

Ak klient poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne namieta ...

§ 73
Oddelenie správy životného poistenia, neživotného poistenia a zaistenia
(1)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, je povinná zriadiť ...

(2)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, vypočíta hypotetickú ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia, ktorá sa vypočíta, akoby príslušná poisťovňa vykonávala len túto ...
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia, ktorá sa vypočíta, akoby príslušná poisťovňa vykonávala len túto ...
(3)

Poisťovňa, ktorá vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, je povinná ...

(4)

Krytie hypotetickej minimálnej kapitálovej požiadavky podľa odseku 3 v súvislosti s činnosťou životného ...

(5)

Poisťovňa môže používať na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť položky použiteľných vlastných ...

(6)

Národná banka Slovenska dohliada nad výsledkami činností životného poistenia a neživotného poistenia ...

(7)

Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a neživotné ...

(8)

Poisťovňa je povinná na základe účtovných závierok vypracovať výkaz, v ktorom sa jasne identifikujú ...

(9)

Poisťovňa môže previesť položky použiteľných základných vlastných zdrojov použiteľných pre jeden poistný ...

(10)

Ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu vykonáva poisťovaciu ...

a)
viesť oddelenú správu pre toto poistné odvetvie; oddelená správa musí zahŕňať oddelenú identifikáciu ...
b)
viesť oddelenú analytickú evidenciu pre toto poistné odvetvie a pripraviť účtovné závierky tak, aby ...
c)
uviesť v poznámkach účtovnej závierky údaje osobitne pre toto poistné odvetvie.
(11)

Ak poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne podľa § 6 ods. 12 vykonáva súčasne poisťovaciu činnosť ...

(12)

Poisťovňa a zaisťovňa, ktorá vykonáva súčasne zaisťovaciu činnosť pre poistný druh životné poistenie ...

§ 74
Povinnosti audítorov a účtovná dokumentácia
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné v lehote ...

(2)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné na žiadosť Národnej banky Slovenska oznámiť výšku pohľadávok, ktoré ...

(4)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného ...

(5)

Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit účtovnej závierky alebo inú zákonom uloženú ...

a)
porušenie povinností vyplývajúcich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov poisťovňou, ...
b)
významné zníženie schopnosti nepretržitého fungovania poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne ...
c)
odmietnutie vyjadriť názor na účtovnú závierku alebo vydanie podmieneného, záporného alebo odmietavého ...
d)
nedodržiavanie kapitálovej požiadavky na solventnosť,
e)
nedodržiavanie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.
(6)

Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje rovnako na audítora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí overujú účtovné ...

(7)

Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť ...

(8)

Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni podľa § 71 ods. 3 ...

(9)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné písomne ...

(10)

Pri zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti sa postupuje primerane podľa odseku 9.

§ 75
Oznamovacia povinnosť
(1)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné informovať Národnú banku Slovenska podľa § 79 ods. 11 o operáciách ...

a)
pre neživotné poistenie podľa skupín činnosti podľa osobitného predpisu,26)
b)
pre životné poistenie podľa skupín činnosti podľa osobitného predpisu.26)
(2)

Ak poisťovňa a zaisťovňa vykonáva poistné odvetvie uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 10 písm. a), ...

(3)

Na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu členského štátu je Národná banka Slovenska povinná mu ...

(4)

Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovňa z iného členského štátu sú povinné bez zbytočného ...

§ 76
(1)

Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na poisťovni alebo zaisťovni alebo znížiť podiel ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:

a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt pri fyzickej osobe alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne.
(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene, pri ktorej dôjde ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene, pri ktorej dôjde ...

(5)

Na účely dohľadu je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná podľa stavu k 30. júnu a 31. decembru zostavovať ...

§ 77
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej ...
b)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne,
c)
predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, ...
d)
vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
e)
vykonávanie finančného sprostredkovania pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi,
f)
na neuverejnenie informácií podľa § 34, ktoré obsahuje správa o solventnosti a finančnom stave podľa ...
g)
na použitie párovacej korekcie podľa § 40 a na použitie prechodnej korekcie podľa § 203,
h)
určenie hodnoty položky dodatkových vlastných zdrojov podľa § 45,
i)
použitie vlastnej metódy na ohodnotenie položky dodatkových vlastných zdrojov podľa § 45 na obdobie ...
j)
zaradenie položky vlastných zdrojov do triedy podľa § 46, ak položka vlastných zdrojov nie je zahrnutá ...
k)
nahradenie niektorých parametrov modulov poistno-technického rizika životného poistenia, neživotného ...
l)
prevod položiek použiteľných základných vlastných zdrojov podľa § 73 ods. 9 alebo § 186 ods. 8,
m)
schválenie úplného alebo čiastočného vnútorného modelu podľa § 54 vrátane jeho zmien,
n)
zmenu písomnej stratégie pre uskutočnenie zmien vnútorného modelu podľa § 55,
o)
určenie celej kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo jej časti v súlade so štandardným vzorcom, ...
p)
zahrnutie položiek podľa § 179 ods. 10 do použiteľných základných vlastných zdrojov poisťovne,
q)
predčasné splatenie úveru podľa § 179 ods. 7,
r)
zmenu úveru podľa § 179 ods. 7,
s)
splatenie cenných papierov podľa § 179 ods. 9, ktoré nemajú stanovenú splatnosť,
t)
tvorbu ďalšej technickej rezervy podľa § 171 ods. 3,
u)
na prechodné zníženie technických rezerv podľa § 204.
(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa

a)
odseku 1 písm. a) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. c) až g) alebo v § 9 ods. 2 písm. c) až ...
b)
odseku 1 písm. b) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. c) až e) a g), v § 9 ods. 2 písm. c) až ...
c)
odseku 1 písm. c) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. a),c) až e) a g), v § 9 ods. 2 písm. a), ...
d)
odseku 1 písm. e) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) a m) alebo § 9 ods. 2 písm. i) a l) ...
e)
odseku 1 písm. f) platia podmienky uvedené v § 34 ods. 1,
f)
odseku 1 písm. g) platia podmienky uvedené v § 40 ods. 2 alebo v § 203,
g)
odseku 1 písm. h) a i) platia podmienky uvedené v odseku 8,
h)
odseku 1 písm. j) platia podmienky podľa osobitného predpisu,26)
i)
odseku 1 písm. k) platia podmienky podľa § 49 ods. 9 a podmienky podľa osobitného predpisu,26)
j)
odseku 1 písm. l) platia podmienky uvedené v § 7 ods. 2 písm. i) primerane,
k)
odseku 1 písm. n) a o) platia podmienky podľa osobitného predpisu,26)
l)
odseku 1 písm. m) platia podmienky podľa § 54 ods. 7 a podmienky podľa osobitného predpisu,26)
m)
odseku 1 písm. p) platí podmienka uvedená v § 179 ods. 11,
n)
odseku 1 písm. q) platí podmienka uvedená v § 179 ods. 8,
o)
odseku 1 písm. r) a s) platí podmienka, že nehrozí pokles použiteľných základných vlastných zdrojov ...
(3)

Ak súčasťou predaja podniku alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. c) je aj prevod poistného kmeňa alebo ...

(4)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že zaisťovňa, poisťovňa, ...

(5)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až c) musí byť preukázaný aj prehľadný a ...

(6)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) až c) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.48)

(7)

Národná banka Slovenska predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 neudelí, ak žiadateľ nepreukáže splnenie ...

(8)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. h) a i) Národná banka Slovenska hodnotí

a)
situáciu príslušných protistrán z hľadiska ich platobnej schopnosti a pravdepodobnosti splatenia položky, ...
b)
vymožiteľnosť zdrojov vzhľadom na povahu položky, ako aj na akékoľvek podmienky, ktoré by mohli zabrániť ...
c)
akékoľvek informácie o výsledku minulých žiadostí poisťovne a zaisťovne o takéto dodatkové vlastné zdroje, ...
(9)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)
odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na poisťovni ...
b)
odseku 1 písm. b) podávajú právnické osoby, ktoré sa zlučujú alebo splývajú, alebo poisťovňa, alebo ...
c)
odseku 1 písm. c) podáva predávajúca poisťovňa alebo zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná ...
d)
odseku 1 písm. d) až u) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka ...
(10)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 2 na udelenie prechádzajúceho súhlasu podľa ...

(11)

Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

(12)

O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska ...

(13)

Ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) by sa poisťovňa alebo zaisťovňa stala súčasťou ...

(14)

Ak valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne alebo iný orgán poisťovne alebo zaisťovne rozhoduje ...

(15)

Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať ...

a)
zahraničná banka z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského ...
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(16)

Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov ...

(17)

Predmetom konzultácií podľa odsekov 15 a 16 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných ...

(18)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady ...

(19)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 môže Národná banka Slovenska určiť aj ...

§ 78
Identifikácia klientov
(1)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, ...

a)
poskytnúť,
1.
ak ide o fyzickú osobu, osobné údaje49) v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ...
2.
ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo organizácie, ak je ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce
4a.
schopnosť klienta plniť si záväzky z poistnej zmluvy,
4b.
požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy,
4c.
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
4d.
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené týmto zákonom ...
4e.
zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na zistenie ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje49) z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na ...

(3)

Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, ...

(4)

Na účely správy zaistných zmlúv medzi poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu alebo pobočkou ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4 a § 72 ods. 1, je poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského ...

(6)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4 a § 72 ods. 1, môže poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského ...

(7)

Ak výška poistného za kalendárny rok je vyššia ako 1000 eur alebo jednorazové poistné je vyššie ako ...

(8)

Na účely odseku 7 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta. Pri uzavieraní poistnej ...

(9)

Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uschovávať ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOHĽAD

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné ustanovenia o dohľade
§ 79
(1)

Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, ...

(2)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska. Hlavným cieľom dohľadu nad poisťovníctvom je ...

(3)

Predmetom dohľadu je kontrola vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, dodržiavania ...

(4)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad pravidelne, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých ...

(5)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje na základe dostupných informácií možný vplyv svojich ...

(6)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný systém, ktorý jej umožní včas identifikovať ...

(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená vypracovať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na vykonávanie ...

(8)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné umožniť ...

(9)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných ...

(10)

Osoby podliehajúce dohľadu podľa odseku 1, dohľadu podľa § 81 až 123 a doplňujúcemu dohľadu podľa § ...

(11)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vypracúvať ...

(12)

Údaje, doklady a informácie podľa odsekov 10 a 11 musia byť úplné, správne, pravdivé, zrozumiteľné, ...

(13)

Národná banka Slovenska môže povoliť pravidelné predkladanie údajov podľa odseku 11 v termínoch dlhších, ...

a)
predkladanie uvedených informácií predstavuje prílišnú záťaž vo vzťahu k povahe, rozsahu a zložitosti ...
b)
sa informácie predkladajú aspoň raz ročne,
c)
poisťovňa alebo zaisťovňa patriaca do skupiny podľa § 81 ods. 1 písm. c) môže Národnej banke Slovenska ...
(14)

Národná banka Slovenska môže povoliť predkladanie údajov podľa odseku 13 len poisťovniam a zaisťovniam, ...

(15)

Národná banka Slovenska pri povolení predkladania údajov podľa odseku 13 uprednostní poisťovňu alebo ...

(16)

Národná banka Slovenska môže udeliť výnimku z predkladania údajov podľa odseku 11 po jednotlivých položkách, ...

a)
predkladanie uvedených informácií by predstavovalo prílišnú záťaž vo vzťahu k povahe, rozsahu a zložitosti ...
b)
predkladanie uvedených informácií nie je potrebné na účely účinného dohľadu nad poisťovňou alebo zaisťovňou, ...
c)
takéto predkladanie údajov neoslabuje stabilitu príslušných finančných systémov v Európskej únii,
d)
poisťovňa alebo zaisťovňa je schopná poskytnúť tieto informácie na vyžiadanie Národnej banky Slovenska, ...
e)
poisťovňa alebo zaisťovňa patriaca do skupiny podľa § 81 ods. 1 písm. c) môže Národnej banke Slovenska ...
(17)

Národná banka Slovenska môže povoliť predkladanie údajov podľa odseku 16 len poisťovniam a zaisťovniam, ...

(18)

Národná banka Slovenska pri povolení predkladania údajov podľa odseku 16 uprednostní poisťovňu alebo ...

(19)

Národná banka Slovenska pri posudzovaní podmienky podľa odseku 13 písm. a) a odseku 16 písm. a) zohľadní ...

a)
objem poistného, technických rezerv a aktív poisťovne alebo zaisťovne,
b)
volatilitu poistných plnení poisťovne alebo zaisťovne,
c)
trhové riziká vyplývajúce z investícií poisťovne alebo zaisťovne,
d)
koncentráciu rizík poisťovne alebo zaisťovne,
e)
celkový počet odvetví životného poistenia a neživotného poistenia, pre ktoré je poisťovni udelené povolenie, ...
f)
dopady riadenia aktív poisťovne alebo zaisťovne na finančnú stabilitu;
g)
schopnosť poisťovne alebo zaisťovne poskytovať informácie na účely dohľadu vrátane posúdenia písomnej ...
h)
vhodnosť systému správy a riadenia poisťovne alebo zaisťovne,
i)
úroveň vlastných zdrojov kryjúcich kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú požiadavku, ...
j)
skutočnosť, či sa jedná o kaptívnu poisťovňu alebo kaptívnu zaisťovňu, ktorá kryje len riziká priemyselnej ...
(20)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania v oblasti regulácie poisťovníctva ...
b)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku vrátane testovania podľa odseku 7, ktoré Národná banka Slovenska ...
c)
súhrnné štatistické údaje o hlavných ukazovateľoch súvisiacich s uplatňovaním pravidiel obozretného ...
d)
spôsob a rozsah uplatnenia ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré umožňujú voľbu spôsobu ...
e)
ciele dohľadu a jeho hlavné činnosti.
(21)

Informácie podľa odseku 20 sa pravidelne aktualizujú a zverejňujú podľa osobitného predpisu.26)

(22)

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať ...

(23)

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad na území iného členského štátu nad pobočkami poisťovne ...

(24)

Pri výkone dohľadu sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu ...

(25)

Národná banka Slovenska pri výkone svojich úloh je povinná zohľadňovať spoločné postupy a odporúčania ...

a)
zúčastňovať sa na činnostiach Európskeho orgánu dohľadu,
b)
vynaložiť maximálne úsilie na dodržiavanie usmernení a odporúčaní vydaných Európskym orgánom dohľadu ...
(26)

Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných ...

a)
Európskemu orgánu dohľadu, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie jeho povinností,
b)
orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami iných členských štátov, len na účely dohľadu,
c)
centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk vrátane Európskej centrálnej banky a iným subjektom ...
d)
Európskemu výboru pre systémové riziká zriadenému osobitným predpisom,60) ak sú tieto informácie relevantné ...
e)
osobám z iného členského štátu alebo štátu, ktorý nie je členským štátom, ktoré sa podieľajú na konkurze ...
f)
súdom,
g)
ministerstvu financií, ak tieto informácie boli získané od iného členského štátu alebo kontrolou na ...
h)
ústredným orgánom štátnej správy, ak ide o informovanie o výsledku vybavenia podaní finančných spotrebiteľov ...
(27)

Informácie získané pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená poskytnúť iným osobám ako ...

(28)

Ustanoveniami odsekov 26 a 27 nie je dotknutá povinnosť uložená osobitným zákonom42) oznámiť alebo prekaziť ...

§ 80
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, ktoré zverujú výkon ...

a)
poskytovateľ služby je povinný spolupracovať s Národnou bankou Slovenska v súvislosti so zvereným výkonom ...
b)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, ich audítori alebo ...
c)
zabezpečiť, aby Národná banka Slovenska mala skutočný prístup k prevádzkovým priestorom poskytovateľa ...
(2)

Ak má poskytovateľ služby pre poisťovňu z iného členského štátu alebo zaisťovňu z iného členského štátu ...

(3)

Národná banka Slovenska pred vykonaním dohľadu na mieste u poskytovateľa služieb so sídlom v inom členskom ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nemôže vykonať dohľad na mieste podľa odseku 3 na území iného členského štátu, ...

DRUHÁ HLAVA
DOHĽAD NAD POISŤOVŇAMI V SKUPINE A ZAISŤOVŇAMI V SKUPINE

Vymedzenie pojmov, uplatňovanie a rozsah dohľadu nad skupinou
§ 81
(1)

Na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine sa rozumie

a)
spoločnosťou s majetkovou účasťou spoločnosť, ktorá je materskou spoločnosťou, alebo spoločnosť, ktorá ...
b)
príbuznou spoločnosťou dcérska spoločnosť, alebo spoločnosť, ktorej majetková účasť je v držbe v inej ...
c)
skupinou skupina spoločností, ktorá
1.
pozostáva zo spoločnosti s majetkovou účasťou, jej dcérskych spoločností a subjektov, v ktorých spoločnosť ...
2.
je založená na finančných vzťahoch medzi týmito spoločnosťami za predpokladu, že
2a.
jedna z týchto spoločností prostredníctvom centralizovanej koordinácie uplatňuje rozhodujúci vplyv na ...
2b.
vytvorenie a zrušenie takýchto vzťahov podliehajú predchádzajúcemu súhlasu orgánom dohľadu nad skupinou, ...
d)
orgánom dohľadu nad skupinou orgán dohľadu zodpovedný za dohľad nad skupinou podľa § 109,
e)
kolégiom orgánov dohľadu stály výbor pre spoluprácu, koordináciu a uľahčovanie prijímania rozhodnutí ...
f)
poisťovacou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť, ktorá nie je zmiešanou finančnou holdingovou ...
g)
zmiešanou poisťovacou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako poisťovňa, poisťovňa z iného ...
(2)

Na účely dohľadu nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine považuje Národná banka Slovenska ...

(3)

Národná banka Slovenska považuje za dcérsku spoločnosť aj akúkoľvek spoločnosť, na ktorú uplatňuje podľa ...

(4)

Národná banka Slovenska považuje za majetkovú účasť aj priamu alebo nepriamu držbu hlasovacích práv, ...

§ 82
(1)

Dohľad na úrovni skupiny sa vykonáva podľa § 81 až 123. Ustanovenia tohto zákona, ktorými sa ustanovujú ...

(2)

Dohľad na úrovni skupiny sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej ...

a)
ktorá má majetkovú účasť v aspoň jednej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, ...
b)
ktorej materskou spoločnosťou je poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová ...
c)
ktorej materskou spoločnosťou je poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová ...
d)
ktorej materskou spoločnosťou je zmiešaná poisťovacia holdingová spoločnosť podľa § 123.
(3)

Ak sa vykonáva dohľad podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) a poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa ...

(4)

Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia podľa § 81 až 123 a podľa ...

(5)

Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia podľa tohto zákona a podľa ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, informuje Európsky orgán pre ...

§ 83
(1)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2, nie je povinná vykonávať individuálny ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže z dohľadu nad skupinou ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu nad skupinou,
c)
ktorej zahrnutie do dohľadu nad skupinou je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu nad skupinou.
(3)

Ak by malo byť vylúčených niekoľko jednotlivých spoločností rovnakej skupiny podľa odseku 2 písm. b), ...

(4)

Ak niektorá poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, zaisťovňa, zaisťovňa ...

(5)

Ak príslušný orgán dohľadu nad skupinou vylúči niektorú poisťovňu alebo zaisťovňu z dohľadu nad skupinou, ...

§ 84
(1)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovňa z iného členského štátu s majetkovou účasťou, zaisťovňa ...

(2)

Ustanovenia § 87 až 119 sa uplatňujú len na poisťovňu s majetkovou účasťou alebo zaisťovňu s majetkovou ...

(3)

Ak je konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie, dcérskou spoločnosťou spoločnosti, ktorá ...

§ 85
(1)

Konečná materská spoločnosť na vnútroštátnej úrovni je poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušný orgán dohľadu iného ...

(3)

Národná banka Slovenska môže pri dohľade nad skupinou na vnútroštátnej úrovni neuplatňovať ustanovenia ...

(4)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej úrovni ...

(5)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej úrovni ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska usudzuje, že rizikový profil konečnej materskej spoločnosti na vnútroštátnej ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušný orgán dohľadu iného ...

(8)

Ak sa Národná banka Slovenska rozhodne uplatňovať na konečnú materskú spoločnosť na vnútroštátnej úrovni ...

(9)

Národná banka Slovenska nesmie prijať rozhodnutie podľa odseku 1 alebo takéto rozhodnutie ďalej uplatňovať, ...

§ 86
(1)

Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohodu s orgánmi dohľadu v iných členských štátoch, v ktorých ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a príslušné orgány dohľadu z ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska uzavrie dohodu podľa odseku 1, dohľad nad skupinou na úrovni podskupiny sa ...

Solventnosť skupiny
§ 87
(1)

Kontrola solventnosti skupiny sa vykonáva v súlade s odsekmi 2 a 3 a § 108 až 119.

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2 písm. a), poisťovňa s majetkovou účasťou ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa § 82 ods. 2 písm. b), je poisťovňa v skupine alebo ...

(4)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad skupinou, poisťovňa s majetkovou účasťou a zaisťovňa ...

(5)

Bez zbytočného odkladu potom ako poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou ...

(6)

Poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová spoločnosť alebo ...

(7)

Poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová spoločnosť a ...

§ 88
(1)

Výpočet solventnosti skupiny poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou uvedený ...

(2)

Poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou vypočíta skupinovú solventnosť podľa ...

§ 89
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa zohľadní pomerná majetková účasť, ktorú má poisťovňa s majetkovou ...

a)
percento použité na zostavenie konsolidovaných účtov, ak sa použije metóda účtovnej konsolidácie, alebo ...
b)
pomer upísaného kapitálu, ktorý je v priamej alebo nepriamej držbe poisťovne s majetkovou účasťou alebo ...
(2)

Bez ohľadu na použitú metódu, ak použiteľné vlastné zdroje príbuznej spoločnosti, ktorá je dcérskou ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže povoliť, aby sa rozdiel ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, určí po konzultácii s ostatnými ...

a)
nie je kapitálové prepojenie medzi niektorými spoločnosťami v skupine,
b)
na spoločnosti v skupine sa uplatňuje vplyv na jej riadení porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim priamemu ...
c)
spoločnosť je materskou spoločnosťou inej spoločnosti.
§ 90
(1)

Ak má poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou viac ako jednu príbuznú poisťovňu, ...

(2)

Ak má príbuzná spoločnosť podľa odseku 1 sídlo v inom členskom štáte, výpočet solventnosti skupiny musí ...

(3)

Ak má príbuzná spoločnosť podľa odseku 1 sídlo v inom ako členskom štáte, výpočet solventnosti skupiny ...

(4)

Ak príbuzná spoločnosť podľa odseku 3 má sídlo v inom ako členskom štáte, v ktorom režim solventnosti ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, overí na žiadosť poisťovne ...

(6)

Ak orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie o rovnocennosti režimu solventnosti v inom ako členskom ...

(7)

Ak Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti alebo dočasnej rovnocennosti režimu solventnosti v inom ...

§ 91
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nemôžu viacnásobne zohľadniť použiteľné vlastné zdroje na krytie ...

a)
hodnotu každého aktíva poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ktorá zodpovedá ...
b)
hodnotu každého aktíva príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, zodpovedajúcu ...
c)
hodnotu každého aktíva príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, zodpovedajúcu ...
(2)

Nasledujúce položky sa môžu začleniť do výpočtu solventnosti skupiny len v rozsahu, v akom sú použiteľné ...

a)
fond akumulovaných prostriedkov podľa § 45 ods. 8,
b)
upísaný, ale nesplatený kapitál.
(3)

Z výpočtu solventnosti skupiny sa vylučuje aj upísaný, ale nesplatený kapitál

a)
predstavujúci potenciálny záväzok poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ...
b)
poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ktorý predstavuje potenciálny záväzok ...
c)
príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, predstavujúci potenciálny záväzok ...
(4)

Ak príslušné orgány dohľadu považujú použiteľné vlastné zdroje iné ako uvedené v odseku 2 za nevhodné ...

(5)

Súčet vlastných zdrojov uvedených v odsekoch 2 až 4 nesmie presiahnuť kapitálovú požiadavku na solventnosť ...

(6)

Všetky použiteľné vlastné zdroje príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu solventnosti skupiny, ...

§ 92
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nezohľadňujú žiadne vlastné zdroje použiteľné na krytie kapitálovej ...

a)
príbuznou spoločnosťou,
b)
spoločnosťou s majetkovou účasťou,
c)
inou príbuznou spoločnosťou niektorej z jej spoločností s majetkovou účasťou.
(2)

Pri výpočte solventnosti skupiny sa nezohľadňujú žiadne vlastné zdroje použiteľné na krytie kapitálovej ...

(3)

Za vzájomné financovanie sa považuje najmä, ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou ...

(4)

Aktíva a pasíva sa oceňujú podľa § 36.

§ 93
(1)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou vlastní majetkovú účasť v príbuznej ...

(2)

Na účely tohto výpočtu sa poisťovacia holdingová spoločnosť podľa odseku 1 alebo zmiešaná finančná holdingová ...

(3)

Ak poisťovacia holdingová spoločnosť podľa odseku 1 alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa ...

(4)

Všetky dodatkové vlastné zdroje poisťovacej holdingovej spoločnosti podľa odseku 1 alebo zmiešanej finančnej ...

§ 94
(1)

Pri výpočte solventnosti skupiny poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou, ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže rozhodnúť na základe žiadosti ...

§ 95

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nemá k dispozícii informácie ...

§ 96
(1)

Solventnosť skupiny sa rovná rozdielu medzi

a)
použiteľnými vlastnými zdrojmi skupiny vypočítanej na základe konsolidovaných údajov a
b)
kapitálovou požiadavkou na solventnosť skupiny vypočítanou na základe konsolidovaných údajov.
(2)

Pravidlá ustanovené v § 45 až 62 sa uplatňujú na určenie použiteľných vlastných zdrojov skupiny a kapitálovej ...

(3)

Konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny je kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny založená ...

(4)

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny je určená súčtom

a)
minimálnej kapitálovej požiadavky ustanovenej v § 63 poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne ...
b)
pomerného podielu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom ...
(5)

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny musí byť krytá použiteľnými základnými vlastnými ...

§ 97
Vnútorný model skupiny
(1)

Konsolidovaná kapitálová požiadavka skupiny sa vypočíta na základe vnútorného modelu, len ak bol schválený ...

(2)

Orgán dohľadu nad skupinou a príslušné orgány dohľadu v lehote šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému ...

(3)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 2 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný orgán ...

(4)

Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v odseku 2, orgán dohľadu nad ...

(5)

Ak sa spoločné rozhodnutie neprijme v lehote šiestich mesiacov od dátumu prijatia úplnej žiadosti, orgán ...

(6)

Ak sa podľa Národnej banky Slovenska rizikový profil poisťovne alebo zaisťovne významne odchyľuje od ...

(7)

Národná banka Slovenska môže určiť, za výnimočných okolností, za ktorých by navýšenie kapitálu podľa ...

(8)

Každé rozhodnutie podľa odseku 6 alebo odseku 7 Národná banka Slovenska odôvodní príslušnej poisťovni ...

§ 98

Orgán dohľadu nad skupinou pri nariadení navýšenia kapitálu skupiny postupuje primerane podľa § 142 ...

a)
existujú riziká na úrovni skupiny, ktoré by mohli byť nedostatočne kryté,
b)
sú uložené navýšenia kapitálu príbuzným spoločnostiam, ktoré sú predmetom výpočtu solventnosti skupiny. ...
§ 99
(1)

Skupinová solventnosť poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou sa rovná rozdielu ...

a)
agregovanými použiteľnými vlastnými zdrojmi skupiny podľa odseku 2 a
b)
hodnotou príbuzných spoločností, ktoré sú predmetom výpočtu solventnosti skupiny, a agregovanou kapitálovou ...
(2)

Agregované použiteľné vlastné zdroje skupiny sú súčtom

a)
vlastných zdrojov použiteľných na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne s majetkovou ...
b)
pomerného podielu poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou vo vlastných zdrojoch ...
(3)

Agregovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny sa rovná súčtu

a)
kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne s majetkovou účasťou alebo zaisťovne s majetkovou účasťou ...
b)
pomerného podielu kapitálovej požiadavky na solventnosť príbuznej spoločnosti, ktorá je predmetom výpočtu ...
(4)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou alebo zaisťovňa s majetkovou účasťou má v držbe nepriamu majetkovú ...

a)
odseku 1 písm. b) zahŕňa hodnotu tejto majetkovej účasti, ktorá zohľadňuje príslušné podiely,
b)
odseku 2 písm. b) zahŕňa príslušné pomerné podiely použiteľných vlastných zdrojov v tejto spoločnosti ...
c)
odseku 3 písm. b) zahŕňa príslušné pomerné podiely kapitálovej požiadavky na solventnosť v tejto spoločnosti. ...
(5)

Ak poisťovňa s majetkovou účasťou, zaisťovňa s majetkovou účasťou, poisťovacia holdingová spoločnosť ...

(6)

Orgán dohľadu nad skupinou pri nariadení navýšenia kapitálu skupiny postupuje primerane podľa § 142 ...

§ 100
(1)

Ak je poisťovňa alebo zaisťovňa dcérskou spoločnosťou poisťovacej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej ...

(2)

Na účely tohto výpočtu sa poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ...

Skupina s centralizovaným riadením rizika
§ 101

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne, poisťovne z iného členského ...

a)

orgán dohľadu nad skupinou nevylúčil túto poisťovňu alebo zaisťovňu z dohľadu nad skupinou,

b)

procesy riadenia rizík a mechanizmy vnútornej kontroly materskej spoločnosti sa uplatňujú na poisťovňu ...

c)

materskej spoločnosti bol doručený súhlas podľa § 108 ods. 6,

d)

materskej spoločnosti bol doručený súhlas podľa § 116 ods. 2,

e)

žiadosť materskej spoločnosti o povolenie, aby sa na ňu uplatňovali § 103 a 104, bola schválená podľa ...

§ 102
(1)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne, poisťovne z iného členského ...

(2)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote troch mesiacov odo dňa, ku ktorému všetky orgány dohľadu v rámci kolégia ...

(3)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 2 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný orgán ...

(4)

Ak príslušné orgány dohľadu dospeli k spoločnému rozhodnutiu uvedenému v odseku 2, Národná banka Slovenska ...

(5)

Ak sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov dohľadu neprijme v lehote podľa odseku 2, orgán dohľadu ...

a)
názory a námietky príslušných orgánov dohľadu kolégia orgánov dohľadu,
b)
námietky ostatných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu.
(6)

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od výhrad príslušných orgánov ...

§ 103
(1)

Ak sa kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovni alebo zaisťovni, ktorá je dcérskou spoločnosťou, ...

(2)

Ak sa kapitálová požiadavka na solventnosť poisťovni alebo zaisťovni, ktorá je dcérskou spoločnosťou, ...

(3)

Ak sa dosiahne dohoda príslušných orgánov dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu, táto dohoda je rozhodujúca ...

(4)

Ak medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nad skupinou nedôjde k dohode, môže ktorýkoľvek ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, postupuje primerane podľa odsekov ...

§ 104
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je dcérskou spoločnosťou, nesplnila kapitálovú požiadavku na solventnosť, ...

(2)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote štyroch mesiacov odo dňa zistenia nesplnenia kapitálovej požiadavky ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí zhoršujúcu sa finančnú situáciu, bez zbytočného odkladu informuje kolégium ...

(4)

Kolégium orgánov dohľadu v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia návrhu Národnej banky Slovenska podľa ...

(5)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je dcérskou spoločnosťou, nesplnila minimálnu kapitálovú požiadavku ...

(6)

Národná banka Slovenska alebo orgán dohľadu nad skupinou môže postúpiť skutočnosti podľa odsekov 2 až ...

a)
so schválením ozdravného plánu, vrátane akéhokoľvek predĺženia lehoty na ozdravenie, v lehote podľa ...
b)
so schválením navrhovaných opatrení v lehote podľa odseku 4.
(7)

Skutočnosti podľa odsekov 2 až 4 sa nepostúpia Európskemu orgánu dohľadu

a)
po uplynutí lehôt uvedených v odseku 6,
b)
po dosiahnutí dohody v rámci kolégia orgánov dohľadu alebo
c)
v situáciách, ktoré neznesú odklad, uvedených v odseku 3.
(8)

Národná banka Slovenska odloží svoje rozhodnutie a počká na rozhodnutie, ktoré môže Európsky orgán dohľadu ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, postupuje primerane podľa odsekov ...

§ 105
(1)

Postupy ustanovené v § 103 a 104 sa prestanú uplatňovať, ak

a)
podmienka ustanovená v § 101 písm. a) sa prestane dodržiavať,
b)
podmienka ustanovená v § 101 písm. b) sa prestane dodržiavať a skupina ju nezačne opäť spĺňať v primeranej ...
c)
podmienky ustanovené v § 101 písm. c) a d) sa prestanú dodržiavať.
(2)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a rozhodne, po konzultácii s ...

(3)

Materská spoločnosť je zodpovedná za nepretržité dodržiavanie podmienok podľa § 101 písm. b), § 108 ...

(4)

Orgán dohľadu nad skupinou minimálne raz ročne kontroluje dodržiavanie podmienok uvedených v § 101 písm. ...

(5)

Ak podľa orgánu dohľadu nad skupinou, po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu, plán podľa odseku 3 ...

(6)

Ustanovenia § 103 a 104 sa môžu opätovne uplatniť na základe novej žiadosti podľa § 102.

(7)

Ustanovenia § 101 až 105 sa uplatňujú na poisťovne a zaisťovne, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami poisťovacej ...

Koncentrácia rizík a vnútroskupinové transakcie
§ 106
(1)

Dohľad nad koncentráciou rizík na úrovni skupiny vykonáva orgán dohľadu nad skupinou v súlade s odsekmi ...

(2)

Ak sa neuplatňuje § 84 ods. 3, konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná pravidelne, ...

(3)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu a s konečnou materskou spoločnosťou ...

(4)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po porade s ostatnými orgánmi dohľadu v rámci kolégia orgánov dohľadu ...

§ 107
Dohľad nad vnútroskupinovými transakciami
(1)

Dohľad nad vnútroskupinovými transakciami vykonáva orgán dohľadu nad skupinou v súlade s odsekom 2 a ...

(2)

Ak sa neuplatňuje § 84 ods. 3, konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná pravidelne, ...

(3)

Orgán dohľadu nad skupinou určí po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu a s konečnou materskou spoločnosťou ...

(4)

Na určenie významnosti vnútroskupinových transakcií sa primerane použije ustanovenie § 106 ods. 4.

Riadenie rizík a vnútorná kontrola
§ 108
(1)

Požiadavky ustanovené v § 23 až 30 sa uplatňujú primerane na úrovni skupiny. Systémy riadenia rizík ...

(2)

Vnútorná kontrola skupiny zahŕňa minimálne primerané

a)
procesy týkajúce sa solventnosti skupiny umožňujúce identifikovať a merať všetky dôležité riziká a identifikovať ...
b)
postupy oznamovania a účtovné postupy umožňujúce sledovať a riadiť vnútroskupinové transakcie a koncentrácie ...
(3)

Systémy a postupy oznamovania uvedené v odsekoch 1 a 2 podliehajú kontrole orgánu dohľadu nad skupinou ...

(4)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná vykonávať na úrovni skupiny vlastné ...

(5)

Ak sa výpočet solventnosti skupiny vykonáva podľa metódy založenej na účtovnej konsolidácii, konečná ...

(6)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie môže vykonať, po súhlase orgánu dohľadu nad skupinou, ...

(7)

Orgán dohľadu nad skupinou pred poskytnutím súhlasu podľa odseku 6 konzultuje a zohľadní názory a výhrady ...

Opatrenia na uľahčenie dohľadu nad skupinou
§ 109
(1)

Spomedzi orgánov dohľadu príslušných členských štátov sa určí orgán dohľadu nad skupinou zodpovedný ...

(2)

Ak je skupina tvorená poisťovňami alebo zaisťovňami a nie je tvorená poisťovňou z iného členského štátu, ...

(3)

Ak nie je v odseku 2 alebo v odseku 4 ustanovené inak, funkcia orgánu dohľadu nad skupinou je vykonávaná ...

a)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni alebo ...
b)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni alebo ...
c)
orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni alebo ...
d)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského ...
e)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského ...
f)
orgánom dohľadu poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne alebo zaisťovne z iného členského ...
(4)

Príslušné orgány dohľadu môžu na žiadosť ktoréhokoľvek orgánu dohľadu prijať spoločné rozhodnutie o ...

(5)

Príslušné orgány dohľadu prijmú spoločné rozhodnutie o určení orgánu dohľadu nad skupinou v lehote troch ...

(6)

Ak počas lehoty uvedenej v odseku 5 a pred dosiahnutím spoločného rozhodnutia akýkoľvek príslušný orgán ...

(7)

Orgán dohľadu nad skupinou

a)
koordinuje zber informácií potrebných pre výkon dohľadu a zabezpečuje ich zdieľanie príslušným orgánom ...
b)
kontroluje a hodnotí finančnú situáciu skupiny,
c)
hodnotí, či skupina dodržiava ustanovenia upravujúce solventnosť, koncentráciu rizík a vnútroskupinové ...
d)
hodnotí systém správy a riadenia skupiny a hodnotí, či členovia správneho orgánu, riadiaceho orgánu ...
e)
plánuje a koordinuje činnosti dohľadu prostredníctvom pravidelných stretnutí konaných aspoň raz ročne ...
f)
vykonáva ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 110
(1)

Pre zabezpečenie výkonu dohľadu nad skupinou sa zriadi kolégium orgánov dohľadu, ktorému predsedá orgán ...

(2)

Členmi kolégia orgánov dohľadu sú orgán dohľadu nad skupinou a orgány dohľadov poisťovní, poisťovní ...

(3)

Vytvorenie a fungovanie kolégia orgánov dohľadu je založené na dohodách o koordinácii, ktoré uzatvára ...

(4)

Ak majú členovia kolégia orgánov dohľadu rozdielne názory na dohody o koordinácii, môže každý člen kolégia ...

(5)

V dohodách o koordinácii uvedených v odseku 3 sa stanovia postupy

a)
rozhodovacieho procesu medzi dotknutými orgánmi dohľadu,
b)
konzultácií medzi dotknutými orgánmi dohľadu.
(6)

Dohody o koordinácii môžu poverovať orgán dohľadu nad skupinou, ostatné orgány dohľadu alebo Európsky ...

(7)

Dohody o koordinácii môžu ďalej špecifikovať spoluprácu s inými orgánmi dohľadu.

(8)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou podľa § 109, informuje Európsky ...

(9)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu o fungovaní kolégií orgánov dohľadu a o akýchkoľvek ...

§ 111
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s ostatnými členmi kolégia orgánov dohľadu, najmä ak sa zhorší ...

(2)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, ako k nim získa prístup, alebo na požiadanie, ...

(3)

Ak Národnej banke Slovenska príslušný orgán dohľadu neoznámil príslušné informácie, alebo žiadosť o ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou podľa § 109, poskytne dotknutým ...

(5)

Národná banka Slovenska iniciuje stretnutie kolégia orgánov dohľadu, najmä ak

a)
sa zistí významné porušenie kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo porušenie minimálnej kapitálovej ...
b)
sa zistí významné porušenie solventnosti skupiny,
c)
nastali iné výnimočné okolnosti.
§ 112
(1)

Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia, ktoré je dôležité pre výkon dohľadu ostatných orgánov ...

a)
zmeny v štruktúre vlastníctva alebo v organizačnej štruktúre poisťovne alebo zaisťovne v skupine,
b)
rozhodnutie o predĺžení lehoty na ozdravenie podľa § 144 ods. 3 a 4,
c)
závažné sankcie alebo opatrenia, najmä navýšenie kapitálu podľa § 142 alebo obmedzenie používania vnútorného ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska prijíma rozhodnutie na základe informácií od iného orgánu dohľadu, prekonzultuje ...

(3)

Národná banka Slovenska pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) a c) prekonzultuje uloženie ...

(4)

Národná banka Slovenska môže v situácii, ktorá neznesie odklad, prijať rozhodnutie podľa odseku 1 bez ...

§ 113
(1)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a materská spoločnosť má sídlo v ...

(2)

Ak Národná banka Slovenska požiada materskú spoločnosť príslušnej skupiny, ktorá má sídlo v Slovenskej ...

(3)

Ak orgán dohľadu nad skupinou potrebuje informácie uvedené v § 115 ods. 2, ktoré už boli odovzdané inému ...

§ 114

Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánmi dohľadu členských štátov zodpovednými za dohľad nad bankovníctvom ...

§ 115
(1)

Osoby patriace do pôsobnosti dohľadu nad skupinou, ich príbuzné spoločnosti a spoločnosti s majetkovou ...

(2)

Národná banka Slovenska môže pri výkone dohľadu nad skupinou požadovať informácie potrebné na účely ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže udeliť výnimku z pravidelného ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, môže udeliť výnimku z predkladania ...

(5)

Národná banka Slovenska je oprávnená overiť informácie získané podľa odseku 2 dohľadom na mieste v

a)
poisťovni alebo zaisťovni podliehajúcej dohľadu nad skupinou,
b)
príbuznej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne,
c)
materskej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne,
d)
príbuznej spoločnosti materskej spoločnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne.
(6)

Ak má spoločnosť v skupine, sídlo na území iného členského štátu a Národná banka Slovenska potrebuje ...

(7)

Ak Národná banka Slovenska dostane žiadosť od orgánu dohľadu iného členského štátu o overenie informácie ...

a)
príbuznej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne z iného členského štátu,
b)
materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne z iného členského štátu,
c)
príbuznej spoločnosti materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne z iného ...
(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená povoliť orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý predložil žiadosť, ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska požiadala orgán dohľadu iného členského štátu o overenie informácie o spoločnosti ...

§ 116
(1)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie je povinná každoročne uverejniť správu o solventnosti ...

(2)

Konečná materská spoločnosť na úrovni Európskej únie môže so súhlasom orgánu dohľadu nad skupinou predložiť ...

a)
na úrovni skupiny, ktoré sa musia uverejniť podľa odseku 1,
b)
za každú dcérsku spoločnosť v rámci skupiny, ktoré musia byť jednotlivo identifikovateľné a uverejnené ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska plní funkciu orgánu dohľadu nad skupinou, pred poskytnutím súhlasu podľa ...

(4)

Ak v správe o solventnosti a finančnom stave podľa odseku 2 chýbajú niektoré informácie o poisťovni ...

§ 117

Poisťovňa, zaisťovňa, holdingová poisťovňa a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná minimálne ...

§ 118

Všetky osoby, ktoré riadia poisťovaciu holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ...

§ 119
(1)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nie sú dodržiavané požiadavky ...

(2)

Ak poisťovacia holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je konečná materská ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska vykonáva funkciu orgánu dohľadu nad skupinou a nie sú dodržiavané požiadavky ...

(4)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa nedodržiava požiadavky podľa § 87 až 108, alebo môže byť ohrozená solventnosť, ...

(5)

Ak orgán dohľadu nad skupinou informuje Národnú banku Slovenska, že nie sú dodržiavané požiadavky podľa ...

(6)

Národná banka Slovenska koordinuje svoje opatrenia a spolupracuje s orgánom dohľadu nad skupinou a ostatnými ...

Iné ako členské štáty
§ 120
(1)

Národná banka Slovenska overí, či dohľad na úrovni skupiny nad poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorá má ...

(2)

Overenie podľa odseku 1 sa vykoná, ak by Národná banka Slovenska vykonávala funkciu orgánu dohľadu nad ...

(3)

Národná banka Slovenska pri overovaní podľa odseku 2 spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu a rozhodnutie ...

(4)

Ak orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie o rovnocennosti režimu solventnosti v inom ako členskom ...

(5)

Ak Komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti alebo dočasnej rovnocennosti režimu solventnosti v inom ...

(6)

Ak dohľad na úrovni skupiny v inom ako členskom štáte je rovnocenný s dohľadom na úrovni skupiny ustanoveným ...

(7)

Ak dohľad na úrovni skupiny na území iného ako členského štátu je dočasne rovnocenný s dohľadom na úrovni ...

a)
nepresahuje hodnotu majetku vyjadrenú v súvahe materskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v inom ako členskom ...
b)
presahuje hodnotu majetku vyjadrenú v súvahe materskej spoločnosti, ktorý sa nachádza v inom ako členskom ...
(8)

Na spoluprácu Národnej banky Slovenska a orgánov dohľadu z iného ako členského štátu podľa odsekov 6 ...

§ 121
(1)

Ak nie je rovnocenný dohľad podľa § 120 alebo ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad skupinou ...

(2)

Všeobecné zásady a metódy ustanovené v § 87 až 119 sa uplatňujú na úrovni materskej spoločnosti so sídlom ...

(3)

Na účely výpočtu solventnosti skupiny sa materská spoločnosť posudzuje ako poisťovňa alebo zaisťovňa ...

a)
§ 93, ak ide o poisťovaciu holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, alebo ...
b)
§ 90 ods. 3 až 7, ak ide o zahraničnú poisťovňu alebo zahraničnú zaisťovňu.
(4)

Národná banka Slovenska môže pre dosiahnutie cieľov dohľadu nad skupinou vymedzených v tejto hlave uplatniť ...

§ 122
(1)

Ak je materská spoločnosť uvedená v § 120 dcérskou spoločnosťou poisťovacej holdingovej spoločnosti ...

(2)

Ak na úrovni konečnej materskej spoločnosti podľa odseku 1 nie je rovnocenný dohľad podľa § 120, Národná ...

(3)

Ustanovenie § 121 sa uplatní primerane.

§ 123

Ak je materskou spoločnosťou jednej alebo viacerých poisťovní alebo zaisťovní zmiešaná poisťovacia holdingová ...

TRETIA HLAVA
DOPLŇUJÚCI DOHĽAD

§ 124

Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou je poisťovňa, ...

§ 125

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a. je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ...
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...
1d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti ...
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z dcérskych spoločností v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa § 128 ...
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo ...
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti ...
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého bodu alebo druhého bodu, ...
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických ...
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu61) alebo podnik pomocných bankových služieb;62) ...
2.
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ich pobočiek, zaisťovňa, ...
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných ...
c)
skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa písmena f) vrátane podskupiny,
d)
regulovanou osobou poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, ...
e)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu ...
f)
ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom
3a.
vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené ...
3b.
cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch alebo viacerých osôb, ktoré ...
§ 126
(1)

Národná banka Slovenska vykonáva doplňujúci dohľad, ak

a)
finančný konglomerát je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou ...
c)
materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný ...
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom ...
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej ...
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou, alebo je ovládaný inak, ako je uvedené ...
(2)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

(3)

Národná banka Slovenska môže na základe dohody s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

§ 127
(1)

Národná banka Slovenska v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(2)

Národná banka Slovenska oznámi príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Národná banka Slovenska oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 126 ods. ...

(4)

Národná banka Slovenska oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri Komisii princípy, ktoré uplatňuje ...

(5)

Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov ...

§ 128
(1)

Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb ...

(2)

Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor ...

a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine ...
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných ...
(3)

Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa ...

(4)

Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(5)

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska prijaté podľa odseku 4 oznámi Národná banka Slovenska príslušným ...

(6)

Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska je oprávnená po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení príslušných orgánov ...

(9)

Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne ...

(10)

Ak ide o skupinu, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného ...

(11)

Národná banka Slovenska môže so súhlasom príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(12)

Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich riadnych individuálnych ...

(13)

Minimálna výška vlastných zdrojov poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...

(14)

Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako poisťovňa, pobočka zahraničnej ...

(15)

Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje ...

§ 129
(1)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa vrátane jej ...

a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom ...
c)
je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 5 písm. g) tretieho ...
d)
jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom ...
(2)

Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je poisťovňa, ...

(3)

Poisťovňa, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa vrátane jej pobočiek, ...

(4)

Národná banka Slovenska preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný dohľad, ...

(5)

Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách ...

§ 130
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane jej pobočiek, zaisťovňa, ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať výpočty dostatočnej ...

(3)

Národná banka Slovenska po vyjadrení príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť ...

(5)

Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky ...

(6)

Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov ...

a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu ...
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný ...
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)

Národná banka Slovenska nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s orgánmi dohľadu členských ...

(8)

Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu ...

(9)

Na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu ustanoví Národná ...

a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov ...
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte a spôsob ich výpočtu, ...
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.
§ 131
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná k 31. marcu kalendárneho roka ...

(2)

Koncentráciou rizík finančného konglomerátu sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie každá činnosť osôb ...

(3)

Ak finančný konglomerát ovláda poisťovňa alebo zaisťovňa, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného ...

(4)

Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným ...

(5)

Na účely zisťovania koncentrácie rizík finančného konglomerátu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením ...

a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou finančného ...
b)
majetkovej angažovanosti sektora poisťovníctva a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou sektora poisťovníctva, ...
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou ...
d)
koncentrácie rizík finančného konglomerátu a podrobnosti o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. ...
§ 132
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska, ...

(2)

Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace ...

(3)

Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ...

(4)

Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného ...

§ 133
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť systém riadenia ...

(2)

Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa

a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu ...
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej ...
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného ...
d)
opatrenia s cieľom prípravy a rozvíjania vhodných plánov a postupov na ozdravenie a riadenú likvidáciu; ...
(3)

Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov

a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške ...
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových ...
(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného ...

a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre ...
b)
zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
§ 134
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone doplňujúceho dohľadu podľa § 126

a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného ...
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu ...
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík ...
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému riadenia rizík ...
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za normálnej činnosti a v kritických situáciách v spolupráci ...
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)

Národná banka Slovenska je povinná v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú ...

(3)

Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté príslušnému orgánu dohľadu ...

(4)

Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských ...

§ 135
(1)

Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú ...

(2)

Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré ...

(3)

Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä

a)
právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb ...
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových ...
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych ...
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a preverovania týchto informácií, ...
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ...
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi ...
(4)

Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ...

a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 77 ods. 1 písm. a), c) a d), ak by zmeny v akcionárskej ...
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám tvoriacim súčasť finančného konglomerátu, ...
(5)

Národná banka Slovenska nie je povinná prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie môže ...

(6)

Národná banka Slovenska je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnená vyzvať príslušný orgán dohľadu ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu Národnej banky Slovenska s orgánmi dohľadu štátov, ...

(8)

Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými ...

§ 136
(1)

Národná banka Slovenska na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá ...

(2)

Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá ...

§ 137

Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné poskytovať ...

§ 138
(1)

Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 126 sú povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke ...

(2)

Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SANKCIE A OPATRENIA NA OZDRAVENIE

§ 139
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne ...

a)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne opatrenia ...
b)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne predkladať ...
c)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne uverejnenie ...
d)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne skončiť ...
e)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne pokutu ...
f)
obmedziť alebo pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej ...
g)
obmedziť alebo zakázať poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej ...
h)
odobrať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti ...
i)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne opravu ...
j)
uložiť poisťovni alebo zaisťovni vykonať zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní ...
k)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne opatrenia ...
l)
zaviesť nútenú správu nad poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou zahraničnej ...
m)
odobrať poisťovni alebo zahraničnej poisťovni, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej ...
n)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne prijať ...
(2)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne ...

a)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu opatrenia na odstránenie ...
b)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu uverejnenie opravy ...
c)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu predkladať osobitné ...
d)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu pokutu od 1 000 eur ...
e)
uložiť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu skončiť nepovolenú ...
f)
obmedziť alebo pozastaviť poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov spočívajúce ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba bez povolenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, na ktoré ...

(5)

Národná banka Slovenska môže uložiť právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do dohľadu nad skupinou, podľa ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu nad skupinou,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy alebo nedodrží termíny na ...
d)
nesplní povinnosti vyplývajúce z ustanovení upravujúcich dohľad nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami ...
(6)

Národná banka Slovenska môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných ...

a)
členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcemu pobočky zahraničnej ...
b)
fyzickým osobám iným ako uvedeným v písmene a), ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo fyzickým ...
(7)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že osoba vykonala úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci súhlas ...

(8)

Národná banka Slovenska môže uložiť sankciu podľa odseku 1 písm. g), ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná na základe žiadosti príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu ...

(10)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, zmiešaná finančná ...

(11)

Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 9 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie ...

(12)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia prerokovať nedostatky ...

(13)

O každej sankcii a opatrení podľa odseku 1 udelených pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej ...

(14)

Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vzťahujú na poisťovaciu holdingovú spoločnosť so sídlom v Slovenskej ...

(15)

Pokuta podľa odsekov 1 až 7 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

§ 140
Sankcie voči finančnému konglomerátu
(1)

Národná banka Slovenska môže zmiešanej holdingovej spoločnosti, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, ...

a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy alebo nedodrží termíny na ...
d)
nesplní povinnosti podľa § 130 až 133.
(2)

Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu, alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej ...

a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)

Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 79 ods. 1 vykonáva dohľad Národná banka ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska uložila sankciu osobe podľa § 79 ods. 1, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu ...

§ 141
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrením na ozdravenie poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...

a)
predloženie ozdravného plánu podľa § 144 alebo finančného plánu podľa § 145,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných ...
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd alebo odmien členom predstavenstva, členom dozornej rady, ...
d)
zavedenie sledovania vývoja finančnej situácie poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo ...
e)
prijatie opatrení na zlepšenie riadenia rizík,
f)
uloženie poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne navýšenia ...
g)
nariadenie prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu alebo pobočku zahraničnej poisťovne ...
h)
nariadenie použitia parametrov charakteristických pre príslušnú poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej ...
i)
oznámenie odhadu kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa štandardného vzorca, ak Národná banka Slovenska ...
j)
predloženie realistického plánu na rozšírenie rozsahu čiastočného vnútorného modelu podľa § 54,
k)
nariadenie určenia kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne ...
l)
nariadenie stanovenia kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej ...
m)
nariadenie prevodu položiek použiteľných základných vlastných zdrojov podľa § 73 ods. 9.
(2)

Národná banka Slovenska môže nariadiť previesť poistný kmeň alebo jeho časť alebo zaistný kmeň alebo ...

(3)

Pri nariadení prevodu poistného kmeňa alebo zaistného kmeňa Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2 ...

§ 142
Navýšenie kapitálu
(1)

Národná banka Slovenska môže za výnimočných okolností uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej ...

a)
rizikový profil poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne ...
1.
požiadavka podľa § 141 ods. 1 písm. l) využiť vnútorný model je nevhodná alebo bola neúčinná, alebo
2.
nebol schválený čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model,
b)
rizikový profil poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne ...
c)
systém správy a riadenia poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...
d)
poisťovňa alebo zaisťovňa uplatňuje párovaciu korekciu podľa § 40, korekciu volatility podľa § 42 alebo ...
(2)

Navýšenie kapitálu podľa odseku 1 písm. a) a b) sa určí spôsobom zabezpečujúcim, že poisťovňa, zaisťovňa, ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska uložila navýšenie kapitálu podľa odseku 1 písm. b) a c), poisťovňa, zaisťovňa, ...

(4)

Národná banka Slovenska skontroluje navýšenie kapitálu podľa odseku 1 minimálne raz za rok. Národná ...

(5)

Na účely výpočtu rizikovej marže podľa § 38 ods. 5 kapitálová požiadavka na solventnosť nezahŕňa navýšenie ...

§ 143
Informácie pre Európsky orgán dohľadu
(1)

Národná banka Slovenska poskytuje Európskemu orgánu dohľadu raz ročne tieto informácie:

a)
počet uložených navýšení kapitálu Národnou bankou Slovenska,
b)
priemerné navýšenie kapitálu na jednu poisťovňu a zaisťovňu,
c)
podiel navýšení kapitálu uložených Národnou bankou Slovenska počas predchádzajúceho roku k celkovej ...
d)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich pravidelné predkladanie informácií Národnej banke Slovenska ...
e)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich predkladanie informácií po jednotlivých položkách podľa § ...
f)
počet skupín využívajúcich pravidelné predkladanie informácií Národnej banke Slovenska podľa § 115 ods. ...
g)
počet poisťovní a zaisťovní využívajúcich predkladanie informácií po jednotlivých položkách podľa § ...
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) sa uvedú samostatne za

a)
všetky poisťovne a zaisťovne,
b)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení,
c)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v neživotnom poistení,
d)
poisťovne vykonávajúce poisťovaciu činnosť v životnom poistení aj v neživotnom poistení,
e)
zaisťovne.
(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa oznámia aj v členení podľa § 142 ods. 1.

(4)

Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu o každom udelení povolenia alebo odňatí povolenia ...

§ 144
Nesplnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné predložiť ...

(3)

Národná banka Slovenska nariadi poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej ...

(4)

Ak nastanú výnimočné nepriaznivé situácie, ktoré majú vplyv na poisťovne a zaisťovne s významným podielom ...

(5)

Výnimočné nepriaznivé situácie nastávajú vtedy, keď má na finančnú situáciu poisťovní alebo zaisťovní ...

a)
nepredvídaný, výrazný a prudký pokles na finančných trhoch,
b)
pretrvávajúce nízke úrokové miery,
c)
katastrofická udalosť so značnými dôsledkami.
(6)

Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu o vyhlásenie vzniku výnimočnej nepriaznivej ...

(7)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné predkladať ...

(8)

Národná banka Slovenska zruší predĺženie lehoty podľa odseku 3, ak je zo správy podľa odseku 7 zrejmé, ...

(9)

Za mimoriadnych okolností, ak Národná banka Slovenska zistí, že finančná situácia poisťovne, zaisťovne, ...

(10)

Ozdravný plán obsahuje

a)
predpokladané náklady na správu, najmä bežné náklady a provízie,
b)
odhad výnosov a nákladov v súvislosti s poisťovacou činnosťou a prevzatým a postúpeným zaistením,
c)
predpokladanú súvahu,
d)
odhad finančných zdrojov určených na krytie technických rezerv, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
e)
stratégiu zaistenia,
f)
ďalšie údaje a informácie o spôsobe splnenia kapitálovej požiadavky na solventnosť.
(11)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná ...

(12)

Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľských členských štátov o všetkých ...

§ 145
Nesplnenie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť
(1)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného ...

(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné do jedného ...

(3)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nespĺňa minimálnu ...

(4)

Finančný plán obsahuje

a)
predpokladané náklady na správu, najmä bežné náklady a provízie,
b)
odhad výnosov a nákladov v súvislosti s poisťovacou činnosťou a prevzatým a postúpeným zaistením,
c)
predpokladanú súvahu,
d)
odhad finančných zdrojov určených na krytie technických rezerv, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
e)
stratégiu zaistenia,
f)
ďalšie údaje a informácie o spôsobe splnenia minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.
(5)

Ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná ...

(6)

Národná banka Slovenska informuje príslušné orgány dohľadu hostiteľských členských štátov o všetkých ...

§ 146
Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv a rozširovania záväzkov
(1)

Národná banka Slovenska môže pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke ...

(2)

Pozastavenie podľa odseku 1 sa môže týkať uzavierania poistných zmlúv vo všetkých alebo v niektorých ...

Nútená správa
§ 147
(1)

Nútená správa je reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenie, ktorým môžu byť dotknuté existujúce práva ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom poisťovne alebo zaisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku ...
b)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti poisťovne alebo zaisťovne s cieľom zastaviť ...
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa poisťovňa alebo zaisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti ...
d)
ochrana práv klientov poisťovne alebo zaisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ...
f)
v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, ak to vyžaduje ...
(3)

Národná banka Slovenska môže nútenú správu zaviesť, ak poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila opatrenia ...

(4)

Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy a je ihneď účinná ...

(5)

Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je účinné vo všetkých členských štátoch.

(6)

Zahraničné reštrukturalizačné opatrenie s obdobným účelom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb, ...

(7)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o zavedení zahraničného ...

(8)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej ...

(9)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu iných ...

(10)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu podľa § 79 ods. 1 nad pobočkou poisťovne z iného členského ...

(11)

Na nútenú správu nad pobočkou zahraničnej poisťovne alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne sa odseky 1 ...

§ 148
(1)

Nútenú správu vykonáva nútený správca poisťovne alebo zaisťovne a zástupca núteného správcu. Núteného ...

(2)

Osvedčením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu núteného správcu na výkon nútenej správy a osôb ...

(3)

Núteným správcom môže byť osoba uvedená v odseku 5, zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická ...

(4)

Núteným správcom, ak je ním fyzická osoba, a zástupcom núteného správcu nemôže byť osoba, ktorá

a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska počas ...
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za úmyselný ...
c)
v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou ...
d)
v období jedného roka pred zavedením nútenej správy poskytovala poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou ...
e)
má k poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 161 ods. ...
f)
je dlžníkom alebo veriteľom poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g)
je zamestnancom alebo členom predstavenstva, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ...
h)
je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu inej poisťovne alebo zaisťovne, vedúcim pobočky zahraničnej ...
(5)

Núteným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný ...

(6)

Nútený správca je oprávnený riadiť poisťovňu alebo zaisťovňu a jej zamestnancov. Kompetencie núteného ...

(7)

Zástupca núteného správcu je zodpovedný nútenému správcovi za zverenú oblasť činnosti poisťovne alebo ...

(8)

Nútený správca a zástupca núteného správcu pri výkone nútenej správy na území iného členského štátu ...

(9)

Osoba vykonávajúca zahraničné reštrukturalizačné opatrenie zavedené v inom členskom štáte a jej zástupca ...

(10)

V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený správca po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska ...

(11)

Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy alebo uplynutím ...

§ 149
(1)

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov poisťovne alebo zaisťovne a vedúcich ...

(2)

Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne, riadiť jeho priebeh ...

(3)

Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu poisťovne alebo zaisťovne ...

(4)

Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy predložiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Ak sa zhoršuje finančná situácia v poisťovni alebo zaisťovni, môže nútený správca po predchádzajúcom ...

(6)

Nútený správca môže podať po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska návrh na vyhlásenie konkurzu,74) ...

(7)

Nútený správca môže podať Národnej banke Slovenska návrh na odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

§ 150
(1)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoju činnosť ...

(2)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré ...

(3)

Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť ...

§ 151
(1)

Národná banka Slovenska uzavrie s núteným správcom zmluvu o výkone činnosti, ktorá podrobnejšie vymedzí ...

(2)

Pribranie odborných poradcov podľa § 148 ods. 10 nútený správca uskutoční na základe zmluvy a za podmienok ...

(3)

Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí Národná banka Slovenska. ...

(4)

Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného správcu ...

§ 152
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci a osoby majúce kľúčové funkcie sú ...

(2)

Nútený správca je oprávnený vedúcich zamestnancov preradiť na inú prácu, okamžite im skončiť pracovný ...

(3)

V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená ...

§ 153
(1)

Účinky zavedenia nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni, ktorá má zriadenú pobočku v inom členskom ...

a)
pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ktorým sa spravuje ...
b)
kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti, sa spravujú právnym poriadkom členského štátu, ...
c)
práva týkajúce sa nehnuteľnosti, plavidla, námornej lode, námorného rekreačného plavidla alebo lietadla, ...
d)
vlastnícke práva alebo iné práva k investičným nástrojom,77) ktoré musia byť evidované vo verejnom registri ...
e)
zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých účelom je nahradenie alebo zmena celkového rozdielu ...
(2)

Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči poisťovni alebo ...

(3)

Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu,78) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením ...

(4)

Zavedením nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte nie ...

(5)

Zavedením nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni kupujúcej aktívum alebo zavedením zahraničného ...

(6)

Zavedenie nútenej správy v poisťovni alebo zaisťovni predávajúcej aktívum alebo zavedenie zahraničného ...

(7)

Zavedenie nútenej správy alebo zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v inom členskom štáte a ustanovenia ...

(8)

Zavedením nútenej správy nie je dotknutá platnosť, účinnosť a výkon práv podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ...

§ 154
(1)

Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu, ...

(2)

Nútený správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obchodnom verejnom ...

(3)

Zavedenie zahraničného reštrukturalizačného opatrenia v poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni ...

§ 155
(1)

Nútená správa sa končí

a)
doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody na jej trvanie, ...
b)
vyhlásením konkurzu na poisťovňu alebo zaisťovňu,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy,
d)
odobratím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti ...
(2)

Oznámenie o skončení nútenej správy Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu zverejní aspoň v ...

(3)

Bez zbytočného odkladu po skončení nútenej správy je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná zvolať mimoriadne ...

Prevod poistného kmeňa a zaistného kmeňa
§ 156
(1)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu alebo pobočku zahraničnej poisťovne sa môže ...

(2)

V návrhu postupu podľa § 141 ods. 2 alebo v žiadosti podľa odseku 1 sa uvedú

a)
dôvody prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, ak ide o prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na ...
b)
opis prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho časti,
c)
predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej poisťovne alebo odovzdávajúcej pobočky zahraničnej ...
d)
skutočnosť, že po zohľadnení prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti bude preberajúca poisťovňa alebo ...
e)
spôsob a obsah oznámenia osobám, s ktorými boli uzavreté poistné zmluvy, ktoré sú predmetom prevodu ...
(3)

Prílohou návrhu postupu podľa § 141 ods. 2 alebo žiadosti podľa odseku 1 je zmluva o prevode poistného ...

(4)

Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti Národná banka Slovenska neschváli, ak by týmto prevodom bola ...

(5)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne je povinná do 30 dní od nadobudnutia ...

(6)

Súčasne s prevodom poistného kmeňa alebo jeho časti dôjde k prevodu finančných prostriedkov z odovzdávajúcej ...

(7)

Preberajúca poisťovňa alebo preberajúca pobočka zahraničnej poisťovne vstupuje do všetkých práv a záväzkov ...

(8)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 7 rovnako.

§ 157
Prevod poistného kmeňa v rámci členských štátov a prevod zaistného kmeňa v rámci členských štátov
(1)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je oprávnená previesť poistný kmeň alebo jeho časť na ...

(2)

Ak je stanovisko príslušného orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má preberajúci subjekt sídlo, ...

(3)

Ak príslušný orgán dohľadu členského štátu požiada Národnú banku Slovenska o stanovisko k prevodu poistného ...

(4)

Národná banka Slovenska povolí prevod podľa odseku 3 len ak po zohľadnení tohto prevodu bude poisťovňa ...

(5)

Rozhodnutie o schválení prevodu podľa odseku 1 je záväzné pre všetky osoby, ktoré majú práva alebo povinnosti ...

(6)

Národná banka Slovenska zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o schválení prevodu podľa odseku 1 v členskom ...

(7)

Na prevod podľa odseku 1 sa ustanovenia § 156 vzťahujú rovnako.

(8)

Pri prevode zaistného kmeňa sa použijú ustanovenia odsekov 1 až 7 rovnako.

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a odobratie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
§ 158
Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie ...

a)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne získala toto ...
b)
ide o pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne a táto zahraničná poisťovňa ...
c)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nespĺňa minimálnu ...
(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na ...

a)
pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo ...
b)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nezačne do 12 ...
c)
poisťovňa podľa § 7 ods. 2, zaisťovňa podľa § 9 ods. 2, pobočka zahraničnej poisťovne podľa § 10 ods. ...
d)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesplnila podmienky ...
e)
zavedenie nútenej správy neviedlo k ekonomickému ozdraveniu poisťovne alebo zaisťovne,
f)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne opakovane alebo ...
g)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu67) neviedli k náprave zistených nedostatkov. ...
(3)

Ak Národná banka Slovenska odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na ...

(4)

Národná banka Slovenska spolu s týmito príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov prijmú všetky opatrenia ...

§ 159
(1)

Od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí ...

(2)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo rozhodnutie o odobratí povolenia ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí povolenia ...

(4)

Odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobratie povolenia na vykonávanie zaisťovacej ...

(5)

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie ...

(6)

Konanie o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odobratí povolenia na vykonávanie ...

§ 160
Zánik povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaniká ...

a)
poisťovni alebo zaisťovni dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vykonávanie ...
b)
poisťovni alebo zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne podľa osobitného ...
c)
zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničnej poisťovne ...
d)
ak poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo ak zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa nepodala návrh ...
e)
dňom predaja podniku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne46) alebo zaisťovne alebo pobočky ...
f)
zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni dňom skončenia činnosti jej pobočky na území Slovenskej ...
(2)

Poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa sú povinné písomne informovať ...

§ 161
Likvidácia poisťovne alebo zaisťovne
(1)

Na likvidáciu poisťovne alebo zaisťovne sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak odseky 3 až ...

(2)

Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa rozumie

a)
likvidáciou proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív poisťovne alebo zaisťovne a rozdelenia výnosu ...
b)
likvidátorom osoba vymenovaná príslušným súdom na účely vykonávania likvidácie,
c)
nárokom z poistenia pre účely likvidácie akákoľvek suma, ktorú dlhuje poisťovňa poistenému, poistníkovi ...
(3)

Ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora ...

(4)

Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k poisťovni alebo zaisťovni.

(5)

Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni alebo ...

a)
členovia štatutárneho orgánu poisťovne alebo zaisťovne, vedúci zamestnanci poisťovne alebo zaisťovne, ...
b)
členovia dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne,
c)
fyzické osoby majúce kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou a členovia predstavenstva právnických ...
d)
osoby blízke75) členom predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, ...
e)
akcionári, ak sú fyzickými osobami, s významným vplyvom na poisťovňu alebo zaisťovňu,
f)
fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom poisťovne ...
g)
člen predstavenstva inej poisťovne alebo zaisťovne a vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky ...
(6)

S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí Národná banka Slovenska výšku a splatnosť jeho odmeny. ...

(7)

Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii poisťovne alebo zaisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť ...

(8)

Likvidátor predkladá Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané ...

(9)

Pri likvidácii poisťovne alebo zaisťovne musia byť záväzky, ktoré vznikli z poistných zmlúv alebo zaistných ...

(10)

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné zabezpečiť, aby pohľadávky tretích strán, ktoré majú prednosť pred ...

(11)

Ustanovenia § 153 platia pri likvidácii rovnako.

(12)

Nároky z poistenia zmlúv sa v rámci likvidácie v nezabezpečenom rozsahu uspokojujú zo všeobecnej podstaty ...

§ 162
Likvidácia poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zaisťovne, zaisťovne z iného členského ...
(1)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu iných ...

(2)

Rozhodnutie o zrušení a likvidácii poisťovne, zaisťovne vrátane ich pobočiek v iných členských štátoch ...

(3)

Národná banka Slovenska zverejní vo vestníku Národnej banky Slovenska oznámenie o začatí likvidácie ...

(4)

Likvidátor bez zbytočného odkladu zverejní výrok rozhodnutia podľa odseku 2 v Úradnom vestníku Európskej ...

(5)

Likvidátor po začatí likvidácie bez zbytočného odkladu písomne oznámi známym veriteľom, ktorí majú trvalý ...

(6)

Informácie v oznámení podľa odseku 5 sa uvedú v úradnom jazyku alebo v jednom z viacerých úradných jazykov ...

(7)

Veriteľ, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte, je oprávnený si uplatniť svoju pohľadávku ...

(8)

Likvidátor je povinný pravidelne informovať veriteľov o priebehu likvidácie subjektov podľa odseku 1. ...

(9)

Ak likvidátor z iného členského štátu, ktorý vykonáva likvidáciu poisťovne z iného členského štátu alebo ...

§ 163
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska pozastaví osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 77 ods. 1 písm. ...

(2)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 začína Národná banka Slovenska z vlastného podnetu, ...

(3)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia3) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 ...

(4)

Poisťovňa alebo zaisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť prítomnosť osoby, ktorej bol ...

(5)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(6)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(7)

Národná banka Slovenska podá návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia poisťovne ...

(8)

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta ...

(9)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka Slovenska na výpise ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 164
Spolupoistenie
(1)

Poisťovaciu činnosť možno vykonávať aj formou spolupoistenia. Pri spolupoistení možno uzavrieť poistnú ...

(2)

Hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určuje všeobecné poistné podmienky a výšku poistného, ...

(3)

Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie v celej výške voči hlavnému spolupoisťovateľovi len vtedy, ...

(4)

Záväzky vyplývajúce zo spolupoistenia musia byť pri likvidácii spolupoisťovateľa vyporiadané rovnako ...

(5)

V rámci spolupoistenia môže byť poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi, ...

(6)

V poistnej zmluve nie je možné sa odchýliť od ustanovení odsekov 1 až 5, a to ani ak sa niektorý poisťovateľ ...

§ 165
Spolupoistenie vykonávané na území členských štátov
(1)

Na operácie spolupoistenia vykonávané na území členských štátov sa odseky 2 až 7 uplatňujú, ak sú splnené ...

a)
operácie spolupoistenia sa týkajú jedného alebo viacerých poistných rizík zaradených do poistných odvetví ...
b)
poistené riziko je veľké riziko,
c)
poistené riziko je kryté jedinou poistnou zmluvou pri celkovom poistnom a na to isté obdobie dvoma alebo ...
d)
poistené riziko je umiestnené na území členského štátu,
e)
na účely krytia poisteného rizika má hlavný spolupoisťovateľ rovnaké postavenie, ako keby bol poisťovňou ...
f)
najmenej jeden zo spolupoisťovateľov sa podieľa na zmluve prostredníctvom ústredia alebo pobočky zriadenej ...
g)
hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určí poistné podmienky a sadzby poistného.
(2)

Veľkým rizikom sa na účely tohto zákona rozumie riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia neživotného ...

a)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 4 až 7, 11 a 12,
b)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 14 a 15, ak sa toto riziko týka činnosti poisteného v oblasti priemyslu, ...
c)
v prílohe č. 1 časti A bodoch 3, 8 až 10, 13 a 16, ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
1.
celková suma poisteného majetku alebo celková hodnota poisteného majetku podľa konsolidovanej účtovnej ...
2.
čistý obrat poisteného prevyšuje 12 800 000 eur,
3.
priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov poisteného za účtovné obdobie je väčší ako 250.
(3)

Poisťovňa je povinná postupovať podľa ustanovení § 15 až 17 len, ak je určená ako hlavný spolupoisťovateľ. ...

(4)

Poisťovňa je povinná stanoviť výšku technických rezerv podľa tohto zákona, najmenej však vo výške určenej ...

(5)

Poisťovňa je povinná identifikovať členské štáty, na území ktorých vykonáva operácie spolupoistenia ...

(6)

Ak sa likviduje poisťovňa, záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzatvorených formou spolupoistenia ...

(7)

Národná banka Slovenska poskytuje príslušným orgánom dohľadu členských štátov potrebné informácie o ...

§ 166
Vysporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
(1)

Poistenie právnej ochrany uvedené v prílohe č. 1 časti A bode 17 predstavuje záväzok poisťovne alebo ...

a)
zabezpečenia náhrady za stratu, poškodenie alebo úraz utrpený poisteným, prostredníctvom mimosúdneho ...
b)
obhajoby alebo zastupovania poisteného v občianskom, trestnom, správnom alebo inom konaní alebo v súvislosti ...
(2)

Pri vysporiadaní nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom odvetví ...

a)
žiadny z jej zamestnancov poverených vysporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho ...
b)
vysporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany vykonáva iná právnická osoba nezávislá od poisťovne, ...
c)
poistná zmluva obsahuje právo poisteného na slobodný výber právneho zástupcu pri ochrane jeho práv od ...
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na

a)
poistenie právnej ochrany, ktoré sa týka používania námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla ...
b)
zastupovanie poisteného, ak je táto činnosť súčasne vykonávaná vo vlastnom záujme poisťovne alebo pobočky ...
c)
poistenie právnej ochrany vykonávané poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne ako doplnkové poistenie ...
(4)

Na poistenie právnej ochrany sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odseky 1 až 3 neustanovujú ...

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÝ REŽIM

§ 167
Uplatnenie osobitného režimu pre poisťovňu
(1)

Ustanovenia § 7, 9, 12, 13, 23 až 30, 33 až 65, 73 a 75 sa nevzťahujú na poisťovňu, ktorá spĺňa tieto ...

a)
hrubé predpísané poistné za účtovne obdobie neprevyšuje 5 000 000 eur,
b)
celkové technické rezervy poisťovne neprevyšujú 25 000 000 eur,
c)
celkové technické rezervy skupiny neprevyšujú 25 000 000 eur, ak poisťovňa patrí do skupiny,
d)
poisťovňa nevykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť v poistných odvetviach neživotného ...
e)
hrubé predpísané poistné zo zaisťovacej činnosti za účtovné obdobie neprevyšuje 500 000 eur, technické ...
f)
poisťovňa nevykonáva poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť na území iného členského štátu podľa ...
(2)

Ak podmienky ustanovené v odseku 1 poisťovňa nesplní tri za sebou nasledujúce účtovné obdobia, od štvrtého ...

(3)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona sa začnú od nasledujúceho účtovného obdobia vzťahovať na poisťovňu, ...

a)
poisťovňa splnila podmienky ustanovené v odseku 1 v posledných troch po sebe nasledujúcich účtovných ...
b)
očakáva sa, že poisťovňa bude spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 v nasledujúcich piatich po sebe ...
(4)

Poisťovňa, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať ustanovenia ...

(5)

Na poisťovňu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1 a pri ktorej Národná banka Slovenska rozhodla ...

§ 168
Uplatnenie osobitného režimu pre žiadateľa o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenia ...
(1)

Na žiadosť žiadateľa o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, ktorý preukáže, že budúca ...

(2)

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o ...

(3)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatené základné imanie poisťovne,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú ...
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni; ...
e)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d),
f)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, navrhnutých za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov ...
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina ...
h)
poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky,
i)
predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne podloženej ...
j)
použiteľné základné vlastné zdroje vo výške absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky ...
k)
preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť ...
l)
ak poisťovňa plánuje vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7 písm. a) alebo ...
m)
preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 180 až 185.
(4)

V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b)
identifikačné číslo organizácie budúcej poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej poisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a výška ich podielov na budúcej poisťovni; zoznam akcionárov ...
e)
návrh, v akom rozsahu bude budúca poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, navrhnutých za členov predstavenstva, ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(5)

O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu20) na ...

(6)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok uvedených ...

(7)

Podmienky podľa odseku 3 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(8)

Na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa uplatnia ustanovenia odsekov 1 až 7 primerane. ...

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok uvedených v odseku 3 na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej ...

(10)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienky uvedenej v odseku 3 písm. c) sa považuje osoba, ktorá ...

§ 169
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti
(1)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorej sa udeľuje povolenie,
b)
označenie poistného druhu a poistných odvetví, pre ktoré je poisťovňa oprávnená vykonávať poisťovaciu ...
(3)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti môže ...

(4)

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti nemožno ...

(5)

Poisťovňa je povinná podať príslušnému súdu návrh na zápis poisťovne do obchodného registra na základe ...

(6)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny v skutočnostiach ...

§ 170
Zmena povolenia
(1)

Na žiadosť poisťovne možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vykonávanie poisťovacej ...

(2)

Ak ide o rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, je poisťovňa povinná predložiť Národnej ...

(3)

Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa ...

(4)

Poisťovňa vykonávajúca činnosti životného poistenia, ktorá požiadala o zmenu povolenia na vykonávanie ...

Technické rezervy

§ 171
(1)

Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania tieto ...

a)
technickú rezervu na poistné budúcich období,
b)
technickú rezervu na poistné plnenie,
c)
technickú rezervu na poistné prémie a zľavy,
d)
technickú rezervu na životné poistenie,
e)
technickú rezervu na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených,
f)
ďalšie technické rezervy.
(2)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu ...

(3)

Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. f) môže poisťovňa vytvárať, ak záväzky voči poisteným ...

(4)

Poisťovňa je povinná vytvárať technické rezervy podľa odseku 1, ak ich tvorba vyplýva z uzavretých zaistných ...

(5)

Technické rezervy podľa odseku 1 sa tvoria samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné ...

(6)

Poisťovňa je povinná vytvárať technické rezervy na celý rozsah svojej činnosti a prostriedky technických ...

(7)

Ak sa zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zahraničnej zaisťovne alebo zahraničná zaisťovňa ...

(8)

Poisťovňa je povinná preukázať Národnej banke Slovenska dostatočnosť technických rezerv podľa odsekov ...

§ 172
Zásady výpočtu technických rezerv v životnom poistení
(1)

Pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musia byť dodržané tieto zásady:

a)
výška technických rezerv v životnom poistení sa vypočítava dostatočne obozretnou prospektívnou metódou, ...
1.
všetkých garantovaných plnení vrátane garantovanej odkupnej hodnoty,
2.
bonusov, na ktoré vznikol nárok bez ohľadu na to, ako sú charakterizované,
3.
opcií, na ktoré má poistník nárok podľa poistnej zmluvy,
4.
správnych nákladov a provízií,
b)
retrospektívnu metódu výpočtu technických rezerv v životnom poistení možno použiť, ak sa preukáže, že ...
c)
dostatočne obozretná metóda ocenenia technických rezerv nie je určenie najlepšieho odhadu, ale mala ...
d)
metóda použitá pri výpočte technických rezerv v životnom poistení musí byť dostatočne obozretná aj vo ...
e)
technické rezervy v životnom poistení sa vypočítavajú poistno-matematickými metódami pre každú poistnú ...
f)
hodnota technických rezerv v životnom poistení pre každú poistnú zmluvu musí byť počas jej platnosti ...
(2)

Predpoklady použité pri ocenení a časť technickej rezervy na životné poistenie určenej na úhradu budúcich ...

(3)

Pri výpočte technickej rezervy na životné poistenie tvorenej na úhradu záväzkov vyplývajúcich z poistných ...

(4)

Metóda výpočtu výšky technických rezerv v životnom poistení sa nesmie meniť z dôvodu zmien v podkladoch ...

(5)

Poisťovňa je povinná umožniť každej osobe oboznámiť sa so zásadami a metódami, ktoré sa používajú pri ...

§ 173
Technická rezerva na poistné budúcich období
(1)

Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení okrem ...

(2)

Ak nie je možné technickú rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn technických rezerv vypočítaných ...

(3)

Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva na neukončené ...

§ 174
Technická rezerva na poistné plnenie
(1)

Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení a predstavuje ...

a)
nahlásených a nevybavených,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(2)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa určuje ako ...

(3)

Technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky predpokladané ...

(4)

Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa na poistné ...

(5)

Ak sa v jednotlivých odvetviach životných poistení a neživotných poistení poskytne poistné plnenie vo ...

§ 175
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení v súlade ...

§ 176
Technická rezerva na životné poistenie
(1)

Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn technických rezerv podľa jednotlivých zmlúv ...

(2)

Pri výpočte technických rezerv je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných ...

(3)

Ak má technická rezerva zápornú hodnotu, nahradí sa nulou.

(4)

Maximálnu výšku technickej úrokovej miery ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke ...

(5)

Maximálna výška technickej úrokovej miery neplatí pre produkty životného poistenia s jednorazovým poistným, ...

(6)

Celkové garantované zhodnotenie dohodnuté v poistnej zmluve nesmie ku dňu uzavretia poistnej zmluvy ...

§ 177
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
(1)

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa tvorí ...

(2)

Dodatočná technická rezerva na krytie rizika smrti, správnych nákladov alebo iných rizík je súčasťou ...

§ 178
Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)

Prostriedky technických rezerv môže poisťovňa a Slovenská kancelária poisťovateľov umiestniť do nasledujúcich ...

a)
dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska, dlhopisy, za ktoré prevzala záruku ...
b)
dlhopisy vydané bankami alebo zahraničnými bankami so sídlom v členskom štáte,
c)
pokladničné poukážky alebo pokladničné poukážky, ktorých emitentmi sú členské štáty,
d)
dlhopisy prijaté na regulovaný trh,
e)
akcie prijaté na regulovaný trh burzy alebo také akcie upísať,
f)
podielové listy uzavretých podielových fondov prijatých na regulovaný trh,
g)
podielové listy otvorených podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných otvorených subjektov ...
h)
termínované alebo bežné účty v bankách alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte,
i)
hypotekárne záložné listy alebo zahraničné hypotekárne záložné listy,
j)
vkladové listy alebo zahraničné vkladové listy,
k)
nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky alebo na území iných členských štátov,
l)
pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy v životnom poistení,
m)
pôžičky alebo úvery zabezpečené bankovou zárukou alebo bankovou zárukou zahraničnej banky so sídlom ...
n)
zmenky zabezpečené bankovou zárukou a zmenky vydané bankou alebo zahraničnou bankou so sídlom v členskom ...
o)
iné cenné papiere, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j) a n), s ktorými sa obchoduje na zahraničnej ...
p)
dlhové cenné papiere vydané špeciálnym účelovým nástrojom,
q)
pohľadávky a iné obdobné aktíva voči zaisťovni alebo zaisťovni z iného členského štátu a voči zahraničnej ...
r)
iné finančné nástroje, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j), n) až p).
(2)

Poisťovňa je povinná umiestňovať prostriedky technických rezerv podľa odseku 1 len v limitoch ustanovených ...

(3)

Spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických ...

(4)

Poisťovňa je povinná nepretržite udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnených podľa odseku ...

(5)

Poisťovňa investuje len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná poisťovňa riadne identifikovať, ...

(6)

Všetky aktíva, najmä aktíva kryjúce technické rezervy, minimálnu kapitálovú požiadavku a kapitálovú ...

(7)

Aktíva kryjúce technické rezervy sa investujú spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných záväzkov ...

(8)

Ak nastane konflikt záujmov poisťovňa alebo osoby, ktoré riadia jej portfóliá aktív zabezpečia, aby ...

(9)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od hodnoty podielov v podielových fondoch, ...

(10)

Ak výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od akciového indexu alebo od inej referenčnej ...

(11)

Ak plnenia uvedené v odsekoch 9 a 10 zahŕňajú finančné garancie alebo ďalšie garantované plnenia, na ...

(12)

Na aktíva iné ako uvedené v odsekoch 9 a 10 sa vzťahujú tieto zásady:

a)
derivátové nástroje sa môžu použiť len, ak prispievajú k znižovaniu rizík alebo umožňujú efektívne riadenie ...
b)
zabezpečí sa vhodné rozloženie aktív tak, aby sa predišlo prílišnému naviazaniu sa na akékoľvek konkrétne ...
c)
zabezpečí sa, aby investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo emitentmi patriacimi do tej ...
(13)

Poisťovňa je povinná umiestniť prostriedky technických rezerv do zhodných aktív v sume, ktorá je minimálne ...

a)
aktíva v tejto mene nepresiahnu 7 % hodnoty aktív v iných menách alebo
b)
sú záväzky splatné v inej mene, ako je mena niektorého z členských štátov, a podľa právneho poriadku ...
(14)

Ak má byť záväzok krytý aktívami, ktoré sú vyjadrené v mene niektorého členského štátu, považuje sa ...

(15)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 13 a 14 sa nevzťahujú na aktíva, ktoré sú určené na krytie záväzkov z poistných ...

Solventnosť poisťovne

§ 179
(1)

Solventnosťou poisťovne sa rozumie schopnosť v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich ...

(2)

Na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti alebo zo ...

(3)

Kapitálovou požiadavkou na solventnosť sa rozumie požadovaná hodnota použiteľných základných vlastných ...

(4)

Hodnotou použiteľných základných vlastných zdrojov sa rozumie prebytok aktív nad záväzkami znížený o ...

a)
nehmotný majetok poisťovne,
b)
vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisťovne,
c)
majetková účasť poisťovne v inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, ...
d)
finančné nástroje uvedené v odsekoch 7 a 9, ktoré má poisťovňa v majetku vo vzťahu k subjektom uvedeným ...
(5)

Prebytok aktív nad záväzkami tvorí

a)
splatené základné imanie,
b)
zákonný rezervný fond a ďalšie fondy, na ktoré sa nevzťahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia,
c)
neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých rokov a strata alebo zisk bežného obdobia po odpočítaní ...
(6)

Použiteľné základné vlastné zdroje môžu tvoriť úvery, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 7, a ...

(7)

Úver možno zahrnúť do použiteľných základných vlastných zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, pri konkurze alebo likvidácii poisťovne budú úvery splatené až po uspokojení ...
b)
úver bol skutočne poskytnutý,
c)
pri úveroch s pevnou dobou splatnosti musí byť stanovená lehota splatnosti úveru aspoň päť rokov, pričom ...
d)
pri úveroch, ktoré nemajú pevnú lehotu splatnosti, musí byť dodržaná aspoň päťročná výpovedná lehota; ...
e)
zmluva o úvere neobsahuje ustanovenie umožňujúce splatenie úveru pred stanovenou dobou splatnosti za ...
f)
zmluvu o úvere možno zmeniť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(8)

Na predčasné splatenie úveru podľa odseku 7 na základe písomnej žiadosti poisťovne môže Národná banka ...

(9)

Cenné papiere možno zahrnúť do skutočnej miery solventnosti podľa odseku 6, ak sú splnené tieto podmienky: ...

a)
existujú zmluvy, podľa ktorých, pri konkurze alebo likvidácii poisťovne budú úvery splatené až po uspokojení ...
b)
cenné papiere nemôžu byť splatené z podnetu držiteľa cenného papiera alebo bez predchádzajúceho súhlasu ...
c)
zmluva alebo emisné podmienky umožňujú poisťovni odklad platby úrokov,
d)
zmluva alebo emisné podmienky obsahujú ustanovenie o schopnosti absorbovať straty poisťovne,
e)
cenné papiere boli splatené.
(10)

Na základe písomnej žiadosti poisťovne a po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska možno do ...

a)
skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto rezervy nemajú výnimočný charakter,
b)
rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou ...
c)
polovicu nesplateného základného imania, ak bolo splatené aspoň 25 % základného imania, najviac však ...
(11)

Predchádzajúci súhlas podľa odseku 10 nemožno udeliť, ak má Národná banka Slovenska dôvodné pochybnosti ...

(12)

Jednu tretinu hodnoty kapitálovej požiadavky na solventnosť tvorí minimálna kapitálová požiadavka na ...

(13)

Minimálnou kapitálovou požiadavkou na solventnosť sa rozumie minimálna hodnota použiteľných základných ...

(14)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania použiteľných základných vlastných zdrojov,
b)
spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania kapitálovej požiadavky na solventnosť,
c)
lehotu na vykazovanie použiteľných základných vlastných zdrojov, kapitálovej požiadavky na solventnosť ...
d)
čo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpočtu rizikového kapitálu.

Systém správy a riadenia poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

§ 180
(1)

Predstavenstvo poisťovne je zodpovedné za dodržiavanie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém správy a riadenia, ktorým sa zabezpečí spoľahlivé ...

(3)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať pravidlá a postupy vo forme písomnej koncepcie minimálne o ...

(4)

Poisťovňa je povinná prehodnotiť písomné koncepcie podľa odseku 3 minimálne raz za rok. Písomné koncepcie ...

(5)

Poisťovňa je povinná

a)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primeraný systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly na zabezpečenie ...
b)
zaviesť a uplatňovať postupy a procesy s cieľom splniť požiadavky podľa tohto zákona na zasielanie informácií ...
c)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na dodržiavanie ...
d)
zabezpečiť, aby osoby, ktoré vykonávajú činnosti poisťovne, boli oboznámené s postupmi a procesmi vzťahujúcimi ...
e)
viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii vrátane zriadenia informačného systému ...
f)
zaviesť a uplatňovať postupy určené na identifikáciu zhoršujúceho sa finančného stavu a bezodkladne ...
g)
prijať primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitého a pravidelného výkonu svojich činností vrátane ...
(6)

Poisťovňa bezodkladne predloží Národnej banke Slovenska platné stanovy po ich každej zmene. Poisťovňa ...

(7)

Ak poisťovňa uzatvorí zmluvy o finitnom zaistení alebo vykonáva činnosti finitného zaistenia, musí byť ...

§ 181
Požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim
(1)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej ...

a)
primeranú odbornú spôsobilosť, vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné riadenie ...
b)
dôveryhodnosť.
(2)

Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov predstavenstva poisťovne, za prokuristov, ...

(3)

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba,

a)
ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti ...
b)
ktorá nebola v posledných desiatich rokoch členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu finančnej ...
c)
na ktorú v posledných desiatich rokoch nebol vyhlásený konkurz; táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením ...
d)
ktorej nebola v posledných desiatich rokoch právoplatne uložená pokuta vyššia ako 50 % zo sumy, ktorá ...
e)
ktorá je považovaná za dôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov v oblasti finančného trhu,25)
f)
ktorá spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...
(4)

Národná banka Slovenska môže uznať fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. b) za dôveryhodnú, ak z povahy ...

(5)

Dokumenty uvedené v odseku 3 sa nesmú predložiť po uplynutí troch mesiacov od ich vystavenia.

(6)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska všetky zmeny osôb podľa ...

§ 182
Riadenie rizík
(1)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém riadenia rizík zahrňujúci stratégie, procesy ...

(2)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby systém riadenia rizík bol účinný a vhodne začlenený do jej rozhodovacích ...

(3)

Systém riadenia rizík zahŕňa minimálne tieto oblasti:

a)
upisovanie rizík a tvorbu technických rezerv,
b)
riadenie aktív a pasív,
c)
investície, najmä deriváty a podobné finančné nástroje,
d)
riadenie rizika likvidity a rizika koncentrácie,
e)
riadenie operačného rizika,
f)
zaistenie a iné techniky zmierňovania rizika.
(4)

Písomná koncepcia o riadení rizík uvedená v § 180 ods. 3 minimálne zahŕňa oblasti uvedené v odseku 3. ...

(5)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu o výsledkoch činnosti ...

(6)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie správy ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov štruktúru, rozsah, obsah a formu ...

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov podrobnosti o systéme ...

§ 183
Útvar aktuárskych výpočtov
(1)

Útvar aktuárskych výpočtov zabezpečuje

a)
výpočet technických rezerv,
b)
stanovenie primeraných metód, modelov a predpokladov pre výpočet technických rezerv,
c)
posúdenie primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,
d)
porovnanie najlepšieho odhadu technických rezerv so skutočnosťou,
e)
informovanie predstavenstva alebo dozornej rady o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv, ...
f)
kontrolu výpočtu technických rezerv,
g)
posudzovanie primeranosti zaistných programov a
h)
poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík.
(2)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 1, prístup k informáciám, ...

(3)

Vedúci útvaru aktuárskych výpočtov je pri zistení nedostatkov v hospodárení poisťovne, ktoré súvisia ...

(4)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu útvaru aktuárskych ...

(5)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie správy ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov štruktúru, rozsah, obsah ...

§ 184
Vnútorná kontrola a vnútorný audit
(1)

Poisťovňa je povinná zaviesť a uplatňovať účinný systém vnútornej kontroly, ktorý zahŕňa minimálne

a)
administratívne a účtovné postupy,
b)
kontrolné procesy a postupy,
c)
procesy a postupy upravujúce oznamovanie informácií na všetkých úrovniach poisťovne.
(2)

Útvar vnútorného auditu

a)
vykonáva hodnotenie primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly a ostatných prvkov systému správy ...
b)
vypracúva a dodržiava plán vnútorného auditu,
c)
vydáva odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov činností vykonávaných v ...
d)
overuje plnenia odporúčaní na odstránenie nedostatkov vydaných podľa písmena c),
e)
predkladá správu vnútorného auditu.
(3)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť objektívnosť a nezávislosť vnútorného auditu od operačných činností. ...

(4)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť osobám, ktoré vykonávajú vnútorný audit prístup k informáciám, ktoré ...

(5)

Vedúci útvaru vnútorného auditu je povinný oznámiť každé svoje zistenie a odporúčanie predstavenstvu, ...

(6)

Dozorná rada poisťovne je oprávnená požiadať útvar vnútorného auditu o vykonanie vnútorného auditu poisťovne ...

(7)

Útvar vnútorného auditu je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu poisťovne a Národnú ...

(8)

Poisťovňa predkladá Národnej banke Slovenska do 30. apríla kalendárneho roka správu o výsledkoch činnosti ...

(9)

Národná banka Slovenska môže na základe písomnej žiadosti poisťovne predĺžiť lehotu na predloženie správy ...

(10)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov

a)
štruktúru, rozsah, obsah a formu na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu ...
b)
plán činnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci kalendárny rok,
c)
podrobnosti o systéme vnútornej kontroly, o činnosti a zodpovednosti útvaru vnútorného auditu.
§ 185
Zverenie výkonu činností
(1)

Poisťovňa môže zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe na základe zmluvy o zverení výkonu ...

(2)

Poisťovňa zodpovedá za neplnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných právnych predpisov ...

(3)

Poisťovňa je povinná zabezpečiť, aby pri zverení výkonu činnosti v rámci systému správy a riadenia alebo ...

a)
podstatnému zhoršeniu kvality systému správy a riadenia príslušnej poisťovne,
b)
nadmernému zvýšeniu operačného rizika,
c)
zhoršeniu schopnosti Národnej banky Slovenska vykonávať účinný dohľad,
d)
zhoršeniu nepretržitého poskytovania služieb klientom.
(4)

Poisťovňa je povinná najmenej 30 dní pred podpisom zmluvy o zverení výkonu činnosti informovať Národnú ...

(5)

Poisťovňa je povinná pri zverení výkonu činnosti v rámci systému správy a riadenia alebo akejkoľvek ...

a)
dôsledné zhodnotenie schopností tejto osoby najmä z pohľadu zákonných požiadaviek a jej finančných a ...
b)
zhodnotenie potenciálneho konfliktu záujmov s touto osobou.
(6)

Zmluva o zverení výkonu činností

a)
má písomnú formu,
b)
obsahuje presné rozdelenie práv a povinností oboch zmluvných strán,
c)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, na dodržiavanie všetkých povinností, ktoré ...
d)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, spolupracovať s Národnou bankou Slovenska ...
e)
obsahuje záväzok osoby, ktorej sa zveruje výkon činnosti, informovať poisťovňu, o akýchkoľvek skutočnostiach, ...
f)
obsahuje výpovednú lehotu v takej dĺžke, aby bola zabezpečená schopnosť poisťovne plniť riadne a včas ...
g)
ustanovuje právomoc poisťovne okamžite ukončiť zmluvný vzťah, ak osoba, ktorej sa zveruje výkon činnosti, ...
h)
ustanovuje právo poisťovne a jej audítora alebo audítorskej spoločnosti na výkon kontroly zverených ...
i)
ustanovuje právo poisťovne usmerňovať výkon zverených činností.
§ 186
Oddelenie správy
(1)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, je povinná zriadiť ...

(2)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, vypočíta minimálnu ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia životného poistenia a
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia neživotného poistenia.
(3)

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7, kryje prostredníctvom ...

a)
životného poistenia alebo zaistenia životného poistenia,
b)
neživotného poistenia alebo zaistenia neživotného poistenia.
(4)

Minimálne kapitálové požiadavky uvedené v odseku 3 v súvislosti s činnosťou životného poistenia nemôžu ...

(5)

Poisťovňa môže používať na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť uvedenej v § 179 explicitne ...

(6)

Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a zaistenie ...

(7)

Poisťovňa je povinná na základe účtovných závierok vypracovať výkaz, v ktorom sa jasne identifikujú ...

(8)

Ak výška položiek použiteľných základných vlastných zdrojov v súvislosti s činnosťou v jednom poistnom ...

§ 187
Oznamovacia povinnosť
(1)

Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej ...

(2)

Poisťovňa je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje z účtovnej evidencie a štatistickej ...

(3)

Údaje podľa odseku 2 a iné informácie uvedené vo výkazoch, v hláseniach a v iných správach musia byť ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 188
(1)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou náhrady ...

(2)

Na poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne sa vzťahujú ustanovenia ...

(3)

Poisťovňa a zaisťovňa môžu vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo ...

(4)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak § 16 až 21, § 66, 77, 79 až 142, § ...

(5)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú ...

§ 189
(1)

Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie poisťovne alebo zaisťovne vrátane zlúčenia inej právnickej ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odobraté povolenie ...

§ 190

Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje ...

Prechodné ustanovenia

§ 191

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

§ 192
(1)

Poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní, ktoré vykonávali poisťovaciu činnosť v súlade s predpismi ...

(2)

Pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky ...

(3)

Povolenie na vznik a činnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej ...

(4)

Národná banka Slovenska vydá k 1. januáru 2016 poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo ...

(5)

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná podať ...

(6)

Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska pred 1. januárom 2016 ...

(7)

Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy o skutočnostiach, ktoré nastali do 31. decembra 2015, ako aj ...

§ 193
(1)

Nedostatky zistené v činnosti poisťovní a zaisťovní a iných osôb do 31. decembra 2015 sa posudzujú a ...

(2)

Na uplatňovanie lehôt, ktoré neskončili do 1. januára 2016 vrátane, sa vzťahujú predpisy účinné do 31. ...

§ 194
(1)

Od 1. apríla 2015 poisťovňa a zaisťovňa môžu podať žiadosť o schválenie

a)
dodatkových vlastných zdrojov,
b)
zaradenia položiek vlastných zdrojov,
c)
špecifických parametrov poisťovne alebo zaisťovne,
d)
úplného vnútorného modelu alebo čiastočného vnútorného modelu,
e)
účelovo vytvorených subjektov, ktoré majú mať sídlo na území Slovenskej republiky,
f)
dodatkových vlastných zdrojov sprostredkujúcich holdingových poisťovní,
g)
vnútorného modelu skupiny,
h)
použitia párovacej korekcie príslušnej časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery,
i)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa bezrizikových úrokových mier podľa § 203,
j)
využitia prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv podľa § 204.
(2)

Národná banka Slovenska v konaní o žiadosti podľa odseku 1 postupuje podľa tohto zákona a osobitného ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. júla 2015

a)
rozhodnúť o odpočítaní akejkoľvek majetkovej účasti podľa § 94 ods. 2,
b)
určovať výber metódy na výpočet solventnosti skupiny podľa § 88 ods. 2,
c)
rozhodnúť o rovnocennosti podľa § 90 a 120,
d)
umožniť, aby sa na poisťovne a zaisťovne uplatňovali § 103 a 104 podľa § 101,
e)
prijímať rozhodnutia ustanovené v § 121 a 122,
f)
stanoviť využitie prechodných opatrení podľa § 196, 198, 200 až 202.
(4)

Súhlasy, povolenia a iné rozhodnutia vydané na základe odsekov 1 až 3 sú vykonateľné najskôr od 1. januára ...

§ 195

Národná banka Slovenska je oprávnená od 1. apríla 2015

a)
určiť úroveň a rozsah dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016,
b)
určiť orgán dohľadu nad skupinou na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016, ...
c)
zriadiť kolégium orgánov dohľadu na účely výkonu dohľadu nad skupinou vykonávaného od 1. januára 2016. ...
§ 196
(1)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá do 1. januára 2016 zastavila uzatváranie nových poistných zmlúv ...

(2)

Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá do 1. januára 2016 zastavila uzatváranie nových poistných zmlúv ...

(3)

Odsek 1 alebo odsek 2 sa uplatňuje len, ak

a)
všetky poisťovne alebo zaisťovne, ktoré sú súčasťou skupiny, prestanú uzatvárať nové poistné zmluvy ...
b)
poisťovňa alebo zaisťovňa poskytne Národnej banke Slovenska správu, v ktorej uvedie dosiahnutý pokrok ...
c)
poisťovňa alebo zaisťovňa oznámila Národnej banke Slovenska zámer uplatniť odsek 1 alebo odsek 2.
(4)

Národná banka Slovenska zostaví zoznam poisťovní a zaisťovní, ktoré uplatňujú odsek 1 alebo odsek 2, ...

§ 197
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa vypočíta kapitálovú požiadavku na solventnosť na základe vnútorného modelu, ...

(2)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa kryje požadovanú mieru solventnosti podľa predpisov účinných k 31. decembru ...

(3)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa do 31. decembra 2016 nekryje použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi ...

§ 198
(1)

Termín predkladania informácií na účely dohľadu podľa § 79 ods. 11 sa v období od 1. januára 2016 do ...

(2)

Termín predkladania správy o solventnosti a finančnom stave podľa § 33 sa v období od 1. januára 2016 ...

(3)

Termín predkladania štvrťročných informácií na účely dohľadu podľa § 79 ods. 11 sa v období od 1. januára ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa uplatňujú aj pre predkladanie informácií a správ na úrovni skupiny, pričom tieto lehoty ...

(5)

Navýšenie kapitálu alebo vplyv špecifických parametrov, ktoré musí poisťovňa alebo zaisťovňa používať ...

§ 199

Národná banka Slovenska každoročne do 1. januára 2021 poskytne Európskemu orgánu dohľadu informácie ...

a)
dostupnosti dlhodobých záruk poskytovaných poisťovňami a činnostiach poisťovní a zaisťovní ako dlhodobých ...
b)
počte poisťovní a zaisťovní využívajúcich párovaciu korekciu, korekciu volatility, predĺženie lehoty ...
c)
vplyve párovacej korekcie, korekcie volatility, mechanizmu symetrickej úpravy kapitálovej požiadavky ...
d)
vplyve párovacej korekcie, korekcie volatility a mechanizmu symetrickej úpravy kapitálovej požiadavky ...
e)
vplyve predĺženia lehoty na ozdravenie podľa § 144 ods. 4 na úsilie poisťovní a zaisťovní obnoviť úroveň ...
f)
dodržiavaní plánov postupného ozdravenia podľa § 205 a o očakávaniach týkajúcich sa zníženia závislosti ...
§ 200
(1)

Poisťovňa alebo zaisťovňa môže zahrnúť položky skutočnej miery solventnosti určené v súlade s predpismi ...

a)
boli zahrnuté do skutočnej miery solventnosti pred 1. januárom 2016 alebo pred dátumom nadobudnutia ...
b)
tieto položky mohli byť do 31. decembra 2015 vrátane použité na krytie požadovanej miery solventnosti ...
c)
by inak neboli zaradené do triedy 1 alebo 2 podľa § 46.
(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa môže zahrnúť položky skutočnej miery solventnosti určené v súlade s predpismi ...

a)
boli zahrnuté do skutočnej miery solventnosti pred 1. januárom 2016 alebo pred dátumom nadobudnutia ...
b)
tieto položky mohli byť do 31. decembra 2015 vrátane použité na krytie požadovanej miery solventnosti ...
(3)

Odseky 1 a 2 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 201
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa investuje do obchodovateľných cenných papierov alebo iných finančných nástrojov ...

(2)

Parametre štandardného vzorca podmodulu rizika koncentrácie a podmodulu rizika úverového rozpätia pre ...

a)
sú do 31. decembra 2017 rovnaké ako parametre pre tieto expozície denominované a financované v eurách, ...
b)
sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 upravia vo výške 80 % podľa parametrov pre tieto expozície ...
c)
sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 upravia vo výške 50 % podľa parametrov pre tieto expozície ...
d)
sa od 1. januára 2020 neupravujú.
(3)

Odseky 1 a 2 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 202
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa k 31. decembru 2015 spĺňa požadovanú mieru solventnosti v súlade s predpismi ...

(2)

Príslušná poisťovňa alebo zaisťovňa predloží každé tri mesiace Národnej banke Slovenska správu o vývoji, ...

(3)

Národná banka Slovenska rozhodne o ukončení plynutia lehoty podľa odseku 1, ak je zo správy podľa odseku ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 203
(1)

Pre udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 písm. g) na použitie ...

(2)

Pre každú menu sa prechodná korekcia vypočíta ako podiel rozdielu medzi technickou úrokovou mierou použitou ...

(3)

Ročná efektívna úroková miera je rovná hodnote diskontnej sadzby, pri ktorej súčasná hodnota portfólia ...

(4)

Podiel podľa odseku 2 sa znižuje lineárne na konci každého roka zo 100 % k 1. januáru 2016 na 0 % k ...

(5)

Prechodná korekcia sa nepoužije, ak poisťovňa alebo zaisťovňa použila korekciu volatility príslušnej ...

(6)

Prípustné poistné záväzky a zaistné záväzky pozostávajú z

a)
poistných záväzkov a zaistných záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv a zaistných zmlúv, ktoré boli ...
b)
poistných záväzkov alebo zaistných záväzkov, na ktoré sa nevzťahuje § 40.
(7)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije prechodnú korekciu

a)
nepoužije korekciu volatility príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 42,
b)
nevyužije prechodné zníženie technických rezerv podľa § 204,
c)
zverejní informáciu o použití prechodnej korekcie príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier ...
§ 204
(1)

Pre udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 písm. u) na prechodné ...

(2)

Zníženie podľa odseku 1 sa môže uplatňovať na úrovni homogénnych rizikových skupín určených minimálne ...

(3)

Zníženie podľa odseku 1 zodpovedá časti rozdielu medzi

a)
technickými rezervami zníženými o pohľadávky zo zaistenia a voči účelovo vytvoreným subjektom vypočítané ...
b)
technickými rezervami zníženými o pohľadávky zo zaistenia vypočítané k 31. decembru 2015 v súlade s ...
(4)

Rozdiel podľa odseku 3 sa znižuje lineárne na konci každého roka zo 100 % k 1. januáru 2016 na 0 % k ...

(5)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa k 1. januáru 2016 používa korekciu volatility podľa § 42, suma uvedená ...

(6)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať, aby poisťovňa alebo zaisťovňa prepočítala hodnotu technických ...

(7)

Národná banka Slovenska môže obmedziť rozsah zníženia podľa odseku 3, ak by toto zníženie mohlo viesť ...

(8)

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá použije prechodné zníženie technických rezerv

a)
nepoužije prechodnú korekciu príslušnej štruktúry bezrizikových úrokových mier podľa § 203,
b)
predloží každoročne Národnej banke Slovenska správu o vývoji, v ktorej uvedie prijaté opatrenia a dosiahnuté ...
c)
zverejní informáciu o uplatnení prechodného zníženia technických rezerv vrátane vyčíslenia nepoužitia ...
§ 205
(1)

Ak poisťovňa alebo zaisťovňa uplatňuje prechodné ustanovenia uvedené v § 203 alebo § 204, bez zbytočného ...

(2)

Poisťovňa alebo zaisťovňa sú povinné predložiť Národnej banke Slovenska plán postupného ozdravenia do ...

(3)

Poisťovňa alebo zaisťovňa každoročne predkladá Národnej banke Slovenska správu, v ktorej uvedie prijaté ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane uplatnia na úrovni skupiny.

§ 205a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť do 31. ...

(2)

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné z poistných ...

Záverečné ustanovenia

§ 206

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 207
Zrušujú sa:
1.

Čl. I zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ ...

3.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ ...

4.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických ...

5.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov ...

6.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti ...

7.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2008 o odbornej skúške aktuára (oznámenie č. 218/2008 Z. z.) ...

8.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok ...

9.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, ...

10.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu ...

11.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu ...

12.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia ...

13.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly ...

14.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

15.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách ...

16.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie ...

17.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré ...

18.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery (oznámenie ...

19.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou ...

§ 207a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 23. februára 2018

Zrušuje sa:

1.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných ...

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 792a odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Pri poistení osôb okrem poistenia pre prípad úrazu poisťovateľ poskytne pred uzavretím poistnej ...

2.

§ 792a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak v súvislosti s návrhom na uzavretie poistnej zmluvy poistenia osôb okrem poistenia pre prípad ...

3.

Za § 792a sa vkladá § 792b, ktorý znie:

„§ 792b Údaje podľa § 792a musia byť úplné, presné, pravdivé a zrozumiteľné a poskytujú sa písomne v ...

4.

§ 828a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Poistenie právnej ochrany musí byť upravené samostatnou poistnou zmluvou alebo v samostatnej, zreteľne ...

5.

Za Dvadsiatu prvú hlavu sa vkladá Dvadsiata druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2016

§ 879t

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na poistnú zmluvu uzavretú po 31. decembri 2015.“.

6.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

Čl. III

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a osoba podľa § 6 ods. 2“ a druhá veta.

2.

V § 18 ods. 5 sa slová „ods. 5,“ nahrádzajú slovami „ods. 6 druhej až štvrtej vety,“ a slová „§ 8 ods. ...

Čl. IV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Občiansky zákonník ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Zákon č. 39/2015 Z. z.“.

3.

V § 2 písm. n) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ ...

5.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne však ...

6.

V § 9 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

7.

V § 11 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 5“.

8.

V § 11 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.

9.

V § 20 ods. 5 poslednej vete sa slová „sú 2 % zo sumy podľa osobitného predpisu25)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a)
§ 173 zákona č. 39/2015 Z. z.

24b)
§ 174 zákona č. 39/2015 Z. z.“.

11.

V § 20 odseky 10 až 14 znejú:

„(10) Pri umiestňovaní prostriedkov technických rezerv je kancelária povinná dodržiavať tieto zásady: a) zásadu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24c až 24e znejú:

„24c) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 24d) § 178 ods. 1 zákona č. 39/2015 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f sa vypúšťa.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Zákon č. 39/2015 Z. z.Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 27a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

14.

Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015 Ustanovenie § 8 ods. 3 v znení účinnom ...

15.

V názve prílohy sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami „PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

16.

Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

Čl. V

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 121 odsek 10 znie:

„(10) Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahujú konečné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, ...

2.

V § 156 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. VI

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písmeno f) znie:

„f) materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

2.

V § 2 písmeno y) znie:

„y) oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:

„19a) Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. 19b) Čl. ...

3.

V § 26 ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 7 a 8 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej únii“. ...

4.

V § 27 ods. 1 a § 29 ods. 4 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii“.

5.

V § 29 ods. 2 sa slová „so sídlom v členskom štáte“ nahrádzajú slovami „v Európskej únii so sídlom v ...

6.

V § 29 ods. 6 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „v Európskej únii“.

7.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kapitálový“ a v písmene c) sa vypúšťa slovo „kapitálového“.

8.

V § 31 ods. 6 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“ ...

9.

V § 49 ods. 5 písm. b) sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej ...

10.

V § 50 ods. 1 sa za slová „spoločnosť“ vkladajú slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“. ...

11.

V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ...

12.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že ...

13.

V § 69 ods. 2 sa vypúšťa slovo „oprávnený“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 1 až 193, § 196 až 207 a čl. II, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV

  Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia

  1.

  Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením majúcim povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  cestujúcich,

  e)

  individuálne zdravotné poistenie.

  2.

  Poistenie choroby

  a)

  fixné peňažné plnenie,

  b)

  s plnením majúcim povahu odškodnenia,

  c)

  s kombinovaným plnením,

  d)

  individuálne zdravotné poistenie.

  3.

  Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových

  a)

  motorových dopravných prostriedkoch,

  b)

  nemotorových dopravných prostriedkoch.

  4.

  Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.

  5.

  Poistenie škôd na lietadlách.

  6.

  Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch

  a)

  riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,

  b)

  jazerných dopravných prostriedkoch,

  c)

  námorných dopravných prostriedkoch.

  7.

  Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný ...

  8.

  Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených

  a)

  požiarom,

  b)

  výbuchom,

  c)

  víchricou,

  d)

  prírodnými živlami inými ako víchrica,

  e)

  jadrovou energiou,

  f)

  zosuvom alebo zosadaním pôdy.

  9.

  Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím ...

  10.

  Poistenie zodpovednosti

  a)

  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

  b)

  dopravcu.

  11.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.

  12.

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného ...

  13.

  Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

  14.

  Poistenie úveru

  a)

  všeobecná platobná neschopnosť,

  b)

  exportný úver,

  c)

  splátkový úver,

  d)

  hypotekárny úver,

  e)

  poľnohospodársky úver.

  15.

  Poistenie záruky

  a)

  priame záruky,

  b)

  nepriame záruky.

  16.

  Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

  a)

  z výkonu povolania,

  b)

  z nedostatočného príjmu,

  c)

  zo zlých poveternostných podmienok,

  d)

  zo straty zisku,

  e)

  z trvalých všeobecných nákladov,

  f)

  z neočakávaných obchodných nákladov,

  g)

  zo straty trhovej hodnoty,

  h)

  zo straty pravidelného zdroja príjmov,

  i)

  z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,

  j)

  z ostatných iných ako obchodných finančných strát,

  k)

  z ostatných finančných strát.

  17.

  Poistenie právnej ochrany.

  18.

  Asistenčné služby.

  Časť B – poistné odvetvia životného poistenia

  1.

  Poistenie

  a)

  pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou ...

  b)

  dôchodkové poistenie,

  c)

  doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, ...

  2.

  Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia ...

  3.

  Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

  4.

  Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie existujúce v Írsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a ...

  5.

  Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky ...

  6.

  Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu ...

  7.

  Správa skupinových dôchodkových fondov, ktorou sa rozumie správa investícií, najmä aktív kryjúcich rezervy ...

  8.

  Operácie vykonávané poisťovňami poskytujúcimi životné poistenie uvedenými v kapitole 1 hlave 4 knihy ...

  9.

  Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho ...

  Časť C – skupiny poistných odvetví neživotného poistenia

  Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie vydáva pod označením týchto ...

  a)

  „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 a 2,

  b)

  „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 3, 7 a 10,

  c)

  „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 4, 6, 7 a 12,

  d)

  „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 5, 7 a 11,

  e)

  „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 8 a 9,

  f)

  „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 10 až 13,

  g)

  „Poistenie úveru a záruky“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 14 a 15,

  h)

  „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa časti A bodov 1 až 18.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

  3.

  Smernica Rady 91/371/EHS z 20. júna 1991 o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  § 21 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri ...
 • 4a)  § 6a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 63 a 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  § 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
 • 10)  § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, ...
 • 13)  Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
 • 14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ...
 • 15)  Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17)  § 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 18)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 20)  § 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 20a)  Rozhodnutie Rady z 20. júna 1991 o uzavretí dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou ...
 • 21)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 23)  § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 25)  Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. ...
 • 25a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 26a)  § 78 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.
 • 26b)  § 78 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 156/2019 Z. z.§ 48 ods. 12 zákona č. 203/2011 ...
 • 27)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 28)  Napríklad § 32, 33 a 35 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný ...
 • 29)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 30)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 31)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 31a)  § 33 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
 • 31b)  § 33, 35, 37c a 37d zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 32a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch ...
 • 33)  Civilný sporový poriadok.
 • 34)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 39)  § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 40)  § 23 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 41)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 41a)  Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a ...
 • 42)  § 340 a 341 Trestného zákona.
 • 42a)  § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 45)  § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...
 • 48)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 49)  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 50)  Napríklad § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § ...
 • 51)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 53)  § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 54)  Zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • 55)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 56)  § 31 zákona č. 122/2013 Z. z.
 • 57)  § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 58)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
 • 59)  Napríklad § 7 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 60)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade ...
 • 61)  § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 63)  Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje ...
 • 64)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. ...
 • 65)  § 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.
 • 67)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 68)  § 20 až 26 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 71)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 72)  § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 73)  § 154 až 229 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 76)  § 55, 56, 61 až 70 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 42a a 42b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 151me Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 53a až 53e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 80)  § 5 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 81)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 82)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 83)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 86)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore