Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 31.10.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 19.01.2007
Účinnosť od: 31.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD6910 DS15 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 31.10.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2007 s účinnosťou od 31.10.2019 na základe 184/2018

Legislatívny proces k zákonu 184/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 184/2018, dátum vydania: 26.06.2018

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Táto úloha bola odložená do 31. marca 2018.

Návrhom zákona dochádza k úprave a doplneniu nasledovných definícií pojmov – farmový chov, držiteľ zvierat, schválená osoba, osoba oprávnená disponovať so zvieratami za účelom, aby sa predchádzalo pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu.

Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat,  v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Uvedená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často preplnené. Návrh zákona podrobne upravuje zriaďovanie  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a  na účely určené v zákone. Cieľom predloženej novely je zjednodušiť a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo prejde na obec.

Návrh zákona obsahuje úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik.

Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov hospodárskych zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní medikovaných krmív na ich prípravu a uvádzanie na trh, upravuje sa systém schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu v súvislosti s posúdením podmienok na ochranu zvierat.

Predložená novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v  Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať negatívne aj pozitívne sociálne vplyvy tak, ako je uvedené v doložke vplyvov a analýzach vplyvov. Návrh zákona nebude mať žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

 

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu

s právom  Európskej únie

 

 1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2.   Názov právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 39/2007 Z.z.  o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.   Problematika návrhu právneho predpisu:

a)      je upravená v práve Európskej únie

primárnom:

- v hlave II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, najmä čl. 37

- v článku 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

   sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – po 30. novembri 2009):

1. legislatívne akty:

   - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z  12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003  (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013) v platnom znení

 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení

  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení

2. nelegislatívne akty:

- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016) v platnom znení

- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z  28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013) v platnom znení

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z  25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011) v platnom znení

- nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005)

b)      nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.   Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)      lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné,

b)      lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády, podľa určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovania tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

bezpredmetné

c)      informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy,

d)      informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

5.   Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Úplná zlučiteľnosť.

6.   Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

 

Doložka vybraných vplyvov

 

1.      Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ

 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK

8.-21.8.2017

28.8.-12.9.2017

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

26.09.2017

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

marec 2018

 

2.      Definícia problému

Návrh zákona reaguje na poznatky z praxe orgánov veterinárnej správy.

3.      Ciele a výsledný stav

Návrhom zákona dochádza k úprave a doplneniu nasledovných definícií pojmov – farmový chov, držiteľ zvierat, schválená osoba, osoba oprávnená disponovať so zvieratami za účelom, aby sa predchádzalo pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu. Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat,  v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Uvedená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často preplnené. Návrh zákona podrobne upravuje zriaďovanie  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a  na účely určené v zákone. Návrh zákona obsahuje úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik. Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov hospodárskych zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní medikovaných krmív na ich prípravu a uvádzanie na trh, upravuje sa systém schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu v súvislosti s posúdením podmienok na ochranu zvierat. Predložená novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v  Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov, zodpovednostných vzťahov pri spôsobení škody na zvierati resp. škody spôsobenej zvieraťom.

 

4.      Dotknuté subjekty

Orgány veterinárnej správy, vlastníci, držitelia zvierat,  chovatelia zvierat, obce, súkromní veterinárni lekári.

 

5.      Alternatívne riešenia

Žiadne.

6.      Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

 

Vyhláška o podmienkach zabíjania farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat.

Vyhláška MP SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Predpokladá sa prijatie vykonávacieho predpisu, v ktorom sa ustanoví zoznam zvierat, ktorých verejné vystupovanie a výcvik na tento účel bude zakázaný.

  Áno

  Nie

 

7.      Transpozícia práva EÚ

Žiadne

 

8.      Preskúmanie účelnosti**

 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

 

9.      Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

                   

 

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

 

 

 

 

 

 

    vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

 

10.  Poznámky

Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, z dôvodu, že sa zavádza register túlavých zvierat, bude potrebné zriadiť softvér a zamestnať pracovníka, ktorý ho bude spravovať. Ďalej sa preberajú kompetencie zo zákona o odpadoch na zákon o veterinárnej starostlivosti a tým na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v súvislosti s odstránením vedľajších živočíšnych produktov. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy je možný v súvislosti so zavedením nových sankcií za nedodržanie povinností ustanovených v návrhu zákona, ktoré sú príjmom do štátneho rozpočtu. Nie je možné vopred kvantifikovať očakávané príjmy do štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch z dôvodu jednak prechodného obdobia určitých ustanovení a taktiež z dôvodu pridaných nových ustanovení a povinností pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa doteraz v zákone nevyskytovali.

11.  Kontakt na spracovateľa

Ing. Lenka Capeková, PhD.

lenka.capekova@land.gov.sk

 

12.  Zdroje

 

 

13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Stanovisko komisie, ktoré bolo doručené dňa 13.09.2017, bolo nesúhlasné s odporúčaním na dopracovanie materiálu podľa pripomienok. Pripomienky boli zapracované.

 

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

 

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska (vyčíslenie nákladov nových povinností pre podnikateľské subjekty).

Odôvodnenie: predkladateľ vyčerpávajúco nezapracoval pripomienky Komisie týkajúce sa predmetnej analýzy vznesené v rámci prvotného PPK. V analýze vplyvov je nutné uviesť všetky nové povinnosti pre podnikateľské subjekty, ktoré materiál zavádza, a rovnako aj vyčíslenie nákladov týchto povinností s použitím kalkulačky nákladov regulácie. V prípade nemožnosti vyčíslenia nákladov na celé podnikateľské prostredie je potrebné vyčísliť priame a administratívne finančné náklady aspoň na jedného podnikateľa.

Komisia odporúča v bode 3.2 Vyhodnotenie konzultácií uviesť výsledky konzultácií.

 

Komisia má zato, že predkladateľom vyplnená Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je nedostatočná,  mal by prinajmenšom kvalitatívne vyplniť Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko navrhované úpravy sa dotknú aj chovateľov zvierat, súkromných veterinárnych lekárov a výrobcov krmiva, napr. tým, že vo vzťahu k:

1)            chovateľom zvierat sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny majiteľa (pri porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur)

2)            veterinárnym lekárom pribudne povinnosť do 24 hodín registrovať čipované zvieratá v Centrálnom registri spoločenských zvierat a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, veterinárnej činnosti, atď.)

3)            prevádzkovateľom cirkusu budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie, a títo sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy.

4)            výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní.

 

V priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a síce sú niektoré z hore uvedených opatrení spomenuté, avšak spôsob ich kvalitatívneho popisu je chaotický a príliš všeobecný. Komisia preto odporúča predkladateľovi aby dôsledky opatrenia č. 1) zaradil tak do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj do časti 3.3.3 Administratívne náklady. Opatrenie č. 2) do časti 3.3.3 Administratívne náklady, opatrenie č. 3) a 4) do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj do časti 3.3.3 Administratívne náklady, osobitne opatrenie č. 3) do časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.

 

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy

V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je vyčíslený vplyv na výdavky obcí na roky 2017 až 2020
v sume 1 500 000 eur ročne. Nakoľko z predloženého materiálu nie je zrejmé, na aký účel majú byť finančné prostriedky použité, Komisia žiada doplniť účel ich použitia.
V súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Komisia žiada doplniť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov rozpočtov obcí na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky. V súvislosti s kvantifikovaným vplyvom na obce ďalej Komisia žiada opraviť v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sumy uvedené v riadku „Výdavky verejnej správy celkom“ vo všetkých rokoch. Súčasne upozorňujeme, že podľa Čl. 6 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci, štát na ich plnenie zabezpečí obci zodpovedajúce finančné prostriedky. Taktiež Komisia upozorňuje, že je potrebné zosúladiť číslovanie jednotlivých úprav zákona vo vlastnom materiáli s ich číslovaním v dôvodovej správe – osobitná časť.

 

Predkladateľ v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy konštatuje, že problematika riešenia likvidácie uhynutých tiel zvierat prechádza zo zákona o odpadoch do zákona o veterinárnej starostlivosti. V tejto súvislosti Komisia žiada doplniť v časti 2.2.1. Popis návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, v kompetencii ktorej kapitoly bola doteraz likvidácia uhynutých tiel zvierat podľa zákona o odpadoch a aké výdavky boli na tento účel vynakladané. Súčasne Komisia žiada uviesť, na čo sa zvýšené výdavky v sume 80 000 eur ročne (od roku 2018) majú použiť nad rámec doterajších úloh v tejto oblasti. MF SR upozorňuje, že s predloženým materiálom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že všetky výdavky budú rozpočtovo zabezpečené v rámci kapitoly MPRV SR a z materiálu nevyplynie negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy.

 

Vzhľadom na to, že predkladateľ sa v doložke vybraných vplyvov a ani v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy nevyjadruje k zabezpečeniu financovania zvýšených výdavkov a ani k zabezpečeniu požadovaného zvýšenia počtu zamestnancov (jedno nové pracovné miesto na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR pre vedenie registra odchytených túlavých zvierat), Komisia žiada doplniť do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, že všetky vplyvy za oblasť zamestnanosti budú zabezpečené tak v rámci limitu výdavkov, ako aj v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR na príslušné rozpočtové roky.

 

K analýze sociálnych vplyvov

Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov identifikoval, že predložený návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy; tieto však nezhodnotil v analýze sociálnych vplyvov. Preto je potrebné analýzu sociálnych vplyvov doplniť o hodnotenie pozitívnych sociálnych vplyvov. V bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov - zhodnotenie vplyvov navrhovanej právnej úpravy na prístup obyvateľstva k zdrojom, právam, tovarom a službám – Komisia odporúča doplniť kvalitatívne hodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu obdobne, ako je uvedené napr. aj vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

 

K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov:

V časti týkajúcej sa popisu negatívneho vplyvu je potrebné uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia s vplyvom na hospodárenie domácností – návrhu na zavedenie povinného čipovania psov.

V časti týkajúcej sa špecifikácie negatívne ovplyvnenej skupiny Komisia odporúča doplniť/konkretizovať, ktoré osoby a v akom prípade majú povinnosť dať začipovať psa. Osobitne Komisia odporúča uviesť, ktoré osoby sú dotknuté navrhovaným prechodným ustanovením v súvislosti so zavedením povinného čipovania psov.

V časti týkajúcej sa údajov o veľkosti ovplyvnenej skupiny je potrebné uviesť tento údaj a vypustiť text „Všetci držitelia psov“. V prípade, že tento údaj predkladateľovi nie je známy, je potrebné v časti „Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:“ uviesť túto skutočnosť.

 

K bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov:

Predložený text uvedený v časti týkajúcej sa zraniteľných skupín je potrebné vypustiť, keďže vplyv zavedenia povinného čipovania psov je hodnotený v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov.

 


K analýze vplyvov na služby verejnej správy:

V bode 7.1.2 analýzy vplyvov na služby verejnej správy pre občana Komisia navrhuje vymenovať všetky služby ako sú uvedené aj v bode 7.1.1 tejto analýzy a zároveň, keďže dochádza aj k zmene niektorých služieb, tak je potrebné uviesť aj platnú právnu úpravu, na základe ktorej sú služby poskytované.

V bode 7.2.1 pri zvýšení priamych finančných nákladov Komisia odporúča žiadateľovi vyčísliť aspoň približne uvedené zvýšenie nákladov.

V bode 7.2.4 je potrebné uviesť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z návrhu pre občana (z bodu 7.1.1 vyplýva, že ich je viac ako len 3).

 

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

 

 

nesúhlasné stanovisko

 

 

 

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

 

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

 

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom:

0

0

0

0

z toho: 

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

65 000

1 594 817

1 594 817

1 594 817

v tom:

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

 

- vplyv na ŠR

65 000

94 817

94 817

94 817

Rozpočtové prostriedky MPRV SR/zdroj 111/08W010J

65 000

94 817

94 817

94 817

    EÚ zdroje

0

0

0

0

    spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

1

1

1

- vplyv na ŠR

0

1

1

1

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

10 980

10 980

10 980

- vplyv na ŠR

0

10 980

10 980

10 980

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

65 000

94 817

94 817

94 817

 Rozpočtové prostriedky MPRV SR/zdroj 111/08W010J

65 000

94 817

94 817

94 817

Iné ako rozpočtové zdroje (obce)

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

 

Návrh zákona zavádza povinnosť vedenia evidencie – registra odchytených túlavých zvierat. Na sprevádzkovanie registra bude nevyhnutné zabezpečiť v roku 2018 software s pridruženými nákladmi v hodnote cca 65 000 eur. Analyzovať aktuálny stav registra bude 1 zamestnanec Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

V súvislosti s vypustením problematiky riešenia likvidácie uhynutých tiel zvierat zo zákona    o odpadoch a návrhom komplexného riešenia tejto problematiky v zákone o veterinárnej starostlivosti, na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov štátom vychádzajúc z navrhovaného riešenia a berúc do úvahy špecifiká živočíšnych vedľajších produktov a nevyhnutnosť ich bezodkladného odstraňovania predpokladáme náklady            vo výške odhadom 80 000 eur ročne. Uvedené finančné prostriedky (na zabezpečenie softwéru a náklady spojené s odstraňovaním živočíšnych produktov, mzdové náklady na 1 zamestnanca ŠVPS SR) budú rozpočtovo zabezpečené z kapitoly MPRV SR zo zdroja 111, programu 08W010J na príslušné rozpočtové roky.

Vplyvy za oblasť zamestnanosti (1 zamestnanec) budú súčasťou limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR.

 

V súvislosti s registrom túlavých zvierat a zriaďovaním a prevádzkou útulkov sa od roku 2019 predpokladá finančný objem 1 500 000 €, ktorý budú obce vynakladať na uvedené aktivity, ktoré však nie sú nad rámec požadovaných činností, ktoré obciam podľa zákona        č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vyplývajú a ktoré doteraz uskutočňovali na svoje vlastné náklady. Financovanie na roky 2019-2021 je rozpočtovo nezabezpečené a bude predmetom rokovaní.

 

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože sa zvýšia sankcie za nedodržanie ustanovení v tomto zákone, ktoré sú príjmom do štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie je možné vopred kvantifikovať očakávané príjmy do štátneho rozpočtu            v jednotlivých rokoch z dôvodu nielen prechodného obdobia určitých ustanovení, ale taktiež   z pridaných nových ustanovení a povinností pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa doteraz v zákone nevyskytovali.

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu

 

2.2.1. Popis návrhu:

 

Problematika likvidácie uhynutých tiel zvierat a živočíšnych produktov bola v minulosti         v kompetencii okresných úradov, ktoré zastrešovalo Ministerstvo vnútra SR a výdavky s ňou spojené predstavovali  odhadom objem 80 000 eur ročne. Použitie výdavkov od roku 2018, ktoré sa majú použiť nad rámec doterajších úloh v tejto oblasti predstavujú bezodkladné odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktoré musia príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy zabezpečiť.

 

Účel použitia finančných prostriedkov pre obce v objeme 1 500 000 eur na je nasledovný:

 • Zriadenie a prevádzkovanie KS/Ú – zabezpečenie inžinierskych sieti (voda a elektrina), mzdové náklady na ošetrovateľov, pripojenie na internet,
 • Zabezpečenie dopravného prostriedku na prevoz odchytených túlavých zvierat a pohonné hmoty
 • Vyškolenie zamestnancov prostredníctvom vzdelávacieho programu  - odchyt túlavých zvierat, preprava zvierat
 • Odchyt túlavých zvierat - zabezpečenie pomôcok na odchyt (sieť, klietka, návnady,...)  zabezpečenie ochranných odevov pre zamestnancov , ktorí budú vykonávať odchyt  túlavých zvierat,
 • Technické zabezpečenie - zabezpečenie čítacích zariadení transpondérov (čítačiek mikročipov), počítač – na zapisovanie zvierat do registra túlavých zvierat
 • Zabezpečenie dennej starostlivosti odchytených túlavých zvierat a zvierat, ktoré budú prinesené ako „živý nález“  - bežná starostlivosť  (kŕmenie, napájanie, venčenie),  preventívna  veterinárna starostlivosť  (povinná vakcinácia a revakcinácia proti besnote, pravidelné odčervovanie) a špeciálna veterinárna starostlivosť (sterilizácia, zranenia a zlomeniny, eutanázia)
 • Zabezpečenie krmiva, misiek na kŕmenie, stelivo (slama, deky), obojky a vodítka
 • Náklady na povinnú individuálnu identifikáciu zvieraťa mikročipom, ak ešte nie je identifikované
 • Náklady na odstránenie vedľajších živočíšnych produktov (kafiléria)

 

Ostatné náklady

 • Náklady na umiestnenie zvierat (budova, výbehy)
 • Mzdové náklady na ošetrovateľov, SVL, 
 • Náklady na technické zabezpečenie -  koterce, klietky, deky, misky

                                                                      - voda, elektrika, kúrenie

 • Špeciálna veterinárna starostlivosť – liečba, sterilizácia, eutanázia
 • Náklady na kafilériu
 • Iné náklady

  

V prípade, že obec  uzavrie zmluvu s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, ktorá následne zabezpečí  umiestnenie týchto zvierat do karanténnej stanice,  cena za odchyt  1 odchyteného zvieraťa sa pohybuje v rozmedzí od  55 – 120 Eur, v závislosti od veľkosti zvieraťa, jeho zdravotného stavu, identifikácie zvieraťa, vzdialenosti  obce od karanténnej stanice, kde bude zviera umiestnené. 

Za ostatné 2 roky na odchyt túlavých zvierat a ich starostlivosť, nezohľadňujúc náklady na zriadenie a prevádzkovanie karanténnych staníc a útulkov, bolo obcami a neziskovými organizáciami vynaložených cca  7 000 000 Eur, pri počte 76 schválených karanténnych staníc a útulkov a 23 200 prijatých odchytených túlavých zvierat.  

Momentálne je schválených 76 zariadení na umiestnenie túlavých zvierat (karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá).  Z toho je približne 35 zariadení patriacich obciam, ostatné sú väčšinou neziskové organizácie (41).  

Cena za odchyt túlavého zvieraťa sa pohybuje približne 55 eur / kus.

 

 

2.2.2. Charakteristika návrhu:

 

       zmena sadzby

       zmena v nároku

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

       kombinovaný návrh

  x iné

 

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Objem aktivít

Odhadované objemy

2018

2019

2020

2021

Indikátor ABC

 

 

 

 

Indikátor KLM

 

 

 

 

Indikátor XYZ

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

 

Za rok 2015 bolo do karanténnych staníc (6061 ks)  / útulkov (4993 ks)   prijatých cca 11 000 túlavých zvierat, z toho cca 450 zvierat uhynulo alebo bolo eutanazovaných.

                                             

Za rok 2016 bolo do karanténnych staníc (5606 ks)  / útulkov  (6583 ks) prijatých cca 12 200 túlavých zvierat,  550 zvierat uhynulo alebo bolo eutanazovaných.

                                                          

Vyčíslenie za odchyt   (odchyt zvieraťa + preprava do KS/Ú)

 

r. 2015: Odchyt  cca 605 000 eur 

r. 2016: Odchyt  cca 671 000 eur  / 76 = cca 8829 eur/ rok/ zariadenie

 

Náklady na bežnú dennú starostlivosť  na jedno zviera / deň – cca 0, 90-1,00 Eur

 

r. 2015:  9900-11 000 eur/ deň  * 365 = 3 613 500 – 4 015 000 / rok  

r. 2016: 10 980- 12 200 eur/deň * 365 = 4 007 700 – 4 453 000/ rok

-  cca 4 %  za uhynuté zvieratá

- náklady na 1 zariadenie  na rok – cca 4 000 000 / 76 = 52 632 ročne


Tabuľka č. 3

 

              Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Príjmy (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy (200)1

 

 

 

 

 

Granty a transfery (300)1,  v tom: 341 prostriedky z rozpočtu EÚ

 

 

 

 

 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

 

 

 

 

 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

 

 

 

 

 

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

 

                                                                       

obce

Príjmy (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy (200)1

 

 

 

 

 

Granty a transfery (300)1,  v tom: 341 prostriedky z rozpočtu EÚ

 

 

 

 

 

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

 

 

 

 

 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

 

 

 

 

 

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

 

 

 

Tabuľka č. 4

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

65 000

94 817

94 817

94 817

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

10 980

10 980

10 980

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

3 837

3 837

3 837

 

  Tovary a služby (630)2

0

80 000

80 000

80 000

 

  Bežné transfery (640)2

 

 

 

 

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky (700)

65 000

0

0

0

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

65 000

0

0

0

 

  Kapitálové transfery (720)2

 

 

 

 

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

 

 

 

 

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

65 000

 94 817

94 817

94 817

 

 

  obce

Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Bežné výdavky (600)

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

 

 

 

 

 

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)

 

 

 

 

 

  Tovary a služby (630)2

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 

  Bežné transfery (640)2

 

 

 

 

 

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky (700)

 

 

 

 

 

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

 

 

 

 

 

  Kapitálové transfery (720)2

 

 

 

 

 

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

 

 

 

 

 

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 

 

                 Tabuľka č. 5

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zamestnanosť

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

2018

2019

2020

2021

Počet zamestnancov celkom

 

1

1

1

 

   z toho vplyv na ŠR

 

1

1

1

 

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

 

915

915

915

 

   z toho vplyv na ŠR

 

915

915

915

 

Osobné výdavky celkom (v eurách)

 

14 817

14 817

14 817

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

 

10 980

10 980

10 980

 

   z toho vplyv na ŠR

 

10 980

10 980

10 980

 

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

 

3 837

3 837

3 837

 

   z toho vplyv na ŠR

 

3 837

3 837

3 837

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

 

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

 

 

 

               

 

 

 

 


 

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

 

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

 - z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

 

- súkromní veterinárni lekári

- fyzické osoby,  fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo krmivami.

- prevádzkovatelia cirkusov

- chovatelia zvierat,

- schválené osoby na odchyt túlavých zvierat,

- výrobcovia krmív

 

Aký je ich počet?   Cca 50 000

 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

       - z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

 

Po dobu 4 týždňov na webovej stránke MPRV SR a po dobu 4 týždňov so ŠVPS SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, Únia kynologických klubov, Zástupcovia chovateľských zväzov, ÚKSUP, Policajný zbor SR, zástupcovia organizácií z prostredia ochrany zvierat, mediálna diskusia

 

Ako dlho trvali konzultácie?    4 týždne

 

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Hlavými bodmi konzultácii bolo bližšie zadefinovanie pojmov (napr. držiteľ, utýranie, schválená osoba a pod.), doplnenie a preklasifikovanie kompetencií orgánov veterinárnej správy (ŠVPS SR a RVPS), zavedenie nových povinností pre vlastníkov, držiteľov zvierat a osôb oprávnených manipulovať so zvieratami (napr. povinná identifikácia a registrácia psov, registrácia cirkusov, schvaľovací proces osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat, oznamovacia povinnosť držiteľa zvieraťa z farmového chovu v prípade úniku zvieraťa), vstup na pozemok držiteľov zvierat, centrálny register spoločenských zvierat (zadávanie údajov a štatisticko–kontrolné výstupy).

Výsledkom konzultácii a rokovaní MPRV SR so ŠVPS SR a ÚKSUP, bol ucelený odborný dokument (návrh novely zákona), ktorý bol následné predložený ostatným organizáciám, z dôvodu možného zásahu do ich výkonných kompetencií (napr.: Komora veterinárnych lekárov SR).     

V nadväznosti na vyššie uvedené prebehla konzultácia o pripravenosti a možnostiach systému Centrálneho registra spoločenských zvierat s Komorou veterinárnych lekárov SR. Výsledkom bolo konštatovanie, že systém je schopný prijať zmeny stanovené navrhovanou legislatívou.

Neformálnou cestou prebehla aj konzultácia s Odborom environmentálnej kriminality PPZ SR ohľadom ich požiadaviek na legislatívu z pohľadu vyšetrovania prípadov týrania zvierat, ich požiadavky boli vykonzultované. 

 

3.3 Náklady regulácie

      - z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Jednorazové náklady na zakúpenie čítacích zariadení pre novovzniknuté karanténne stanice a útulky pre zvieratá a osoby, ktoré budú ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávať činnosť odchytu túlavých zvierat a pravidelné náklady na zabezpečenie internetového pripojenia, keďže ich povinnosťou bude odchytené túlavé zviera zaregistrovať do registra odchytených túlavých zvierat.  Hodnota čítacieho zariadenia mikročipov sa pohybuje v rozmedzí 120-260 eur, v závislosti od výrobcu, parametrov  a kvality čítačky.

 

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Vlastníkom psov sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny vlastníka (pri porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur).

Prevádzkovateľom cirkusov budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie.

Výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní.

 Pravidelné náklady (mesačné) na zabezpečenie internetového pripojenia (v súvislosti s  povinnosťou zadať do registra túlavých zvierat odchytené túlavé zviera). Mesačne priemerne 15 eur

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Povinnosť pre súkromných veterinárnych lekárov zadávať údaje v Centrálnom registri spoločenských zvierat  o všetkých psoch, ktoré trvalo označia transpondérom (mikročipom) a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, veterinárnej činnosti, atď.)

Povinnosť schválených osôb na odchyt túlavých zvierat požiadať pred začatím činnosti o schválenie orgán veterinárnej správy (ŠVPS SR).

Povinnosť schválených osôb na odchyt túlavých zvierat, karanténnych staníc a útulkov zadávať do registra údaje o odchytených túlavých  zvieratách a aktualizovať zmeny. Schvaľovací proces cirkusov. 

Povinnosť držiteľa zvieraťa, ktoré uniklo z farmového chovu, oznámiť bezodkladne túto skutočnosť užívateľovi poľovného revíru,do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a povinnosť v stanovenej lehote zabezpečiť jeho odchyt.

Chovateľom zvierat sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny majiteľa (pri porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur).

Prevádzkovateľom cirkusu budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie.

Výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní.

 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

 

 

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

120-260 eur

180000 eur – 390000 eur  

Nepriame finančné náklady

15 mesačne

225000 eur

Administratívne náklady

nekvantifikovateľné*

nekvantifikovateľné*

Celkové náklady regulácie

0

0

* Čiastkové náklady sú zahrnuté v celkových odhadovaných nákladoch v doložke vybraných vplyvov a analýze na rozpočet.

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

       - z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

 

Áno, bude mať vplyv na podnikateľov a poskytovateľov služieb,  ktorí používajú zvieratá na verejné vystúpenia alebo cvičia  zvieratá za týmto účelom. Budú obmedzené najmä cirkusy so zvieratami, vstupujúce na územie SR, ktoré sú registrované v inom členskom štáte, kde im zoznam druhov zvierat, ktoré vystupujú, overuje a potvrdzuje ich národná autorita. Na území SR sa novelou zákona obmedzia druhy zvierat – najmä exotické, ktorým nebude umožnené verejne vystupovať,  ani nebude možný ich výcvik za týmto účelom.

 

3.5 Inovácie

       - z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

 

 

Analýza sociálnych vplyvov

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

 

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

 

Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

 

Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:

Zníženie výdavkov vynaložených  na nájdenie stratených zvierat a vzatie do opätovnej starostlivosti vlastníka/držiteľa. Vlastník/držiteľ  identifikovaného (začipovaného) zvieraťa, bude vedieť prostredníctvom „registra túlavých zvierat“ jednoduchšie vyhľadať svoje zviera, v prípade, že bolo odchytené a umiestnené do karanténnej stanice resp. útulku. 

 

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Skupiny,  ktoré vlastnia alebo majú v držbe zvieratá
 (konkrétne tie osoby, ktorým sa zviera stratí alebo utečie).

 

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:

Zvýšenie výdavkov v súvislosti s povinnou identifikáciou (čipovaním) psov.

 

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Vlastníci psov.   

 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Skupiny s nízkym príjmom, keďže budú musieť povinne začipovať svojho psa, ak majú psa v domácnosti musia vynakladať výdavky na pravidelnú veterinárnu starostlivosť a kŕmenie, ktoré nesúvisia s návrhom zákona

 

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.

V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.

V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.

 

Ovplyvnená skupina č. 1:

 

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Pokles výdavkov súvisiaci s umiestnením v karanténnej stanici resp. útulku v závislosti od dĺžky pobytu. 

Pokles výdavkov - chýbajúca kvantifikácia – MPRV SR nedisponuje údajom o výške/množstve prostriedkov (finančných, materiálnych) vynaložených vlastníkmi/ držiteľmi na nájdenie stratených zvierat a vzatie do opätovnej starostlivosti, odhad by bol veľmi nepresný (vyhľadanie zvieraťa, preprava, náklady za starostlivosť, inej osoby,  ktorá mala zviera v dočasnej opatere) 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Rast výdavkov od 5-20 eur v súvislosti s čipovaním / jednorazový úkon

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Chýbajúca kvantifikácia – počet držiteľov psov

 

Ovplyvnená skupina č. 2:

 

Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

 

 

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Rast výdavkov od 5-20 eur v súvislosti s čipovaním

 

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Chýbajúca kvantifikácia - počet vlastníkov psov

 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

Chýbajúca kvantifikácia – počet vlastníkov psov - MPRV SR nedisponuje takýmto údajom. Evidencia psov je vedená na príslušnej obci v súlade §3 ods. 2) zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení.

 

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):

Nemá významný vplyv na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby

 

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.

 

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?

Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

 

Rozumie sa najmä na prístup k:

F  sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),

F  kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,

F  pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,

F  zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,

F  zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,

F  k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celo­životnému vzdelávaniu,

F  bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,

F  doprave,

F  ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,

F  spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,

F  informáciám

F  k iným právam (napr. politickým).

 

Áno

 

Bude mať pozitívny vplyv:

 

-            na osoby s morálnym cítením vo vzťahu ku zvieratám, ktoré považujú zviera za cítiacu živú bytosť,

-            na osoby, ktorým z nedbanlivosti ublíži na zdraví zviera, za ktoré zodpovedá vlastník alebo držiteľ,

-            vlastník / držiteľ  identifikovaného (začipovaného) zvieraťa, bude vedieť prostredníctvom „registra túlavých zvierat“ jednoduchšie vyhľadať svoje zviera, v prípade, že bolo odchytené a umiestnené do útulku  pre zvierat alebo do karanténnej stanice,

-            v prípade, že bude odchytené túlavé zviera identifikované a údaje o ňom budú registrované v CRSZ, bude možné v pomerne krátkom čase kontaktovať jeho vlastníka.

 

 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

 

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:

F  domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),

F  nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,

F  deti (0 – 17),

F  mladí ľudia (18 – 25 rokov),

F  starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,

F  ľudia so zdravotným postihnutím,

F  marginalizované rómske komunity

F  domácnosti s 3 a viac deťmi,

F  jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),

F  príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,

F  iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

 

 

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.

 

Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

 

Nemá vplyv

 

Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.

 

Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:

F  podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,

F  zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,

F  podpora rovnej participácie na rozhodovaní,

F  boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,

F  eliminácia rodových stereotypov.

Nemá vplyv

 

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.

V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.

 

Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.

Nemá vplyv na zamestnanosť

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Nemá vplyv

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?

Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.

Nemá vplyv

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?

Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.  zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Nemá vplyv

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Nemá vplyv

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“

Nemá vplyv

 

         

 

 

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?

Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)

 

-          elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci rok množstvo vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórie,

-          elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej každoročne do 31. januára za predchádzajúci rok množstvo spracovaných a prepravených živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórií,

-          príjemcovia v miestach určenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu z iných členských štátov sú povinní najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy miesto určenia zásielky, krajinu pôvodu produktov živočíšneho pôvodu, druh a množstvo každého druhu produktov živočíšneho pôvodu, druh obalu alebo druh baliaceho materiálu, označenie identifikujúce produkty živočíšneho pôvodu a splniť povinnosti a dodržiavať požiadavky podľa osobitného predpisu,

-          ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy podujatie na predvádzanie zvierat a vystavovanie verejnosti,

-          hlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet rituálne zabitých zvierat podľa druhov zvierat v termíne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok,

 

Nová služba (konkretizujte a popíšte)

-          zavedenie povinnosti pre vlastníka psa označiť ho transpondérom nielen pri premiestňovaní do inej krajiny,

-          oznámenie nezákonne umiestnenia a povinnosť odstrániť nezákonne umiestnené vedľajšie živočíšne produkty,

-          zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu a psov. Pri zmene vlastníka registrovaného spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu a psa je pôvodný vlastník povinný najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka nahlásiť údaje o novom vlastníkovi do centrálneho registra spoločenských zvierat. Vlastník zvieraťa je povinný pri registrácii údajov o zvieratách do centrálneho registra spoločenských zvierat a na účely získania výpisu o vlastníctve alebo držbe zvieraťa preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti. Pri úhyne registrovaného psa musí vlastník nahlásiť túto skutočnosť do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat,

-          zaslať hlásenie o zmene stavu hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,

-          zaslať doklad o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, do centrálneho registra hospodárskych zvierat držiteľ chovu, povinnosť zaslať takýto doklad má držiteľ chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Zodpovednosť za zaslanie dokladu o premiestnení sa vzťahuje na držiteľa chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo a držiteľa chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo,

-          registrácia chovov hospodárskych zvierat,

-          psy narodené do 31. augusta 2018 musia byť označené podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2019. Táto výnimka sa nevzťahuje na psy narodené do 31. augusta 2018, ktoré sú uvádzané na trh, prevádzané do vlastníctva alebo držby inej osoby a na psy umiestnené do karanténnych staníc a útulkov

7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom

Názov služby

Ø  zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu na účely premiestnenia a psov.

Ø  zavedenie povinnosti pre vlastníka psa označiť ho transpondérom.

Ø  registrácia odchytených túlavých zvierat v registri vedenom ŠVPS SR

Ø  oznámenie nezákonne umiestnenia a povinnosť odstrániť nezákonne umiestnené vedľajšie živočíšne produkty,

Ø  zaslať hlásenie o zmene stavu hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,

Ø  zaslať doklad o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, do centrálneho registra hospodárskych zvierat držiteľ chovu, povinnosť zaslať takýto doklad má držiteľ chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Zodpovednosť za zaslanie dokladu o premiestnení sa vzťahuje na držiteľa chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo a držiteľa chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo.

Ø  registrácia chovov hospodárskych zvierat,

Ø  psy narodené do 31. augusta 2018 musia byť označené podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2019. Táto výnimka sa nevzťahuje na psy narodené do 31. augusta 2018, ktoré sú uvádzané na trh, prevádzané do vlastníctva alebo držby inej osoby a na psy umiestnené do karanténnych staníc a útulkov

Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)

  - čipovanie psov transpondérom je podľa platnej právnej úpravy dobrovoľné a nie je ustanovené ako povinnosť,

- registrácia hospodárskych chovov je v súčasnosti automatická po doručení a spracovaní žiadosti

Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať

Súkromný veterinárny lekár, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, obce, osoby schválené na činnosť odchytu túlavých zvierat

7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?

Priamy vplyv (popíšte)

Návrhom sa zavádzajú povinnosti pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (najmä vlastníci/držitelia zvierat, resp. iné  osoby oprávnené disponovať so zvieratami) súvisiace so schvaľovacím resp. registračným procesom zariadení a činností, vedením evidencie a záznamoch o zvieratách, ročným hlásením orgánom veterinárnej správy.

Nepriamy vplyv (popíšte)

Zvýšenie morálnej hodnoty celej spoločnosti z pohľadu starostlivosti o zdravie a ochranu zvierat ako cítiacich bytostí a životné prostredie.

7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana

7.2.1 Náklady

Zníženie priamych finančných nákladov

 

Zvýšenie priamych finančných nákladov

-           povinného zavedenie čipovania psov - jednorazové zvýšenie nákladov cca 5-20 eur

-           odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na vlastné náklady – v závislosti od rozsahu znečistenia odpadom

Zníženie nepriamych finančných nákladov

-          zriadením registra odchytených túlavých zvierat dôjde k zníženiu finančných nákladov vynaložených vlastníkom strateného zvieraťa s hľadaním zvieraťa, najmä u čipovaných zvierat 

Zvýšenie nepriamych finančných nákladov

 

7.2.2 Časový vplyv

Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)

Z dôvodu návštevy súkromného veterinárneho lekára, zasielania dokladu o hlásení zmien v počte hospodárskych zvierat, registrovať chov hospodárskych zvierat – treba vypísať a poslať žiadosť, zaevidovať odchytené zvieratá do registra túlavých zvierat

Zníženie času  vybavenia požiadavky (popíšte)

 

7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?

Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je  veľkosť tejto skupiny?

 

Všetky skupiny občanov – fyzické osoby,  fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi/ držiteľmi zvierat resp. osoby oprávnené disponovať so zvieratami. Veľkosť tejto skupiny nie je možné kvantifikovať z dôvodu rôznorodosti služieb vo vzťahu k občanovi.

7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti? 

Nové povinnosti (identifikujte)

 

Nové povinnosti:

  - zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu psa transpondérom a registráciu psa v centrálnom registri spoločenských zvierat prostredníctvom veterinárneho lekára,

- zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu na účely premiestnenia

- povinnosť registrácie chovov hospodárskych zvierat, a povinnosť hlásenia zmeny údajov v centrálnom registri hospodárskych zvierat,

- odstránenie nezákonne umiestneného živočíšneho vedľajšieho produktu na vlastné náklady

- oznamovacia povinnosť v súvislosti s nájdením nezákonne umiestneného živočíšneho vedľajšieho produktu

- povinnosť používať na kŕmenie len schválené krmivá

- povinnosť nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat

-

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

 

7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe

7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?

Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, obce, súkromní veterinárni lekári, policajný zbor

7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?   

Nové povinnosti (identifikujte)

Návrhom zákona sa ustanovuje povinnosť obcí prevziať túlavé zviera nájdené na území obce („živý nález“) od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá a zaregistrovať ho do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa § 6 ods. 2 písm. aw) najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí

Zanikajúce povinnosti (identifikujte)

 

B. Osobitná časť

 

K bodom 1 a 2

Do predmetu úpravy sa dopĺňajú v § 1 písm. b) „krmivá“ vzhľadom na to, že aj na krmivá sa vzťahujú veterinárne požiadavky a sú predmetom veterinárnych kontrol a v § 1 písm. d) „fyzické osoby – podnikatelia“, na ktoré sa tiež vzťahujú práva a povinnosti podľa tohto zákona.

 

K bodu 3

V § 2 písm. d) sa dopĺňa za účelom spresnenia výkladu pojmu zver vo farmovom chove a farmový chov. Identifikácia farmovej zveri je potrebná aj za účelom bezpečného rozlíšenia od voľne žijúcej zveri v prípade jej úniku z farmy a potreby jej okamžitého odstránenia z voľnej prírody z dôvodu ochrany genofondu voľne žijúcej zveri.

 

K bodom 4 a 5

Dopĺňajú sa krmivá do ustanovení o veterinárnych požiadavkách v súvislosti s veterinárnymi kontrolami pri obchode s členskými štátmi a pri dovoze, prevoze a vývoze do tretích krajín.

 

K bodu 6

Upravuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti s prijatím právnych aktov Európskej únie v oblasti veterinárnych požiadaviek na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat s príslušnými vykonávacími právnymi aktmi Európskej Únie, na ktoré odkazuje ustanovenie zákona o veterinárnych požiadavkách. Poznámka pod čiarou sa rozširuje o právny akt Európskej únie, ktorý upravuje požiadavky na hygienu krmív v súvislosti s úpravou príslušnosti orgánov veterinárnej správy v oblasti výkonu kontrol veterinárnych požiadaviek vo vzťahu ku krmivám.

 

K bodom 7 až 9

Dopĺňa sa ustanovenie v súvislosti s výkonom veterinárnych kontrol dodržiavania nielen potravinového, ale aj krmivového práva v súlade s § 1 a § 3 tohto zákona a na účely dodržiavania ochrany zvierat, ktorej je nutné sa venovať vo zvýšenej miere, najmä z dôvodu mnohých problémov a podnetov v praxi.

Upravuje sa poznámka pod čiarou o príslušné právne predpisy v oblasti krmív v súvislosti s výkonom veterinárnych požiadaviek pri krmivách určených na kŕmenie potravinových zvierat najmä vo vzťahu k možnému riziku rozšírenia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE).

 

K bodu 10

Upresňuje sa ustanovenie s tým, že ide už v súčasnosti o centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý je odlišný od centrálneho registra spoločenských zvierat a ustanovuje sa kompetencia ministerstva poveriť inú FO - podnikateľa alebo právnickú osobu vedením počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat, ktorá doteraz vyplývala len z § 19 ods. 1. Ustanovuje sa písomná forma poverenia vo forme zriaďovacej listiny.

 

K bodu 11 až 13

Spresňuje sa ustanovenie vzhľadom na nesprávny vnútorný odkaz a rozširuje sa rozsah výkonu veterinárnych kontrol pre ŠVPS SR aj na oblasť zdravia zvierat, identifikácie a registrácie zvierat a ochrany zvierat.

 

K bodu 14

Návrhom zákona sa ďalej upravuje kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na vydávanie, pozastavovanie a zrušovanie rozhodnutí o schválení prevádzkarní, ktoré sú pod jej kontrolou a na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa § 3 a požiadavka na schválenie predtým, ako začnú vykonávať svoju činnosť (napr.: cirkusy, chov zvierat na účel zachovania druhov, odchyt túlavých zvierat).

Právny predpis Európskeho spoločenstva (Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005), ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi, ustanovuje povinnosť umožnenia registrácie cirkusu v členskom štáte, v ktorom majú obvykle bydlisko alebo v ktorom sa zdržiavajú, aj v prípade, že to nie je členský štát ich pôvodu. Cirkus sa môže presunúť do iného členského štátu, iba ak je registrovaný a ak sú splnené požiadavky v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1739/2005. Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu absencie kompetencie orgánu veterinárnej správy k realizácii vyššie uvedeného (registrácia cirkusov v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1739/2005).

 

K bodu 15

Upravuje sa kompetencia pri vydávaní záväzných posudkov.

K bodu 16

Upravuje sa kompetencia vydávania certifikátov o dodržaní veterinárnych požiadaviek pre ŠVPS SR, pokiaľ ide o dovoz cez hraničnú inšpekčnú stanicu.

 

K bodu 17

Upravuje poznámku pod čiarou k odkazu 37 v súvislosti s novou právnou úpravou v oblasti nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat a stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva.

 

K bodom 18 a 19

Upravuje sa kompetencia na zrušovanie pridelenia sériových čísiel pasov spoločenských zvierat a kompetencia zrušovať udelené výnimky.

Dopĺňa sa kompetencia na povolenie a zrušenie výnimiek týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov podľa osobitného predpisu

 

K bodu 20

Dopĺňa sa kompetencia posudzovať vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad HACCP aj na vedľajšie živočíšne produkty.

 

K bodu 21

Dopĺňa sa kompetencia na pozastavenie a zrušenie daných výnimiek podľa osobitného predpisu.

 

K bodu 22

Vypúšťa sa ustanovenie pre neaplikovateľnosť.

 

K bodu 23

V návrhu zákona sa zavádza kompetencia štátnej veterinárnej a potravinovej správy vydávať a zrušovať rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ďalej sa zavádza kompetencia viesť „register odchytených túlavých zvierat“, povoľovať a zrušovať výnimky zo zákazu verejného vystupovania zvierat a výnimky podľa osobitného predpisu pri obchode s opicami.

Register odchytených túlavých zvierat sa zriaďuje pre veterinárne účely, pretože je potrebné, aby orgány veterinárnej správy mali určité informácie o osobách, ktoré vykonávajú odchyt túlavých zvierat (schválená osoba) a o odchytených túlavých zvieratách, ktoré predstavujú vysoké veterinárno-zdravotné riziko, keďže ide o zvieratá s neznámym zdravotným stavom a môžu ohroziť zdravie nielen iného zvieraťa ale aj človeka. Register odchytených túlavých zvierat má slúžiť na získanie informácii o odchytenom zvierati (napr.: miesto a čas odchytu, identifikácia zvieraťa – počíta sa s čipovaním, osoba, ktorá zviera odchytila, následné umiestnenie zvieraťa – karanténna stanica/útulok) a umožniť držiteľovi zvieraťa zistiť, kde sa jeho stratené zviera nachádza a prevziať ho do opätovnej starostlivosti, čím by sa znížil počet túlavých psov a mačiek a znížili by sa náklady na ich každodennú starostlivosť. Ide o úpravu vyplývajúcu z praktických skúseností.

 

K bodu 24

Vypúšťa sa odkaz na osobitný predpis čl. 5 nariadenia EP a Rady (ES) č. 998/2003 pre neaplikovateľnosť v praxi.

 

K bodu 25

Ustanovuje sa, že veterinárne kontroly v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 môže vykonávať aj úradný veterinárny asistent, ktorý pomáha veterinárnemu inšpektorovi pri výkone kontrol na bitúnkoch.

 

K bodu 26

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5; bod 145 návrhu zákona.

 

K bodu 27

Ustanovuje sa kompetencia na vydávanie záväzných posudkov.

 

K bodu 28

RVPS vydáva podľa § 8 ods. 3 písm. i) rozhodnutia o schválení a zrušuje rozhodnutia o schválení pre prevádzkarne podľa čl. 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009. Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 69 z dôvodu rozšírenia príslušnosti RVPS vydávať vyššie uvedené rozhodnutia aj podľa článku 24 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

 

K bodu 29

Upravuje sa kompetencia v ustanovení aj na zrušovanie povolení na zapracovanie živočíšnych bielkovín do krmív.

 

K bodu 30

Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na to, že príslušné orgány veterinárnej správy majú povinnosť kontrolovať celý systém identifikácie a registrácie zvierat, nielen hospodárske ale aj spoločenské zvieratá.

 

K bodu 31

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s legislatívnou úpravou v § 12 ods. 2.

 

K bodu 32

RVPS podľa § 8 ods. 3 písm. q) povoľuje a zrušuje výnimky na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely podľa čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009. Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 72 z dôvodu prenesenia príslušnosti povoľovať výnimky podľa čl. 16 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009 zo ŠVPS SR na RVPS.

 

K bodu 33

Upravuje sa kompetencia na zrušovanie povolení zberu, prepravy, spracúvanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka.

 

K bodu 34

Upravuje sa poznámka pod čiarou o príslušný právny predpis v oblasti kontroly bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v súvislosti s výkonom kontroly veterinárnych požiadaviek pri krmivách určených na kŕmenie potravinových zvierat a s tým súvisiacim zákazom skrmovania živočíšnych bielkovín prežúvavcami. V takýchto prípadoch príslušný orgán veterinárnej správy vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa spolu s prežúvavcami chovajú aj neprežúvavé zvieratá.

 

K bodu 35

Ustanovuje sa kompetencia na schvaľovanie činností v súvislosti so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat pri obchode a vývoze do tretích krajín

 

K bodu 36

Upravuje sa ustanovenie v súvislosti so zmenami príslušnej legislatívy EÚ (nariadenie č. 999/2001 v platnom znení) a zároveň sa vypúšťa časť ustanovenia vzhľadom na to, že kompetencia schvaľovať takéto zariadenia bola presunutá na ŠVPS SR.

 

K bodu 37

Upresňuje sa ustanovenie o zariadenia fyzických osôb nepodnikateľov, ktoré tiež musia byť schválené príslušným orgánom.

 

K bodu 38

Vkladá sa výnimka z povinnosti schválenia na chov a držbu nebezpečného živočícha, ak je zariadenie schválené ako zariadenie na záchranu chránených živočíchov.

 

K bodu 39

Upravuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti so zmenou príslušnosti povoľovať a zrušovať výnimky pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov podľa čl. 19 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

 

K bodu 40

Upravuje sa kompetencia RVPS vykonávať kontroly zabezpečovania systému osvedčovania úlovkov rýb.

 

K bodu 41

Novelizačným bodom sa rozširuje kompetencia RVPS na povoľovanie výnimiek z povinnosti označovať vajcia v súlade s legislatívou EÚ, . vydávanie povolenae na usmrtenie farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírim nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat a to vzhľadom na situáciu, keďže tieto zvieratá nie je možné v súvislosti so spôsobom chovu previezť na bitúnok na zabitie, pretože preprava a ďalšia manipuláciu s takýmto zvieraťom spôsobuje stres. Taktiež sa doplna kompetencia RVPS registrovať resp. zrušiť registráciu prevádzky a chovu zvierat, ktoré sú určené na obchod.

 

K bodu 42

Ustanovenie písm. a) sa vypúšťa pre neaplikovateľnosť v praxi.

Upravuje sa ustanovenia s ohľadom na schvaľovanie prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív.

 

K bodu 43

Upresňuje sa povinné vzdelanie odborne spôsobilých osôb na asistenciu pri dobre vzoriek a prehliadke včelstiev.

 

K bodom 44 až 46

V súvislosti so situáciami vznikajúcimi pri výkone úradných veterinárnych kontrol sa dopĺňajú príslušné ustanovenia o oprávneniach a povinnostiach úradných veterinárnych lekárov. Vzhľadom na praktické skúsenosti je pri výkone veterinárnych kontrol v niektorých prípadoch (napr. kontroly pri cestách, kontrola dopravy, kontrola welfare zvierat) nevyhnutné vykonať kontrolu a situáciu a stav zvierat zdokumentovať nielen fotograficky, ale aj vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam ako dôkazný materiál. Každému úradnému veterinárnemu lekárovi (štátnemu resp. poverenému) sa dáva kompetencia odoberať vzorky na účely veterinárnej certifikácie.

 

K bodu 47 a 48

Ustanovujú sa kompetencie úradného veterinárneho lekára v súvislosti so vstupom na pozemky, do stavieb, zariadení, prevádzkarní a iných miest, ktoré súvisia s výkonom a účelom kontroly. V každom čase je možné vstúpiť do priestorov, kde sa držia alebo chovajú zvieratá a to samozrejme len v záujme zdravia a ochrany zvierat a ochrany spotrebiteľa (napr. nelegálne výroby mäsových výrobkov), požiadavka nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany života a zdravia osôb, na ochranu práv a slobôd iných je pri veterinárnych kontrolách splnená. Veterinárni inšpektori sú oprávnení vstúpiť do priestorov, ktoré sú zároveň obydlím, ak sa v nich chovajú a držia zvieratá resp. sa používajú na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť a ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa.

 

K bodom 49

Vzhľadom na praktické skúsenosti, pri výkone veterinárnych kontrol je v niektorých prípadoch (napr. kontroly pri cestách, kontrola dopravy, kontrola welfare zvierat) nevyhnutné vykonať kontrolu a situáciu a stav zvierat zdokumentovať nielen fotograficky, ale aj vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam ako dôkazný materiál. Každému úradnému veterinárnemu lekárovi (štátnemu resp. poverenému) sa dáva kompetencia odoberať vzorky na účely veterinárnej certifikácie.

 

K bodu 50

Ustanovujú sa povinnosti pre súkromných veterinárnych lekárov na zadávanie údajov o identifikovaných psoch, o zapisovaní údajov o zvierati a jeho vlastníkovi, o zapísaní vakcinácie a revakcinácie proti besnote do centrálneho registra spoločenských zvierat.

Zavádza sa povinnosť pre súkromných veterinárnych lekárov, že nesmú vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný transpondérom, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

 

K bodom 51 až 57

Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia pre súkromných veterinárnych lekárov a súkromných veterinárnych lekárov poverených na vydávanie pasov spoločenských zvierat v súvislosti so zisťovaním totožnosti vlastníka spoločenského zvieraťa, zadávaním údajov o spoločenskom zvierati do centrálneho registra spoločenských, vydávaním pasov pre spoločenské zvieratá a vedením vlastnej evidencie.

Vlastná evidencia súkromného veterinárneho lekára nemusí obsahovať údaje podľa čl. 21 ods. 1 písm. h) a i). Pre účely vedenia evidencie sa tieto údaje nevyžadujú pričom aj údaj o súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami v prípade chorôb alebo infekcií iných ako besnota a iné dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu spoločenského zvieraťa budú samozrejme zapísané v pase spoločenského zvieraťa pri jeho vydávaní a nie je potrebné ich uvádzať vo vlastnej evidencii SVL. Na účely evidencie a z medicínskeho hľadiska je najdôležitejšie viesť údaje z pohľadu besnoty, pretože ide o najviac rizikovú chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka a preto sa na evidenciu besnoty kladie aj najväčší dôraz. Údaje podľa čl. 21 ods. 1 písm. h) a i) nie sú z hľadiska vedenia evidencie rozhodujúce a preto aj z praktických dôvodov zníženia administratívnej záťaže uvedené údaje v vlastnej evidencii súkromného veterinárneho lekára nevyžadujeme. Pokiaľ ide o podpis vlastníka, pre účely vedenia vlastnej evidencie SVL nie je podpis, potrebný a postačuje údaj o vlastníkovi. Samozrejme vlastník bude podpísaný v pase spoločenského zvieraťa.

Ďalšou povinnosťou pre SVL je zaslať znehodnotené, zrušené, neplatné pasy spoločenských zvierat výrobcovi pasov. Toto ustanovenie bolo doplnené z dôvodu aby sa tieto pasy nezneužili na účely nelegálneho obchodovania.

 

K bodom 58 až 60

Vypúšťa sa slovné spojenie pre neaplikovateľnosť, rozširujú sa veterinárne kontroly aj na kontrolu krmív na skrmovanie zvieratami a rozširuje sa možnosť uloženia opatrení na mieste pokiaľ ide o dočasné umiestnenie zvieraťa do náhradnej starostlivosti.

 

K bodu 61

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014 zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu – právneho nástupcu, ktorá vznikla splynutím zanikajúcich organizácií Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov a veterinárneho ústavu a to jeden Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom Dolný Kubín. Ustanovuje sa spôsob vymenovania generálneho riaditeľa štátneho veterinárneho a potravinového ústavu a ustanovuje sa jeho zodpovednosť ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR.

 

K bodom 62 a 63

Ustanovuje povinnosť úradných laboratórií a súkromných laboratórií vykonávajúcich analýzy vzoriek podávať informácie príslušným orgánom veterinárnej správy.

 

K bodu 64

Ustanovuje postavenie a úlohy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v oblasti organizovania a vykonávania školení vo veterinárnej oblasti.

 

K bodu 65

Ustanovuje sa povinnosť obcí poskytovať súčinnosť pri nariaďovaní veterinárnych opatrení v prípade vážneho nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.

 

K bodu 66

Ustanovenie upravuje súčinnosť orgánov veterinárnej správy s orgánmi štátnej správy na úseku ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v súvislosti so štátnym dozorom.

 

K bodom 67 a 68

Dopĺňajú sa názvy chorôb, ktoré podliehajú kontrole, prevencii a diagnostike zo strany orgánov veterinárnej správy.

 

K bodu 69

Ustanovuje sa výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote pokiaľ ide o kožušinové zvieratá, ak sú splnené podmienky uvedené v predmetnom ustanovení. Ide o zvieratá, ktoré sú určené na získanie produktov živočíšneho pôvodu.

 

K bodu 70

Ustanovuje povinnosť vlastníka zvieraťa odovzdať poranenému doklad o vyšetrení zvieraťa na besnotu. Ak vlastník psa nepredloží poškodenému Osvedčenie o vyšetrení, ošetrujúci lekár považuje pacienta ako by bol poranený neznámym alebo nevyšetreným zvieraťom s následnou profylaktickou vakcináciou proti besnote napriek tomu, že zviera bolo vyšetrené.

 

K bodu 71

Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly systém povinností, ktoré musí poverená osoba plniť vrátane zabezpečenia softwaru, vedením registra je možné poveriť len fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu. Uvedené je ustanovené v § 5 písmeno j) a preto sa z dôvodu duplicity v § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

 

K bodu 72 a 73

Ustanovená povinnosť identifikácie a povinnosť byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa pre každé spoločenské zviera (pes, mačka, fretka), ktoré sú predmetom premiestňovania. Údaje o týchto zvieratách musia byť zapísané do centrálneho registra pre účely kontroly a pri nezrovnalostiach vedieť spätne vypátrať, o aké zvieratá ide.

 

K bodu 74

Ustanovujú sa jednotlivé súčasti centrálneho registra spoločenských zvierat. Ustanovenie sa mení z dôvodu zjednotenia legislatívnej techniky a lepšej zrozumiteľnosti, pričom všetky zložky registra tvoria celý systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat.

 

K bodu 75

Ustanovuje sa povinnosť pre poverenú osobu pokiaľ ide o hospodárske zvieratá a KVL SR ak ide o spoločenské zvieratá zapísané v registroch, ktoré spravujú vydať pre držiteľa zvierat výpis o aktuálnom stave zvierat v ich držbe.

 

K bodu 76

Doplnené ustanovenie o kompetencii aplikovať transpondér len veterinárnymi lekármi u všetkých druhov zvierat. Vzhľadom k tomu, že ide o medicínsky úkon, ktorým pri neodbornej aplikácii môžu byť zvieraťu spôsobené zdravotné problémy a je nutné ho vykonať za určitých podmienok. Výnimku tvorí aplikácia transpondéra u koňovitých zvierat, kde európsky predpis dovoľuje vymedziť skupinu osôb, ktoré sú odborne spôsobilé aplikovať transpondér.

 

K bodu 77

Ustanovuje sa všeobecná povinnosť pokiaľ ide o psy chované na území Slovenskej republiky, že musia byť označené transpondérom a ich údaje musia byť zapísané do registra spoločenských zvierat, čo prinesie progres v mnohých problémových oblastiach chovu, zdravia a ochrany psov a zdravia ľudí. Ustanovuje sa povinnosť nezameniteľného trvalého označenia všetkých psov chovaných na území Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa navrhuje vzhľadom na množstvo problémov v praxi v súvislosti s dohľadávaním zvierat, v súvislosti s páchaním priestupkov, keď zviera poraní človeka, s dokazovaním trestných činov týrania psov, s identifikáciou a registráciou zvierat, ktoré sa stratili, boli opustené a pod. ako aj pri dokazovaní vlastníckeho alebo iného vzťahu k zvieraťu a v neposlednom rade poskytne prehľad o vakcinovaných psoch proti besnote.

Informácie o zvierati, ale aj o vlastníkovi budú musieť byť zapísané do centrálneho registra spoločenských zvierat (CRZS).

 

K bodu 78

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou vzhľadom na to, že požiadavky na vstup spoločenských zvierat na územie SR upravuje nariadenie EP a R (EÚ) č. 576/2013, ktoré nahradilo už neplatný právny predpis uvedený v poznámke pod čiarou v teraz platnom zákone.

 

K bodu 79

Ustanovuje sa kompetencia pre ŠVPS SR ustanovovať zdravotné požiadavky a vzory certifikátov na dovoz z tretích krajín, ak požiadavky na dovoz nie sú harmonizované na úrovni EÚ.

 

K bodu 80

Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka doplniť ustanoviť, ktoré konanie človeka sa bude klasifikovať klasifikovať ako týranie. Ďalej sa v ustanovení § 22 uvádza legálna definícia utýrania, za ktoré sa nepovažujú iba prípady konania, ktorým páchateľ priamo navodí smrť zvieraťa, ale aj tie, kedy ich zviera prežije, ale jeho zdravotný stav si vyžaduje nutnosť jeho eutanázie (utratenia). Nie je teda potrebné, aby páchateľ dokonal skutok, ale postačujú aj následky, ktoré si vyžadujú jeho utratenie.

Novelou zákona sa preklasifikoval a predefinoval § 22 ods. 5, kde bolo potrebné spresniť a jasne vymedziť primeraný dôvod na usmrtenie zvieraťa, aby nedochádzalo k „nelegálnemu“ usmrcovaniu zvierat.

Z dôvodu ochrany zvierat používaných na verejné vystúpenia, predovšetkým v cirkusoch sa ustanovuje zákaz použitia zvierat uvedených v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenia, výcvik za účelom verejného vystúpenia a výnimka z tohto zákazu. Z dôvodu možnej potreby tvorby, najmä audiovizuálneho diela alebo vysielania programovej služby, sa ustanovuje výnimka z vyššie uvedeného zákazu.

Novelou sa slovo útek zvieraťa mení na únik. Ide o rozšírenie významu, keďže termín „útek“ nepokrýval všetky možné prípady.

Z dôvodu zavedenia komplexného systému riešenia otázky túlavých zvierat, nájdených zvierat („živý nález“), zvierat, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a zvierat, ktoré boli zaistené na účely trestného konania sa upravujú a dopĺňajú odseky 9 až 20. Systém zahŕňa odchyt túlavých zvierat, umiestňovanie odchytených túlavých zvierat do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, registráciu odchytených túlavých zvierat do elektronického systému ŠVPS SR a ukladá povinnosti osôb, oprávnených manipulovať s týmito zvieratami. Odseky 9 až 16 ustanovujú ministerstvu a obciam povinnosť zabezpečovať prevádzku alebo sa podieľať na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. V súvislosti so zavedením nového systému odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovania do karanténnych staníc a útulkov sa zavádza pojem osoby, ktorá bude po splnení stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia ochrany zvierat oprávnená odchytávať túlavé zvieratá.

V porovnaní s platnou právnou úpravou sa táto povinnosť precizuje, keďže v aplikačnej praxi sa vykonávala nedôsledne. Na tento účel sa ustanovila povinnosť pre obce uzavrieť zmluvu s podnikateľským subjektom schváleným na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom osôb vyškolených na odchyt. Návrhom sa zároveň stanovuje lehota na prechod vlastníckych práv ku zvieraťu na obec, ak sa oň vlastník neprihlási v trojmesačnej lehote. Podľa platnej legislatívy by vlastníctvo k zvieraťu prešlo na štát po roku od jeho umiestnenia v útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanici, čo v prípade zvieraťa ako „živej“ veci predkladateľ považuje za príliš dlhú dobu vzhľadom na potreby zvieraťa ako vnímavej bytosti. Návrh zákona teda upravuje postup nakladania so „živými nálezmi“ (stratené alebo opustené zvieratá) a to z dôvodu neexistencie špecializovanej právnej úpravy.

 

K bodu 81

Ustanovenie upravuje povinnosti chovateľa.

Jednou z jeho povinností je, že môže hovädzí dobytok a ošípané zabíjať na súkromnú domácu spotrebu len, ak sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy.

 

K bodu 82

V doterajšej praxi nevznikli také problémy, ktoré by si vyžadovali prijímať všeobecne záväzný právny predpis upravujúci podrobnosti tohto ustanovenia, preto sa v § 23 odsek 2 vypúšťa pre jeho neaplikovateľnosť.

 

K bodom 83 a 84

Ustanovenie sa dopĺňa a vzťahuje sa aj na dovoz krmív z tretích krajín vzhľadom na to, že pri dovoze z tretích krajín musia byť krmivá podrobené na hraničnej inšpekčnej stanici veterinárnej kontrole. Ustanovuje sa zároveň kompetencia ŠVPS SR ustanovovať vzory certifikátov, stanovovať zdravotné požiadavky na dovoz a stanovovať zoznam tretích krajín, ak ide o produkty, vrátane krmív, ktorých požiadavky nie sú harmonizované na úrovni EÚ. Ide o kompetencie, ktoré sa prenášajú na ŠVPS SR z hlavného veterinárneho lekára SR.

 

K bodom 85 až 86

Upravuje sa ustanovenie a vypúšťajú sa z neho slová pre neaplikovateľnosť. Povinnosťou je v prvom rade zákonným spôsobom odstrániť živočíšne vedľajšie produkty, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy, hlásenie sa v praxi ukázalo ako nadbytočné. Zároveň sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu 115 vzhľadom na jeho doterajšiu nesprávnosť.

 

K bodu 87

Ustanovuje sa ale povinnosť každoročného hlásenia produkcie živočíšnych vedľajších produktov z kontrolných a štatistických dôvodov.

 

K bodom 88

Ustanovuje sa povinnosť odstránenia živočíšnych vedľajších produktov alebo tela zvieraťa správcom komunikácie alebo užívateľom poľovného revíru.

 

K bodu 89

Ustanovenie sa aktualizuje v súvislosti so zmenou terminológie a jej zosúladením v texte zákona.

 

K bodu 90

Ustanovuje sa povinnosť hlásiť každoročne množstvo spracovaných a prepravených živočíšnych vedľajších produktov na účely kontroly a na štatistické účely.

 

K bodom 91 a 92

Ustanovenia sa aktualizujú v súvislosti so zmenou terminológie a jej zosúladením v texte zákona.

 

K bodu 93

Upravuje sa systém odstraňovania a likvidácie vedľajších živočíšnych produktov v prípade, ak došlo k ich nezákonnému umiestneniu na nehnuteľnostiach v rozpore s požiadavkami ustanovenými v § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade, že po odstránení vedľajších živočíšnych produktov bude v konaní o zisťovaní zodpovednej osoby zistená konkrétna zodpovedná osoba, bude povinná uhradiť náklady na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov. Ak však osoba z akýchkoľvek dôvodov nebude zistená a bude potrebné odstrániť vedľajšie živočíšne produkty na vlastné náklady (často ide o zdeformované telá, zámerne odstránené ušné značky a pod), na túto činnosť bude potrebné z rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR vyčleniť osobitne sumu 80 000 € pre ŠVPS SR na zabezpečenie včasného odstránenia a likvidácie vedľajších živočíšnych produktov, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zvierat a zdravia ľudí možnými chorobami.

 

K bodu 94

Ustanovuje sa povinnosť predchádzania ohrozenia alebo poškodenia zdravia zvierat a zabezpečenia zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu aj pri skladovaní už pripravených medikovaných krmív.

 

K bodu 95

Dopĺňajú sa kompetencie RVPS kontrolovať certifikáty k medikovaným krmivám a kontrolovať evidencie, skladovanie a používanie medikovaných krmív.

 

K bodu 96

Ustanovenie odkazuje na ďalšiu rozsiahlu legislatívu, ktorá sa vzťahuje na krmivá.

 

K bodom 97 až 100

Ustanovuje sa rozsah veterinárnych kontrol pri obchode medzi členskými štátmi aj pokiaľ ide o krmivá.

Ustanovuje sa kompetencia výkonu veterinárnych kontrol v oblasti krmív, pri preprave zásielok na celom území SR.

Ustanovuje sa povinnosť hlásenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky, nevyžaduje sa nahlasovanie vopred, čo spôsobovalo problémy v nahlasovaní najmä pri vznikajúcich rozdieloch objednaného množstva a skutočne dodaného množstva produktov a nevyhnutnosti následných opráv.

 

K bodu 101

Upravuje sa nadpis ustanovenia vzhľadom na terminologickú nesprávnosť, v praxi jeho výklad môže spôsobovať nezrovnalosti.

 

K bodom 102 až 110

Ustanovujú sa princípy veterinárnych kontrol pri dovoze a prevoze a rozširujú sa o veterinárne kontroly krmív, vedľajších živočíšnych produktov, vybraných produktov rastlinného pôvodu, ktoré sú tiež predmetom veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach, pričom sa na nich vzťahujú všetky opatrenia, ktoré môže orgán veterinárnej správy nariadiť v záujme ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí a bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu. Terminologicky sa zjednocuje používanie slov „produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“ v tejto časti ako aj v ďalších častiach návrhu zákona.

 

K bodom 111 a 112

Rozširujú sa požiadavky na certifikáciu na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek aj na krmivá.

 

K bodu 113

Upravuje sa nadpis, keďže povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ktoré sú ustanovené v § 37, zahŕňajú aj plnenie povinností v oblasti krmív.

 

K bodu 114

Úprava vnútorného odkazu v ustanovení v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5 a zároveň rozšírenie výpočtu druhov hospodárskych zvierat, ktoré môžu byť použité na domácu zabíjačku v súvislosti so zmenou v § 23 návrhu zákona.

 

K bodu 115

Ustanovuje sa povinnosť umožniť orgánom veterinárnej správy poskytovať súčinnosť pri výkone veterinárnych kontrol najmä umožniť vstup na pozemky, do stavieb, prevádzkarni, zariadení, dopravných prostriedkov na účely vykonania veterinárnych kontrol. Návrh dopĺňa vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch sú zvieratá chované aj v obydliach vlastníkov, držiteľov zvierat, je potrebné umožniť len v rozsahu výkonu veterinárnej kontroly aj vstup do týchto priestorov v záujme ochrany zdravia zvierat pričom nevyhnutnosť takého vstupu v demokratickej spoločnosti je zabezpečená pretože sleduje účel ochrany zdravia zvierat a zdravia ľudí.

 

K bodu 116

Dopĺňa sa povinnosť hlásenia orgánu veterinárnej správy každé podujatie na predvádzanie zvierat a ich vystavovanie v súvislosti s možnosťou vykonať kontrolu na predchádzanie šírenia chorôb zvierat a hlásenie počtu rituálne zabitých zvierat ročne.

 

K bodu 117

Ustanovuje sa povinnosť hlásiť úhyn zvieraťa len v prípade, ak je podozrenie na choroby uvedené v ustanovení.

 

K bodu 118

S plošnou identifikáciou psov na území Slovenskej republiky boli navrhnuté nové povinnosti pre chovateľov a súkromných veterinárnych lekárov.

Pri zmene vlastníka psa je pôvodný vlastník povinný najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka nahlásiť údaje o novom vlastníkovi do centrálneho registra spoločenských zvierat.

Jedným z údajov, ktoré bude nutné zapísať do CRSZ bude aj rodné číslo. Návrh zákona zahŕňa povinnosť fyzickej osobe, aby na účely vedenia CRSZ a preukazovania držby zvieraťa poskytla orgánom veterinárnej správy rodné číslo, tak ako to je u hospodárskych zvierat.

 

K bodu 119

Ustanovuje sa povinnosť nahlásiť úhyn registrovaného psa a povinnosť hlásenia a zasielania zmien v chove hospodárskych zvierat. Za zaslanie dokladu o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdeného pôvodným aj novým držiteľom, sú zodpovední pôvodný aj nový držiteľ.

 

K bodu 120

Ustanovuje sa povinnosť rešpektovať zákaz premiestňovania zvierat a iného nakladania s nimi v súvislosti s opatreniami na ochranu zvierat, pričom sa dáva možnosť aj jeho zhabania resp. dočasného umiestnenia do náhradnej starostlivosti.

 

K bodom 121 a 122

Ustanovujú sa požiadavky na dovoz z tretích krajín aj pre krmivá.

 

K bodu 123

Z dôvodov plánovania a zabezpečenia kontrol sa vyžaduje od osôb zamýšľajúcich uskutočniť vývoz do tretích krajín, aby toto oznámili vopred, najmenej tri pracovné dni.

 

K bodu 124

Ustanovuje sa výnimka z povinnosti zúčastniť sa akreditovaného kurzu podľa § 37a pre osoby s vedeckou hodnosťou DrSc., u ktorých je predpoklad bohatých praktických skúseností v nimi skúmaných oblastiach.

 

K bodom 125 až 128

Schvaľovanie prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medi kovaných krmív a procesný postup schvaľovania boli vyčlenené do samostatného ustanovenia § 39d, preto bolo nevyhnutné upraviť aj príslušné ustanovenie reflektujúc na uvedenú zmenu. Dopĺňajú sa vzhľadom na rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť podľa § 39 schválené na výkon činností podľa odseku 6 aj fyzické osoby, aj identifikačné údaje fyzickej osoby.

Dopĺňajú sa prevádzkarne a činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť schválenia príslušným orgánom veterinárnej správy pred začatím činnosti a mení legislatívno-technická úprava ustanovenia tak, aby bola viac prehľadná pre adresáta.

 

K bodom 129 až 131

Oprava vnútorných odkazov vzhľadom na vecnú nesprávnosť.

 

K bodu 132

Ustanovuje sa, že registrácia prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty bude vykonaná po podaní žiadosti pričom musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov.

 

K bodu 133

Ustanovuje sa, že na zrušenie registrácie sa primerane vzťahujú ustanovenia o zrušovaní rozhodnutí o schválení.

 

K bodu 134

Úprava vnútorných odkazov vzhľadom na zmenu v § 41.

 

K bodu 135

Upravuje sa úprava pozastavenia a zrušenia schválenia a povolenia pre prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty. Ustanovuje sa, že sa primerane použijú ustanovenia o zrušení schválenia pre produkty živočíšneho pôvodu aj na prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty.

 

K bodu 136

Ustanovenie upravuje samostatne systém schvaľovaní a podmienečného schvaľovania prevádzkarní na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív, rieši podávanie žiadosti, náležitosti žiadosti, vykonané kontroly, zamietnutie žiadosti, ak nesplní požiadavky, zmeny po schválení, prideľovanie úradných čísiel a zapisovanie schválených prevádzkarní do zoznamu.

 

K bodu 137

Úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypusteným písmenom v § 41 ods. 5.

 

K bodom 138 a 139

Ustanovuje sa, že registrácii podľa tohto zákona podliehajú maloobchodné prevádzkarne, ktoré dodávajú malé množstvá mlieka a mliečnych výrobkov a vyrábajú mäsové produkty priamo konečnému spotrebiteľovi, pričom mlieko musí pochádzať zo zvierat z ich vlastného chovu.

 

K bodu 140

Ustanovuje sa systém registrácie chovov hospodárskych zvierat. Ustanovenie upravuje náležitosti žiadosti o registráciu, postup pri registrácii, pričom podmienky musia byť preverené kontrolou na mieste, vedenie zoznamov registrovaných chovov hospodárskych zvierat, ukladanie opatrení vrátane zrušenia registrácie chovu hospodárskych zvierat.

Zaviesť registráciu chovov hospodárskych zvierat je potreba, ktorá vyplýva z praxe a z dôvodu stále sa zvyšujúceho množstva podnetov zakladania chovov hospodárskych zvierat, na miestach, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky a v mnohých prípadoch zasahujú do vlastníckych práv osôb k nehnuteľnostiam alebo sú v rozpore s požiadavkami na zabezpečenie zdravia a ochrany zvierat.

 

K bodu 141

Upravujú sa poznámky pod čiarou vzhľadom na to, že požiadavky podľa nariadenia (ES) 1099/2009 pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na ochranu zvierat pri zabíjaní na bitúnkoch sú upravené v nových ustanoveniach a tým sa poznámka pod čiarou stala neaplikovateľnou.

 

K bodom 142 až 149

Ustanovenia upravujú nový systém schvaľovania bitúnkov, ktoré musia byť v súlade s legislatívou EÚ (nariadenie (ES) č. 1099/2009) posúdené nielen z hľadiska splnenia požiadaviek na hygienu, ale aj z hľadiska dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat, preto pri schvaľovaní bitúnkov príslušný orgán veterinárnej správy je povinný usporiadanie bitúnku, stavbu a vybavenie povinný posúdiť aj z hľadiska požiadaviek na ochranu zvierat počas usmrcovania. Ustanovuje sa, kedy môže príslušný orgán veterinárnej správy vydať rozhodnutie, ktorým prevádzkareň schváli resp. podmienečne schváli, pričom vždy predpokladom takého schválenia je splnenie nie len hygienických požiadaviek podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a 852/2004, ale aj požiadaviek na ochranu zvierat počas usmrcovania. Ustanovuje sa, za akých okolností môže byť žiadosť o schválenie zamietnutá a k schváleniu prevádzkarne nedôjde.

 

K bodu 150

Precizovanie legislatívneho textu ustanovenia.

 

K bodu 151 a 152

Ustanovenie sa vypúšťa pre neaplikovateľnosť v praxi. Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 153

Ustanovenie upravuje naliehavé zabitie zvierat mimo bitúnku, ak ide o mimoriadne situácie z dôvodu zranenia zvierat, ak by ich preprava na bitúnok znamenala nadmerný stres resp. spôsobenie nepohody zvierat, pričom musí ísť o zvieratá inak klinicky zdravé. Naliehavé zabitie uskutoční spôsobilá osoba a len povolenými metódami, pričom prehliadku pred zabitím vykoná príslušný veterinárny lekár, ktorý vystaví aj vyhlásenie o zdravotnom stave zvieraťa naliehavo zabitého mimo bitúnku.

Farmovú zver alebo dobytok chované spôsobom chovu voľne pod šírim nebom bude možné na základe povolenia príslušného orgánu veterinárnej správy zabiť v mieste držby, pretože ich preprava na bitúnok ako aj manipulácia s nimi by bola podstatne sťažená resp. úplne nemožná vzhľadom na spôsob chovu a na ich správanie. Také povolenie sa vydáva na obmedzené obdobie 1 roka s presným počtom zvierat určených na usmrtenie pričom musí byť preukázané, že ich preprava na bitúnok by ohrozovala zdravie zvierat alebo zdravie ľudí pri manipulácii s týmito zvieratami. K vydaniu povolenia je nevyhnutné doložiť pracovné postupy, ktoré zaručujú splnenie požiadaviek na hygienu produktov živočíšneho pôvodu ako aj požiadaviek na ochranu zvierat. Tieto postupy budú príslušným orgánom posúdené.

 

K bodom 154 až 156

Ustanovuje sa doplnenie okruhu osôb, ktorým bolo vydané rozhodnutie a schválení alebo povolení v prípade, že je potrebné pristúpiť k jeho zrušeniu.

Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 157

V súvislosti s praktickými problémami pri výkone veterinárnych kontrol zo strany prevádzkarní, ktoré po schválení buď prestanú vykonávať činnosti resp. tieto ani nezačnú vykonávať bez toho, aby orgánu veterinárnej správy podávali aktuálne informácie teda skončenie činnosti neoznámia orgánu veterinárnej správy resp. zaniknú, vymažú sa z obchodného registra, ustanovenie navrhuje skrátiť dobu, po ktorej môže orgán veterinárnej správy za splnenia podmienok odobrať schválenie takejto prevádzkarni z 24 mesiacov na 12 mesiacov. Praktickým problémom je hlavne to, že tieto prevádzkarne sú napriek vyššie uvedeným skutočnostiam (nevyrábajú resp. prestanú vykonávať niektorú činnosť) bez toho, aby o tom orgán veterinárnej správy vedel, zapísané do zoznamu a zoznam je zverejnený, čo spôsobuje jeho neaktuálnosť resp. riziko, že prevádzkareň resp. jej úradné číslo môže byť potenciálne použité resp. zneužité na nekalé obchodovanie.

 

K bodu 158

Ustanovuje sa právomoc príslušného orgánu veterinárnej správy vydávať záväzné posudky pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní pokiaľ ide o stavby určené na výrobu, spracovanie alebo skladovanie produktov živočíšneho pôvodu.

 

K bodu 159

Ustanovuje sa rozsah subjektov povinných platiť poplatky za výkon veterinárnych kontrol pri obchode s členskými štátmi, pričom tie sú povinní platiť aj vlastníci alebo držitelia či osoby oprávnené disponovať so zvieratami, zárodočnými produktmi, násadovými vajcami, živočíšnymi vedľajšími produktmi a produktmi živočíšneho pôvodu pri ich obchode s členskými štátmi EÚ.

 

K bodu 160

Ustanovuje sa, že poplatky za výkon veterinárnej kontroly na hraničnej inšpekčnej stanici sú povinní platiť aj dovozcovia resp. iné osoby zodpovedné za zásielku vedľajších živočíšnych produktov.

 

K bodu 161

Ustanovuje sa, že poplatky sú povinní platiť aj osoby oprávnené disponovať so zvieratami, zárodočnými produktmi, násadovými vajcami, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov aj pri premiestňovaní a pri vývoze.

 

K bodu 162

Úprava vnútorného odkazu.

 

K bodu 163

Upravuje sa rozsah požiadaviek, kedy je prevádzkovateľ zodpovedný za ich nedodržanie v prípade nariadenia opatrení povinný uhradiť orgánu veterinárnej správy jeho výdavky.

 

K bodom 164 až 175

Upravuje skutkové podstaty priestupkov, ktorých sa môže dopustiť fyzická osoba pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek pričom tieto reflektujú na nové povinnosti resp. na aktualizované veterinárne požiadavky.

 

K bodu 176

Vychádzajúc z praktických problémov pri chove zvierat ustanovenie umožňuje orgánu veterinárnej správy nariadiť opatrením obmedzenie chovu zvierat alebo chov zakázať až na 5 rokov nielen z dôvodu nedodržania požiadaviek na ochranu zvierat, ale akýchkoľvek iných veterinárnych požiadaviek rovnako dôležitých.

 

K bodu 177

Rozširuje sa okruh priestupkov, za ktoré možno uložiť pokutu v rozkaznom konaní aj na § 48 ods. 1, pričom výška pokuty je stanovená na 250 eur.

 

K bodom 178 a 179

Ustanovuje sa skutková podstata priestupku v prípade neposkytnutia súčinnosti a neumožnenia vstupu orgánu veterinárnej správy za účelom vykonania veterinárnej kontroly resp. prešetrenia podaného podnetu resp. odmietne preukázať svoju totožnosť orgánu veterinárnej správy

 

K bodom 180 až 191

Ustanovujú sa a aktualizujú skutkové podstaty iných správnych deliktov v súvislosti s novými povinnosťami resp. aktualizáciou doterajších veterinárnych požiadaviek a s nimi spojenými povinnosťami.

 

K bodu 192

Vychádzajúc z praktických problémov pri chove zvierat ustanovenie umožňuje orgánu veterinárnej správy nariadiť opatrením obmedzenie chovu hospodárskych zvierat alebo chov zakázať až na päť rokov nielen z dôvodu nedodržania požiadaviek na ochranu zvierat, ale akýchkoľvek iných veterinárnych požiadaviek rovnako dôležitých.

 

K bodu 193

Ustanovuje sa, že na stanovovanie veterinárnych požiadaviek na dovoz, na registráciu subjektov a povoľovanie a zrušovanie výnimiek podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

K bodom 194 až 196

Ministerstvo vyhláškami ustanoví podrobnosti o požiadavkách na odchyt túlavých zvierat, požiadavky na kvalifikovanú osobu podľa § 19 ods. 8, podmienky zabíjania farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírim nebom strelnou zbraňou v mieste držby zvierat ako aj podrobnosti o podmienkach verejného vystúpenia zvierat v súvislosti so zákazom vystupovania niektorých druhov zvierat v cirkusoch a iných verejných vystúpeniach.

 

K bodu 197

Návrh zákona dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti územných podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných pozemkov resp. od hraničnej čiary ulice a pod.) Obce nemajú oprávnenie vstupovať do úpravy v oblasti zdravia a zvierat a ochrany zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a výkonu orgánov veterinárnej správy, pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý chov pred začatím činnosti zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.

 

K bodu 198

Ustanovuje sa povinnosť poskytovať pre účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat a preukazovania vlastníctva a držby zvierat aj rodné číslo osoby na jednoznačnú identifikáciu, adresu držby zvierať a kontaktný údaj - telefónne číslo na účely kontaktovania v prípade, že sa stratené alebo zabehnuté zviera nájde, aby si ho vlastník mohol vyzdvihnúť.

 

K bodom 199 až 201

Terminologická úprava názvu choroby hydiny platná pre celý text v zákone. V ďalších bodoch sa vypúšťa terminológia, ktorá je zastaraná a nepoužíva sa.

 

K bodu 202

Ustanovuje sa prechodné obdobie pre konania začaté do účinnosti tohto zákona, prechodné obdobie pre čipovanie psov narodených do 31.8.2018, ktoré sa ustanovuje na jeden rok od účinnosti právneho predpisu, t.j. do 31.8.2019. Takisto sa ustanovuje prechodné obdobie pre zvieratá chované vo farmových chovoch pred 31.8.2018 - tie musia byť označené a identifikované do 30.11.2018 a prechodné obdobie pre bitúnky uvedené do prevádzky pred 1.1.2013, u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám podmienok usporiadania, stavby resp. vybavenia.

 

K Čl. II

Článok II obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Každá živá bytosť má svoju osobitnú hodnotu a je nutné pre ňu vytvoriť osobitné podmienky. Historicky práva zvierat podmienil filozofický a právny vývoj, vedecké chápanie človeka a zvierat, etické a náboženské dôvody ako aj prirodzené spojenie medzi človekom a zvieraťom.

 

K Čl. III

Upravuje sa právomoc RVPS uložiť opatrenie a nepovoliť zabíjanie zvierat, ak nie je zo strany prevádzkovateľa zabezpečená požiadavka na klasifikáciu.

 

K Čl. IV

Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

 

Bratislava, 21. februára 2018

 

Robert Fico v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Gabriela Matečná v.r.

podpredsedníčka vlády a

ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Scenár 3: Verejnosť sa zúčastňuje na tvorbe právneho predpisu

Fáza procesu

Subfáza

Kontrolná otázka

A

N

1. Príprava tvorby právneho predpisu

1.1 Identifikácia cieľa

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

1.2 Identifikácia problému a alternatív

Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?

1.3 Identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov

Bola vykonaná identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

1.4 Identifikácia záujmov zainteresovaných skupín a jednotlivcov

Bola vykonaná identifikácia záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

2. Informovanie verejnosti o tvorbe právneho predpisu

2.1 Rozsah informácií

Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť?

Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?

Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?

2.2 Kontinuita informovania

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?

2.3 Kvalita a včasnosť informácií

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?

2.4 Adresnosť informácií

Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o  právnom predpise smerom k verejnosti?

 

3. Účasť verejnosti na tvorbe právneho predpisu

3.1 Jasné zadanie procesu tvorby právneho predpisu

Bol zadefinovaný základný rámec procesu tvorby právneho predpisu?

3.2 Zapojení aktéri

Predstavujú zapojení aktéri reprezentatívnu vzorku zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

Reprezentujú zapojení aktéri celkovú heterogenitu zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

3.3 Spätná väzba

Bola zapojeným aktérom odoslaná spätná väzba ako bolo s ich návrhom naložené?

Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s vyhodnotením ich návrhov k právnemu predpisu?

3.4 Zapracovanie návrhov zapojených aktérov

Boli návrhy zo strany zapojených aktérov zapracované do návrhu právneho predpisu?

Indikujú zapojení aktéri, že ich návrh ovplyvnil konečnú podobu právneho predpisu?

3.5 Naplnenie cieľov a očakávaní

Boli splnené ciele a očakávania od účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu na strane predkladateľa právneho predpisu?

Indikujú zapojení aktéri naplnenie svojich cieľov a očakávaní, s ktorými vstupovali do tvorby právneho predpisu?

3.6 Formy procesu tvorby právneho predpisu

Prispeli zvolené participatívne metódy k splneniu cieľa účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

Bola kvantita participatívnych metód adekvátna vzhľadom k povahe, komplexnosti a predmetu právneho predpisu?

Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s formou procesu tvorby právneho predpisu a so zvolenými participatívnymi metódami?

3.7 Výstup procesu tvorby právneho predpisu

Bolo zapojeným aktérom umožnené pripomienkovať správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

4. Vyhodnotenie procesu tvorby právneho predpisu

4.1 Hodnotenie procesu

Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

 

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

K predpisu 39/2007, dátum vydania: 19.01.2007

23

Dôvodová správa

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Zákon č. 488/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2003, pričom jeho prijatím bol dosiahnutý základný cieľ, ktorým bolo v období pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii úplne zosúladiť veterinárnu legislatívu Slovenskej republiky s „acquis communautaire “ Európskej únie vo veterinárnej oblasti. Prijatím zákona č. 488/2002 Z.z. sa vytvoril priestor na ustanovenie požiadaviek vo veterinárnej oblasti, ktorý umožnil úplné prebratie veterinárnej legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie a jej následnú úplnú implementáciu v Slovenskej republike.

Zákon č. 488/2002 Z. z. bol po nadobudnutí jeho účinnosti menený a doplnený najmä v súvislosti so zmenami legislatívy Európskeho spoločenstva s cieľom naplniť záväzky , ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Cieľom predloženého návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti je zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Navrhovaný zákon vytvára priestor pre implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 , ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na overovanie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Uvedenými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady sa ustanovujú nové požiadavky na hygienu potravín všeobecne (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004), ako aj osobitné hygienické požiadavky pre potraviny živočíšneho pôvodu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 upravuje požiadavky na úradné kontroly a audity na overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva, ako aj na overenie požiadaviek v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, pričom nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ustanovuje ďalšie špecifické požiadavky na kontroly produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi.

Predloženým návrhom sa ustanovuje poskytnutie úhrady za náklady a škody, ak sa vyskytne niektorá z chorôb uvedených v prílohe č. 1 tohto zákona. Pri praktickej realizácii vznikla potreba prehodnotiť spôsob úhrady nákladov a škôd na základe podkladov, ktoré žiadateľ o úhradu nákladov a škôd predkladá ministerstvu a preto boli vyprecizované podmienky, kedy vznikne vlastníkovi zvierat nárok na ich úhradu. Ďalej sa upresnili podmienky, ktoré žiadateľ musí splniť, ďalej na ktoré osoby sa nárok na úhradu vzťahuje, s cieľom vytvoriť zrozumiteľný postup pre ministerstvo pri uhrádzaní nákladov a škôd žiadateľom, ktorí o náhradu požiadali.

Návrh zákona reflektuje aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, identifikácie a registrácie zvierat v oblasti dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, tranzitov cez Európske spoločenstvo a obchodu v rámci Európskeho spoločenstva a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Doložka finančných ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Odhad dopadu na verejné financie

Návrh zákona má dopad na štátny rozpočet vo forme zvýšenia rozpočtových výdavkov od roku 2007 takto:

1. Zvýšené náklady na vyšetrenie trichinel – 9 730 000 Sk

Jednou z doteraz používaných metód na vyšetrenie na trichinely bola kompresorická metóda, ktorá sa používala na vyšetrovanie trichinel predovšetkým na malých bitúnkoch. Na základe vedeckých podkladov táto metóda nie je dostatočne citlivá na zistenie niektorých trichinel, preto Európska komisia ustanovuje používanie takých metód, ktoré sú dostatočne citlivé, ale vyžadujú si vyššie finančné náklady. Zvýšené finančné náklady predstavujú rozdiel medzi doterajšími nákladmi na kompresorickú metódu a novo nariadenou metódou.

2. Akreditácia laboratórií – počas troch rokov - 3 000 000 Sk

Na základe nariadenia (ES) č.882/2004 laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy vzoriek odobratých pri úradných kontrolách musia byť akreditované podľa európskych noriem EN ISO/IEC 17 025, EN 45002 a EN 45 003. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na vyšetrovanie prítomnosti trichinel v mäse určitých druhov zvierat (domáce ošípané, diviaky, ostatné druhy zvierat) a vyšetrenie varom, ktoré sa vykonávajú ako súčasť prehliadky mäsa post mortem v laboratóriách na bitúnku úradnými veterinárnymi lekármi. Na zavedenie tohto stavu Európska komisia navrhla 4-ročné prechodné obdobie, dokedy tieto laboratóriá musia byť akreditované. Celkový počet laboratórií, ktoré musia byť akreditované je 30. Akreditácia laboratórií musí skončiť do roku 2009.

3. Nové schvaľovanie prevádzkarní – 5 013 000 Sk

Na základe novej hygienickej legislatívy sa vyžaduje „nové“ schvaľovanie prevádzkarní, ktoré sa týka už existujúcich schválených alebo povolených prevádzkarní ako aj niektorých prevádzkarní (sú v zákone špecifikované), ktoré doteraz nepodliehali schváleniu. Ide o činnosť, ktorá sa musí vykonať nad rámec plánovanej rutinnej činnosti príslušných orgánov veterinárnej správy.

4. Požiadavky na pečiatky so zdravotnými značkami – 1 000 000 Sk

Nové schválenie bitúnkov si vyžiada používanie nových pečiatok s novými zdravotnými značkami, a to na základe spôsobu určeného Európskou komisiou, kedy zdravotná značka bude obsahovať kódy určené Európskou komisiou.

Celkový odhad dopadov na verejné financie je 18 743 000,- Sk.

Zaradením choroby BSE do prílohy č. 1 „Choroby na ktoré sa vzťahuje úhrada škôd a nákladov“ tohto návrhu v prípade výskytu uvedenej choroby dôjde k nárastu požiadavky na výšku štátneho rozpočtu. Požiadavka na zvýšenie štátneho rozpočtu sa nedá určiť z dôvodu náhodného výskytu choroby BSE, početnosti stád a následne stanovenej výšky kohorty ako i hodnoty usmrtených zvierat.

V roku 2004 bolo z dôvodu výskytu BSE usmrtených 144 zvierat. Pri odhadovanej priemernej výške nákladov za hodnotu zvieraťa a jeho likvidáciu v hodnote 49 500,- Sk za kus úhrad škôd vo výške 100% by v roku 2004 predstavovala celkové náklady vo výške 7 128 000 Sk. Z vyššie uvedeného vyplýva nevyhnutnosť vytvorenia rezervy na úhradu vzniknutých škôd a nákladov.

Návrh zákona nezakladá nové požiadavky na rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť, životné prostredie a podnikateľské prostredie. Zvýšené rozpočtové výdavky vyplývajúce z návrhu zákona budú hradené z rozpočtu kapitoly MP SR bez zvýšených nárokov na prostriedky štátneho rozpočtu.

Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

Odhad dopadov na životné prostredie

Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.

Odhad dopadov na zamestnanosť.

Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.

Vplyv na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi zákonmi.

Doložka zlUčiteĽnostinávrhu právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

3. Problematika návrhu právneho predpisu je v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únii upravená:

a)- v primárnom práve Európskych spoločenstiev:

V hlave II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, najmä čl. 37.

- v sekundárnom práve:

1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín( Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

2.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení.

3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4. 2004) v platnom znení.

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004) v platnom znení.

5.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.

6.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002) v platnom znení.

7.Rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990).

8.Nariadenie Komisie č. 349/2005 z 28. februára 2005, ktoré stanovuje pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat (Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005).

9.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie rady (ES) č. 820/97 ( Ú. v. ES L 204, 11.8.2000) v platnom znení.

10.Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a rady pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 216, 26.8.2000).

11.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. ES L 146, 13.6.2003) v platnom znení.

12.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na prevenciu, kontrolu a eradikáciu určitých transmisívnych spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001) v platnom znení.

13.Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9.1.2004).

14.Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 003, 5.1.2005).

15.Rozhodnutie Komisie 803/2003 (ES) z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pobyt psov, mačiek, fretiek vo vnútri spoločenstva (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003).

16.Rozhodnutie Komisie 2000/666/ES, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov, s výnimkou hydiny a podmienky karantény (Ú. v. ES L 278, 30.10.2000).

17.Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov (Ú. v. EÚ L 019, 21.1.2005).

18.Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách na potraviny (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

19.Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 , ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

20.Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse (Ú.v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

21.Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia an implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ, L 338, 22.11.2005).

22. Smernica Rady 78/1026/EHS z 18. decembra 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení o iných dokladov a odbornej spôsobilosti vo veterinárnom lekárstve a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva podnikať a slobody poskytovať služby (Ú. v. ES, L 362, 23.12.1978) v znení

smernice Rady 81/1057/EHS (Ú. v. ES, L 385, 31.12.1981),

smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES, L 341, 23.11.1989),

smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES, L 353, 17.12.1990),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES, L 206, 31.07.2001).

23. Smernica Rady 78/1027/EHS z 18. decembra 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam veterinárnych lekárov (Ú. v. ES, L 362, 23.12.1978) v znení

smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES, L 341, 23.11.1989),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Ú. v. ES, L 206, 31.07.2001).

b)nie je upravená v práve EÚ,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)Záväzky vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Návrh zákona sa svojou problematikou dotýka prílohy č. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia, bod 6 – Poľnohospodárstvo, časť B I – právne predpisy v oblasti veterinárstva

b)V rámci Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení SR k EÚ nebolo v danej oblasti dohodnuté žiadne prechodné obdobie

c)Smernice uvedené v bodoch 22 a 23 boli prebraté k 1. máju 2004

d)Konanie voči SR nebolo začaté

e)Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 428/20002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 131/2004 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie: úplná

6.Gestor (spolupracujúce rezorty◊:

Bezpredmetné.

OSOBITNÁ ČASŤ

K § 1

Vymedzuje sa predmet zákona, ktorým je transponovaná veterinárna legislatíva EÚ na úseku obchodovania so živými zvieratami vrátane násadových vajec, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu vrátane vedľajších živočíšnych produktov a ich uvádzanie na trh. Zákon sa vzťahuje aj na niektoré rastlinné produkty z hľadiska možnosti šírenia pôvodcov nákazlivých chorôb zvierat. Definuje sa právny záujem ochrany zdravia zvierat, ochrany zvierat a ochrany zdravia ľudí vo vzťahu k zvieratám a uvedeným produktom pri obchodovaní a uvádzaní týchto komodít na trh.

Návrh ďalej definuje požiadavky nevyhnuté pre fungovanie veterinárnej legislatívy – orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ktoré sú inštitucionálnym predpokladom implementácie tejto legislatívy, zárukou vykonávania potrebných kontrol, ručenia za veterinárnu certifikáciu, zavedenie a vykonávanie predpísaných opatrení na všetkých úrovniach najmä s ohľadom na vnútorný trh, spoločnú organizáciu trhu s členskými štátmi Európskej únie a vzťahy s tretími krajinami.

V súlade s čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na zabezpečenie overovania dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat je z vykonávania úradných kontrol podľa tohto zákona (tj. z rámca veterinárnych kontrol) vylúčené overovanie požiadaviek na dodržiavanie predpisov o organizovaní trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré majú iný predmet a nie sú zlúčiteľné s predmetom úradných kontrol podľa vyššie uvedeného nariadenia (ES) č. 882/2004 ani podľa predmetu kontrol podľa SPS dohody.

K § 2

Návrh vymedzuje niektoré pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre zavedenie terminológie v súvislosti s kompatibilitou právneho jazyka predpisov Európskej únie. Takto vymedzené pojmy sú nevyhnutné pre rozlíšenie vzťahov s EÚ a vzťahov s tretími krajinami.

K § 3

Ustanovujú sa veterinárne požiadavky pri obchode so živými zvieratami a zárodočnými produktmi a pri ich vývoze, dovoze a tranzite a požiadavky na dovoz a tranzit produktom živočíšneho pôvodu v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Zosúlaďuje sa terminológia s platným nariadením EP a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov ( Ú. v. ES L 273, 10.10.2002) a pojem „odpady živočíšneho pôvodu.“ sa nahrádza týmto pojmom: “ živočíšne vedľajšie produkty“ v súlade s úradným prekladom uvedeného nariadenia EP a Rady.

Vzhľadom na veterinárne požiadavky na monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu, ktoré sa vykonáva v živých zvieratách, z ktorých živočíšne produkty pochádzajú, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj v samotných produktoch živočíšneho pôvodu sa v súlade s týmto zákonom a s nariadením vlády č. 320/2003 Z. z. upravuje požiadavka na bezpečnosť krmív.

Ustanovujú sa požiadavky na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz v súlade s právnym aktom ES a EÚ ( smernica Rady č. 2003/99/ES prebratá do nariadenia vlády č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.)

Ustanovujú sa požiadavky na veterinárne kontroly pri dovoze, tranzite a vývoze do tretích krajín a v oblasti obchodu s členskými štátmi so živými zvieratami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a živočíšnymi vedľajšími produktmi, ako aj veterinárne kontroly v niektorých subsektoroch pri zdraví zvierat (napr. požiadavky na kontroly TSE, alebo požiadavky na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh produktov živočíšneho pôvodu), pre identifikáciu a registráciu zvierat, pri osobitnom označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, pre hygienu produktov živočíšneho pôvodu podľa nového „balíčka“ hygienických nariadení Európskeho parlamentu a Rady, vo všetkých prípadoch, kde po pristúpení SR k ES stratili účinnosť príslušné aproximačné nariadenia vlády SR, ktorými sa transponovali príslušné veterinárne požiadavky alebo, kde budú od 1. januára 2006 nahradené novými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady alebo na základe rozhodnutí Rady, novými nariadeniami EK.

K § 4

Upravuje sa organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, t.j. ministerstva, štátnej veterinárnej a potravinovej správy, krajských veterinárnych a potravinových správ, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv.

Vzhľadom na nové nariadenia EP a Rady je potrebné preformulovať doterajšie znenie ustanovenia § 4 ods.3 tak, aby orgány veterinárnej správy mohli aj po 1. januári 2007 riadne vykonávať svoju hlavnú doterajšiu pôsobnosť v úradných kontrolách – veterinárne kontroly v podmienkach a v rozsahu upravenom uvedenými novými právne záväznými aktmi ES a EÚ.

K § 5

Ustanovenie vymedzuje pôsobnosť ministerstva pôdohospodárstva vo veterinárnej oblasti tak, aby bol zabezpečený jej rozvoj.

V pôsobnosti MP SR k spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti patrí aj koordinačná úloha v oblasti ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia, ktorá je pri veterinárnych kontrolách podľa tohoto zákona, potrebná na dosiahnutie cieľov nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na zabezpečenie overovania dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách sa ustanovuje právomoc pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme transparentnosti zverejňovať informácie o kontrolných činnostiach príslušných orgánov veterinárnej správy a umožniť verejnosti prístup k informáciám o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat podľa čl.10 nariadenia (ES) č. 178/2002 (všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva).

Ustanovujú sa právomoci pre Ministerstvo pôdohospodárstva vo veterinárnej oblasti

-pre integrované viacročné plány kontrol a ich predkladanie EK, vymenúvanie a zrušovanie vymenovania kontrolných subjektov na osobitné úlohy súvisiace s veterinárnymi kontrolami, koordináciu, schvaľovanie a revíziu národných pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti (zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu) v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách ,

-na podporu vypracúvania , šírenia a používania vnútroštátnych príručiek SHP a príručiek na uplatňovanie zásad HACCP (generické príručky, sektorové príručky) pre produkty živočíšneho pôvodu a ich predkladanie EK podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,

-na podporu poľovníckych organizácií pri školení poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia podľa nariadenia o osobitných hygienických predpisoch pre potraviny živočíšneho pôvodu ( nariadenie (ES) č. 853/2004), ktorá je potrebná na .školenie poľovníkov, aby sa stali po preskúšaní príslušným orgánom veterinárnej správy (krajskými veterinárnymi lekárom) tzv. „vyškolenými osobami“ a mohli vykonávať predbežné vyšetrenie ulovenej zveri a prehliadku vnútorných orgánov tejto zveri po usmrtení v súlade s vyššie uvedeným nariadením (ES) č. 853/2004.

K § 6

Upravuje sa pôsobnosť štátnej veterinárnej a potravinovej správy vo veterinárnej oblasti pri zachovaní špecializovanej štátnej správy na tomto úseku. Taktiež je riešené postavenie a zodpovednosť hlavného veterinárneho lekára SR.

Zmenou odseku 2 sa sleduje doplnenie existujúcich pôsobností Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a vytvorenie potrebného kompetenčného rámca na zavedenie niektorých ustanovení čl.4 nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách, a to: pre efektívnu a účinnú koordináciu a spoluprácu podľa čl. 4 ods. 3 a 5 nariadenia o úradných kontrolách medzi všetkými zainteresovanými orgánmi veterinárnej správy (ŠVPS, KVPS, RVPS a UŠKVBL, t.j. rôznymi orgánmi a ich jednotkami na rôznej úrovni), na zabezpečenie nestrannosti, kvality a dôslednosti na všetkých príslušných úrovniach veterinárnych kontrol v zmysle čl. 4 ods. 3, 5 a 6 ako aj čl.8 ods.1 nariadenia o úradných kontrolách. Cieľom dokumentovaných postupov na vykonávanie veterinárnych kontrol je ich jednotný výkon veterinárnymi inšpektormi príslušných orgánov veterinárnej správy. Cieľom vnútorných auditov je overenie, či sa veterinárne kontroly vykonávajú jednotným spôsobom správne, s rovnakou kvalitou a dôslednosťou na základe určených dokumentovaných postupov, či sú účinné a či sa týmito úradnými kontrolami zabezpečuje dosahovanie cieľov ustanovených legislatívou vo veterinárnej oblasti vrátane cieľov podľa nových nariadení o hygiene potravín živočíšneho pôvodu a úradných kontrolách (všeobecne podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 alebo podľa nariadenia ES č. 854/2004 o osobitných úradných kontrolách produktov živočíšneho pôvodu).

Pre ŠVPS SR sa dopĺňa kompetencia, ktorá sa týka preverovania činnosti kontrolných subjektov, poverených osobitnými úlohami súvisiacimi s úradnými kontrolami, ako je napríklad vykonávanie úkonov pri prehliadkach hydiny po zabití zamestnancami prevádzkovateľa potravinárskeho podniku alebo inými nezávislými tretími stranami, na ktoré príslušný orgán (MP SR) môže delegovať určité kontrolné úlohy. Odborná kontrola, koordinácia činnosti a usmerňovanie týchto kontrolných subjektov prostredníctvom ŠVPS SR a ich audity sú dôležité na overenie, či kontrolné subjekty sú schopné vykonávať a po delegovaní ďalej riadne, kvalitne a dôsledne vykonávajú osobitné úlohy, ktoré boli na ne delegované a či ďalej plnia podmienky na základe ktorých boli vymenované.

Upravujú sa právomoci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pri vypracúvaní a navrhovaní MP SR

- národných pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti (vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu podľa nariadenia (ES) č.882/2004),

-národného plánu veterinárnych kontrol (vrátane plánu kontrol hygieny produktov živočíšneho pôvodu).

Upravujú sa právomoci výkonu niektorých jednotlivých veterinárnych kontrol priamo Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR prostredníctvom veterinárnych inšpektorov ŠVPS SR. Menia sa niektoré právomoci pri schvaľovaní niektorých prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov a ukladanie opatrení, vydávanie schválení a zrušovaní rozhodnutí o schválení v správnom konaní.

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré upravovalo pôsobnosť ŠVPS vyjadrovať sa k osvedčeniam k registrácii krmív podľa doterajšieho zákona o krmivách, ktorý bol rekodifikovaný a upravuje sa právomoc ŠVPS SR v oblasti vedenia zoznamov schválených, povolených a registrovaných prevádzkarní, zariadení, organizácií, právnických a fyzických osôb v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

Vypúšťa sa pôvodné ustanovenie písmena o) o pôsobnosti ŠVPS SR na schvaľovanie laboratórií na vykonávanie laboratórnych analýz pri vlastných kontrolách prevádzkovateľov pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh, ktoré sa už podľa novej právnej úpravy podľa príslušných hygienických a kontrolných nariadení EÚ vo veterinárnej oblasti nevyžaduje.

V súlade s príslušnými článkami a ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 sa v nadväznosti na dlhoročnú tradičnú koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov v SR, na ktorej význame participuje aj Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravuje kompetenčný rámec pre metodickú, koordinačnú a kontrolnú úloha ŠVPS v záujme zabezpečenia zavedenia požiadaviek na príslušnú profesionálnu kvalifikáciu úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov vykonávajúcich veterinárne kontroly a zamestnancov úradných laboratórií, ktoré analyzujú úradné vzorky odobraté v súvislosti s veterinárnymi kontrolami.

Upravuje právomoci ŠVPS SR v oblasti vydávania pasov spoločenských zvierat a overovania ich súladu s osobitnými predpismi a ďalšie potrebné kompetencie v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi ES a EÚ.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 a príslušnými horizontálnymi nariadeniami vlády SR, ktorými sa prevzali do právneho poriadku SR horizontálne smernice EÚ na organizáciu veterinárnych kontrol pri obchodovaní so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu a pri ich dovozoch z tretích krajín, sa dopĺňajú doterajšie právomoci hlavného veterinárneho lekára pri nariaďovaní núdzových opatrení v prípade nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.

Dopĺňa sa doterajšia právomoc hlavného veterinárneho lekára schvaľovať a sprístupňovať všetkým zúčastneným alebo verejnosti národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zoznamy prevádzkarní, zariadení, osôb a činností verejnosti a ostatným členským štátom aj inou formou, ako je vydávanie tlačou prostredníctvom Vestníka MP (napr. u zoznamov schválených prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu formou „master listov“, vo všetkých jazykoch členských štátov sprístupňovaných na internetových stránkach členských štátov, ako to v skorej budúcnosti upraví EK nariadením).

Ustanovuje sa právomoc hlavného veterinárneho lekára pri poverovaní veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, poverovaní úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie, organizovaní skúšok úradných veterinárnych lekárov a pri nariaďovaní opatrení pri výkone jeho právomocí.

K § 7

Krajská veterinárna a potravinová správa je najmä riadiacim a kontrolným orgánom pre výkon veterinárnej správy prvostupňovými orgánmi. Rozhodujú v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú RVPS.

Predloženým návrhom sa upravuje a rozširuje pôsobnosť krajskej veterinárnej a potravinovej správy.

K § 8

V súlade s požiadavkami EÚ má regionálny veterinárny lekár príslušné právomoci pre výkon veterinárnej správy v prvom stupni.

Predloženým návrhom sa upresňuje, že okrem sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ sú v prílohe č. 2 uvedené aj územné obvody.

Novou formuláciou pôsobnosti regionálnych veterinárnych a potravinových správ v § 8 ods. 3 sa zosúlaďuje doterajšie znenie tohto ustanovenia s „novou“ legislatívou EÚ (nariadenie EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách, nariadenia (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 854/2004, nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z.z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.).

Upravujú sa doterajšie kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ (dopĺňajú sa a zosúlaďujú s novou legislatívou EÚ) pri

-vypracúvaní a navrhovaní okresných pohotovostných plánov, okresných plánov veterinárnych kontrol,

-ukladaní a nariaďovaní opatrení, prejednávaní priestupkov a ukladaní pokút,

Vypúšťajú sa neaktuálne slová vzhľadom na to, že doterajší stav sťažoval uzatváranie zmlúv na vykonávanie štátnych veterinárnych činností medzi regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami (RVPS) a jednotlivými súkromnými veterinárnymi lekármi a tým ich vymenovávanie za úradných veterinárnych lekárov.

Ide o vymedzenie pôsobnosti RVPS, na základe ktorej budú podľa tohto zákona, príslušných nových hygienických nariadení EP a Rady a nariadení vlády SR RVPS schvaľovať nové prevádzkarne, ale aj „novo“ schvaľovať existujúce schválené prevádzkarne, existujúce povolené prevádzkarne s nízkou kapacitou, ako aj schvaľovať ďalšie prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu, na ktoré sa podľa doterajších predpisov schvaľovanie doteraz nevzťahovalo.

Upravujú sa kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ pri schvaľovaní prevádzkarní na produkciu živých sladkovodných rýb z akvakultúr, cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, „schválených“ veterinárnych lekárov, pri povoľovaní niektorých prevádzkarní, zariadení a činností, ak nejde o obchod, vývoz alebo ak sa zvieratá alebo produkty uvádzajú výlučne na domáci trh v SR a zosúlaďuje sa doterajšie znenie o „odpadoch živočíšneho pôvodu“ so znením nariadenia EP a Rady o „živočíšnych vedľajších produktoch“, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

Zosúlaďujú sa formulácie s pojmami podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Upravujú sa niektoré kompetencie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pri certifikácii zvierat a produktov živočíšneho pôvodu pri obchodovaní a vývoze do tretích krajín, pri potvrdzovaní odbornej spôsobilosti prepravcov a stredísk na zhromažďovanie zvierat, povoľovaní výnimiek z používania živočíšnych vedľajších produktov v súlade s nariadením (ES) č.1774/2002, osobitným povoľovaním garbiarní a zberných stredísk na dodávanie surovín na výrobu želatíny a kolagénu na ľudskú spotrebu a povoľovanie od prípadu k prípadu niektorých vecí podľa nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (napr. povolenie premiestnenia zvierat na bitúnok v jednotlivom prípade z chovu alebo oblasti, kde je zákaz alebo obmedzenie premiestňovania, povolenie na to, aby informácia o potravinovom reťazci nebola zaslaná 24 hod. vopred, ale sprevádzala zvieratá na bitúnok alebo povolenie z technologických dôvodov vyšších teplôt skladovania mlieka na výrobu určitých mliečnych výrobkov, a pod.) .

K § 9

V ustanovení, týkajúcom sa Ústavu veterinárnych liečiv je vymedzená jeho pôsobnosť na úseku medikovaných krmív a spolupráca s orgánmi veterinárnej správy v tejto oblasti.

K § 10

Zákon ustanovuje ako odborné veterinárne činnosti súkromné veterinárne činnosti, ktoré sa poskytujú podľa zákona č. 442/2004 Z. z.. a štátne veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Ustanovenie vymedzuje požiadavky na osoby, ktoré môžu vykonávať odborné veterinárne činnosti ak spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov a ustanovuje úradných veterinárnych lekárov, ktorí môžu vykonávať štátne veterinárne činnosti.

Ustanovujú sa v súlade s príslušnou novou legislatívou EÚ doterajšie požiadavky na súkromných veterinárnych lekárov, ktorí chcú vykonávať štátne veterinárne činnosti v rámci úradných kontrol a ktorí musia na to mať nie len príslušnú pregraduálnu profesionálnu kvalifikáciu, ale aj dodatočné školenia a pravidelné preškoľovanie v príslušnej oblasti svojej pôsobnosti zúčastňovať sa príslušných školení určených ŠVPS SR.

Ide o zosúladenie s nariadením (ES) č. 854/2004, ktoré sa týka požiadaviek na profesionálnu kvalifikáciu úradných veterinárnych asistentov.

Vymedzuje sa profesionálna kvalifikácia na vykonávanie vnútorných auditov veterinárnych kontrol a iných kontrol štátnych veterinárnych činností, aby sa vykonávali nielen na zodpovedajúcej odbornej úrovni, ale aj takým spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami štandardu disciplíny veterinárnych orgánov a priameho riadenia ich úradných veterinárnych lekárov.

K § 11

Ustanovuje sa za ktorých podmienok môže vykonávať veterinárny lekár odborné veterinárne činnosti a podmienky, ktoré musí spĺňať v oblasti vzdelania a uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.

K § 12

Definujú sa povinnosti úradných veterinárnych lekárov a ich oprávnenia pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností. Ustanovené povinnosti a oprávnenia sú potrebné na zavádzanie a vykonávanie veterinárnej legislatívy podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov, pri výkone veterinárneho dozoru, kontrol inšpekcií, prehliadok, úradných vyšetrení a zákrokov, kontroly nariadených opatrení a všetkých ostatných identifikačných, fyzických a dokladových kontrol.

Ustanovenie upravuje všeobecné povinnosti úradných veterinárov a veterinárnych inšpektorov. Zavádza sa dodržiavanie priameho reťazca riadenia vo veterinárnej službe a hierarchie podľa organizácie veterinárnej správy, ustanovenej týmto zákonom na implementovanie legislatívy EÚ. Upravuje sa povinnosť dokumentovať kontroly, hlásiť skutočnosti, ktoré z hľadiska významu podliehajú hláseniu, povinne sa školiť a vzdelávať tak, aby bol úradný veterinár schopný zavádzať, kontrolovať a vykonávať všetky požiadavky a opatrenia, ustanovené na základe tohto zákona a v súlade s harmonizovanou legislatívou. Oprávnenia úradných veterinárov a inšpektorov umožňujú vykonávať všetky predpísané kontroly v rozsahu upravenom zákonom a predpismi na jeho vykonanie a opatrenia, ktoré treba vykonať bezodkladne.

Povinnosť oznamovať sa týkaj aj o bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ktorá sa vykonáva z dôvodu potreby implementácie niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 178/2002 a tiež potreby hlásenia (či už veterinárnymi inšpektormi, alebo súkromnými veterinárnymi lekármi vymenovanými podľa tohto zákona za úradných veterinárnych lekárov) všetkých prípadných incidentov, týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, pokiaľ ide o produkty živočíšneho pôvodu a zvieratá produkujúce potraviny napr. prostredníctvom príslušnej RVPS a rýchleho výstražného systému alebo iným bezodkladným určeným spôsobom.

Ide taktiež o zosúladenie s kompetenciami ŠVPS SR uvedenými v § 6 ods. 2 písm. q), ktoré sa týkajú postgraduálneho vzdelávania, školení a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov.

Úradným veterinárnym lekárom sa dopĺňa povinnosť postupovať pri odbere úradných vzoriek podľa odseku 2 písm. h) tohto zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 882/2004 a dokumentovanými pracovnými postupmi určenými ŠVPS tak, aby sa zaručila právna a analytická platnosť týchto úradných vzoriek pri ich odbere a po ňom.

Doterajšie oprávnenia úradných veterinárnych lekárov sa dopĺňajú o právomoci vstupu do miest, kde sa nachádza predmet veterinárnych kontrol aj pri dovozoch, vývozoch a tranzitoch a o oprávnenie vyžadovať v súlade s príslušnými nariadeniami EP a Rady všetku vecnú alebo osobnú pomoc potrebnú pri plnení úloh pri úradných veterinárnych kontrolách.

Zároveň sa doteraz zaužívané pojmy zosúlaďujú s pojmom podľa potravinového práva EÚ.

K § 13

Ustanovenie upravuje povinnosti súkromných veterinárnych lekárov vyplývajúce z tohto zákona a oprávňuje ich uzavrieť zmluvu s orgánmi veterinárnej správy na vykonávanie štátnych veterinárnych činností. V tomto prípade je vymenovaný súkromný veterinárny lekár za úradného veterinárneho lekára pre určité činnosti.

Súkromným veterinárnym lekárom sa dopĺňa povinnosť oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré súvisia s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu (napr. u zvierat produkujúcich potraviny), ktorej cieľom je umožniť vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a ľudského života. Uložením tejto povinnosti sa môže predchádzať takým potravinovým krízam, ako bol výskyt dioxínov v potravinách v Belgicku alebo aféry s neoprávneným podávaním veterinárnych liekov, či dokonca zakázaných liekov zvieratám produkujúcim potraviny prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov na stupni prvovýroby v niektorých členských štátoch.

Ustanovuje sa povinnosť súkromným veterinárnym lekárom povereným na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

K § 14

Ustanovuje sa predmet veterinárnych kontrol pre veterinárnych inšpektorov (napr., pokiaľ ide o registráciu zvierat, o živočíšne vedľajšie produkty, o nové pravidlá na zdravotné a identifikačné označovanie produktov živočíšneho pôvodu, o monitorovanie pôvodcov zoonóz).

Upresňujú sa doterajšie okolnosti, ktoré si vyžadujú v záujme dodržiavania veterinárnych požiadaviek alebo v záujme bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu , aby bol pri ich zistení veterinárny inšpektor oprávnený bezodkladne na mieste nariadiť vhodné opatrenia na zabránenie rizikám.

V súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 sa rozširuje vymenovanie opatrení, ktoré môže veterinárny inšpektor nariadiť na mieste a dopĺňajú sa príklady opatrení nariaďovaných pri dovoze, tranzite alebo vývoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a iných zásielok podliehajúcich veterinárnym kontrolám.

K § 15

Ustanovenie upravuje organizáciu, „status“ a úlohy špecializovaných organizácií, ktoré inštitucionálne zabezpečujú výkon laboratórnej diagnostiky a laboratórnych analýz ako „úradné laboratóriá“.

V zákone doteraz požívaný pojem „štátne veterinárne laboratóriá“ ◊t.j. laboratóriá, ktoré aj doteraz vykonávali laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek odobratých pri veterinárnych kontrolách vo veterinárnej oblasti ustanovenej v predmete zákona ( ako sú vzorky úradne odobraté na kontroly zdravia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu v záujme ochrany zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia ľudí, živočíšnych vedľajších produktov a pod.) ◊ sa zosúlaďuje s terminológiou používanou v legislatí